Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. apríl 2021

Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

Svätý Tomáš Akvinský si všíma, že poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky. Preto majú ženy prednosť, ako tomu bude aj v dejinách svätosti! Ale v evanjeliách nenájdeme ani zmienku o Panne Márii. Mária zohráva ústrednú úlohu v Zjavení od Zvestovania, cez narodenie, zázrak v Káne, jej prítomnosť na Kalvárii až po víziu Apokalypsy, ktorá hovorí o žene odetej slnkom. Ale v čase zjavení zmŕtvychvstalého nie je o nej v evanjeliách ani zmienka. Svätí karmelitáni kontemplovali stretnutie Zmŕtvychvstalého s jeho matkou. Jedným z nich je nedávno blahorečený Eugén Mária od Dieťaťa Ježiša.
Zjavil sa Zmŕtvychvstalý Panne Márii?

Evanjeliá nám opisujú epizódy stretnutí so Zmŕtvychvstalým Ježišom v tajomnej a mystickej atmosfére. Ježiš už nie je prítomný ako predtým, pred smrťou, keď bol v histórii ako my, v čase a priestore, ale po zmŕtvychvstaní vystupuje v novej oslávenej realite svojho tela prestúpeného Božím svetlom, vystupuje z večnosti, aby sa vo viere odhalil svojim učeníkom. Tieto stretnutia sú momentami, kedy sa večnosť dotýka času. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa najprv zjavuje ženám, ktoré ho najviac milovali a zostali pri ňom, aj keď sa apoštoli zbabelo rozutekali. Svätý Tomáš Akvinský si všíma, že poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky. Preto majú ženy prednosť, ako tomu bude aj v dejinách svätosti!

"Poriadok zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša nasleduje poriadok lásky." (sv. Tomáš Akvinský) Zdieľať

Ale v evanjeliách nenájdeme ani zmienku o Panne Márii. Mária zohráva ústrednú úlohu v Zjavení od Zvestovania, cez narodenie, zázrak v Káne, jej prítomnosť na Kalvárii až po víziu Apokalypsy, ktorá hovorí o žene odetej slnkom. Ale v čase zjavení zmŕtvychvstalého nie je o nej v evanjeliách ani zmienka. 

Vo veľkonočnom období oslovujeme Pannu Máriu radostnou antifónou Regina coeli laetare, Raduj sa nebies kráľovná! Tak ju oslovil archanjel Gabriel pri Zvestovaní: Χαῖρε!, raduj sa! Gaude et laetare: raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja, opakujeme v tejto mariánskej veľkonočnej antifóne. Evanjeliá nehovoria o stretnutí Panny Márie so Zmŕtvyvstalým, hoci môžme povedať, že evanjeliá ho istým spôsobom našepkávajú. V Jánovom evanjeliu neprichádza spolu s Máriou Magdalénou a ženami, hoci na Kalvárii bola takpovediac prvá v ich strede. Môžeme sa pýtať prečo? Lukáš kladie túto otázku do úst anjelov, ale kladie ju ako napomenutie: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je tu. Vstal zmŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: "Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Tu sa rozpamätali na jeho slová...“ (Lk 24, 5-8). Ženy zabudli na Ježišove slová, ktorými trikrát predpovedal svoje mŕtvychvstanie na tretí deň. Avšak Panna Mária, ktorá naplno prijala Božie Slovo, počala ho vo svojom lone, a potom verne „zachovávala všetky jeho slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 19 a 51). Mária nezabudla. Ako hovorí P. F.-M. Léthel, OCD, naďalej verila, dúfala a milovala aj počas jeho umučenia, ona ho nešla hľadať k hrobu s ostatnými ženami. Naopak Magdaléna ešte neverila vo Vzkriesenie, keď jej išiel Ježiš v ústrety, a nerozpoznala ho, kým ju neoslovil: Mária, aby tak vzkriesil jej vieru. Nikto nebol v momente Zmŕtvychvstania počas noci prítomný pri hrobe, ale môžme vyrušiť istú mocnú ozvenu v Máriinom srdci, ktorá vo viere, nádeji a láske očakávala Zmŕtvychvstanie na tretí deň. Tak sa často deje, keď matka v intimite srdca cíti to, čo prežíva syn, aj keď nie je prítomný.

Ženy zabudli na Ježišove slová, ktorými trikrát predpovedal svoje mŕtvychvstanie na tretí deň. Panna Mária nezabudla. Zdieľať

Svätí karmelitáni kontemplovali stretnutie Zmŕtvychvstalého s jeho matkou. Jeden z nich, blahoslavený Eugén Mária od Dieťaťa Ježiša, vynikajúci teológ, svätec a znalec duchovného života, o tom nádherne a prenikavo hovoril vo svojej veľkonočnej homílii v roku 1961: 

„Svätá Panna zostala sama doma, pravdepodobne všetci išli k hrobu. A ona, stále pokojná a vo vnútornom mieri, čo robí? Žije zo svojej nádeje... A nám sa zdá, že práve v tej chvíli Ježiš, ktorý sa odobral z hrobu pravdepodobne na svitaní, ju prišiel navštíviť. Nenachádzame stopu po tomto zjavení v evanjeliu, ale predpokladáme, tušíme, sme si istí, že sa udialo a že Ježiš, ktorý sa chystá zjaviť Petrovi a potom apoštolom počas dňa, ktorý sa zjaví Márii Magdaléne, zjaví sa aj svätej Panne. 

Jej nádej nie je zahanbená: hľa, jej syn! A aký je premenený! Jeho telo je oslávené, z jeho rán tryská svetlo a akoby život! Telo, ktoré ona tvárnila, telo, ktoré živila, krásne Kristovo telo! Jeho duša, ešte krajšia, ktorú v ňom ona vybadala! Jeho božstvo, ktoré ona tušila a adorovala vo svojich očiach, keď svoj pohľad upierala na krištáľové pramene čistej vody, živej vody, ktorými boli Kristove oči, hľa!

A želanie pokoja, ktorý jej určite adresuje náš Pán. Nesie ho všade: „Pokoj vám... Pokoj s tebou, ó žena... ó matka“. Pretože sa v túto hodinu určite ukazuje ako syn. A hľa triumf Panny, triumf jej nádeje. Ach, Ježiš je krajší, ako bol v Betleheme, keď vyšiel z jej lona a ona ho držala v náručí... Je krajší, ako bol pri obetovaní v chráme, keď jej Simeon predpovedal slávu a utrpenie... Je krajší, než keď mal tridsať rokov a zanechal Nazaret a začal ohlasovať... Je krajší, než v chráme, keď sa vyhlásil za svetlo sveta a postavil sa zákonníkom, farizejom a saducejom, keď vztýčil víťazne hlavu, svojím slovom a svojím majestátom. Je krajší a väčší, silnejší, živší, ako keď vyháňal z chrámu predavačov s ich dobytkom. 

Je to jej syn, jej Ježiš! Je to už videnie večného života! Aká radosť pre svätú Pannu! Aký triumf pre jej materstvo! Hľa, kráľ! Simeon mal naozaj pravdu... A ona, ktorá ho našla v slovách anjela, víťazného, ani jej vo sne nenapadlo, že bude taký krásny, taký veľký, ako je teraz. Ježiš sa pravdepodobne objal s matkou. Je to vrúcne objatie syna s matkou, matky so synom. 

Inzercia

Ó, Panna Mária, naša Matka, matka života, ty si dala Ježišovi život, a v tento deň tento život víťazí, prekypuje. A tento Kristus je prvotina, pretože život bude prekypovať: bude sa zväčšovať, porastie. Ach, tento Kristus je krajší ako ten, ktorého svätý Pavol objavil na ceste do Damasku a ktorý ho oslepil. Pavlove oči v tú hodinu neboli ešte také čisté a číre. On nemohol zniesť jas tejto krásy a priezračnosti. Oči jeho tela ním boli urazené, takmer oslepol. Ty, Panna Mária, si celá čistá, celá krásna a tvoj pohľad dokáže zniesť jas a krásu vkrieseného Krista. 

Pavlove oči neboli ešte také čisté a číre. Oči jeho tela ním boli urazené, takmer oslepol. Ty, Panna Mária, si celá čistá, celá krásna a tvoj pohľad dokáže zniesť jas a krásu vkrieseného Krista. Zdieľať

Panna Mária, ešte aj dnes sa chceme tešiť z tvojej radosti, pretože si naša Matka a my žijeme pri tebe. Vážili sme si tvojho utrpenia, nevedeli sme, ako s tebou trpieť, ledva sme chápali. Teraz sme smelší. Ty si práve víťazná Panna a Matka, ktorú poznáme. Tvoja radosť nás robí radostnými. A víťazstvo tvojho života tiež, pretože si úplne obnovená, ó Panna Mária! Ty si matkou života, ako ju my chápeme.

Dovoľ nám priblížiť sa ti. Chceme tento Kristov život, ktorý víťazí v jeho tele, ktorý navrátil jeho dušu do jeho tela, tento život božstva, ktorý sa prejavuje všade! Ty si jeho rozdávateľkou, ty si jeho matkou, ty si jeho spostredkovateľkou. Vylievaj ho, Panna Mária, na naše duše. Napĺňaj nás týmto životom, nech prekonáva všetky nečistoty, ktorú sú ešte v nás, všetok neporiadok, ktorý je ešte v našom bytí.

Napĺňaj nás týmto životom, aby sme sa ti podobali, a aby sme ho aj my mohli dávať. Dnes si to chceme od teba prosiť, chceme stáť pri tebe, Matka vzkrieseného Krista, aby si nám dala účasť na tvojej radosti, na Ježišovom a tvojom víťazstve.

Ó Panna Mária, naplň Boží plán v nás, naplň aj svoj, plán tvojho srdca... Tvoje srdce a tvoja duša smerujú teraz k plodnosti, k víťazstvu tvojho života v našich dušiach, vo všetkých dušiach, ktoré k sebe voláš, to znamená celého Krista, v celej Cirkvi.

To sú naše túžby, naše veľké túžby: na celú Cirkev daj zostúpiť životu vzkrieseného Krista. Zdieľať

Prosíme ťa, Panna Mária, aby tvoja plodnosť pôsobila na tieto duše. To sú naše túžby, naše veľké túžby: na celú Cirkev daj zostúpiť životu vzkrieseného Krista. Prosíme ťa o to, ó Panna Mária: buď matkou, matkou až do konca, nielen matkou života, matkou lásky, ale aj matkou milosrdenstva, tohto života, ktorý zostupuje aj na biedu, aby ju napravila, oživila, vzkriesila. Prosíme ťa o to, ó Panna, vypočuj nás, ty naša Matka, my sme tvoje deti, vieme, že budeme vypočutí.“

El Greco: Ježiš sa zjavuje Márii (olej na plátne, 1600-1608, múzeum katedrály v Tolede, Španielsko):

El Greco (Domínikos Theotokópoulos), Katedrála v Tolede

Som rímskokatolíckym kňazom 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Svätý Jozef: ženích alebo manžel, len pestún alebo otec?

Svätý Jozef: ženích alebo manžel, len pestún alebo otec?

Napriek niektorým krásnym textom Otcov Cirkvi o ňom, nemal ani sviatok, narozdiel od apoštolov, Magdalény a ďalších Ježišových učeníkov. Bola to najmä svätá Terézia z Avily v 16. storočí, ktorá dala kultu svätého Jozefa hlboké zdôvodnenie a započala v Cirkvi jeho veľkú „rehabilitáciu“. Jozef má v omši titul "Ženích Panny Márie". Boli vôbec manželmi? A ako to bolo s jeho otcovstvom? Panenstvo, manželstvo a otcovstvo svätého Jozefa sú tri dôležité elementy, aby sme mohli pochopiť jeho mimoriadne postavenie v Cirkvi: v hierarchii svätosti je na druhom mieste, za svojou manželkou Bohorodičkou Nepoškvrnenou Pannou Máriou.