Juraj Vittek

Juraj Vittek

Som rímskokatolíckym kňazom 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

  Strana 1

  Blog
  Ježiš neodišiel niekde ku hviezdam, ale do Božej dimenzie
  Ježiš neodišiel niekde ku hviezdam, ale do Božej dimenzie

  Scéna Nanebovstúpenia môže pôsobiť na niekoho mýticky a neskutočne. Čo vlastne veríme v tomto článku viery? Ježiš nevystúpil na akejsi kozmickej lodi do vzdialenej časti vesmíru, nešiel ku hviezdam. Prešiel do inej roviny bytia, do Božieho tajomstva. Pápež Benedikt XVI. uvažuje o Nanebovstúpení v knihe Ježiš Nazaretský nielen ako o odchode, ale ako o novom príchode, novom type blízkosti.

  Blog
  Zasa Pachamama?
  Zasa Pachamama?

  Nedávno bol Deň zeme, 22. apríl. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Podobne ako sviatok práce bol neraz ideologicky zaťažený. Kresťania sa často dostávali do defenzívy zoči-voči ideológiám. Pápeži však odvážne vstupovali do týchto tém. Pius XII. na sviatok práce ustanovil sviatok svätého Jozefa robotníka. Aj do témy ekológie odvážne, vo svetle Evanjelia vstúpil pápež František encyklikou Laudato sii. V niektorých kruhoch sa však stále omieľa iba Pachamama a vraj idolatria v samom Vatikáne. Na prosby niektorých veriacich som sa rozhodol napísať hlbšiu štúdiu na túto tému inkulturácie. Pachamama nebola vo Vatikáne uctievaná ako božstvo či modla.

  Blog
  Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného
  Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

  Symbol ryby je taký drahý kresťanom už od starobylých čias. Písmená gréckeho slova ἰχθύς (ichthys) označujúceho rybu skrývajú svoje vlastné tajomstvo, ktoré Cirkev žije v Eucharistickom slávení. Ježišove zázraky a Zmŕtvychvstanie nepopierajú prírodné zákony. Romano Guardini ponúka vysvetlenie Ježišových zázrakov a Zmŕtvychvstania vo svetle nových možností života, ktorý je zhora.

  Blog
  Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?
  Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

  Svätý Tomáš Akvinský si všíma, že poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky. Preto majú ženy prednosť, ako tomu bude aj v dejinách svätosti! Ale v evanjeliách nenájdeme ani zmienku o Panne Márii. Mária zohráva ústrednú úlohu v Zjavení od Zvestovania, cez narodenie, zázrak v Káne, jej prítomnosť na Kalvárii až po víziu Apokalypsy, ktorá hovorí o žene odetej slnkom. Ale v čase zjavení zmŕtvychvstalého nie je o nej v evanjeliách ani zmienka. Svätí karmelitáni kontemplovali stretnutie Zmŕtvychvstalého s jeho matkou. Jedným z nich je nedávno blahorečený Eugén Mária od Dieťaťa Ježiša.

  Blog
  Svätý Jozef: ženích alebo manžel, len pestún alebo otec?
  Svätý Jozef: ženích alebo manžel, len pestún alebo otec?

  Napriek niektorým krásnym textom Otcov Cirkvi o ňom, nemal ani sviatok, narozdiel od apoštolov, Magdalény a ďalších Ježišových učeníkov. Bola to najmä svätá Terézia z Avily v 16. storočí, ktorá dala kultu svätého Jozefa hlboké zdôvodnenie a započala v Cirkvi jeho veľkú „rehabilitáciu“. Jozef má v omši titul "Ženích Panny Márie". Boli vôbec manželmi? A ako to bolo s jeho otcovstvom? Panenstvo, manželstvo a otcovstvo svätého Jozefa sú tri dôležité elementy, aby sme mohli pochopiť jeho mimoriadne postavenie v Cirkvi: v hierarchii svätosti je na druhom mieste, za svojou manželkou Bohorodičkou Nepoškvrnenou Pannou Máriou.

  Blog
  Stačí sa modliť doma?
  Stačí sa modliť doma?

  Prečo nestačí kresťanom modliť sa doma? Zdá sa mi, že jedným z najpriliehavejších biblických obrazov tejto doby je prvé čítanie štvrtej pôstnej nedele "Laetare" rímskokatolíckej liturgie z Knihy kroník o babylonskom zajatí. Pre Židov to bolo duchovné vyhnanstvo. Ich túžby sa obracali ustavične k Jeruzalemu. Podobne aj túžba kresťanov má ustavične smerovať k liturgii a sviatostiam, k spoločenstvu Cirkvi v nádeji na návrat z tohto vyhnanstva. Snáď tento blog prinesie trochu duchovného a teologického svetla na situáciu Cirkvi v pandemickom vyhnanstve vzhľadom na jej sviatostnú povahu a pomôže lepšie duchovne spracovať tento bolestivý stav. Blog je pomerne dlhý a určený pre tých, ktorí chcú ísť na hlbinu, učiť sa správne ju prežívať a vyvarovať sa tak zjednodušovaniu súčasnej situácie Cirkvi.

  Blog
  „Ich srdce ustavične blúdi," dnes ako i včera v Manzoniho opise moru
  „Ich srdce ustavične blúdi," dnes ako i včera v Manzoniho opise moru

  Tieto slová Žalmu 95 citované v liste Hebrejom ma inšpirovali nielen k homílii v omši, ale aj k napísaniu tohto blogu. V rokoch 1629 - 1631 sa v Miláne a ďalších oblastiach Talianska rozšírila morová nákaza. Alessandro Manzoni ju opisuje s odstupom 200 rokov na pozadí svojho historického románu Snúbenci, pričom čerpá z dobových prameňov. Dynamizmus spoločenského správania je veľmi podobný tomu dnešnému. Bude zaujímavé, keď raz niekto o pár desaťročí či storočí opíše správanie ľudí počas pandémie Covid19. Píšem tento blog aj ako povzbudenie a vďaku pre tých, ktorí ako súčasní mojžišovia nesú ťarchu ľudu, ktorého srdce ustavične blúdi, a ukazujú mu trpezlivo cestu počas pandémie i mimo pandémie, ako aj pre tých, na ktorých čnosti, rozvahe, obetavosti, stojí spoločnosť i Cirkev v dobrých i zlých časoch.

  Blog
  Covid19: strach a odvaha na nesprávnych miestach
  Covid19: strach a odvaha na nesprávnych miestach

  Emócia, ktorá poznačila tieto mesiace a s ktorou sa musíme učiť správne narábať, je strach. Anjeli povedali ako prvé slovo pastierom: „Nebojte sa!“ Zmocnil sa ich totiž veľký strach. Jestvuje dobrý a zlý strach, lepšie povedané strach na správnom mieste a strach na nesprávnom mieste. Jeden strach nás ženie dopredu, smerom k lepšiemu zajtrajšku, iný strach nás paralyzuje, paralyzuje dobro, ktoré by sme mali konať. Mnohé fundamentalistické náboženské ponuky aj v rámci Cirkvi ponúkajú falošné istoty proti strachu. Náboženské ideológie a strnulá náboženská mentalita zoči-voči neistote majú v sebe čosi fascinujúce. Musíme to odmietnuť. Tieto myšlienky odzneli v homílii polnočnej omše v Rádiu Slovensko.

  Blog
  Aký bude svet po koronakríze?
  Aký bude svet po koronakríze?

  V relácii vKontexte TV Lux som sa opäť venoval téme koronakrízy, do ktorej svet zo dňa na deň tento rok upadol a ktorej koniec je v nedohľadne. Tento čas je čas pravdy o nás. Pápež František ponúka duchovné cvičenia, pri ktorých sprevádza ľudstvo v období krízy, aby našlo Božiu cestu. Robí tak v novej knihe Opäť snívajme: cesta k lepšej budúcnosti. Svet po Covide 19 nebude ako ten pred ním. To, aký bude, závisí aj od nás kresťanov. Cirkev má spolutvoriť svet po kríze podľa Boha, aby bol lepší ako predtým. Kresťania musia čeliť najmä "izolovanému svedomiu".

  Blog
  Opäť snívajme: cesta k lepšej budúcnosti
  Opäť snívajme: cesta k lepšej budúcnosti

  "Izraelský ľud na púšti dal prednosť chladnému pragmatizmu zlatého teľaťa pre slobodou, ku ktorej ho Pán volal. Rovnako sa nám natláča názor, že spoločnosť nie je nič iné, ako zlátanina indivíduí, ktoré hľadajú každý len svoje úzke vlastné záujmy, že jednota ľudu je len rozprávka, že sme bezmocní zoči-voči moci obchodu a štátu a že zmyslom života je len zisk a moc. Ale teraz pri tejto búrke vidíme, že to tak nie je. Nesmieme si nechať ujsť túto osvecujúcu chvíľu." (pápež František, Opäť snívajme: cesta k lepšej budúcnosti)

  Strana 1