Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. júl 2020

Štyri typy nášho prístupu k Pánovmu slovu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 13, 1 - 23) ponúka podobenstvo o rozsievačovi a vysvetlenie jeho významu z úst samotného Ježiša Krista.
Štyri typy nášho prístupu k Pánovmu slovu

Túto a ďalšie dve nedele budeme počuť úryvky z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia. Ide v poradí o tretiu z Ježišových piatich rečí, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Matúša. Túto kapitolu biblisti niekedy označujú „Ježišova reč v podobenstvách“. Postupne si vypočujeme celkovo sedem Ježišových podobenstiev: o rozsievačovi, o kúkoli medzi pšenicou, o horčičnom zrnku, o kvase, o poklade ukrytom na poli, o vzácnej perle a o rybárskej sieti. 

Concatenatio

Kristus iste nepovedal všetky podobenstvá za sebou na jedno „posedenie“. Matúš Ježišove podobenstvá zozbieral a usporiadal. Nejde teda o náhodný, ale premyslený výber a usporiadanie. Pokiaľ ide o štruktúru, domnievam sa, že v 13. kapitole je možné vidieť lineárnu stupňujúcu štruktúru, ktorá je zavŕšená záverečným výrokom na potvrdenie celej Ježišovej náuky. Sedem podobenstiev nie je oddelených, ale vytvára jeden teologický celok. Každé podobenstvo rozvíja tému alebo sa snaží vyriešiť otázku predchádzajúceho podobenstva.Môžeme preto hovoriť o istom druhu tzv. „concatenatio“ – „zreťazenia“, keď ide o prenášanie istých tém, myšlienok a výrazov z jedného textu na druhý.Všetky podobenstvá spája téma nebeského kráľovstva, ktorá je pre Matúšovo evanjelium obzvlášť obľúbená. Podobenstvá odhaľujú budúci, a predsa prítomný, skrytý, a predsa viditeľný charakter Božieho konania.

Pri podobenstvách platí pravidlo, že čo nie je dôležité, nie je vypovedané a naopak, to čo je vypovedané, je dôležité. Zdieľať

Je na poslucháčovi, aby tento vzťah medzi budúcnosťou a prítomnosťou, medzi skrytosťou a viditeľnosťou objavil, spoznal a prijal. Práve na potrebu pochopenia poukáže Ježiš v závere: „Pochopili ste to všetko?“ (Mt 13, 51) 

Rôzna pôda

Podobenstvo o rozsievačovi uvádzajú všetci traja synoptici (porov. Mk 4, 1 - 9; Lk 8, 4 - 8). Matúšovo evanjelium ho prebralo z Markovho evanjelia, ktoré je staršie. Ježiš následne podáva učeníkom aj vysvetlenie podobenstva (porov. Mt 13, 18 - 23). Malo by mať skôr názov „Podobenstvo o rôznej pôde,“ pretože dôraz sa nekladie na rozsievača, ale na odlišné prijatie zasiateho zrna, teda rozdielne postoje, ktorými poslucháči prijímajú nebeské kráľovstvo. Stále sa opakuje pdanie zrna. Osud zasiateho zrna záleží od toho, akú nájde pôdu.

Rôznosť pôdy je daná vzťahom k Ježišovmu evanjeliu a jeho osobe. Zdieľať

Vyplýva to aj z interpretácie, ktorú ponúka samotný Pán Ježiš v Mt 13, 18 - 23: 

  • cestou je ten, kto počúva Božie slovo, ale nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí ho. 


  • skalnatou pôdou je ten, kto počúva Božie slovo, prijíma ho, ale je nestály, nemá koreň. 

    Inzercia

  • tŕním
 je ten, kto počúva Božie slovo, ale svetské starosti ho udusia. 


  • dobrou pôdou je ten, kto počúva Božie slovo, chápe ho a ono prináša 
úrodu.​

Pochopiť znamená prijať

Pri podobenstvách platí pravidlo, že čo nie je dôležité, nie je vypovedané a naopak, to čo je vypovedané, je dôležité. V prípade podobenstva o rozsievačovi sa nedozvieme nič o type pôdy, druhu obilia, podnebí, dažďových zrážkach, čo sú z poľnohospodárskeho hľadiska podstatné veci pre úrodu. Rozsievač na všetky druhy pôdy rozsieva rovnako, nikoho nevylučuje ani nezvýhodňuje. Boh je štedrý, oslovuje každého, každý je povolaný. 

Pre Matúša je dôležité pochopenie Ježišovho slova. Iba ten, kto počúva a pochopí slovo, prinesie 
úrodu. Rôznosť pôdy je daná vzťahom k Ježišovmu evanjeliu a jeho osobe. Prvotná cirkev pociťovala túto rôznosť aj vo svojom vnútri, keď nie každý, kto prišiel k viere, dosiahol úplnú zrelosť poznania a uskutočňovania Božej vôle vo svojom živote, čo mohlo vyvolávať napätia alebo pohoršenia.

Výklad

V evanjeliách je viac ako 30 Ježišových podobenstiev, ale len pri niektorých sa zachoval aj ich výklad. Dnešné podobenstvo patrí medzi ne. Pán Ježiš vysvetľuje, s akými prekážkami sa Božie slovo stretáva zo strany človeka. Najskôr zaznievajú tri možnosti neúspechu: cesta, skala, tŕnie. Potom zaznievajú tri možnosti úspechu: 30, 60, 100-násobná úroda. 

Rozsievač na všetky druhy pôdy rozsieva rovnako, nikoho nevylučuje ani nezvýhodňuje. Boh je štedrý, oslovuje každého, každý je povolaný.  Zdieľať

V prípade cesty Božie slovo nedokáže vôbec zapustiť korene. Pri skale nemá možnosť zapustiť korene dostatočne hlboko. V prípade tŕnia síce zapustí korene, ale postupne Božie slovo prehlušia a prerastú starosti o pozemské veci. Avšak všade tam, kde tieto prekážky človek odstráni, Božie slovo určite prinesie svoje požehnanie. Ide teda o štyri typy nášho prístupu k Pánovmu slovu. 

Odporúčame

Blog
Potratová Markíza prekrúca Záborskej návrh zákona

Potratová Markíza prekrúca Záborskej návrh zákona

NRSR rokuje o novele zákona, ktorá je súborom opatrení na pomoc budúcim matkám. Tehotným ženám by mohli pomôcť rozhodnúť sa, dieťatko priviesť na svet. Tento návrh veľmi stručne no celkom výstižne predstavili večerné Noviny TV JOJ 19.júna v reportáži, ktorá začínala slovami: