Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. november 2020

Keď príde chvíľa Pravdy

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Mt 25, 31 - 46) hovorí o príchode Syna človeka, keď zasadne na trón svojej slávy a oddelí jedných od druhých. Pán Ježiš uvádza aj kritéria, ktorými sa bude pri oddeľovaní riadiť.
Keď príde chvíľa Pravdy

V týchto týždňoch a mesiacoch v našej spoločnosti zaznievajú hlasy, ktoré hovoria, že je potrebné sa zjednocovať a spájať. Poznáme slová Ježiša Krista, ktorý sa modlí k Otcovi, aby „všetci boli jedno“ (Jn 17, 21). Taktiež je nám známy obraz dobrého Pastiera, ktorý hľadá aj jednu stratenú ovcu, aby bol jeden pastier a jeden ovčinec. Evanjeliový úryvok najbližšej nedele však hovorí o rozdelení. 

Chvíľa rozdelenia

Slávime záverečnú nedeľu tohto liturgického roka, počas ktorého zaznievali úryvky predovšetkým z Evanjelia podľa Matúša. Posledné nedele sa nesú v znamení oddeľovania: múdrych od nerozumných družičiek; verných a dobrých sluhov od zlého a lenivého sluhu a dnes tých, čo pomohli hladnému, smädnému, pocestnému... od tých, ktorí ich prehliadli. Núti nás to premýšľať nad tým, čo znamená jednota v kresťanstve ale aj v spoločnosti, ako sa vytvára a či je možná, ako sa povie,  „za každú cenu“. Pripomeniem, že aj v podobenstve o kúkoli ,medzi pšenicou napokon dôjde v čase žatvy k oddeleniu buriny od čistej pšenice (porov. Mt 13, 30) a v podobenstve o rybárskej sieti sa dobré ryby oddelenia od zlých, ktoré vyhodia von (Mt 13, 48). Všetky tieto texty odkazujú najskôr na „spolužitie“ dobrých a zlých v rámci jedného priestoru, spoločenstva, ako aj na ich oddelenie, ktoré nastáva v závere. Boží súd nechápme negatívne. Je odmenou pre verných, je ich záchranou, je naplnením ich trpezlivého čakania. Nevzali „spravodlivosť“ do vlastných rúk, prenechali súd Bohu, aby sa teraz dočkali Božieho výroku. 

Príchod v sláve

V Svätom písme chápanie úlohy kráľa je výrazne odlišné, od dnešného pohľadu. V biblickom svete kráľ je obrancom najslabších sociálnych skupín, bráni právo chudobného voči mocným. Jeden z dôvodov pádu izraelského kráľovstva, na ktoré upozorňovali starozákonní proroci, bolo práve tá skutočnosť, že izraelskí králi opustili tieto atribúty.  V Novom zákone Ježiš Kristus ohlasuje Božie kráľovstvo a pripomína, že toto kráľovstvo patrí malým, chudobným, pokorným a prenasledovaným pre spravodlivosť.

Boží súd je odmenou pre verných... Nevzali „spravodlivosť“ do vlastných rúk, prenechali súd Bohu, aby sa teraz dočkali Božieho výroku.  Zdieľať

Podobenstvo otvára slávnostná scéna príchodu  Syna človeka, ktorá Ježišovým poslucháčom musela pripomínať videnie v Knihe proroka Daniela: Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. Jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.“ (Dn 7, 13 – 14) Ide o text, ktorý z literárneho hľadiska zaraďujeme v Biblii medzi tzv. eschatologické texty. Eschatológia sa zaoberá poslednými vecami človeka, spoločnosti a sveta: druhý Pánov príchod, posledný súd, nebo, očistec, peklo. Môžeme zjednodušene povedať, že sa zaoberá problematikou života po smrti. 

Najmenším bratom je každý, koho sa niektorá z bied tohto sveta dotkla. Zdieľať

Syn človeka prichádza v sláve spolu s anjelmi, čím sa zdôrazňuje Boží majestát a Božia nekonečná múdrosť.Je to eschatologický deň a dotýka sa všetkých národov. Ide o obraz nebeského kráľovského dvora, ktorý má povahu slávnostného zasadnutia súdneho tribunálu, ktorému predsedá samotný kráľ. Z tejto slávnostnej a veľmi vznešenej perspektívy sa zrazu dostávame k veľmi jednoduchému obrazu každodennej práci pastierov. Ovce a kozy sa počas dňa pásli spolu, ale večer pri dojení a strihaní sa oddelili. Tento náhly obrat vystihuje povahu Kristovho evanjelia. Ono vyniká svojou vznešenosťou nad všetko ostatné, ale zároveň sa dotýka každodennosti – až všednosti nášho života. 

Inzercia

Najmenší

Koho má Ježiš na mysli výrazom “najmenší bratia”? Niektorí biblisti zužujú výklad len na Ježišových učeníkov, ktorí neskôr pri šírení evanjelia šli do celého sveta a tam zažívali hlad, neprijatie, väzenie. Iní sa domnievajú, že slová treba aplikovať len na kresťanov. Niet však dôvodu na takýto zúžený výklad.

Krista môžeme stretnúť aj dnes v osobách, ktoré nesú s ním svoj každodenný kríž chudoby, samoty, choroby... Zdieľať

Keď Ježiš hovorí o svojich učeníkoch, používa grécky výraz „mikrós, mikróteros“ – „malý, najmenší“ (porov. Mt 10, 42; 18, 6). Ale tu je použité grécke prídavné meno „eláchistos“čo doslova znamená „najposlednejší“tzn. ktokoľvek, koho postihlo nešťastie. „Najmenším bratom“ je každý, koho sa niektorá z bied tohto sveta dotkla.

Dôležité miesto má skutočnosť, že tento text zaznieva v Matúšovom evanjeliu bezprostredne pred opisom Ježišovho umučenia (porov. Mt 27 - 28). Druhému príchodu Syna človeka, ktorý príde na konci čias v sláve, predchádza scéna ukrižovaného Syna človeka, ktorý zomrel pred 2000 rokmi na kríži. Môžeme ho stretnúť aj dnes v osobách, ktoré nesú s ním svoj každodenný kríž chudoby, samoty, choroby, ktorí sa trápia s dôsledkami svojich vlastných pochybení z minulosti alebo s dôsledkami pochybení druhých atď. Chceme a dokážeme v nich spoznať Krista?

Pýtajme sa samých seba, v ktorej z dvoch skupín, ktoré stoja pred Synom človeka, sa nachádzam ja? Akým spôsobom narábam so zodpovednosťou, ktorú mám voči druhým v zamestnaní, v rodine, v spoločenstve? 

Odporúčame