Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. február 2018

Slovenská cirkev od Horného Uhorska po samostatnú provinciu

Československo, ktoré vzniklo v roku 1918 vraj bolo protikatolícke, a katolícky Slovenský štát mal lepší vzťah s Vatikánom. Opak dokazuje zmluva medzi ČSR a Svätou stolicou, uzavretá pred 90 rokmi, a ďalšie málo známe a nacionalistami zamlčiavané fakty o smerovaní Slovenska k vytvoreniu slovenskej cirkevnej provincie. Jej zavŕšením bola najväčšia reforma slovenských diecéz od čias Márie Terézie, uskutočnená pred 10 rokmi, 14.2.2008.

Slovensko v roku 1918 netvorilo cirkevnú provinciu. Cirkevná štruktúra, ktorá sa budovala od misie sv. Cyrila a Metoda neprežila zánik Veľkomoravskej ríše. Za vlády Márie Terézie vznikli v roku 1776 diecézy Spišská, Rožňavská a Banskobystrická, ale všetky slovenské diecézy patrili do Ostrihomského alebo Jágerského arcibiskupstva, ktoré mali sídlo mimo územia Slovenska.

Uhorsko malo aj významných biskupov slovenského pôvodu, ako napríklad šľachtic Alexander Rudnay, uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup. (4. 10. 1760 -13. 9. 1831) Ten sa aj ako kardinál hrdo hlásil za Slováka. V rokoch 1848-1918 však v Hornom Uhorsku, ako podnes niektorí Maďari nazývajú Slovensko, prebiehala tvrdá maďarizácia, na ktorej sa podieľalo aj vedenie cirkvi.

Uhorská cirkev a národná nesloboda

Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní maďarská vláda menovala za cirkevných hodnostárov len takých, ktorí presadzovali maďarizáciu, a len tých predkladala Sv. Stolici na vysvätenie. Títo nerešpektovali ani cirkevný predpis, aby biskup kázal ľudu v jeho reči. V seminároch sa okrem latinčiny používala iba maďarčina. 180 uchádzačov o kňazstvo z Oravy a Liptova neprijali, lebo ich považovali za „panslávov“. Keď zistili, že seminarista číta slovenskú tlač, vyhodili ho. Biskupi zakázali kňazom odoberanie slovenských časopisov, a do farností chodili birmovať len zriedka a v sprievode žandárov. V Budapešti bolo na prácach 100 000 Slovákov, pre ktorých nezabezpečili kňaza, ktorý by slúžil bohoslužby v ich reči.

Keď kňaz a spisovateľ Jonáš Záborský úctivo povedal ostrihomskému arcibiskupovi Scitovskému o potrebe škôl s materinským vyučovacím jazykom, ten s krikom odpovedal: „Chcel by som vidieť vládu, ktorá by sa to opovážila!“ Keď pri birmovke v Zákamennom na Orave 8.8.1910 biskup Párvy začul, že vo vedľajšej miestnosti kňazi z okolitých fár hovoria po slovensky, nazlostene prekričal celú miestnosť: „Kto sa tam opovážil slovensky rozprávať? Čo za poriadok? Niekoľko nezrelých štencov prehlušuje mojich najlepších kňazov!“ Je to ten Párvy, ktorý predtým suspendoval A. Hlinku, a nesie spoluzodpovednosť za tragédiu pri posviacke kostola v Černovej 27. 10. 1907, pri ktorej prišlo o život 15 ľudí. Ich pohrebu sa zúčastnili aj zástupcovia českých spolkov.

Maďarizační biskupi

Nebolo to iba v katolíckej cirkvi. Gróf Zay, generálny inšpektor evanjelikov, povedal v r .1845: „Slovania sa môžu vysťahovať z Uhorska, ak sa nechcú pomaďarčiť … na maďarskej zemi môže panovať len maďarský národ.“ K. A. Medvecký, katolícky kňaz z Oravy, to opísal takto: „Doba predprevratová bola jedna z najpochmúrnejších v dejinách slovenského katolicizmu. Hierarchia a vyššie kňazstvo i veľká časť kláštorného duchovenstva, cudzorodá a reči slovenského ľudu zväčša neznalá, žila v úplne cudzorodom kultúrnom ovzduší; považovala slovenský ľud len ako materiál k vybudovaniu mocného, rečove maďarského štátu. Bič slovenského duchovenstva, spišský Párvy zdržoval sa už roky mimo svojej diecézy, v Pešti; rožňavský biskup Balás ignoroval všetko, čo bolo slovenské; len o niečo lepší bol nitriansky gróf Bartyányi; banskobystrický Vlk Radnai-Ritthammer železným prútom šľahal Slovákov. Slovenského pôvodu, ale pre úplne zmaďarčenú mentalitu na ostrihomský stolec povýšený arcibiskup-prímas Csernoch plával neohrozene s maďarčiacim prúdom, ktorému sa ani košický svätec-biskup Fischer-Colbrie nevedel zoprieť. ... aj v kostoloch a cirkevných školách sa maďarizácia stupňovala." (zborník „Slovensko kedysi a teraz“, Seton-Watson, 1931, zostavil Dr. Alois Kolísek)

Všenárodná slávnosť 13. februára 1921

V takom stave bola slovenská cirkev keď 28. októbra 1918 vznikla demokratická Československá republika. Zmena k lepšiemu nebola ani potom ľahká. „Maďarskí biskupi pokúsili sa ešte v poslednej chvíli, ba už aj po konštituovaní sa riadnej štátnej správy československej, prekaziť naše spojenie s Čechmi, pri čom prekotne zaplňovali cirkevné hodnosti a úrady svojimi nohsledmi, a prevážali cirkevné cennosti do Maďarska." ... „Faktickým uprázdnením väčšiny slovenských biskupstiev neprešla ešte cirkevná právomoc do rúk národne osvedčených prelátov. Veď odchádzajúci menovali svojich náhradníkov na svoj obraz, ... a len po dlhom vyjednávaní podarilo sa v Trnave, v Spiši a Banskej Bystrici získať nápravu vymenovaním skutočne slovenských biskupských námestníkov. V tomto zdĺhavom interregnum mnoho trpela národná výchova kňazského dorastu ... nastal citeľný nedostatok duchovenstva. Po dlhom vyčkávaní konečne Sv. Stolica v dohode s československou vládou menovala pre Nitru, Spiš a Banskú Bystricu slovenských biskupov, a už aj samotným výberom splnila túžby oslobodeného národa. Deň 13. februára 1921, keď boli prví traja slovenskí rím.-kat. biskupi v starodávnej Nitre vysvätení, bol všenárodnou slávnosťou, akej Slovensko ešte nezažilo." (Medvecký, 1931) Ako ďalší bol v r. 1926 za apoštolského administrátora menovaný „miláčik košických Slovákov J. Čársky."

Problémy slovenskej Cirkvi po r. 1918

Československá Masarykova a Benešova vláda na rozdiel od Uhorskej a komunistickej do vnútrocirkevných záležitostí nezasahovala. Napriek občasným „protikatolíckym" výrokom aj niektorých politikov, pri rokovaniach, zákonoch a riadení štátu konala voči Cirkvi zväčša demokraticky a korektne.

Hlavným problémom slovenskej cirkvi po r. 1918 nebola Praha, ako tvrdia aj „proslovenskí" historici, ale ešte aspoň 5-10 rokov rokov „dozvuky" predchádzajúcej maďarizácie. Biskupi mali „z cirkevného života vymýtiť mnoho nezrovnalostí a krivdy, vyhovieť spravodlivým nárokom dosaváď ťažko strádajúcich slovenských katolíkov." V tom narážala ich snaha na veľké prekážky cirkevnoprávnej, osobnej a z časti i politickej povahy. Biskup bol v mnohom cirkevným právom viazaný na súhlas senátu - kapituly, pričom na Slovensku bolo ešte v r. 1928 medzi 54 kanonikmi iba 12 Slovákov. Mnohé mestá, aj čisto Slovenské aj pohraničné, boli obsadené pôvodom i cítením maďarskými duchovnými. V Bratislave, kde bolo v r. 1928 60 % česko-slovenských katolíkov, sa len v jednom z 5 cirkevných obvodov „ako-tak vyhovelo slovenským veriacim. ... Hmotné, cirkevno-školské a osobné záležitosti katolíckej obce má v rukách cirkevný výbor, väčšinou neslovenský, a cirkevné dane, platené väčšinou československých veriacich, vynakladajú sa takmer výlučne na maďarsko-nemecké školstvo. ... Aj kláštorné rády sa len ťažko a pozvoľna emancipujú spod cudzozemského, neslovenského vplyvu a od zväzkov peštianskych a viedenských centrál." (Medvecký, 1931) „Obnova v poľutovaniahodnom stave sa nachádzajúcich a zväčša od 20 liet neopravovaných cirkevno-patronátnych budov na Slovensku bude stáť okolo 15 miliónov (priemerná mesačná mzda bola okolo 100-500 korún)... kňazi-penzisti si v núdzi zakladajú periny aj hodinky ... mníšky majú svoj kapitál uložený v Ostrihome a nevydajú im na mnohé prosby ani ich vlastné" (Medvecký, Cirkevné pomery katolíkov v niekdajšom Uhorsku, 1920)

Česko verzus Cirkev a Slovensko

Čechy a Morava prešli za niekoľko storočí rozdielnym politickým a kultúrno-náboženským vývojom ako Slovensko. O niekoľko desaťročí skôr zažili proces národnej emancipácie, netrpeli odnárodňovaním zrovnateľným s maďarizáciou. V r. 1918 mali vyššiu vzdelanosť i niekoľkonásobne väčší priemysel. S tým súvisia rozdiely v sociálnom zložení aj väčší vplyv socialisticko-ateistických názorov. Averzia voči Katolíckej cirkvi pramenila aj v tom, že mnohí Česi ju stotožňovali s Rakúsko -Uhorskou monarchiou, a bojom proti husitizmu, ktorý vnímali ako národne pozitívne hnutie.

Ani zničenie Mariánskeho stĺpa v strede Prahy, ktoré niektorí označujú za symbol a dôkaz českého antikatolicizmu nebolo rozhodnutie vlády, ale „vandalský nekulturní akt fanatiků a lůzy." (T. Halík)

V prvých rokoch bol vzťah medzi Sv. Stolicou a ČSR napätý. Nitriansky biskup K. Kmeťko opísal dôvody takto: „Povaha česká k náboženským bojom náklonná, smutné skúsenosti z histórie národa, kleslosť mravov po svetovej vojne, proticirkevné organizácie väčšinou priemyselného obyvateľstva." Píše že boli zničené katolícke stredné školy, čo je však dôsledok Uhorskej politiky. V r. 1918 tu bolo len 140 slovenských, 186 maďarsko-slovenských ľudových škôl, a žiadna stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským neexistovala. V r. 1925 malo Slovensko aj vďaka českej pomoci univerzitu, 13 učiteľských gymnázií a 216 stredných, odborných a meštianskych škôl. V r.1928 bolo na Slovensku vyše 4 000 škôl, z toho vyše 3 200 slovenských. Ďalej vyčíta obmedzovanie náboženskej výchovy v školách, povinnú vojenskú službu klerikov, a „zátvor" cirkevného majetku. Kritizuje, že vláda vyniesla viacero proticirkevných opatrení „proti duchu bývalého (Rakúsko-Uhorského) konkordátu." Oceňuje, že pri rokovaní o zmluve so Sv. Stolicou „dobrá vôľa ani na jednej strane nechýbala," a Modus vivendi umožňuje „pokojný vývin katolicizmu ... a rozkvet mladej republiky zakladajúci sa na pevných pilieroch kresťanskej kultúry." ( „Modus vivendi a jeho vliv“, v zborníku „Slovensko kedysi a teraz“, 1931)

Zátvor cirkevného majetku

Viacerí podnes uvádzajú ako dôkaz protikatolíckosti ČS vlády pozemkovú reformu a „zátvor" cirkevného majetku. Ani to však spravodlivo neposúdime bez poznania predchádzajúcej situácie. Pozemková reforma mala sociálne dôvody. V r. 1918 tvorili v ČSR maloroľníci 65 % všetkých vlastníkov pôdy, ale obhospodarovali iba 7 % pôdy. Väčšinu vlastnila šľachta a veľkostatkári, a časť aj cirkev. K. Medvecký v r. 1920 napísal, že cirkevné veľkostatky, ich hospodárenie a úradníctvo neboli obľúbené ani za Uhorska. Biskupi a ich vikári pre svoj šovinizmus „zapríčinili rozvrat cirkevného života na Slovensku". Semináre trpeli dlžobami, a „korupčný systém k pohoršeniu celého sveta" zneužívali úradníci. Zatiaľ čo budovy boli ošarpané, „dobytok biskupský hynul hladom, a oni chodili na štvorke arabských, zabezpečili si platy okolo 150 000 korún ročne a nevypočitateľné dôchodky." V dôsledku nevýhodných pôžičiek „prišiel slovenský katolicizmus takmer o celý svoj kapitál, penzijné fondy kňazstva atď." V biede žijú kňazi na dôchodku a rehoľníčky sú ohrozené hladom. Zväčša chudobný ľud to videl s nevôľou, a vnútorne oslabená slovenská cirkev nebola schopná v dohľadnom čase reformy.

Potom nasledoval „zátvor" cirkevného majetku, uzákonený nariadeniami ministra pre správu Slovenska po r. 1919. Ten však nebol jeho zoštátnením ako komunistické "znárodnenie", ale ochranou pred rozkrádaním v chaose povojnovej doby a zmien, (viď privatizácia po novembri 1989 a vzniku SR 1.1. 1993) a hlavne pred jeho odvážaním do Maďarska. Spravovali ho komisie, ktorým predsedal člen episkopátu príslušného územia. Od r. 1935 to bol napr. biskup Dr. P. Jantausch. apoštolský administrátor v Trnave. Zátvor skončil v r. 1937, keď Sv. Stolica ratifikovala zmluvu s ČSR z r. 1928.

Modus Vivendi z r. 1928

ČSR vznikla 28.10.1918. Definitívne medzinárodno-právne uznanie, vrátane hraníc medzi Slovenskom a Maďarskom získala Mierovou zmluvou uzavretou v Trianone 4. 6. 1920. Č-S vláda zakrátko začala aj so Sv. Stolicou rokovať o postavení Katolíckej Cirkvi vrátane zosúladenia hraníc diecéz s územím štátu a menovania slovenských biskupov. Výsledkom bola zmluva „Modus vivendi" medzi Svätou Stolicou a Československom, uzavretá 17.12. 1927. V januári 1928 napísal E. Beneš štátnemu sekretárovi Sv. Stolice list:

„Eminence, od několika již roků vláda Československé republiky měla čest projednávati se Svatou Stolicí úpravu určitých otázek politicko-náboženských, které byli mezi oběma stranami dosud nevyřízeny. Výsledek byl parafován 17. 12. 1927 zástupci obou stran. … Mám nyní čest Vám oznámiti jménem vlády československé, že dne 20. ledna 1928 dala svůj souhlas k tomuto ujednání...“ Nasleduje text zmluvy v 6 bodoch: 1. žiadna časť ČSR nebude podriadená ordinárovi sídliacemu mimo jej územia. 2. Správa cirkevných majetkov kontrolovaná štátom je dočasná do doby kým sa realizuje obsah prvého článku, a je zverená komisii s predsedníctvom episkopátu príslušného územia. 3. Rády a rehoľné kongregácie nebudú podliehať predstaveným v cudzine. Pokiaľ nie je možné zriadiť československú provinciu, budú podliehať priamo generálnemu domu. 4. Sv. Stolica pred menovaním biskupov oznámi mená Č-S vláde, aby sa uistila, že proti nim nie sú politické námietky. To znamená politická činnosť proti bezpečnosti a územnej celistvosti štátu, ústave, verejnému poriadku. Uvedení preláti musia byť občania ČSR, ich mená zostanú do menovania v tajnosti. 5. Títo hodnostári pred nástupom do úradu zložia sľub „vernosti Republike Československej, že nespravia nič, čo by bolo proti blahu, bezpečnosti a integrite republiky." 6. Vláda sa postará, aby platné zákonné ustanovenia boli čo najskôr prispôsobené tomuto modu vivendi. … „mám čest vyjádřiti Vaší Eminenci velikou naší spokojenost s výsledekm vzájemně dosaženým v této dohodě a ujistiti Vaší Eminenci, že vláda Československé republiky se snažila vždy zajistiti všem svým občanům svobodný vývoj a respektování jejich víry, jejich citů a zájmů náboženských... Račte prijmout, Eminence, výraz mé nejhlubší úcty. Jménem vlády československé: ministr věcí zahraničních: Dr. E. Beneš“

Modus vivendi začal platiť 2. februára 1928.

Ovocie Modu vivendi

Inzercia

Biskup Dr. K. Kmeťko o Modu vivendi napísal že rokovanie bolo ťažké hlavne z dôvodov rôznej právnickej mienky na prevzatie a zmeny kompetencii po zaniknutej monarchii. Výsledok však „môže uspokojiť obidve zmluvné stránky, lebo pri spravodlivom prevedení uzavretej dohody bude mať z nej osoh tak štát ako aj Cirkev." Píše, že náročné bude najmä rokovanie o hraniciach nových diecéz, lebo jestvujúce sa nachádzajú na území viacerých štátov. Chýbala mu zmienka o cirkevnom školstve. Oceňuje dobrú vôľu na obidvoch stranách. „Cirkev ... bude mať basis k slobodnému, úspešnému vývinu z vlastných síl, a bude neodvislejšia. Vatikán nemohol do nekonečna zvláštnu ochranu očakávať od mladého, všetkými ťažkosťami obkľúčeného štátu, keď to ani od starodávnych, veľkých štátov nevie všade a vždy previesť..." ( „Slovensko kedysi a teraz“, 1931)

Zatiaľ čo ČSR zmluvu ratifikovala za niekoľko týždňov, Sv. Stolica to fakticky spravila až o 10 rokov. Dôvodom bola „tradičná" neochota Vatikánu okamžite reagovať na politické zmeny, ktoré sa môžu ukázať ako krátkodobé, trenice a niektoré rozhodnutia č-s vlády z prvých rokov, a zrejme aj lobing uhorských prelátov. Bulou „Ad acclesiastici regiminis incrementum" z 2.9.1937 upravil Pius XI. hranice slovenských diecéz v súlade so štátnymi hranicami. Od tej chvíle „na Slovensku prestala cudzia cirkevná správa. Od toho času sa Slovensko stalo cirkevne samostatným" (Dr. E. Funczik, univerzitný profesor cirkevného práva: „Prevádzanie modu vivendi, SsV. Trnava 1947) „Bula je ... dokumentom Vatikánu pre medzinárodnú verejnosť, že počíta trvale s Československom ako dôležitým činiteľom v novej povojnovej Európe" (Ľavicové Právo lidu, 8.11.1937) Po oficiálnom zverejnení tejto buly vláda ČSR okamžite zrušila zábor cirkevného majetku. Nasledovalo menovanie nových biskupov.

Sloboda štátu, Cirkvi a diecéz

ČSR zmluvou Modus vivendi uznala katolíckej cirkvi „právo a slobodu aby si sama ohraničila svoje diecézy. ... Nebolo tomu tak v bývalom Rakúsko-Uhorsku." (E. Funczik) Toto právo a iné slobody jej potom zobrali komunisti. Dr. Funczik, uvádza, že RKC mala touto zmluvou vďaka pápežskej diplomacii a Masarykovi a Benešovi viac slobody a nezávislosti od štátu než za monarchie. Píše, že Cirkev už v Uhorsku odrážala útoky na svoje práva, a katolicizmus tam bol napriek protestom Sv. Stolice „zotročovaný" a zneužívaný na útlak menšinových národov. Preto mnohí Cirkev stotožňovali s cudzou nadvládou, čo bola jedna z príčin protikatolíckych nálad v novovzniknutej ČSR.

V r. 1937 sa predpokladalo, že po zmene diecéz bude nasledovať aj zriadenie arcibiskupstva a samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie. To sa vinou nacistickej a komunistickej diktatúry oddialilo o desaťročia. (Encykliky, ktorými ich Pius XI. v r. 1938 odsúdil, na Slovensku ignoruje aj mnoho kresťanov, a som zvedavý, či si niekto pripomenie ich okrúhle výročie)

2. 11. 1938 prišlo Slovensko pri Viedenskej arbitráži z vôle nacistického Nemecka o 20 % územia, na ktorom boli dve biskupské sídla (Košice a Rožňava) aj veľká časť územia Trnavskej apoštolskej administratúry. Na tomto oklieštenom území vznikol 14.3. 1939 Slovenský štát (SŠ).

Jeho predstavitelia sa usilovali o zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie, a plné diplomatické uznanie od Svätej stolice. Nedosiahli ho z viacerých dôvodov. Svätá stolica vedela, že SŠ vznikol pod nátlakom Hitlera a je mu podriadený. SŠ stratil veľkú časť územia slovenských diecéz a jeho hranice zvlášť v čase vojny neboli stabilné. Iste zavážil aj politický systém a ideológia štátu.

Demokracia, ideológia a ľudské práva

ČSR po počiatočných emóciách a nezrovnalostiach považoval Vatikán za štandardný demokratický štát, s ktorým má korektné vzťahy a ktorý rešpektuje slobodu Cirkvi. Prejavilo sa to aj v tom, že keď v r. 1935 zo zdravotných dôvodov odstúpil T.G. Masaryk, HSĽS aj na zásah Vatikánu podporila v prezidentských voľbách E. Beneša.

Po rozbití Československa a obsadení Čiech a Moravy Nemeckom prišiel nuncius Saverio Ritter 15.7.1939 do Bratislavy, ako do relatívne slobodného zvyšku ČSR, aby tu pokračoval vo svojej funkcii. Odišiel keď ho slovenská vláda odmietla, a nad hotelom Carlton kde sa ubytoval, zaviala zástava s hákovým krížom. Sv. Stolicu tu potom zastupoval iba nižší diplomat chargé d affaires G. Burzio. Ten za 4 roky poslal do Ríma omnoho viac správ vyjadrujúcich nespokojnosť s politikou štátu ako predtým nuncius za 20 rokov ČSR.

Komunisti aj nacionalisti označujú slovenský štát za katolícky, lebo jeho prezidentom bol kňaz Tiso. Biskup a dvaja kňazi boli v štátnej rade, a niekoľkí aj v Sneme SŠ. Predseda vlády Tuka aj niektorí ďalší činitelia sa však hlásili k ideológii Nacionálneho socializmu, ktorý odsúdila encyklika Mit brennender Sorge zo 14.3.1938. Svätá stolica opakovane kritizovala židovskú politiku SŠ. Jej demarš, ktorý ju kritizoval ako odporujúcu kresťanským princípom, Tuka odmietol s tým že „Slovensko nie je katolícky štát." Aj argumenty, ktorými Dr. Tiso obhajoval protižidovskú politiku boli v podstate argumentami národného socializmu. ( https://www.postoj.sk/13501/slovensky-stat-nebol-klerofasisticky-ale-narodno-socialisticky ) „Svätá stolica len nerada a s ťažkosťami pripustila, aby bol Tiso prezidentom. Pravda, to sa nám po vojne aj vypomstilo, keď sa stále spájalo, že „klérus a fašizmus“ sú spojenci.“ (V. Jukl, http://www.postoy.sk/jukl-kolakovic-nam-otvoril-oci )

V r. 1946 sa nuncius Ritter vrátil do Prahy, aby bez predloženia novej akreditácie pokračoval vo vojnou prerušenej funkcii, čím Vatikán uznal právnu kontinuitu ČSR. Tá bola vtedy jediným štátom východnej Európy, kde mala Sv. Stolica plné diplomatické zastúpenie. To zaniklo potom, ako komunisti vo februári 1948 uchvátili moc, a obnovilo sa po páde totalitného režimu v novembri 1989.

Komunistický "víťazný február" a cirkev

Komunisti po februári 1948 zhabali všetok cirkevný majetok, a vnútili cirkvám financovanie štátom, lebo: 1. Zisky zo zhabaného cirkevného majetku boli mnohonásobne vyššie, než prostriedky ktorými štát na cirkev prispieval. 2. Totalitný režim mohol aj pomocou financií lepšie ovládať cirkev. 3. Komunistická strana si tak vytvorila monopol na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb, výchovu a vzdelanie.

V r. 1950 násilne zrušili kláštory, a vyše 3100 rehoľníkov a rehoľníčok dali do väzenia a pracovných táborov. Vyše 300 kňazov odsúdili spolu na viac ako 1100 rokov. Zrušili Gréckokatolícku cirkev aj väčšinu seminárov. Znemožnili menovanie biskupov. Zakázali náboženskú tlač a stovky ľudí uväznili aj za najmenšie náboženské aktivity.

Slovenská cirkevná provincia

„Pražská jar" v r. 1968 priniesla viac slobody aj pre cirkvi. 13. 6. 1968 bola vládnym nariadením obnovená Gréckokatolícka cirkev. 27. 10. 1968 bol prijatý Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii. „Normalizácia" po sovietskej okupácii ČSSR 21. 8. 1968 boj proti Cirkvi pritvrdila, ale už nebol taký tvrdý ako v päťdesiatych rokoch. Obnovili sa rokovania so Svätou stolicou.

Dohodu s režimom o zriadení samostatnej slovenskej provincie sa podarilo dosiahnuť v roku 1977. Apoštolská konštitúcia Praescriptionum sacrosancti Pavla VI. odčlenila územie Trnavskej administratúry od Ostrihomskej arcidiecézy a povýšila ju na Trnavskú arcidiecézu. Košickú a Rožňavskú diecézu odčlenila z Jágerskej cirkevnej provincie, a podriadila novej Trnavskej cirkevnej provincii. Zriadenie biskupstva v Bratislave komunisti nedovolili. Konštitúcia Qui divino ustanovila samotnú provinciu. Obidve vyhlásil pražský arcibiskup kardinál Tomášek v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 6.júla 1978.

Ďalšie zmeny sa udiali po páde komunistickej diktatúry v novembri 1989. Dňa 31. 3.1995 bola založená Košická cirkevná provincia, do ktorej patrí Spišské a Rožňavské biskupstvo. Trnavská arcidiecéza bola premenovaná na Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a jej sufragánom zostalo Nitrianske a Banskobystrické biskupstvo. Pred 15 rokmi, 20.1.2003 bol zriadený Vojenský rímskokatolícky ordinariát na základe Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Ordinariát má úroveň diecézy a pôsobnosť pre celé Slovensko.

Pred 10 rokmi sa uskutočnili najväčšie zmeny usporiadania diecéz od čias Márie Terézie. Benedikt XVI. 30.1. 2008 povýšil gréckokatolícku Prešovskú eparchiu na archieparchiu na čele s metropolitom. Košický exarchát povýšil na eparchiu a vytvoril novú eparchiu v Bratislave.

14. februára 2008 bola odčlenením od Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy zriadená Bratislavská arcidiecéza, zriadená nová Žilinská diecéza a výrazne upravené hranice Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecézy aj Trnavskej arcidiecézy.

Tak sa zavŕšilo to, čo umožnil vznik ČSR v roku 1918, a k čomu smerovala zmluva Modus vivendi spred 90 rokov.

Som knihomoľ a turista. Pri mojej architektonickej a výtvarnej tvorbe hľadám krásu a harmóniu. Pri písaní a v politike usilujem hlavne o kultúrnosť, pravdu a spravodlivosť.

Odporúčame

Blog
Farská republika, cirkevné školy a profesionálny demagóg

Farská republika, cirkevné školy a profesionálny demagóg

Súčasné Slovensko je vraj farská republika, kde štát platí konfesný vzdelávací systém, a parlament pod vlyvom profesionálnych kresťanov poslušne presadzuje luxusné výsady hŕstky kresťanských cirkví. Tvrdí to článok „Vitajte vo farskej republike“, ktorého autor ním rozhorčene reaguje na zrušenie diskriminačného poplatku za cirkevný sobáš. Text silno pripomína komunistickú proticirkevnú propagandu.

Blog
Rovnosť nie je rovnakosť

Rovnosť nie je rovnakosť

Ideológia ovládajúca dnešné mainstreamové politické myslenie v západnej Európe, uprednostňuje záujmy určitých (anonymných) skupín pred záujmami (konkrétnych) jednotlivcov.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.