Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. január 2021

Pavol a sex

Po roku sa opäť vraciame k Prvému listu Korinťanom. Nedeľná katolícka liturgia latinského obradu funguje (až na výnimky) pri čítaniach na princípe trojročného cyklu. Trošku nezvyčajne si však tento list nevyčerpá v jednom roku ale rozdelila ho na všetky cykly. A tak prvé nedele po Vianočnom období počúvame vybrané pasáže z kapitol 1-4 ( cyklus A; minulý rok), potom 6-10 (cyklus B; tohto roku) a nakoniec 12-15 (cyklus C; ak Boh dá budúci rok).
Pavol a sex

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Zdieľať

Ako je známe, tento autentický Pavlov spis do Korintu sa väčšinu svojho obsahu zapodieva konkrétnymi a praktickými problémami, ktorými sa borila vtedajšia mladá kresťanská komunita. Minuloročné čítania sa venovali prevažne otázke pravej a falošnej múdrosti, ktorá vo vnútri obce prerastala do straníctva a štiepenia. Aj tohto roku tak pokračujeme pri odhaľovaní bôľov, ktoré Korinťania Pavlovi spôsobovali. Nájdeme medzi nimi aj také, ktoré sa svojou povahou dodnes dotýkajú veľmi citlivých oblastí, ba priam nadobúdajú pikantný charakter. Určite medzi ne patrí aj téma nášho úryvku, ktorou je sex.

Antický Korint bolo ekonomicky veľmi aktívne mesto. Fungovalo ako obchodný uzol s dvoma prístavmi. Bolo plné cudzincov, obchodníkov a námorníkov. A kde bolo veľa námorníkov, bolo aj hojnosť nevestincov a prostitútok, ktorých službami nepohŕdali ani miestni novoobrátení kresťania. Každého s predstavou ideálnej prvotnej cirkvi musí pri tomto obraze zatriasť. Ako k tomu mohlo nastať?

Našťastie nám Pavol nielenže nezakrýva realitu, ale zároveň poodhaľuje dôvody takého konania. To sa koniec koncov stalo príležitosťou, aby Apoštol následne predstavil svoj pohľad na ľudské sexuálne správanie, čo sa neskôr stalo základom kresťanskej náuky o tejto oblasti. Jej východisko je náuka o ľudskom tele. Boj o správne pochopenie človeka bol už od začiatku prepletený s hlásaním evanjelia o Ježišovi. Prvé bludy, zachytené už v Novom zákone, napádali Ježišovu telesnosť a teda náuku o jeho vtelení, skutočnej smrti a zmŕtvychvstaní. Viaceré helénske filozofické prúdy, z ktorých vzišiel aj heterodoxný gnosticizmus, pohŕdal všetkým materiálnym a pozemským. K tomu patrilo aj fyzické ľudské telo. Bralo sa za nepodstatnú pomíňavú časť, z ktorej sa musí vyslobodiť podstatná duchovná prirodzenosť človeka. Ako však dnes vieme, kresťanstvo od začiatku vyznávalo, že Ježiš je pravý človek, a že telo patrí k ľudskej podstate. Odmietať telesnosť je tak nesprávne pochopenie evanjelia. Inak povedané, Bohu nemá patriť iba duša, ale duša s telom, teda celý človek, celý jeho život.

Odmietať telesnosť je tak nesprávne pochopenie evanjelia. Zdieľať

Paradoxne, podceňovanie telesnosti sa pre miestnych korintských „teológov“ stalo zámienkou na ospravedlňovanie nezriadeného pohlavného správania. Naznačujú nám to verše, ktoré liturgia vypúšťa: „„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé.“ (6,12-13a) Pavol tu na názory oponentov ponúka svoje protiargumenty. Z nich možno vybadať, že miestni chápali slobodu v absolútnom zmysle. Ďalej považovali sex za takú telesnú potrebu akou bolo jedlo. A podobne ako sa časom po najedení ozval v bruchu hlad, bolo podľa týchto predstáv potrebné pravidelne ukojiť aj žiadostivosť pohlavných orgánov. Výsledkom potom bola téza, že ako nebude mať na život s Kristom vplyv to, či sme hladní alebo sýti, nebude mať ani to, s kým všetkým a koľkokrát sme sa vyspali.

Pavlova reakcia na to už ale ide k podstate. Neskĺzava k čiastkovému pohľadu a po príklade brucha nehovorí o pohlavnom úde, ale o tele. O takom tele, ktoré mal aj po zmŕtvychvstaní Kristus a ktoré bude mať po vzkriesení aj každý veriaci kresťan. Pravdou nie je predstava mnohých, že telo, a aj čo sme ním robili, bude po smrti patriť zániku. Už teraz a aj potom má patriť Bohu (porov. v. 13a. 14). Aj telesný život má patriť Kristovi (porov. v. 15a). Jeho pohlavná činnosť pritom osobitne.

Vysvetľujú nám to ďalšie liturgiou vynechané verše. „Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ (1 Kor 6, 15a. 16) Pavol tu využíva klasický starozákonný obraz. Ten spočíval v porovnávaní (analógii) vzťahu človeka, a u prorokov často celého národa, s Bohom so vzťahom medzi mužom a ženou. Jeho historický koreň vychádza zo starovekých predstáv a praktizovania kultu spájania sa s božstvom prostredníctvom posvätnej prostitúcie. Biblia však tomuto obrazu dala nový rozmer, ktorý sa sústreďuje na výlučný zväzok muža a ženy v manželstve. Manželská vernosť a láska je jedným z najbližších pozemských vyjadrení vzťahu k jedinému Bohu. Z toho vyplýva aj to, že na opis narušenia takého vzťahu starozákonní autori používajú slová ako nevera či cudzoložstvo. Pavol to tu posilňuje aj odkazom na výrok z opisu stvorenia (porov. Gn 2,24).

Inzercia

Manželská vernosť a láska je jedným z najbližších pozemských vyjadrení vzťahu k jedinému Bohu. Zdieľať

Kresťanská perspektíva tak už od Pavla aktualizovala spomínanú starozákonnú ideu na vzťah kresťana (Cirkvi) ku Kristovi. Výsledkom je, že telesné a osobitne pohlavné správanie má vplyv a je teda aj odrazom zdravosti kresťanského života. Pripomenul by som tu aj to, že riadny manželský zväzok bol vo všeobecnom povedomí vždy pokladaný za najriadnejší priestor, kde vznikal a začínal nový ľudský život. Ten život, ktorý je podľa pohľadu biblickej viery výhradný Boží dar.

Sex je na to, aby sme ním oslavovali Boha Zdieľať

Záverečné verše nášho úryvku ďalej opäť potvrdzujú Pavlov pohľad na jednotu duchovného a telesného v človeku. A podľa toho je práve telo „chrámom“ pre Ducha Svätého, ktorého kresťania dostali vďaka tomu, že Ježiš telesne zomrel a vstal z mŕtvych. Nie je jedno, čo so svojim telom robíme. Nie je jedno čo robíme s telom druhého. Ani naše a dupľom ani druhého nám bezvýhradne nepatrí. Už teraz sa v ňom má odrážať to, čo nastane naplno po jeho oslávení. Telo vo vzťahu k telu druhého nie je to isté ako dýchať, jesť a piť. Telesné skutky nezanikajú automaticky s telesnou smrťou. Sex tu nie je na to, aby sme si ním krátili dlhú chvíľu. Sex je na to, aby sme ním oslavovali Boha (porov. 1 Kor 6, 20).

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.