Radomír Tomeček

Radomír Tomeček

Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik.

  Strana 1

  Blog
  Sväté prijímanie na rukách revolúcie
  Sväté prijímanie na rukách revolúcie

  Revolučná vzbura človeka proti právam Spasiteľa a proti právam Jeho Cirkvi prejavuje sa najmä v posledných desaťročiach. Jedným z prejavov tejto satanskej revolúcie je presadzovanie takých spôsobov svätého prijímania zo strany veriacich laikov, ktoré likvidujú postupne katolícku vieru človeka. Príkladom tohto nebezpečného prístupu je sväté prijímanie spôsobom na ruku prijímajúcim veriacim laikom. Tento dôsledok postupného prenikania heréz do katolíckeho myslenia počas posledných desaťročí zasiahol vo veľkom rozsahu aj súčasné Slovensko.

  Blog
  Spoločenská vláda Ježiša Krista a vzbura ľudu
  Spoločenská vláda Ježiša Krista a vzbura ľudu

  Skutočná, tradičná a nemenná katolícka náuka prijatá do vlastného života chráni človeka pred bludnými náukami falošných prorokov. Títo ľudia ohrozujú svojimi mylnými postojmi k pravému Bohu svoj vlastný budúci vstup do pravého večného Božieho kráľovstva. Rovnaké tragické dôsledky to môže mať pre všetky obete falošných duchovných ciest, keďže cesty rôznymi smermi nevedú nikdy k rovnakému cieľu. Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus vymedzil jediný spoľahlivý smer vedúci do Jeho Kráľovstva, ktorý Jeho Cirkev musí strážiť. Významné miesto v tomto katolíckom učení má nemenná náuka o kráľovskej vláde Pána Ježiša Krista. Súčasný stav modernej kresťanskej civilizácie a Cirkvi je príkladom tragických dôsledkov šialeného povstania človeka proti Božskému Kráľovi, ktorý stále vládne celému vesmíru, a človek Ho nemôže zvrhnúť nikdy z Jeho trónu. Ľudská snaha o zbavovanie Spasiteľa Jeho kráľovských práv vo vzťahu k pozemskému svetu je proces trvajúci posledné desaťročia, a zasahujúci negatívne nie len spoločnosť, ale aj Cirkev. Súčasné časté prejavy návratu človeka do bahna hriešneho pohanstva vedú tohto človeka nevyhnutne aj k strácaniu posledných zvyškov zdravého rozumu, ktorému pravá viera v pravého Boha nikdy neodporuje. Tieto smutné obrazy sú prirodzeným dôsledkom všeobecného povstania ľudstva proti Ježišovi Kristovi Kráľovi, a proti Jeho stvoreným zákonom pre život ľudí.

  Blog
  Peklo je večné
  Peklo je večné

  V posledných desaťročiach došlo k rozsiahlej vzbure proti nemenným pravdám katolíckej viery, ktorá zasiahla Cirkev a celý svet. Jedným z prejavov tejto revolúcie je rozšírenie deformácií v chápaní večného zatratenia človeka v pekle. V období pred touto vzburou rozjímanie o realite večného pekla bolo prirodzeným sprievodcom kresťana na tŕnistej ceste k večnej blaženosti. V súčasnosti sa jedovaté plody povstania proti katolíckej náuke prejavujú nie len v zľahčovaní a prispôsobovaní témy pekla podľa vlastných subjektívnych požiadaviek, ale dokonca aj spochybňovaním existencie pekla a jeho večnosti. Je zjavné, že tieto nebezpečné tendencie slúžia zámeru rozšíriť ríšu večného zatratenia o ďalších obyvateľov.

  Blog
  Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a naplnená obava
  Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a naplnená obava

  Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku vo Fatime v roku 1917 boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom pred takmer 70 000 ľuďmi. Táto výzva Panny Márie na pokánie, spojená so zobrazením veľkého počtu zatratených ľudí vo večnom pekelnom ohni, nemôže byť vnímaná bez zreteľa na Cirkev, a na jej spasiteľnú náuku. Poslanie Cirkvi pri sprostredkovaní pokánia sa zvýraznilo vzhľadom na milióny obetí svetových vojen, ktoré mali veľmi sťažené možnosti pripraviť sa na stretnutie s Bohom. Božie dopustenie svetových vojen, teda zjavne Boží trest ľudstva, sa stal varovaním pre Cirkev a svet v tom zmysle, že Božia trpezlivosť s hriešnym prevracaním Božích zákonov zo strany človeka má svoje hranice. Fatimské posolstvo varovalo Cirkev a svet pred rozšírením „bludov z Ruska“, t. j. boľševizmu a marxizmu, do celého sveta. Táto nebezpečná bludná nákaza sa nemohla vyhnúť ani Cirkvi, ktorá trpela a trpí stále viac na rozšírenie a tolerovanie bludných a odsúdených názorov, a to aj medzi predstaviteľmi cirkevnej hierarchie. Zodpovední katolíci očakávali od Cirkvi po skončení svetových vojenských hrôz, že Cirkev zvýrazní svoju náuku proti všetkým ľudským bludným zámerom. Tieto zvrátené názory sú vzburou proti Bohu, pozemský svet privádzajú do materiálnej skazy, a človeka do ohnivého mora večného zatratenia, čo Panna Mária zjavila veľmi zreteľne počas svojej misie vo Fatime. Súčasný stav Cirkvi a pozemského sveta vyvoláva vážne obavy, že cirkevný vývoj po skončení svetových vojen priniesol výrazné oslabenie nemennej katolíckej náuky a jej šírenia, čo prispelo k možnosti vytláčať nezdeformovaný katolícky svetonázor na perifériu života spoločnosti a štátu. Rozhodujúci význam pre postoje Cirkvi vo vzťahu k svetu po skončení svetových vojen mal Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965).

  Blog
  Pápež a zoznam bludov našej doby
  Pápež a zoznam bludov našej doby

  Skutočná katolícka viera nepodlieha nikdy kompromisom dohodnutým podľa aktuálnych želaní nositeľov akejkoľvek moci z pozemského sveta. Všetky kompromisy tohto druhu by predstavovali nebezpečné blúdenie, a zradu zvereného pokladu katolíckej viery. Spoločnosť a Cirkev sa vnútorne rozvracajú a mravne rozkladajú najmä vtedy, ak je dovolené zbúrať hranice medzi pravdou a bludom. Pastieri Cirkvi musia strážiť tieto dôležité hranice, a chrániť svoje zverené stádo pred vlkmi, ktorí šíria bludné názory ohrozujúce smerovanie človeka k jeho Spasiteľovi. Zodpovední pastieri Cirkvi predvídali nebezpečenstvá hroziace spoločnosti a Cirkvi našej doby v dôsledku prijatia bludných názorov. Korene tejto nákazy vznikali v prostredí neprimeraného zvýrazňovania postavenia človeka a znižovania postavenia Boha a jeho Cirkvi. V dôsledku rafinovanej vzbury človeka proti Bohu a proti jeho Cirkvi došlo k revolučnému prevratu v nazeraní na význam Boha a jeho Cirkvi vo vzťahu k spoločnosti a k štátu. Zhrnutie týchto škodlivých názorov možno považovať za užitočné najmä v súčasnej dobe, zasiahnutej nákazou bludov, resp. omylov, rozvracajúcich spoločnosť, štát a katolícku vieru.

  Blog
  Pápež proti slobodomurárstvu
  Pápež proti slobodomurárstvu

  Skutočný rozsah skazonosného vplyvu slobodomurárstva na človeka, národy a štáty, bol odhalený svetu najmä prostredníctvom statočného postoja pápežov Cirkvi, ktorí sa nezľakli zákernej moci slobodomurárov. Táto moc sa prejavovala a prejavuje nie len podporou bezbožnosti a nemravnosti v spoločnosti, ale aj rafinovaným prenasledovaním, a niekedy aj fyzickou likvidáciou svojich oponentov. Hlboká kríza a rozvrat duchovného sveta súčasného kresťana nie je výsledkom náhody, a ani obyčajnou historickou epizódou. Je dôkazom tragických dôsledkov postupného naplnenia cieľov, ktoré si stanovili najväčší nepriatelia Spasiteľa a jeho Cirkvi. Tieto ciele vždy spočívali a stále spočívajú v zosadení Spasiteľa z jeho trónu, a v následnom postavení človeka na jeho miesto. Pôsobenie týchto nepriateľov zasiahlo aj prostredie Cirkvi, ktorá je zasiahnutá touto hlbokou ranou v rôznych aspektoch svojej existencie až do súčasnosti. Pápež Lev XIII. bol jedným z pápežov, ktorí významne prispeli k odhaľovaniu slobodomurárskeho nebezpečenstva.

  Blog
  Temné základy Európskej únie
  Temné základy Európskej únie

  V súčasnosti možno sledovať intenzívnu propagáciu postojov založených na konštatovaní, že Európska únia je nespochybniteľná realita. Spochybňovanie tejto reality a nastoľovanie kritických otázok je považované za ľahkovážne nakladanie s bezpečnosťou a prosperitou súčasnej európskej spoločnosti, ktoré môže vyvierať z neschopnosti spolupráce s inými národmi, a môže predstavovať prejavy extrémizmu a šovinizmu. Je potrebné poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré by nemali byť ignorované žiadnym človekom, ktorý nechce zabudnúť na význam začlenenia ľudskej bytosti do suverénneho národa pod patronátom Stvoriteľa.

  Blog
  Svätý pápež a bludy modernizmu
  Svätý pápež a bludy modernizmu

  Človek môže ľahko zablúdiť na ceste za večným šťastím, teda na ceste za spásou. Cirkev zvyčajne nazýva tieto nebezpečné vychádzky človeka aj pojmom blud. Niektorí ľudia, hlásiaci sa k Cirkvi v minulosti, občas spochybňovali význam stráženej pravdy o správnosti stanovenej trasy, ktorá ako jediná môže priviesť človeka k večnému šťastiu. Títo ľudia následne opustili Cirkev. Tendencia bludárstva nadobudla veľké rozmery v posledných desaťročiach, pričom zjavní bludári nechcú opustiť Cirkev, ale snažia sa premieňať Cirkev v zmysle svojich bludov. Cirkev musí neustále strážiť a osvetľovať Spasiteľom zverený úzky chodník na ceste k spáse, pretože odlišné chodníky vedú do večnej tmy. Skutoční nositelia svetla a skutoční nositelia temnoty sa nemôžu zmieriť, pretože to je možné len vtedy, ak nositelia týchto síl patria už do rovnakého tábora. Modernizmus nepredstavuje jeden z mnohých bludov, ale je súhrnom nebezpečných tendencií, ktoré znepokojovali pastierov Cirkvi najmä z dôvodu, že zasahovali aj ľudí poverených viesť veriacich. Títo ľudia šírili a šíria modernistické omyly, avšak formálne zostávajú v Cirkvi. Aj v tomto prípade platí, že falošní proroci zvádzajú mnohých k zlému. Pápež svätý Pius X. si to uvedomoval veľmi intenzívne, a jeho posolstvo možno považovať za prorocké vzhľadom na situáciu v dnešnom svete katolíckej viery.

  Blog
  Fatimské posolstvo a varovanie pre slovenský národ
  Fatimské posolstvo a varovanie pre slovenský národ

  Skutočná Panna Mária prichádza na svet oznámiť dôležité veci, aby spôsobila zmenu zmýšľania ľudí, ktorí ju neodmietnu vypočuť. Satan vie, že táto správa môže znížiť počet ním oklamaných obetí, a preto sa snaží napodobniť hlas tejto Matky Spasiteľa prostredníctvom množstva falošných mariánskych zjavení, a to najmä v posledných desaťročiach. Tieto falošné výpovede plné balastu prinášajú zmätok, a zastierajú kľúčové slová Panny Márie pre Cirkev a pre ľudstvo, ktoré skutočne povedala len ona. Doteraz najväčšie a svojimi vonkajšími prejavmi najveľkolepejšie pravé zjavenie Panny Márie nastalo v roku 1917 v Portugalsku. Zodpovedný postoj k hodnoteniu vývoja sveta a pôsobenia Cirkvi v tomto svete v poslednom storočí vyvoláva otázky, či hlas Panny Márie bol vypočutý v potrebnej miere.

  Blog
  Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)
  Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)

  Autor životopisného profilu Dr. Jozefa Tisa, profesor Milan S. Ďurica, venoval svojmu dielu viac než 700 strán textu, ktorý vyplýva z veľkého množstva relevantných prameňov, ktoré autor zhromažďoval a analyzoval počas mnohých rokov. Dr. Jozef Tiso bol predovšetkým katolíckym kňazom, a taktiež politikom. Táto skutočnosť má svoj zásadný význam aj vo vzťahu k pochopeniu konania politika, ktorý v búrlivých dobách antikristovských hrozieb pre slovenský národ musel prijímať veľmi ťažké rozhodnutia v zápase za zachovanie suverenity a slobodnej kresťanskej identity tohto národa. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, riskuje stratu vlastnej identity. Slovné spojenie „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo“ bolo napokon zakomponované do textu preambuly Ústavy súčasnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla ako samostatný štát až dňa 1. januára 1993. Nezabúdajme, že nie len antikristovské sily boľševického pôvodu, ale aj nacistickí vodcovia rovnako pohŕdali prejavmi kresťanskej viery. Desaťročia našej národnej neslobody a ideologického nátlaku vypovedajú o tom, že agresívni nepriatelia kresťanského kríža sú aj nepriateľmi slobody pre všetkých ľudí, a to bez ohľadu na svetonázor. Len v slobodnej spoločnosti je možné diskutovať a argumentovať o predložených skutočnostiach, a to bez potreby šírenia atmosféry jediného prípustného pohľadu na niektoré skutočnosti, alebo na niektorých ľudí.

  Strana 1