Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. marec 2019

Pokušenie alebo skúška?

Pôstne obdobie sa už tradične začína evanjeliom o Ježišovom pokúšaní na púšti, tohto roku z Evanjelia podľa Lukáša (4,1-13).
Pokušenie alebo skúška?

Z Evanjelia podľa Lukáša (4,1-13) (1) Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti (2) a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. (3) Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ (4) Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ (5) Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta (6) a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. (7) Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ (8) Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ (9) Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, (10) veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ (11) a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ (12) Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ (13) Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Zdieľať

Všetky tri synoptické evanjeliá obsahujú tento príbeh o Ježišovom pobyte na púšti a dávajú ho na začiatok Ježišovho verejného účinkovania, hneď po Ježišovom krste v Jordáne. Lukáš medzi tieto state ešte vkladá Ježišov rodokmeň. Jánovo evanjelium takúto epizódu o Ježišovom pokúšaní vôbec nepozná. Marek je zas veľmi stručný. Nehovorí o žiadnych detailoch pokúšania. Povie len, že Ježiš bol na púšti štyridsať dní a satan ho pokúšal, bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali (Mk 1,12-13). Matúš a Lukáš majú známe tri pokúšania, avšak v inom poradí. Lukáš kladie pokušenie spojené s Jeruzalemom a chrámom na koniec, kdežto u Matúša je na druhom mieste. Ako uvidíme, Lukáš má na to pravdepodobne svoj dôvod.

U Lukáša je prepojenie s udalosťou krstu zvlášť viditeľné. Pri krste v Jordáne na Ježiša zostúpi Duch Svätý a pokúšanie na púšti sa začína slovami: „Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého“ (Lk 4,1). Pri krste zaznel z neba hlas: „Ty si môj milovaný Syn...“ (Lk 3,22) a pri pokúšaní sa dva z troch prípadov týkajú práve Ježišovho synovstva: „Ak si Boží Syn...“ (Lk 4,3.9).

Pokušenia sa týkajú otázky Ježišovho synovstva: „Ak si Boží Syn...“ (Lk 4,3.9). Zdieľať

Apropo, to pokúšanie: V Lk 4,2 text hovorí, že Ježiš: „bol pokúšaný diablom“. Gréčtina, tak ako hebrejčina, nerozlišuje medzi skúšaním a pokúšaním. Grécke sloveso πειράζω (peirazo), ktoré sa tu používa, znamená „skúšať niečo“, „pokúšať sa o niečo“, „skúmať“, „podrobovať skúške“, a v špecifickom význame aj „pokúšať“, „zvádzať“. V Starom zákone je to však predovšetkým Boh, ktorý skúša.

Skúša napríklad Abraháma v stati o zviazaní Izáka (Gn 22,1; v gréckom preklade Starého zákona je tu použité sloveso πειράζω). Na púšti, keď má ľud hlad, Boh im dáva mannu, ktorú si majú zbierať len na deň. A Boh tu hovorí: „Týmto ho chcem podrobiť skúške (opäť sloveso πειράζω) či bude kráčať podľa môjho zákona alebo nie“ (Ex 16,4c). Kniha Deuteronómium zhŕňa túto skúsenosť ľudu na púšti takto: „A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal (ἐκπειράζω/ekpeirázo) a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst“ (Dt 8,2-3).

Tu vidíme ďalšiu podobnosť s dnešným evanjeliom. Boh vodí ľud štyridsať rokov po púšti – Duch vodí Ježiša štyridsať dní po púšti. Boh ľud skúšal hladom – Ježišovo najväčšie pokúšanie prichádza, keď vyhladne. Ježiš zaháňa prvé pokušenie citátom z tejto state. Pri putovaní púšťou to bol Boh, ktorý vyriešil hlad ľudu. Tu je Ježiš pokúšaný, aby sa nespoliehal na Otcovu pomoc, na svoje synovstvo, ale aby vyriešil svoj hlad sám, aby sa v svojej núdzi postaral sám o seba.

Ježiš je pokúšaný, aby sa nespoliehal na Otcovu pomoc, na svoje synovstvo, ale aby sa v svojej núdzi postaral sám o seba. Zdieľať

Prejdime hneď k tretiemu pokušeniu, keďže sa tiež vyslovene týka Ježišovho synovstva a odohráva sa v Jeruzaleme. Lukáš pravdepodobne preto kladie toto pokušenie na záver, lebo je úzko spojené so záverom Ježišovho života, ktorý sa má odohrať tiež v Jeruzaleme. Ako vhodne poznamenáva J. Nolland ide tu o súkromný dialóg medzi Ježišom a Diablom a teda netreba v tomto prípade vidieť pokušenie v zmysle akéhosi predstavenia pred davom, aby bol ním Ježiš oslavovaný.

Inzercia

Diabol Ježiša vezme do Jeruzalema, na vysoký bod chrámu a nabáda ho, aby sa vystavil nebezpečenstvu smrti, a tak vyskúšal svoje synovstvo. Navyše, vezme ho do chrámu a ten mal byť znamením Božej prítomnosti – kde lepšie by sa mal Boh postarať o svojho Syna? Veď ak je Božím synom, Boh ho zachráni. Skôr tu teda ide o to, že Ježiš je pokúšaný chápať svoje synovstvo tak, že bude zachránený od smrti. Je nabádaný vyskúšať Boha, ktorý by mal potvrdiť, či myslel naozaj vážne svoje slová pri Ježišovom krste o tom, že je jeho Synom tak, že ho od smrti zachráni.

Posledné Ježišove slová v situácii, v ktorej ho Boh od smrti nezachránil sú slová, v ktorých sa identifikuje ako Syn! Zdieľať

Ježiš sa tu svojou reakciou nepodobá ľudu na púšti, ktorý v svojom hlade a smäde skúšal/pokúšal Boha (πειράζω), či sa o neho dokáže postarať (Ex 17,7; pozri aj Ž 77,18). Stavia sa tu do poslušnosti slovu a odpovedá Písmom: „Nebudeš pokúšať (ἐκπειράζω) Pána, svojho Boha,“ (Lk 4,12; pozri Dt 6,16) a na kríži, pred tým ako posledný krát vydýchne, povie: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46). Posledné Ježišove slová v situácii, v ktorej ho Boh od smrti nezachránil sú slová, v ktorých sa identifikuje ako Syn!

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Nolland, J., Word Biblical Commentary: Luke 1:1-9:20 (WBC 35A; Dallas 2002).
Panczová, H., Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov (Bratislava 2012).

Obrázok: Júdska púšť v blízkosti údolia Wadi Qelt (foto autor)

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.