Laudato si. A o zodpovednosti kresťanov za životné prostredie

Klimatické zmeny sa stali realitou našich dní. Ekologické problémy sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Globálne klimatické zmeny ako zvyšovanie priemernej teploty, nepravidelnosť zrážok, topenie ľadovcov, stúpanie hladiny morí, zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší a s ňou spojené znižovanie kvality životného prostredia, ale aj narastajúca spotreba, plytvanie surovinami, produkcia odpadov a strata rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, sa stávajú obrovským svetovým problémom. Práve globálne zmeny klímy predstavujú podľa pápeža Františka jednu z hlavných výziev súčasného ľudstva a nezáujem o environmentálne problémy poukazuje na našu sebeckosť a ľahostajnosť voči ľuďom, ktorí budú využívať životné prostredie po nás.

"Nikdy sme tak neubližovali a nezneužívali náš spoločný domov, ako sme to robili za posledných 200 rokov" František.

Preto považujem Františkovu encykliku Laudato si sulla cura della casa comune v súčasnosti za vysoko aktuálnu. Pápež ňou hovorí, že témy ochrany životného prostredia ako rastúca spotreba, produkcia odpadov a klimatické zmeny sú legitímnou a stále viac dôležitou témou pre kresťanov. Konštatuje, že naša planéta sa v dôsledku deštruktívneho správania ľudstva začína stále viac podobať obrovskej kope odpadkov a poukazuje tiež na neochotu a neschopnosť medzinárodného spoločenstva riešiť mnohé naliehavé environmentálne otázky. A kladie nám otázku, aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás - našim deťom.

Preto je pre každého kresťana dôležité uvedomenie si hodnoty a nenahraditeľnosti životného prostredia. Práve úsilie a angažovanie sa kresťanov smerom k ochrane životného prostredia môže byť vyjadrením vzťahu, aký máme k Bohu i iným ľuďom. A to ako tým žijúcim, tak aj tým, ktorí ešte len budú narodení. Mal by byť vyjadrením zodpovednosti za svet, ktorý nám bol daný, ktorý nemáme právo ničiť, ale máme povinnosť odovzdať ho k užívaniu ďalším generáciám. Sme na Zemi iba hosťami (žalm 119,19), pútnikmi (1 Krn 29,15) a nájomníkmi na krátky čas. Sme len správcami toho, čo nám bolo zverené a je dôležité, aby sme sa dôkladne a dôsledne starali o stvorenstvo, pretože raz sa budeme zodpovedať Bohu za to, ako sme spravovali Zem (Lk 16,2). Životné prostredie je spoločným priestorom, ktorý je k dispozícii všetkým ľuďom. S výnimočnou pozíciou človeka ako správcu na Zemi je spojená veľká zodpovednosť, pretože na rozdiel od ostatného stvorenstva sme získali osobnosť, intelekt, kreatívnu schopnosť a schopnosť sebareflexie. Preto je potrebné a dôležité uvedomiť si , že mnohé dôsledky nášho konania majú obrovský vplyv na životné prostredie a každé bezohľadné ničenie prírody je previnením sa voči našej úlohe a poslaniu.

Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ František

Príčin ľahostajnosti k stavu a devastácii životného prostredia je viacero. Veľmi negatívne sú dôsledky chemizácie v poľnohospodárstve. Až dve tretiny pesticídov končia vo vodných tokoch. Voda sa tak stala strategickou surovinou a jej hodnota bude zo dňa na deň stúpať. Každých dvadsať minút vyhynie na Zemi jeden živočíšny druh a rýchlosť tohto procesu sa neustále zvyšuje. Vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov sa deje šialeným tempom, svojim nezodpovedným správaním znižujeme plochu prírodných ekosystémov, ktoré sa vyvíjali milióny rokov a tým prudko znižujeme biodiverzitu. Pritom od prežitia rastlín a živočíchov závisí aj naše prežitie. Neuvedomujeme si, že svojou činnosťou negatívne a nezvratne meníme podmienky života na Zemi. Na tej Zemi, ktorej sme len správcami.

Zastávam názor, že ekologické katastrofy, krízy a problémy už nie je v našich silách a možnostiach zastaviť, ani odvrátiť. Na zvládnutie týchto udalostí sa ani nedá pripraviť. Ale môžeme ich oddialiť a získať nejaký čas. Ak ho rozumne využijeme, nie na hľadanie a zavádzanie nových technológií, ale na potrebnú zmenu myslenia a hodnotového rebríčka - bude to dobrá investícia. Môžeme tým ešte mnoho – takmer strateného zachrániť.

Jaroslav Slašťan

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo