Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. apríl 2021

Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

Symbol ryby je taký drahý kresťanom už od starobylých čias. Písmená gréckeho slova ἰχθύς (ichthys) označujúceho rybu skrývajú svoje vlastné tajomstvo, ktoré Cirkev žije v Eucharistickom slávení. Ježišove zázraky a Zmŕtvychvstanie nepopierajú prírodné zákony. Romano Guardini ponúka vysvetlenie Ježišových zázrakov a Zmŕtvychvstania vo svetle nových možností života, ktorý je zhora.
Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

V Dialógu Svätej Kataríny Sienskej, Učiteľky Cirkvi, nájdeme dobrý úvod ku každému zamysleniu nad Božím Slovom: “Dám ti poznať, že všetky tajomstvá, ktoré moja Pravda vložila do sveta, s učeníkmi i bez učeníkov, boli obrazmi v duši mojich služobníkov, a všetkých národov, aby ste vo všetkom mohli nájsť pravidlo a učenie, uvažujúc svetlom rozumu, či už hrubí ľudia alebo dôvtipní, ktorí majú malú či veľkú schopnosť chápať. Každý si môže niečo odniesť.” (D CXLVI/160v) Zastavme sa trochu pri symbolickej reči udalosti rybolovu.

"...aby ste vo všetkom mohli nájsť pravidlo a učenie, či už hrubí ľudia alebo dôvtipní. Každý si môže niečo odniesť." (sv. Katarína Sienská) Zdieľať

Symbol ryby je taký drahý kresťanom už od starobylých čias. Písmená gréckeho slova ἰχθύς (ichthys) označujúceho rybu skrývajú svoje vlastné tajomstvo: sú to prvé písmená výraz “Ježiš Kristus Boží Syn, Spasiteľ”. Jedna z najstarších pamiatok úsvitu kresťanstva, slávny grécky epitaf biskupa v Hierapolise Aberkiosa, v 2. storočí, hovorí: “Viera, kdekoľvek ma viedla, všade mi dávala pokrm Ryby z prameňa, veľkej, čistej ryby, ktorú čistá Panna vezme a obetuje ustavične, aby z nej dávala jesť priateľom, spolu s jemným vínom, ktoré miešala s chlebom”. Veľká a čistá Ryba je očividne Kristus, ktorého Cirkev loví v prameni a dáva z nej vždy za pokrm v Eucharistii. Svätá omša má dva stoly, ktoré sú neoddeliteľne spojené. Pokrm Božieho Slova pripravuje dušu na prijatie sviatosti. II. vatikánsky koncil zdôraznil túto rovnováhu a vrátil Božie Slovo do slávenia svätej omše. Pred koncilom bol stôl Božieho Slova veľmi chudobný, cez týždeň sa ani nekázalo, výber čítaní bol chudobný. Mnohí hovoria: nech je aj počas pandémie omša krátka, bez kázne. Život bez svätého prijímania považujú za ochudobnený, ale život bez Božieho Slova nie! Ovocie sviatosti v našom živote pritom tak veľmi závisí od počutého Slova, lebo viera je z počutia a od viery závisí, aké ovocie sviatosť prinesie v mojom živote. Ak prijímam sviatosť bez viery, alebo z chudokrvnou vierou, tak aj sviatosť prinesie žiadne alebo malé duchovné ovocie. Ak však žijem zo Slova, tak aj pri nemožnosti fyzicky prijať sviatosť, môžem prijať jej duchovné ovocie cez túžbu, srdcom, ktoré horí vierou, nádejou a láskou. Duchovné sväté prijímanie sa vyžaduje aj pri sviatostnom prijímaní, lebo ovocie sviatosti môžem prijať len duchovne. Každá omša je ako ten rybolov so Vzkrieseným, pri ktorom počúvame Slovo a napokon zasadáme s Ježišom ku stolu Eucharistie.

“Viera, kdekoľvek ma viedla, všade mi dávala pokrm Ryby z prameňa, veľkej, čistej ryby, ktorú čistá Panna vezme a obetuje ustavične, aby z nej dávala jesť priateľom, spolu s jemným vínom, ktoré miešala s chlebom”. (Epitaf biskupa Aberkiosa z Hierapolisu) Zdieľať

Súčasný človek má neraz problém so zmŕtvychvstaním. Niekto prirovnal rozprávanie o Zmŕtvychvstalom k rozprávkam. Veď sú predsa prírodné zákony! Nemožno tieto zákony jednoducho obísť. Ježišove zázraky a najväčší zázrak Vzkriesenia, akoby šli proti zákonom prírody. Veľmi dobre to vysvetľuje veľký teológ Romano Guardini. Zoberme si také chodenie Ježiša po mori. Je to proti zákonu gravitácie, povedal by niekto. Urobme príklad. Vhodíme do zeme dva veľmi podobné malé predmety, s podobnou veľkosťou a hmotnosťou: kamienok a semienko. Môže kamienok sám od seba vyjsť hore na povrch? Nemožné, poviete si. Pri semienku to už nepovieme. Tam už je to normálne. Pritom zákon gravitácie platí rovnako pre oba predmety. V druhom prípade je to možné. Prečo? "Tam je život!", odpoviete. Život prináša úplne nové možnosti. A to ide len o rastlinu. Pri živočíchoch už hovoríme o skákaní, o lietaní, o plávaní. Život prináša nové možnosti v rámci fyzikálnych zákonov, nie proti nim. A keď ide o človeka a jeho duchovné schopnosti, tak ideme ešte ďalej. Hovorí sa, že slabá žena bola schopná zdvihnúť osobný automobil, keď pod jeho kolesami bolo jej dieťa. A podobne symfónie Beethovena či Michelangelova pieta, všetky vymoženosti ľudského ducha, by nám pripadali zázračné, ale sú výsledkom nových možností života ducha.

Ježišov život je mimozemským životom, nebeským životom. A Ježišovým zmŕtvychvstaním sa začína nová mimozemská civilizácia, „civilizácia lásky“. Zdieľať

Vidíme teda, že život, čím je vyšší, tým väčšie možnosti prináša. A Ježišov život, je život, aký nežil nikto z ľudí na zemi. Ako môžeme posúdiť možnosti, ktoré prináša Ježišov život, ktorý je spojením jeho ľudskej duše a neprístupného Božieho svetla, ktoré v ňom prebýva. Ježiš je Vtelený Boh. Všetky ostatné formy a stupne života sú len odrazom tejto plnosti života, expanzie života, ktorú žije sám Boh. A práve túto plnosť Večného života, ktorú Boží Syn žije od večnosti v Bohu, žije ako človek v pozemskej skutočnosti, ale nedokonale, skryte, zahalene, zjavuje ju iba tu a tam prostredníctvom znamení, ktoré udivujú. A sú to práve zázraky, ktoré zjavujú tento jeho život. Posledným veľkým zázrakom, ktorý zjavuje jeho život, je jeho Vzkriesenie. Dnes sú veľmi populárne scifi filmy o mimozemskej civilizácii. Tam sa nikto nečuduje, čo všetko dokážu mimozemské objekty. Povieme si: to je výsledok možností mimozemského života! V skutočnosti Ježišov život je mimozemským životom, nebeským životom, ktorý presahuje všetky naše očakávania a predstavivosť! A Ježišovým zmŕtvychvstaním sa začína nová mimozemská civilizácia, „civilizácia lásky“, ako ju nazval svätý Pavol VI.

O jeho novej oslávenej realite sme sa niečo dozvedeli od neho samotného. Ale len v náznakoch. Hlavným posolstvom je to, že je Pán života. Jeho prítomnosť je iná, ako to bolo za jeho pozemského života, kedy ho mohli všetci vidieť. Teraz ho vidia iba tí, ktorým sa chce zjaviť, ktorí veria. Zjavuje sa! Vždy zjavuje iba niečo z tej plnosti svojho nového stavu. Oni nie sú schopní pochopiť a prijať plnosť tohto jeho osláveného stavu. On im iba postupne odhaľuje čosi z tej dokonalosti, ktorú požíva.

Vzkriesené telo už nebude živočíšne, ale duchovné. Nebude v ňom žiadnych živočíšnych prejavov – nebude v ňom ani rast, nebude ho možné poraniť, nebude musieť jesť, piť, spať... Evanjelisti hovoria o tom, že Ježiš jedol so svojimi učeníkmi, aby potvrdili realitu vtelenia a realitu oslávenej telesnosti proti gnostikom, ktorí spochybňovali Kristovu telesnosť, Kristovu skutočnú ľudskú prirodzenosť a realitu vzkriesenia vysvetľovali čisto symbolicky a duchovne. Sv. Augustín, vysvetľuje, že „náš Spasiteľ jedol pokrm a nápoj s učeníkmi po vzkriesení, už síce vo svojom duchovnom tele, ale predsa pravom, nie z potreby potravy, ale z moci, ktorá mu to umožnila". Sv. Tomáš Akvinský vysvetľuje, že Ježiš jedol po vzkriesení, "nie ako ten, čo potrebuje pokrm, ale aby tým spôsobom potvrdil prirodzenosť vzkrieseného tela“. A preto z toho nevyplýva, že jeho telo bolo živočíšne, teda že by potrebovalo pokrm. Ježiš vysvetľuje, že ani plodenie už v ňom nebude. To však neznamená, že v ňom nebude zachovaná ženskosť alebo mužnosť. Bude to najkrajšia verzia nás samých. Ježišovo vzkriesené telo presahuje dejiny. Jeho vzkriesené telo má v sebe celé jeho pozemské dejiny, je v ňom prítomné všetko, čo zažil historický Ježiš. Ježiš ukazoval svoje oslávené rany. Čiže aj utrpenie bude akosi prítomné, ale pretvorené, oslávené, akýmsi spôsobom krásne, nebudú nedokonalosťou, budú akýmsi znamienkom krásy. Vzkriesené telo je vlastne určitým vzkriesením všetkého, čo v tele zažijeme, je to vzkriesenie celého bývalého života. Duša bude ponorená do večného života prítomnosti Boha a tak vlastne aj celý čas nášho života bude prítomný v tomto oslávenom tele. Bude tam naše detstvo, naša mladosť, i zrelosť našej staroby.

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie pôsobia v tomto svete. Prvým efektom kontaktu Zmŕtvychvstalého s človekom, ktorý v neho uverí, je vzkriesenie duše v krste, v duchovnom znovuzrodení, je to stvorenie nášho duchovného nadprirodzeného života v duši prostredníctvom Božej milosti. Toto vzkriesenie duše zažívame opakovane aj vo sviatosti pokánia. Eucharistia je Ježišovo oslávené telo, skryté pod závojom chleba a vína. A kto prijíma Eucharistiu, prijíma zdroj života, ktorý živí božské svetlo milosti a je závdavkom budúceho vzkriesenia. Pretože "kto žije a verí v neho, nezomrie", ale Ježiš ho vzkriesi zmŕtvych. Preto je najväčšou útechou pre zomierajúceho prijímať na cestu do večnosti Vzkriesené eucharistické telo Ježiša, ktorý je Pánom života (preto sa volá viaticum)!

Inzercia

Som rímskokatolíckym kňazom 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

Svätý Tomáš Akvinský si všíma, že poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky. Preto majú ženy prednosť, ako tomu bude aj v dejinách svätosti! Ale v evanjeliách nenájdeme ani zmienku o Panne Márii. Mária zohráva ústrednú úlohu v Zjavení od Zvestovania, cez narodenie, zázrak v Káne, jej prítomnosť na Kalvárii až po víziu Apokalypsy, ktorá hovorí o žene odetej slnkom. Ale v čase zjavení zmŕtvychvstalého nie je o nej v evanjeliách ani zmienka. Svätí karmelitáni kontemplovali stretnutie Zmŕtvychvstalého s jeho matkou. Jedným z nich je nedávno blahorečený Eugén Mária od Dieťaťa Ježiša.