Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. máj 2021

Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

Kongregácia pre laikov, rodinu a život zverejnila v utorok 18. mája pastoračné pokyny pre slávenie Svetových dní mládeže na úrovni miestnych cirkví. Pripomeniem, že k zverejneniu došlo na výročie 101 rokov od narodenia dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. V súčasnej situácii, keď mnohí (nielen) mladí sa cez pandémiu pohodlne a potichu rozlúčili s Cirkvou, obsahuje dôležité impulzy pre diecézne stretnutia mladých. Je to príležitosť nanovo osloviť mladých, ktorá by sa mala využiť.
Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

V úvode dokumentu sa konštatuje, že zo strany pápeža Jána Pavla II, ktorý v roku 1985 zaviedol Svetové dni mládeže, išlo o prorocké gesto. Na celosvetovej úrovni sa konajú zvyčajne raz za tri roky. Najbližšie by sa mali kvôli koronavírusu uskutočniť v Lisabone s ročným odkladom v roku 2023. 

Sviatok viery

Mnohí mladí veriaci sa z objektívnych dôvodov (štúdium, práca, rodinná situácia, nedostatok financií) nemôžu zúčastniť svetových stretnutí. Preto je veľmi vhodné, keď miestna cirkev na národnej alebo diecéznej úrovni im ponúkne zažiť miestny "sviatok viery", ktorý im ponúkne skúsenosť spoločenstva a modlitby. Práve z tohto dôvodu spomenutá kongregácia vypracovala pastoračné pokyny, ktoré sú určené biskupským konferenciám jednotlivých krajín, diecézam a cirkevným hnutiam a spoločnostiam. Tieto stretnutia sa majú konať s mladými a pre mladých, pričom prvým iniciátorom stretnutí má byť diecéza. Doteraz sa mladí stretávali na Kvetnú nedeľu.

Je to vítaný a potrebný dokument aj pre naše diecézy na Slovensku, aby sa stretnutie s mladými nestali iba "povinnou čiarkou" v cirkevnom kalendári.  Zdieľať

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa budú konať v poslednú nedeľu liturgického roka - v nedeľu Krista Kráľa. Myšlienkové prepojenie naďalej zostáva. Na Kvetnú nedeľu si pripomíname Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Kristus prichádza ako pokorný a tichý Kráľ. Jeho kráľovské korunovanie nastáva na kríži, kde prisľubuje kráľovstvo kajúcemu lotrovi a ako skutočný Kráľ daruje svoj život za spásu sveta. Preto hlavnou myšlienkou mládežníckych stretnutí má byť výzva "Prijmite Krista". 

Oporné body

V ďalšej časti dokumentu je uvedených šesť kľúčových bodov - vlastností, ktoré má mať na zreteli každé stretnutie mládeže na miestnej úrovni. Preto aj tí, ktorí sú poverení prípravou, majú do programu diecéznych stretnutí zahrnúť tieto odporúčania. 

1. Stretnutie mládeže má byť sviatkom viery. Centrom má byť stretnutie s osobou Ježiša Krista. Svoje miesto má mať počúvanie Božieho slova a tichá eucharistická adorácia a kajúca liturgia, ktorá je osobitným výrazom Božieho milosrdenstva. 

2. Stretnutie mládeže má byť skúsenosťou s Cirkvou. Je dôležité, aby diecézne  slávenie sa stalo pre mladých príležitosťou, pri ktorej môžu  zažiť spoločenstvo Cirkvi a rásť vo vedomí, že sú neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi. Prvou formou zapojenia mladých ľudí musí byť počúvanie. Pri príprave diecézneho stretnutia je potrebné nájsť čas a spôsob, aby bolo možné počuť hlas mladých ľudí v rámci existujúcich štruktúr diecézy. Nezabúdajme, že mladí ľudia sú mladou tvárou Cirkvi! V tejto súvislosti prítomnosť miestneho biskupa a jeho ochota byť medzi mladými je veľkým znakom lásky a blízkosti. Nezriedka sa pre  mladých ľudí stáva diecézne stretnutie príležitosťou na dialóg so svojím farárom. Pápež František podporuje tento pastoračný štýl blízkosti, ktorý sa dotýka srdc.

Pri príprave diecézneho stretnutia je potrebné nájsť čas a spôsob, aby bolo možné počuť hlas mladých ľudí.  Zdieľať

3. Stretnutie mládeže má byť misionárskou skúsenosťou. Ako hovorí pápež František: „Služba pre mládež musí byť vždy misijnou službou“. V tomto zmysle možno zorganizovať misie, v rámci ktorých sú mladí ľudia vyzvaní, aby navštívili ľudí v ich domovoch, priniesli im posolstvo nádeje, slovo útechy alebo im ponúkli aspoň ich vypočutie. Vďaka využitiu svojho nadšenia môžu byť mladí ľudia nositeľmi verejnej evanjelizácie, a to piesňami, modlitbami a svedectvami v uliciach a námestiach mesta, kde sa stretávajú ich rovesníci. Je tiež potrebné podporiť aktivity zamerané na dobrovoľnícku prácu. Nemalo by sa zabúdať, že v nedeľu pred slávnosťou Krista Kráľa oslavuje Cirkev Svetový deň chudobných. Je to jedinečná príležitosť pre mladých, aby  venovali svoj čas a svoje sily v prospech najchudobnejších, marginalizovaných osôb a tých, ktorých spoločnosť odmieta. 

4. Stretnutie mládeže má byť príležitosťou na rozlišovanie svojho  povolania a výzvou k svätosti. Ide o taký prístup,  ktorý  umožňuje mladým ľuďom pochopiť, že celý ich život je vedený Bohom, ktorý ich miluje a volá. Boh ich v prvom rade povolal k životu, neustále ich volá k šťastiu, volá ich, aby ho poznali a počúvali jeho hlas a predovšetkým, aby prijali jeho Syna Ježiša ako ich Učiteľa, Priateľa a Spasiteľa. Druhým krokom je rozhodnutie pre  konkrétne životné povolanie,  voľba kresťanského štýlu života, výber študijného programu, pracovného miesta a celej budúcnosti človeka tak, aby to bolo v úplnom súlade s priateľstvom s Bohom, ktoré človek prijal a ktoré si chce zachovať. Nesmieme sa báť navrhnúť mladým ľuďom aj voľbu kňazstva a zasväteného života v reholi. Preto môže byť veľmi užitočné zapojenie seminaristov, zasvätených osôb, manželských párov a rodín, ktorí svojou prítomnosťou a svedectvom pomáhajú mladým ľuďom vzbudiť správne otázky a túžbu hľadať „veľký plán“, ktorý im Boh ponúka.

5. Stretnutie mládeže má byť pútnickou skúsenosťou. Svetové stretnutia mládeže boli od svojho vzniku veľkou púťou. Štafetu prevzala púť po celej zemi - z rôznych miest, krajín a kontinentov na miesto vybrané pre stretnutie s pápežom a s ďalšími mladými ľuďmi. Mladí ľudia  sú preto generáciou pútnikov. Nie sú cestovateľmi, ktorí sa pohybujú bez cieľa, ale zjednotení ľudia, pútnici, ktorí „kráčajú spolu“ k cieľu, k stretnutiu s Jediným, kto im môže dať zmysel ich existencii. Je to Boh, ktorý stvoril človeka a ktorý volá každého mladého človeka stať sa jeho učeníkom, nechať všetko a „kráčať za ním“. Diecézny deň mládeže je vzácnou príležitosťou pre mladšie generácie objavovať miestne svätyne alebo iné miesta významné pre ľudovú zbožnosť. Pamätajme, že rôzne prejavy ľudovej zbožnosti, najmä púte, lákajú mladých ľudia, ktorí ľahko nezapadajú do cirkevných štruktúr a sú konkrétnym prejavom dôvery v Boha.

6. Stretnutie mládeže nech je skúsenosťou univerzálneho bratstva. Má byť príležitosťou pre mladých ľudí stretnúť sa, nielen pre mladých katolíkov. Každý mladý človek má čo povedať ostatným, má čo povedať dospelým, má čo povedať kňazom, rehoľným sestrám, biskupom a pápežovi. V tomto zmysle môže byť diecézne stretnutie mládeže vhodným časom na dialóg medzi všetkými mladými ľuďmi, ktorí žijú na danom území, bez ohľadu na ich vieru a presvedčenie. Každý mladý človek sa musí cítiť pozvaný zúčastniť sa na ňom a byť vítaný ako brat a sestra. Musíme a chceme ukázať, že sme  Cirkev s otvorenými dverami.

Stretnutie mládeže má byť sviatkom viery s rozhodnutím nanovo prijať Krista. Zdieľať

Mladí v hlavnej úlohe

Dokument povzbudzuje, aby na diecéznej úrovni sme mali odvahu zapojiť a zveriť aktívne úlohy mladým ľuďom, a to tým, ktorí majú rôzne pastoračné skúsenosti v diecéze, ale aj takým, ktorí nepatria do žiadnej komunity, mládežníckej skupiny, združenia alebo hnutia. Diecézne stretnutie mládeže môže byť dobrou príležitosťou na zdôraznenie bohatstva miestnej Cirkvi a zabránenie tomu, aby sa "menej aktívni" mladí ľudia necítili vylúčení. Každý sa musí cítiť oslovený a pozvaný vo svojej neopakovateľnej jedinečnosti a ľudskom a duchovnom bohatstve. Diecézne stretnutie je aj príležitosťou  na oslovenie tých mladých, ktorí možno hľadajú svoje miesto v Cirkvi a ktorí ho ešte nenašli.

Inzercia

Posolstvo Svätého Otca

Svätý Otec každý rok adresuje mladým svoje posolstvo. Preto by bolo vhodné, aby sa prípravné stretnutia ako aj samotné diecézne stretnutie inšpirovalo slovami, ktoré Svätý Otec adresoval mladým ľuďom, najmä biblickou pasážou, ktorú vo svojom posolstve uvádza Svätý Otec. Toto posolstvo možno ponúknuť aj prostredníctvom rôznych umeleckých prejavov. Je potrebné na lokálnej úrovni v rámci cirkevného roka iniciovať aj rôzne obdobia: misijný mesiac, mesiac zasvätený Božiemu slovu a pod. Je dôležité, aby mladí ľudia počúvali Božie slovo a slovo Cirkvi zo živého hlasu tých ľudí, ktorí poznajú do hĺbky ťažkosti mladých, ich boje, očakávania a nádeje a vedia ich správne aplikovať na biblické texty a náuku Cirkvi. 

Dokument, ktorý vydala Kongregácia pre laikov, rodinu a život, chce byť nástrojom a pomôckou. Je to vítaný a potrebný dokument aj pre naše diecézy na Slovensku, aby sa stretnutie s mladými nestali iba "povinnou čiarkou" v cirkevnom kalendári zvolaný na poslednú chvíľu, ale skutočným starostlivo pripraveným a sláveným sviatkom viery, ktorý umožní mladým nanovo prijať Krista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Samuraj (Podnet pre dušu)

Samuraj (Podnet pre dušu)

PODUŠKA - POdnet pre DUŠu - 4. diel. Niečo nás vytočí a my vybuchne. Ovládne nás hnev a potom ľutujeme. Trápia nás negatívne emócie ako strach, smútok, či v kruhu točiace sa sebaľútostné myšlenky. Okolnosti, ktoré v nás zobudia "draka" by nás však nemali mať vo svojej moci. V priestore medzi podnetom a našou reakciou totiž vždy existuje možnosť rozhodnúť sa.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.