Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. december 2019

O Máriinom trvalom panenstve

Panna Mária – vždy Panna.
O Máriinom trvalom panenstve

Medzi kresťanmi môže vzniknúť zmätok ohľadom niektorých vieroučných doktrín, ktoré sa týkajú vzťahu JežišaPanny Márie. Stojí za to stručne ich vysvetliť.

Ježišovo panenské počatie. Ježiš sa narodil v lone Panny Márie z Ducha Svätého bez mužského semena. (porov. KKC 496)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Panna Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu od momentu jej počatia. Hoci Cirkev toto učenie vyznávala od prvopočiatkov svojej existencie, oficiálne bolo potvrdené až pápežom Piom IX. v roku 1854.

Máriino trvalé panenstvo. Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bode 510 uvádza, že Mária zostala „pannou pri počatí [svojho Syna], pannou pri pôrode, pannou, keď ho nosila, pannou, keď ho porodila, pannou vždy“: celou svojou bytosťou je „služobnica Pána“ (Lk 1,38).

Podobne ako v prípade iných mariánskych učení, aj učenie o Máriinom trvalom panenstve vyzdvihuje v prvom rade Božiu iniciatívu a až v druhom rade pokornú odpoveď Márie ako služobníčky Pána. Toto učenie nemožno chápať ako pokus o degradáciu sexualitu alebo manželstva, ale skôr ako poukázanie na svätosť Matky Božej a na jej jedinečnú úlohu v Božom pláne spásy.

Katolícka Cirkev už od svojich počiatkov učila, že Mária je vždy Pannou. Túto náuku vyznávali aj cirkevní otcovia, ako napríklad Atanáz, Hieronym alebo Augustín. Zaujímavé je však to, že v ňu verili aj prví protestantskí reformátori – Martin Luther, Ján KalvínUlrich Zwingli. Práve z protestantského prostredia však prichádzajú rôzne námietky týkajúce sa tohto učenia. Základnou námietkou, ktorou sa budeme v článku venovať, je otázka údajných Ježišových bratov, ako je naznačené v Matúšovom evanjeliu 13,55-56: „Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a JúdaA či jeho sestry nebývajú všetky u nás?“ Podobný úryvok nájdeme v tom istom evanjeliu, v 12 kapitole, 46-48 verši: „Keď ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. “

Ak by mal Ježiš skutočne pokrvných súrodencov, vyplývalo by z toho, že učenie o Máriinom trvalom panenstve je falošné. Čo teda môžeme k týmto textom povedať? Pozrime sa na dve základné vysvetlenia tohto zdanlivého protikladu medzi katolíckou vieroukou a Písmom.

Apokryfný spis Jakubovo protoevanjelium (napísaný v roku 120 po Kr) uvádza, že Mária zložila sľub panenstva a zasvätila sa Bohu. Neskôr si ju za manželku vzal Jozef, ktorý predtým ovdovel a mal deti z predchádzajúceho manželstva. Táto interpretácia by vysvetľovala zmienky o Ježišových súrodencoch. Apokryfné knihy síce neboli Cirkvou prijaté do zbierky (kánonu) Nového zákona, no niektoré z nich môžu mať historickú hodnotu.

Spor o Ježišových súrodencov nie je nový. Svätý Hieronym už vo 4. storočí bránil Máriino trvalé panenstvo proti kritikom, akým bol napríklad Helvidius. Okrem Hieronyma, toto učenie obhajovali aj ďalší cirkevní otcovia, medzi nimi aj svätý Augustín alebo svätý Atanáz. V Biblii slovo brat môže okrem pokrvného príbuzného predstavovať aj vzdialenejšieho príbuzného, resp. duchovné príbuzenstvo. Ak nejakého kňaza oslovíme otec alebo rehoľníka/rehoľníčku brat/sestra neznamená to, že ide o našich biologických príbuzných. Podobné príklady nájdeme aj v samotnej Biblii, napríklad v knihe Genezis 13,8, ktorá hovorí o AbrahámoviLótovi ako o bratoch. V skutočnosti však išlo o blízky príbuzenský vzťah – strýka Abraháma a synovca Lóta. Rovnako v Prvom liste Korinťanom 15,6 svätý Pavol svedčí o tom, že vzkriesený Kristus sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz. Z textu možno logicky usúdiť, že nešlo o pokrvných bratov, ktorí by mali jednu spoločnú mamu.

Inzercia

Aramejčina ani hebrejčina nepoznala slovo pre bratranca ani sesternicu. Alan Schreck k tomu dodáva: „Grécke slovo pre (Ježišových) bratov a sestry bolo používané aj pre označenie ďalších blízkych príbuzných – bratrancov, sesternice, synovcov a netere. Katechizmus Katolíckej Cirkvi k úryvku z Mt 13,55-56 navyše poznamenáva: Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Mt 13,55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Mt 28,1). Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.“ (KKC 500)

Na záver v tejto súvislosti možno opäť odcitovať Katechizmus, ktorý výstižnými slovami vyjadruje tajomstvo Máriinho trvalého panenstva a jej povolania: „Ježiš je jediný Máriin syn. Ale Máriino duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého Boh ustanovil za prvorodeného ,medzi mnohými bratmi‘ (Rim 8,29), totiž medzi veriacimi, na ktorých zrodení a výchove [Mária] spolupracuje s materinskou láskou.“ (KKC 501)

Literatúra

Hahn, S: Prečo veriť? 2009

Schreck, A: Katolíci – čemu opravdu věří? 2013

Titulný obrázok

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Inmaculada_Concepci%C3%B3n_%28Mengs%29.jpg

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Zamilovanie - potešenie alebo súženie?

Zamilovanie - potešenie alebo súženie?

„Byť zamilovaný je krásne. Byť zamilovaný môže byť ale tiež ťažké, ak láska nemôže byť naplnená. Zamilovanosť môže človeku ukázať nové oblasti seba samého. Zamilovanosť môže človeka otvoriť dimenziám, ktoré ho presahujú. “ Tieto slová možno nájsť na obale knihy s názvom Zamilovanosť od nemeckého autora Wunibalda Müllera. Nechcem robiť reklamu knihe - skôr ma oslovili slová, ktoré vystihujú podstatu témy tohto článku.

Blog
Skutky a nie reči sú smerodajné

Skutky a nie reči sú smerodajné

Novela zákona znižujúca umelé potraty, ako test ideových postojov poslancov. Dnes poznáme menovite kto je z terajších poslancov na akých pozíciách. Teraz je čas kedy každý volič môže svojim hlasom ovplyvniť, aby nový parlament vedel riešiť fundamentálne otázky života Slovenska.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.