Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. december 2018

Na Vianoce Boh prináša nádej

Evanjeliový úryvok vigílie slávnosti Narodenia Pána (Mt 1,1-25) podáva úvodnú kapitolu Matúšovho evanjelia. V Ježišovi Kristovi vstúpil Boh do konkrétnosti ľudstva.
Na Vianoce Boh prináša nádej

Celé Matúšovo rozprávanie o Ježišovom narodení a detstve sprevádza päť biblických citácií, čím evanjelista chce ukázať, že narodené dieťa je Mesiášom, ktorého predpovedali starozákonní proroci. Je to zároveň vyzdvihnutie Starého zákona, ktorý pripravoval cestu pre definitívne naplnenie prisľúbení. Narodenie Ježiša Krista je pre Matúša ozvenou dejín židovského národa.

Zvláštny rodokmeň

V dlhšej verzii evanjeliový úryvok začína Ježišovým rodokmeňom. Na prvom mieste je teologickou interpretáciou dejín a nie historicky presnou rodovou tradíciou. Potvrdzuje to jeho číselná symbolika. Rodokmeň je postavený na symbolickom význame čísla 3 a 7, keď je rozložený na 3 obdobia po 14 generácií. Duchovným posolstvom takto usporiadaných mien je, že  Kristus je naplnením ľudských dejín. čo je vyjadrené aj násobkom čísla 7, ktoré je v biblickom chápaní symbolom plnosti a požehnania. Prečo však práve číslo 14? Evanjelista Matúš vychádzal z číselnej hodnoty hebrejského mena  Dávid, keďže Kristus je označený ako Dávidov syn (porov. Mt 1,1). V hebrejskej abecede majú písmená aj číselnú hodnotu. Meno Dávid (DWD) má číselnú hodnotu 14 (dalet = 4, waw = 6, dalet = 4). 

Zázračné zrodenie

Rodokmeň odráža vtedajšie myslenie, keď spoločnosť bola postavená na otcovi ako hlave rodiny. Odovzdávanie života a viery sa dialo „cestou otca.“ Tento patriarchálny model je v štruktúre rodokmeňa porušený jediný raz práve v prípade Ježiša Krista, keď čítame: „Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.“ (Mt 1,16) Ak by evanjelista chcel zachovať predpokladanú schému, napísal by „Jozef mal syna Ježiša.“ V texte je však Jozefovi odňaté sloveso vyjadrujúce splodenie a priradené Márii. Ježiš sa narodil z Márie. Ježišovo narodenie je zázračné. Jeho otcom je Boh. O pár riadkov je to priamo potvrdené slovami anjela, ktoré určil Jozefovi: „…lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ (Mt 1,20) Môžeme povedať, že v rodokmeni je Kristus predstavený ako syn Dávida, Abraháma a Márie. 

Naplnenie starozákonných prisľúbení

Ježišovo zázračné panenské počatie z Márie Matúš vidí ako naplnenie starozákonného prisľúbenia v Knihe proroka Izaiáša: „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: „Boh s nami.“ (Mt 1,22-23) 

Ježišovo narodenie je zázračné. Jeho otcom je Boh. Zdieľať

Tieto slová adresoval prorok Izaiáš pôvodne judskému kráľovi Achazovi (736-716 pred Kr.). Hebrejský text používa slovo alma, čo sa dá preložiť ako mladá žena, dievčina, teda nie nevyhnutne pannaMatúš vychádzal z gréckeho prekladu Starého zákona, ktorý urobili Židia žijúci v egyptskej Alexandrii už v 3. – 2. storočí pred Kr. a dostal pomenovanie Septuaginta. V ňom hebrejský výraz alma preložili gréckym slovom parténos -  panna. Matúš použil práve tento výraz, lebo  lepšie zodpovedal situácii Ježišovej matky Márie, ktorá zázračným spôsobom bez zásahu muža počala dieťa. 

Inzercia

Spravodlivý Jozef

Evanjelista Matúš nezobrazuje Jozefa ako nemysliacu bezduchú figúrku. Jozef je zodpovedne mysliaci a konajúci človek. Uvažuje nad zmyslom udalostí. Nehľadá lacné riešenie, ktorým by sa zbavil zodpovednosti. Táto „jozefovská“ citlivosť pre hľadanie Božej vôle nám neraz chýba. Evanjelistovi Matúšovi záležalo na tom, aby nám Jozefa predstavil ako toho, ktorý sa zameral na Božiu vôľu a tak slúžil dôstojne ako pozemský otec Božiemu Synovi.

Svet bez Boha je svetom bez nádeje. Človek je vykúpený prostredníctvom lásky. Boh vo svojom Synovi ukazuje a dokazuje vrcholným spôsobom svoju lásku k nám.  Zdieľať

Zamerajme sa na tento obraz Jozefa, keď o sebe tvrdíme, že chceme žiť podľa Svätého písma.

Nádej pre svet

Každé dieťa, každý nový človek, je nádejou. Je budúcnosťou nielen pre rodinu, ale aj pre spoločnosť, pre lepší svet. Boh vstúpil do dejín ľudstva ako dieťa, aby nám dal nádej nielen na krajší život už tu na zemi, ale v trvalé a definitívne naplnenie ľudskej existencie. Svet bez Boha je svetom bez nádeje. Človek je vykúpený prostredníctvom lásky. Boh vo svojom Synovi ukazuje a dokazuje vrcholným spôsobom svoju lásku k nám. 

Požehnané sviatky narodenia Božieho Syna!

Odporúčame

Blog
Kresťania naplňme nádeje končiaceho sa roku (anketa Môj rok)

Kresťania naplňme nádeje končiaceho sa roku (anketa Môj rok)

Prekonajme kliatbu občanov druhej kategórie. Kresťania vyhrali komunálne voľby. Slovenský dohovor za rodinu mobilizuje celé kresťanské Slovensko. Pochody za život zastavia vraždenie nenarodených detí. Po voľných sviatkoch dosiahnime aj voľnú nedeľu. Vzdelávanie kresťanských lídrov prinesie pozitívny vplyv na život Slovenska. Prelomová homília na púti sv. Cyrila a Metoda. Kresťania a ich rozhodovanie v prezidentských a EÚ voľbách. Budeme mať svojich lídrov, alebo budeme voliť menšie zlo.