Juraj Vittek

Juraj Vittek

Som rímskokatolíckym kňazom vyše 20 rokov, teraz farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, pokúšam sa nasledovať svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som aj doktor filozofie. Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, hlavne v TV Lux. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

  Strana 1

  Blog
  "Fiducia Supplicans" vo svetle svätej Terézie z Lisieux
  "Fiducia Supplicans" vo svetle svätej Terézie z Lisieux

  Vyhlásenie som čítal vo svetle svätej Terézie z Lisieux, ktorú náš pápež František veľmi miluje a denne číta. Nedávno počas Synody biskupov (október 2023) vydal apoštolskú exhortáciu s názvom C'est la Confiance (Je to dôvera), ktorú som predstavil v TV Lux v relácii "Učiteľka syntézy pre krízové časy". Ona je najlepším intepretačným kľúčom postoja otvorenosti, milosrdenstva a nádeje pre všetkých, ku ktorému pozýva náš pápež. Lenže táto otvorenosť, milosrdenstvo a nádej, berú hriech vážne. Vedú k postupnému obráteniu, uzdraveniu a svätosti. Jedným z teológov, s ktorými som sa na túto tému rozprával, je karmelitán, profesor kristológie, F.-M. Léthel, konzultor pre kauzy svätých a člen Pápežskej akadémie teológie, môj dlhoročný duchovný otec a priateľ. Jeho lektúra vyhlásenia Fiducia Supplicans vyjadruje postoj aj biskupov v Bretónsku, s ktorým sa stotožňujem. S jeho láskavým dovolením ho tu publikujem v mojom preklade. Je to postoj, ktorý sa v zásade zhoduje s postojom Konferencie biskupov Slovenska.

  Blog
  Ideologická mentalita má už na Slovensku aj svoju vražednú tvár
  Ideologická mentalita má už na Slovensku aj svoju vražednú tvár

  Vyhasol zbytočne vzácny život dvoch nevinných mladých ľudí, ktorí si žili svoj život, a mnohí sú vystrašení a majú hrozný pocit neprijatia a nenávisti voči nim. Je apel pre celú spoločnosť, aby odmietla nenávisť a netoleranciu. Pri koreni tohto skutku je však aj ideologická mentalita.

  Blog
  Je cyrilo-metodské dedičstvo mýtus?
  Je cyrilo-metodské dedičstvo mýtus?

  Dnes som dostal podnet od jedného môjho farníka s prosbou o reakciu na námietku, že „cyrilometodská tradícia“ u nás je skôr mýtom ako faktom. Podľa tejto námietky idea cyrilo-metodskej tradície sa objavila až v 18. storočí ako oporný argument pre národné obrodenie. Bol to vraj „ideový konštrukt bez obsahovej náplne“. Aj kostoly a kaplnky sa vo väčšej miere začali zasväcovať solúnskym bratom až v 19. storočí, a to v súvislosti s oslavami milénia od ich príchodu na Veľkú Moravu. Slovo „mýtus“ má veľmi veľa významov. V bežnej reči toto slovo znamená niečo nepresné, zavádzajúce, vymyslené, pokrivujúce realitu. Lenže v ostatných desaťročia mnohí myslitelia, filozofi, psychológovia, sociológovia atď. odhaľujú oveľa hlbší význam „mýtu“, ktorý takpovediac patrí k človeku a k spoločnosti, a tvorí jeho dušu.

  Blog
  O duši ľudu v deň vzniku Slovenskej republiky
  O duši ľudu v deň vzniku Slovenskej republiky

  Dúha pod Lomnickým štítom zahaleným v oblakoch bola dnes dopoludnia počas mojej novoročnej prechádzky a modlitby znamením nádeje, že náš ľud znovuobjaví svoju dušu, aby mohol kráčať do budúcnosti v potrebnej jednote duchov, že preváži solidarita nad individualizmom. Pápež nám o tom v minulom roku povedal naozaj veľa.

  Blog
  Ježiš neodišiel niekde ku hviezdam, ale do Božej dimenzie
  Ježiš neodišiel niekde ku hviezdam, ale do Božej dimenzie

  Scéna Nanebovstúpenia môže pôsobiť na niekoho mýticky a neskutočne. Čo vlastne veríme v tomto článku viery? Ježiš nevystúpil na akejsi kozmickej lodi do vzdialenej časti vesmíru, nešiel ku hviezdam. Prešiel do inej roviny bytia, do Božieho tajomstva. Pápež Benedikt XVI. uvažuje o Nanebovstúpení v knihe Ježiš Nazaretský nielen ako o odchode, ale ako o novom príchode, novom type blízkosti.

  Blog
  Zasa Pachamama?
  Zasa Pachamama?

  Nedávno bol Deň zeme, 22. apríl. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Podobne ako sviatok práce bol neraz ideologicky zaťažený. Kresťania sa často dostávali do defenzívy zoči-voči ideológiám. Pápeži však odvážne vstupovali do týchto tém. Pius XII. na sviatok práce ustanovil sviatok svätého Jozefa robotníka. Aj do témy ekológie odvážne, vo svetle Evanjelia vstúpil pápež František encyklikou Laudato sii. V niektorých kruhoch sa však stále omieľa iba Pachamama a vraj idolatria v samom Vatikáne. Na prosby niektorých veriacich som sa rozhodol napísať hlbšiu štúdiu na túto tému inkulturácie. Pachamama nebola vo Vatikáne uctievaná ako božstvo či modla.

  Blog
  Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného
  Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

  Symbol ryby je taký drahý kresťanom už od starobylých čias. Písmená gréckeho slova ἰχθύς (ichthys) označujúceho rybu skrývajú svoje vlastné tajomstvo, ktoré Cirkev žije v Eucharistickom slávení. Ježišove zázraky a Zmŕtvychvstanie nepopierajú prírodné zákony. Romano Guardini ponúka vysvetlenie Ježišových zázrakov a Zmŕtvychvstania vo svetle nových možností života, ktorý je zhora.

  Blog
  Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?
  Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

  Svätý Tomáš Akvinský si všíma, že poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky. Preto majú ženy prednosť, ako tomu bude aj v dejinách svätosti! Ale v evanjeliách nenájdeme ani zmienku o Panne Márii. Mária zohráva ústrednú úlohu v Zjavení od Zvestovania, cez narodenie, zázrak v Káne, jej prítomnosť na Kalvárii až po víziu Apokalypsy, ktorá hovorí o žene odetej slnkom. Ale v čase zjavení zmŕtvychvstalého nie je o nej v evanjeliách ani zmienka. Svätí karmelitáni kontemplovali stretnutie Zmŕtvychvstalého s jeho matkou. Jedným z nich je nedávno blahorečený Eugén Mária od Dieťaťa Ježiša.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.