Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. apríl 2020

Nenarodené deti po prvý krát vo vyhlásení vlády, aj široká rodinná politika

Potešilo ma, že vláda SR historicky po prvý krát vo svojom programe spomína nenarodené deti a prevenciu potratov. Vláda nespomína zhluk buniek, ani občanov druhej kategórie, hovorí o deťoch. Slová majú svoju váhu. Vláda tiež spomína mnohé pro-rodinné opatrenia, o ktorých roky hovoríme. Chvála Bohu a vďaka Mu i všetkým, ktorí na tom akokoľvek participovali (verejne i skryte, krátkodobo či dlhé roky).
Nenarodené deti po prvý krát vo vyhlásení vlády, aj široká rodinná politika

Ako sa hovorí - nie je všetkým dňom koniec, politikov treba kontrolovať. A to aj ako aktivisti budeme naďalej robiť. Patrí sa pochváliť, zhodnotiť a dúfať, že sa tie sľúbené dobré veci zrealizujú a to čím skôr. Treba povedať aj to, že ani toto programové vyhlásenie vlády (PVV) nie je dokonalé – napriek trom Národným pochodom za život a mnohým aktivitám za život a rodinu v ňom chýba ambícia na úplnú ochranu života nenarodených detí ako aj lepšiu informovanosť mamičiek pred potratom. Snáď ich doplnia poslanci cez svoje návrhy, pretože vždy existuje lepšie riešenie ako potrat.

Čo ma teda z oblasti ochrany života a podpory rodiny v PVV potešilo? (iné pozitívne prísľuby ako boj s korupciou, odbyrokratizovanie verejnej správy, bezpečnosť, podpora ekológie, umeleckého vzdelávania… vítam avšak teraz sa im nevenujem)

Ochrana života

- snaha vlády o zlepšovanie kvality zdravotníctva, aby boli chránené životy a zdravie ľudí,

- odmietnutie akejkoľvek eutanázie a asistovanej samovraždy,

- lepšia ochrana nenarodených - „Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. “

- zlepšenie výuky medikov v oblasti paliatívnej starostlivosti a reformovanie tejto starostlivosti,

- (doplnené od M. Michalčíka: V kapitole zahraničnej politiky sa spomína aj toto "Budeme dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.". Toto je dôležité v kontexte toho, aby sa tu neopakovala podobná tortúra, ktorú sme absolvovali s tzv. Istanbulským dohovorom a naši diplomati a politici už v zárodku podobné nezmysly zastavia.)

Podpora rodiny

- široká kapitola o podpore rodiny - „Vláda SR bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Preto sa vláda SR bude zasadzovať za:

zvýšenie a zflexibilnenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť, naviazanie na rast priemernej mzdy a úpravu podmienok ich poskytovania, zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa, vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva, zatraktívnenie flexibilných foriem práce, oslobodenie príjmu osôb poberajúcich materské alebo rodičovský príspevok do 200 eur mesačne od daní a odvodov (ako študenti a dôchodcovia), zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, múzeí, galérií atď., úpravu vymáhania a vyplácania náhradného výživného, návrh osobitnej sociálnej dávky „príspevok na bývanie“, vyňatej z dávky v hmotnej núdzi, ktorá rozšíri okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním, osobitnú sociálnu dávku „SOS príspevok“ vyplácanú v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci, preskúmanie možností zmeny systému poskytovania štátnych sociálnych dávok tak, aby boli proaktívne, prioritne, bez potreby osobného kontaktu s orgánom štátnej správy a s využitím už existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorými štát disponuje, návrh konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik, poskytovanie odbornej pomoci multidisciplinárnym tímom pri riešení problémov rodín, systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.

Zároveň vláda SR zváži:
možnosť OČR pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok, zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí, postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupňovanie podľa veku dieťaťa, výšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok (nielen do 6 rokov) a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu, ako aj naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima, zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin – možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí, zavedenie zvýhodneného rodinného stavebného sporenia oslobodeného od poplatkov so zmluvou na rodinu, so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu atď., zavedenie príspevku vo výške 100 eur na začiatku školského roka na každé dieťa, ktoré navštevuje 1. stupeň ZŠ, vytvorenie poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike.

0.-tý dôchodkový pilier a dôchodky ako také

- vláda “bude presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu (napr. asignáciou odvodov); ”

- “Vláda SR vytvorí podmienky na väčšiu integráciu seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zvýšenie kvality života staršej generácie. ”

- „odstráni diskrimináciu pri výpočte dôchodkov pre ženy narodené v rokoch 1958 – 1960; “

Inzercia

- “zavedie dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské; predĺži ochranné lehoty a zvýši príspevok v materstve a rodičovský príspevok pre študentky I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia, s tým, že budú poberať rodičovský príspevok vyššej kategórie; predĺži ochrannú lehotu pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a ochrannú lehotu pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia; avedie podporu budúcich matiek vo forme tehotenského príspevku vo výške 200 eur, ktorý sa poskytne každej študentke a nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva; zavedie režim utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky a môže požiadať o utajený pôrod.”

- “bude venovať zvýšenú pozornosť rozličným otázkam a aktuálnym výzvam v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore a navrhne ich premietnutie do legislatívy, ”

Hazard

- “Cieľom Vlády SR je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. Reguláciu (čiastočný zákaz) je potrebné upraviť tak, aby obce a mestá mohli ustanoviť maximálny počet herní, kasín a herných prístrojov na svojom území. V oblasti hazardu vláda ďalej navrhne zaviesť reguláciu aj pre stávkové kancelárie. Je potrebné presadiť zákaz otvárať herne a kasína v blízkosti vlakových a autobusových staníc. Vláda obmedzí reklamu na hazard v printových, online a televíznych médiách či billboardoch.”

Cirkevné školy, škôlky a bývanie

- “Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. ” - sem by mohlo spadať konečne zrušenie diskriminácie cirkevných škôl oproti štátnym v oblasti financovania,

- „Vláda SR presadí čo najväčšie využívanie eurofondov, vrátane alternatívnych zdrojov financovania s cieľom vybudovania dodatočných kapacít materských škôl, s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. “

- „vláda vypracuje strategický plán a následne vytvorí podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania. Dostupnosť bývania vláda považuje za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu. “

- “Vláda SR bude podporovať prístup k adekvátnemu bývaniu pre všetkých občanov SR s cieľom vytvorenia podmienok pre dôstojný život každého, najmä sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva, mladých rodín a skupín obyvateľstva vo vybraných profesiách. ”

 

Riziká PVV

Patrí sa poďakovať za to dobré, na čom sa dá stavať a dávať pozor na to, že vo vláde a parlamente nie sú len ľudia, ktorí majú rovnaké hodnotové nastavenie. Preto musíme naďalej sledovať, aby sa kde-tu vďaka šikovnému úradníkovi či ministrovi do zákonov nedostali „progresívne“ trójske kone.

K rizikám PVV patria vety o osobitnej (!) podpore tzv. „ľudskoprávnych“ organizácií (čo znamená odlievanie peňazí z našich daní pravdepodobne z Ministerstva spravodlivosti SR na podporu LGBTI aktivistov) ako aj zlepšenie legislatívy „v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti“, čo môže byť prvý krok k registrovaným partnerstvám (ako už dlho vieme, vďaka rozhodnutiam európskych súdov prijatím registrovaných partnerstiev sa do nich de facto premietne obsah manželstva muža a ženy, aj adopcie detí). Zflexibilnenie poberania rodičovského príspevku zase môže viesť k skoršiemu odkladaniu malých detí do jaslí. V PVV mi tiež chýba zmienka o preferovaní lepších spôsobov liečby neplodnosti napr. mužov, pretože nemá zmysel, aby žena musela podstupovať riziká a hormonálnu stimuláciu pri umelom oplodnení, keď má s plodnosťou problém jej manžel. Opäť, sú tu efektívnejšie riešenia a verím, že ich budú zodpovední presadzovať, aby boli naše dane a odvody míňané hospodárne.

Ďakujeme za vypočutie, pracujeme ďalej pre rodiny a najslabších z nás

Záverom chcem povedať, že ma teší, že by sa realitou mali stať viaceré opatrenia, ktoré navrhujeme politikom už dlho, aby sa rodinám i jednotlivcom na Slovensku lepšie žilo, aby mali viac detí, ktoré všetci veľmi potrebujeme. Verím, že aktivity nás prolife a prorodinných aktivistov – dlhodobé i jednorázové, minulé i nedávne - smerom k zodpovedným tejto krajiny, prinesú ovocie. Je dôležité, či ako krajina a ľudia v nej zdôrazňujeme individualizmus, konzum, sebastrednosť, relativizáciu morálky, alebo naopak pomoc iným, ochranu najslabších, ktorí sa sami ozvať nevedia, či podporu rodiny založenej manželstvom muža a ženy, kde sa najlepšie darí manželom i deťom. Lebo deti nás menia k lepšiemu (a potrebuje ich aj krvácajúca demografia).

 

Postupne ma skvelí ľudia (rodina, Bubák, Kuffa atď.) priviedli k rozhodnutiu pomáhať iným, čo najviac to ide, snažiť sa meniť veci k lepšiemu, bojovať za dobro. Bývalý hovorca a člen realizačného tímu Národného pochodu za život, Referenda o ochrane rodiny, predseda Asociácie za život a rodinu (zazivotarodinu.sk), občiansky aktivista

Odporúčame

Blog
Chceme pro-rodinných ministrov školstva, zdravotníctva, rodiny, kultúry...

Chceme pro-rodinných ministrov školstva, zdravotníctva, rodiny, kultúry...

Aby pre zlú demografickú situáciu neskolabovala ekonomika, nezatvárali sa školy a sociálne zariadenia, aby sa realizovala rodinná politika a mali sme za cieľ demografický rast, aby sa ideológia netlačila do škôl a kultúry, aby zdravotníctvo slúžilo ľuďom a nie oligarchom - pro-rodinné a prolife organizácie povzbudzujú a žiadajú od designovaného premiéra I. Matoviča prorodinných a hodnotovo založených ministrov.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.