Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. október 2021

Manažment a Cirkev: Vízia, misia a hodnoty

V tomto a nasledujúcich blogoch sa budem snažiť predstaviť niektoré základné témy, ktorým sa venuje teória manažmentu a aplikovať ich na fungovanie Cirkvi.
Manažment a Cirkev: Vízia, misia a hodnoty

Úvod

V tomto blogu sa pozrieme na to, čo o najzákladnejšom smerovaní organizácie hovorí teória manažmentu. Toto smerovanie je zhmotnené vo vízii a misii organizácie. Spomeniem aj firemné hodnoty a najmä sa pokúsim uvažovať nad špecifikami vízie, misie a hodnôt v cirkevnom prostredí a procesom ich tvorby. 

Vízia, misia, hodnoty

Misia odpovedá na otázku, prečo organizácia existuje. Čím jasnejšie vyjadruje dôvod existencie, tým lepšie.

Vízia predstavuje to, ako má v budúcnosti organizácia vyzerať. Odpovedá na otázku, čo chceme v budúcnosti dosiahnuť, kým sa chceme stať.

Moderné organizácie si často zadefinujú aj hodnoty, ktorými sa pri dosahovaní cieľov riadia. Môže ísť o etický kódex alebo zoznam firemných hodnôt. Tieto pomáhajú zamestnancom pri rozhodovaní a tiež vedia pôsobiť motivačne pri nábore nových zamestnancov v prípade, že kandidáti s hodnotami spoločnosti vnútorne súhlasia.

Všetky tieto položky: misia, vízia a hodnoty sa dajú ľahko nájsť na webstránkach mnohých firiem. Najmä veľké, moderné spoločnosti, ich majú ľahko dostupné. Neznamená to však, že všetky ich majú zadefinované dobre. Neraz vedia byť vyjadrenia vágne, so vzletnými frázami, ktoré však nevyjadrujú čo a prečo vlastne spoločnosť robí. Tiež je dôležité, aby boli stručné. Nie je ľahké byť dostatočne konkrétny a zároveň stručný, takže formulácii dobrej vízie treba venovať čas a pozornosť.

Vízia, misia a hodnoty, ich uplatnenie v Cirkvi

To, ako bude Cirkev definovať svoju misiu, víziu a hodnoty sa samozrejme bude líšiť od toho, ako to robia rozličné svetské organizácie. Dôvodom existencie Cirkvi nie je nejaký ľudský popud, ale Božia vôľa. Čiže namiesto toho, aby sme sami definovali, čomu sa chceme venovať, skôr treba hľadať, čo od nás chce Pán, aký je Jeho zámer.

Tiež ako rozdiel vidím to, že organizácie si obvykle definujú svoju víziu a misiu na najvyššej úrovni a tá sa na nižších úrovniach už iba realizuje. Katolícka cirkev je však taká veľká a miestne podmienky také rozmanité, že dáva zmysel misiu a víziu definovať aj pre nižšie celky ako diecézy či dokonca farnosti, kde môže byť väčšia konkrétnosť prínosom.

Ešte by som aj dodal, že by asi bolo trochu zvláštne, keby na oficiálnej stránke Vatikánu bola sekcia Mission and Vision statement, prípadne Church values. Nie je to však až tak preto, že by poslanie, vízia a hodnoty neboli pre Cirkev dôležité. Práve naopak. Najmä poslanie a hodnoty Cirkvi by mali všetci jej členovia natoľko poznať a mať ich zvnútornené, že je zbytočné ich niekde formálne uvádzať. Celý náš život by sa mal podľa nich orientovať a malo by to byť vidieť aj navonok.

Misia

Aké je teda poslanie Cirkvi? Čerpať môžeme zo Svätého Písma, kde je uvedený misijný príkaz. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. (Mt 28,19n). Je to veľmi hutné a rôzne pojednania o Cirkvi, učeníctve, nasledovaní a podobne to rozvádzajú do väčších podrobností.

Ide tu o poslanie platné pre celú Cirkev. Jednotlivé miestne cirkevné spoločenstvá však môžu potrebovať čosi špecifickejšie. Najmä kňazi a rehoľníci, ktorí vedú dané spoločenstvá, sa môžu cítiť povolaní a poslaní k špecifickému druhu apoštolátu. Nepôjdu medzi “všetky” národy, ale ku konkrétnej skupine ľudí, s ktorou vedia dobre pracovať a ich úsilie tam prináša zvlášť bohaté plody. Alebo sa cítia povolaní venovať sa skôr učeniu na vedeckej úrovni, čím slúžia celej Cirkvi, ale o to menej času investujú do bežnej pastorácie. Rehole majú rozličné poslania: kontemplatívnu modlitbu, starostlivosť o biednych, kázanie atď.

Avšak pozor. To, že kňaz vedúci farnosť cíti nejaké svoje špecifické poslanie, ešte neznamená, že to má byť poslaním tej-ktorej farnosti, kde práve pôsobí. Keď totiž hovoríme o poslaní nejakej miestnej cirkvi, či už farnosti alebo diecézy, tak treba dávať omnoho väčší dôraz na to spoločenstvo ako na kňaza/biskupa. Duchovný otec sa totiž mení. Samozrejme, aj jednotliví veriaci sa menia, ale podmienky daného spoločenstva až tak nie. Pri hľadaní poslania toho spoločenstva sa treba pozrieť na jeho podmienky, situáciu, dary, ktoré mu Boh dáva a zranenia, ktoré si nesie. Tu vie byť teória manažmentu nápomocná. Keď vzniká firma, keď prichádza s novým produktom alebo preniká na nové trhy, tak musí analyzovať situáciu. Postupy, ktoré sa pritom používajú, sa dajú - aspoň z časti - aplikovať aj na prostredie Cirkvi.

Takže v skratke: pri definovaní poslania miestnej cirkvi je úlohou duchovného otca spoznať stav daného spoločenstva a spolu s veriacimi hľadať konkrétnu podobu toho, k čomu je dané spoločenstvo Bohom poslané. Potom to treba zadefinovať a spoločne uskutočňovať.

Vízia, hodnoty a čas

Vízia Cirkvi sa v čase mení. Pre pápežov na zlome staroveku a stredoveku mohlo byť víziou mať misionársku Cirkev, ktorá pokresťančí celý známy svet. Keď už bola celá Európa kresťanská, tak to už veľký zmysel nedávalo a trebárs sa stalo dôležitým mať Cirkev menej závislú od svetskej moci a bojovalo sa o investitúru a slobodnú Cirkev. V súčasnosti má pápež František víziu misionárskej Cirkvi, chudobnej Cirkvi pre chudobných, Cirkvi ako poľnej nemocnice a pod. Dôraz je na službu a blízkosť, nie moc (viď jeho opakovaná kritika klerikalizmu). Vidíme, že sú to skôr obrazné vyjadrenia všeobecného charakteru. Pre Cirkev nie je veľmi vhodné formulovať víziu kvantitatívne, ako to robia firmy. Keby sme trebárs počuli od pápeža, že do piatich rokov chce mať vo svete o 10% viac katolíkov, znelo by to zvláštne. Hovorí skôr o forme, akú má Cirkev mať a je to spojené aj s hodnotami.

“Firemné hodnoty” Cirkvi sa tiež menia v čase. Pred koncilom sa vyzdvihovala skôr poslušnosť a stabilita. U pápeža Františka sa kladie dôraz na blízkosť, súcit, kreativitu.

Vízia na miestnej úrovni

Na miestnej úrovni môže byť vízia veľmi konkrétna. Uvediem pár príkladov:

Farnosť na desaťtisícovom sídlisku, kde sa počet aktívnych veriacich pohybuje maximálne v stovkách si môže za víziu stanoviť byť evanjelizačným spoločenstvom, ktoré sa neustále usiluje príchádzať s novými formami ako ponúkať katolícku vieru.

Farnosť s výraznou rómskou prítomnosťou môže mať víziu stať sa spoločenstvom, kde už niet Žida ani Gréka, niet Róma ani bieleho ale všetci sú jedno v Kristovi Ježišovi (por. Gal 3,28).

Farnosť s pútnickým miestom môže vidieť svoju budúcnosť v intenzívnom prezentovaní svojho duchovného pokladu a pestovať u seba kultúru pohostinnosti.

Ako vidíme, vízia na miestnej úrovni je formulovaná tak, že sa z nej dajú odvodiť konkrétne ciele, čo v budúcnosti robiť. Reflektuje miestnu situáciu.

Tvorba vízie

Obvykle si formuláciu vízie musí vedenie odmakať, nedostane sa k nej náhlou inšpiráciou zhora. Postup môže byť nasledovný a dá sa použiť aj pre tvorbu misie a hodnôt.

Inzercia

Brainstorming

Vedúci spoločenstva zhromaždí svojich spolupracovníkov a prinášajú množstvo nápadov. Dá sa to robiť osobne aj online. (Návodov na rôzne formy brainstormingu je veľa, stačí iba pohľadať na internete.) Treba si všímať, aké slová a frázy sa najviac opakujú počas procesu brainstormingu.

Je možné, že nejaká nevyslovená vízia tu už existuje a treba ju iba klarifikovať. Môže byť, že farské spoločenstvo už bolo založené s nejakým vysloveným alebo nevysloveným poslaním. Všetko toto treba zvážiť.

Vytvorenie predbežnej vízie

V tomto kroku ešte netreba klásť dôraz na každé slovíčko. Dôležité je mať pripravenú víziu alebo ešte lepšie niekoľko vízií, ktoré vyšli z brainstormingu a predstaviť ich niektorým členom dotyčného cirkevného spoločenstva. Ktorá varianta najviac zarezonovala? Ak niektoré vyznejú ako strojené, prázdne heslá, treba ich odstrániť.

Rozhodnutie

Možno sa v predošlom kroku vykryštalizoval finálny kandidát. V tom prípade sa už iba doladí znenie, ak treba. Ak je stále viacero možností na stole, tak treba porozmýšľať, či sa dajú nejako skombinovať. Môžu stáť vedľa seba alebo je jedna podmnožinou druhej?

Ak sa nedarí nájsť jednu víťaznú verziu, nakoniec bude musieť rozhodnúť ten, kto vedie spoločenstvo alebo proces tvorby vízie.

Uvedenie do života

Víziu treba komunikovať spoločenstvu, pre ktoré je určená. A to opakovane. Nestačí to niekde uverejniť a čakať, že to bude fungovať. Vízia cirkevného spoločenstva musí rezonovať v kázňach a byť zdôrazňovaná pri aktivitách, ktoré s ňou súvisia. Ak sa to nerobí, zostane iba mŕtvou literou a všetko úsilie venované jej tvorbe bude zbytočné.

Pár poznámok

Treba mať na pamäti aj to, že sme ľudia a naše diela nie sú dokonalé. Ani od vízie, ktorú formulujeme, nemôžeme čakať, že bude vyjadrovať všetko a každému sa páčiť. A nakoniec je aj tak najdôležitejšie, aké kroky sa pre jej uskutočnenie vykonajú.

Vízia nie je niečo statické. Treba byť otvorený možnosti, že ju bude treba časom upravovať alebo úplne zmeniť. Treba mať oči otvorené a nebrať znenie vízie ako “Písmo sväté”.

Pri tvorení vízie sa dá inšpirovať víziou iných cirkví či cirkevných spoločenstiev. Ak nie na Slovensku, tak v zahraničí. Možno sa nájde niečo, čo sa s minimálnou úpravou bude dať použiť a ušetrí sa cenný čas.

Záver

Tento blog nehovorí o duchovnom aspekte Cirkvi. Je mojím predpokladom, že kňazi a angažovaní laici v Cirkvi vedú duchovný život, a preto sa nezaoberám potrebou modlitby, rozlišovania a podobne. Zameriavam sa na možnosti skvalitnenia ľudského aspektu v živote Cirkvi. Úvahu nad tým, či sa manažment môže a má v cirkevnom prostredí používať, som ponúkol už skôr v tomto blogu.

Niekoľko ďalších myšlienok o vízii sa nachádza aj v jednom z mojich predošlých blogov.

Zaujímavý príklad vízie pre farnosť sa dá nájsť napríklad tu: http://www.saintlukemclean.org/mission-and-vision.html.

Veľmi sa poteším každej konštruktívnej kritike či komentáru. Vopred ďakujem.

Ženatý muž, otec, katolík snažiaci sa o dialóg. Ak ma chcete kontaktovať ohľadom mojich blogov o manažmente a Cirkvi, píšte na adresu cirkev.a.manazment@gmail.com

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
6 najlepších potravín na posilnenie imunitného systému

6 najlepších potravín na posilnenie imunitného systému

Brokolica, Červená paprika, Čučoriedky, Cesnak, Špenát, Kefír. Zaradenie receptov bohatých na vitamín C a antioxidanty do vášho jedálnička je jednoduchý spôsob, ako posilniť imunitný systém. Pre náš imunitný systém je obzvlášť dobrý vitamín C, takže musíme dbať na to, aby sme jedli veľa ovocia a zeleniny a aby sme dostatočne spali. Zvážte aj vyhľadávanie potravín s vysokým obsahom vitamínu E, D a A, ako aj železa, zinku a selénu. A ak v miestnom supermarkete dochádzajú čerstvé produkty, rovnako prospešné môže byť aj mrazené ovocie a zelenina. Urýchľovače chudnutia: Cesnak, cereálie, špargľa, jahody, mango, fazuľa, pomaranče, mrkva, avokádo, paradajky, ananás, čili, hriby, chren, krevety.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.