Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. august 2020

S finančnou odlukou cirkví od štátu to nie je také ľahké ako si myslia v SaS

Komplexný pohľad na financovanie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku
S finančnou odlukou cirkví od štátu to nie je také ľahké ako si myslia v SaS

Nedávno otvoril poslanec NR SR Miroslav Žiak zo strany Sloboda a solidarita tému financovania cirkví štátom. Urobil to veľmi neodborným, populistickým a nevhodným spôsobom, za čo si vyslúžil kritiku od všetkých svojich koaličných partnerov. Predseda vlády, predseda NR SR a ministerka kultúry, pod ktorú cirkvi a náboženské spoločnosti spadajú, sa s jeho návrhom vôbec nestotožnili.

Poslanec Žiak sa asi snaží o určité vyvažovanie, keďže má asi dojem, že v parlamente je priveľa konzervatívnych poslancov a priveľa „náboženských“ návrhov zákonov. Toto môže byť optika časti liberálneho a ateistického elektorátu, avšak v skutočnosti je falošná a zaujatá.

Okrem toho SaS nijako nezreflektovala zmenu legislatívy v oblasti financovania cirkví z roku 2019, ani proces odluky v susednej Českej republike, ani nemá dôkladné dáta, čo by jednotlivé modely financovania spôsobili. Zdá sa, že otvorenie tejto témy zo strany SaS je iba populistický krok s cieľom pritiahnuť časť liberálnych voličov.

Každopádne téma financovania cirkví je náročná a vyžaduje odborný a slušný dialóg, najmä s dotknutými cirkvami. 

Predtým než vstúpime s kýmkoľvek do hlbšieho rozhovoru je potrebné brať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

Komunisti ukradli a nevrátili

1. Komunisti cirkvám ukradli všetok majetok. Po páde totality prebehli reštitučné procesy a bolo vrátených približne 70% nehnuteľných majetkov. Mnohé budovy boli vrátené v dezolátnom stave. Ukradnuté finančné prostriedky z čias komunizmu vrátené neboli vôbec. Keď štát prispieva cirkvám na chod, v istom zmysle postupne vracia to, čo ukradol. Keby cirkvi nemali prijímať žiadne peniaze od štátu, museli by byť dokončené reštitúcie, čo je náročný a drahý proces.

Poučný je príklad z Českej republiky, kde komunisti cirkvám ukradli majetok podobne ako na Slovensku. V roku 2012 schválili poslanci nový zákon (č. 428/2012 Sb.) o majetkovom vyrovnaní s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Štát vrátil cirkvám majetok v hodnote približne 75 miliárd českých korún a do roku 2043 bude splácať cca. 59 miliárd CZK za majetok, ktorý nemôže byť z rôznych dôvodov vrátený. Vo svetle týchto dát je zvláštne, že poslanci SaS považujú 52 mil. eur zo štátneho rozpočtu za väčší problém ako zaplatiť cirkvám miliardy eur za ukradnutý majetok.

Nový zákon z roku 2019

2. Od roku 1949 do roku 2019 platil zákon o financovaní cirkví, ktorý podpisoval ešte Klement Gottwald. Cieľom zákona bolo, aby štát mohol čo najviac kontrolovať cirkvi. Stav pred rokom 2019 bol pre cirkvi nevyhovujúci, pretože štátny príspevok pre cirkvi závisel čisto od svojvôle vládnych politikov. Po dlhoročnej diskusie dospeli cirkvi a vláda ku konsenzu, ktorého výsledkom je nový zákon vyhovujúci všetkým zúčastneným stranám. Pri hlasovaní sa poslanci SaS zdržali a iba jedna poslankyňa bola proti, čo svedčí o všeobecnej akceptácii nového modelu financovania.

Podľa nového zákona sa finančný príspevok stane právne nárokovateľný a predvídateľný, keďže suma sa vypočítava zo vzorca; zachováva sa princíp solidarity, žiadna cirkev nedostane menej ako doteraz; suma pre cirkvi sa každoročne bude indexovať, čiže zohľadní mieru inflácie a rastu miezd vo verejnej správe a táto suma sa bude deliť podľa počtu veriacich (to je zavedenie princípu spravodlivosti); rozširuje sa škála oblastí, na ktoré môžu cirkvi príspevok použiť; rušia sa jestvujúce platové tabuľky.

Po prijatí zákona sa cirkvi stanú vo vzťahu k politikom nezávislejšie. Kým doteraz mohol ktorýkoľvek minister na príspevok cirkvám ľubovoľne siahnuť (hoci to nikto doteraz neurobil), po schválení zákona sa tento príspevok dostane do automatického režimu s jasnými pravidlami, ktorý bude od politikov nezávislý. Preto momentálne nie je dôvod robiť zásadné zmeny.

Dodávam tiež, že aj po prijatí zákona platí, že cirkvi sa financujú väčšinovo samy a suma od štátu je príspevkom, i keď nie zanedbateľným. V katolíckych farnostiach si veriaci financujú réžiu kostola, fary i vlastné aktivity. Iba kňaz má príspevok od štátu na svoj plat.

Cirkvi majú veľký prínos pre spoločnosť

3. Cirkvi sú aktívne v sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej oblasti. Hospice, domovy pre seniorov, starostlivosť o bezdomovcov, centrá voľného času, vzdelávanie Rómov, Katolícka univerzita, Katolícka charita, materské, základné, stredné školy a gymnáziá...Všade pôsobia cirkvi.

Cirkvi poskytujú ľuďom tisíce pracovných miest, ktoré prinášajú úžitok spoločnosti, hoci samé by sa nevedeli ufinancovať. Spomeňme učiteľov, pedagogických asistentov, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a mnohí ďalší. Služobné profesie nie sú v našej spoločnosti dostatočne finančne honorované, ale sú dôležité.

Odrezanie financovania od štátu by znamenal nielen spoločenskú stratu v podobe krachu cirkevných zariadení a inštitúcií, lebo nie všetky spadajú pod zákony o financovaní školských, zdravotných a sociálnych zariadení, ale aj nárast nezamestnanosti a zvýšenú záťaž pre štátny sociálny a zdravotný systém.

Morálka a stabilita spoločnosti

4. Cirkvi zásadným spôsobom prispievajú k morálnej obnove a stabilite spoločnosti. Mnohí sa sťažujú na korupciu, kradnutie, nevymožiteľnosť práva, egoizmus a individualistické správanie bez solidarity a empatie. Práve cirkvi sa snažia formovať človeka k čnosti a venujú sa všetkým vekovým kategóriám a sociálnym vrstvám. Cirkvi prispievajú k morálnemu konsenzu, ktorý stabilizuje spoločnosť a robí ju tak jednotnejšiu.

Zmluva so Svätou stolicou

5. Slovenská republika uzavrela so Svätou stolicou v roku 2000 rámcovú zmluvu, ktorá jasne definovala vzájomné vzťahy. Tento dokument predpokladá uzavretie štyroch čiastkových medzinárodných zmlúv. Dve z nich sú už platné: o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, a o katolíckej výchove a vzdelávaní. Po uzavretí zmluvy so Svätou stolicou vždy nasledovalo uzavretie paralelnej zmluvy medzi SR a ostatnými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Žiadna z cirkví tak nie je diskriminovaná. Zo záväzkov SR voči Svätej stolici zostali dve zmluvy: o výhrade vo svedomí a o financovaní cirkvi. Medzinárodné zmluvy sú nadradené národnej legislatívne, preto SR nemôže svojvoľne zrušiť príspevok pre cirkvi bez porušenia zmluvy (hoci presný model financovania nie je predmetom zmluvy), ale mala by komunikovať s cirkvami a náležite dohodnuté riešene aj právne ošetriť.

Národné kultúrne pamiatky

6. Cirkvi vlastnia mnohé národné kultúrne pamiatky, o ktoré sa zo zákona musia starať. Mnohé by si zaslúžili rekonštrukciu a zreštaurovanie. Avšak cirkvi nemajú dostatok prostriedkov. Tu by mal však vstúpiť do hry štát, pretože ide o historické pamiatky, ktoré sú dôležité pre celý národ a budúce generácie. Nemožno nejakú pamiatku odsúdiť a nechať ju chátrať alebo rozpadať sa len preto, že jej vlastníkom je jedna z cirkví. Ak by štát vzal cirkvám značnú časť finančných prostriedkov, musel by prebrať plnú zodpovednosť za údržbu národných kultúrnych pamiatok.

Nezruinovať menšie cirkvi

7. Pri uvažovaní o zrušení, či zmene výšky príspevku pre cirkvi je vždy potrebné pozerať na menšie cirkvi. Častým problémom iných modelov financovania ako je daňová asignácia, cirkevná daň, alebo model darov a zbierok, je, že to ohrozuje, niekedy až existenčne, málopočetné cirkvi a náboženské spoločnosti, kam patrí tiež Ústredný zväz židovských obcí. Pravdupovediac Katolícka cirkev a Evanjelická cirkev a.v. by bez väčších problémov ustáli akýkoľvek model. Nemyslím si však, že finančne zlikvidovať malé cirkvi by bolo správnym riešením.

Štát dotuje aj iné oblasti spoločenského života

8. Náboženstvo nie je jedinou oblasťou, na ktorú štát alokuje časť svojich prostriedkov (v prípade cirkví je to skôr o zadosťučinení spravodlivosti vzhľadom na ukradnutý a zdevastovaný majetok). Kultúra (divadlá, múzea, galéria, podujatia, verejnoprávne médiá), šport (zápasy, kluby, štadióny, športoviská) a politické strany (štátny príspevok) sú oblasti, kam smerujú tiež štátne prostriedky. Dokonca niektoré pro-lgbt podujatia sú spolufinancované štátom.

Avšak ľudia to rešpektujú napriek tomu, že mnohí nechodia do galérií, divadiel, múzeí, nesledujú verejnoprávne médiá, nie sú členmi športového klubu, nenavštevujú zápasy na štadiónoch, nezúčastňujú sa politického života vo forme členstva v strane. Mimochodom poslanec Žiak chce šetriť na cirkvách (52 mil. eur), pričom na športe (93 mil. eur), politických stranách (74 mil. eur) alebo na kultúre (166 + 26 mil. eur) by ušetril omnoho viac. Relevantná otázka je, či štát a občania vidia spoločenský prínos v jednotlivých oblastiach alebo štát bude financovať iba tie najnutnejšie veci.

Inzercia

Nepovýšme individualizmus nad spoločné dobro

9. Ateisti sa sťažujú, že aj z ich daní sa prispieva na cirkvi. Kresťania sa môžu sťažovať, že z ich daní sa prispieva na lgbt-udalosti alebo na zákroky, ktoré sú v rozpore s kresťanskou bioetikou. Rovnako športovci sa môžu sťažovať, že z ich daní sa prispieva na divadlá, hoci oni by chceli štadióny a naopak. Z toho vyplýva, že jednotlivec nemôže byť absolútnou mierou pre spoločnosť. Musíme rozpoznať aj spoločné dobro.

Kultúra filantropie

10. Cirkvi môžu byť úplne finančne odrezané od štátneho príspevku, ak je v spoločnosti vypestovaná kultúra filantropie a dobrovoľného prispievania, kedy je človek ochotný finančne prispieť na dobrú vec. Ideálne ak si to môže odpísať z daní. Avšak na Slovensku ešte nie sme na úrovni USA, kde ľudia štedro prispievajú na dobré projekty. Individuálne projekty sa môžu uživiť, ale na celospoločenskej úrovni to vyžaduje zmenu kultúry a spôsobu zmýšľania. Naša spoločnosť je stále veľmi ľavicová a mnoho ľudí iba čaká, čo môže od štátu dostať, nie čo by iným mohli dať.

Avšak najdôležitejšie je povedať, že cirkvi a štát sú od seba dnes oddelené. Čo sa týka financií, existuje konsenzus, že reštitúcie sa už otvárať nebudú (uznesenie č. 1551 NR SR zo dňa 17.3.2005), všetky cirkvi a náboženské spoločnosti našli so štátom spôsob ako to spravodlivo kompenzovať (nový zákon z roku 2019 o štátnom príspevku), pre štát to vôbec nie je drahé, a vo vzťahoch medzi cirkvami a štátom panuje pokoj. Je preto zbytočné túto tému otvárať.

Za súčasných okolností sa preto prikláňam k zachovaniu statusu quo. Zdieľať

Za súčasných okolností sa preto prikláňam k zachovaniu statusu quo.

Na záver by som dodal, že SR sa síce podľa Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo (má sekulárny charakter), avšak kresťanstvo je súčasťou našej slovenskej identity (Preambula Ústavy sa odvoláva priamo na cyrilo-metodské dedičstvo). Kresťanstvo formovalo a formuje našu spoločnosť viac ako 12 storočí. Neobracajme sa preto cirkvám chrbtom, ale hľadajme konštruktívnu spoluprácu a vecný dialóg.

 

Zdroje:

Michal Čop: Cirkev a peniaze/ Ako spravodlivo nastaviť systém financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, Hanusov inštitút, ISBN:978-80-972614-5-0

Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7450

Anton Ziolkovský: Čo prináša nový zákon o financovaní cirkvi
https://www.postoj.sk/47013/co-prinasa-novy-zakon-o-financovani-cirkvi

Miroslav Lettrich: Pánovi poslancovi Žiakovi s láskou
https://www.postoj.sk/59968/panovi-poslancovi-ziakovi-s-laskou

Uznesenie NR SR 17. marca 2005 k schválenému zákonu o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/uznesenie&MasterID=3696

326/2001 Z.z. ZÁKLADNÁ ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
http://www.culture.gov.sk/vdoc/251/zakladna-zmluva-medzi-sr-a-svatou-stolicou-5b.html

SaS chce šetriť aj tak, že peniaze vezme cirkvi. Rozhnevala Matoviča aj zvyšok koalície
https://www.aktuality.sk/clanok/815203/sas-chce-setrit-aj-tak-ze-vezme-cirkvi-rozhnevala-matovica-aj-zvysok-koalicie/

BHD: Finančná odluka cirkvi od štátu alebo: Budeme platiť za omšu? │Ziolkovský, Krajcer, Čop │ 15.10.2018
https://www.youtube.com/watch?v=p1yIZsGGAoU

Církevní restituce v Česku
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_restituce_v_%C4%8Cesku

Česká republika:  Zákon č. 428-2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
https://www.mkcr.cz/zakon-c-428-2012-sb-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-398.html

Lukáš Krivošík: Financovanie cirkví/ Poslanec SaS chce v septembri otvoriť tému odluky
https://www.postoj.sk/59782/poslanec-sas-chce-v-septembri-otvorit-temu-odluky

Foto zdroj: https://www.postoj.sk/uploads/15260/conversions/headline.jpg

Odporúčame

Blog
Celoživotná bohoslužba

Celoživotná bohoslužba

V čítaní Listu Rimanom sa v rímsko-katolíckej nedeľnej liturgii dostávame do jeho tematicky druhej polovice. Prvých 11. kapitol spisu venoval Pavol svojej náuke a teológii. Na pre neho dôležité otázky kresťanstva sa v nich teda pozeral skôr teoreticky. 12. kapitolou sa začínajú slová, ktorými chce Rimanom ukázať, ako túto náuku treba uvádzať do praxe. Preto sa aj odborne nazýva ako parenetická (nabádavá, morálno-poučná). Ako uvidíme aj z nášho úryvku, apoštolovi tu nejde iba o čisté moralizovanie. Požiadavky, ktoré adresátom kladie vychádzajú zo skutočnosti oslobodenia, ospravedlnenia a spásy darovaných Bohom skrze Ježiša Krista. Predstavené chovanie človeka tak má vychádzať z toho, že to všetko, spolu s Duchom Svätým, je nezaslúžené.