Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. december 2018

Cháire, Mária!

Evanjeliový úryvok slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Lk 1,26-38) ponúka udalosť zvestovania narodenia Ježiša Krista.
Cháire, Mária!

V novozákonných textoch nie je zmienka o okolnostiach počatia Panny Márie, predsa však udalosť Ježišovho počatia ukazuje, že v prípade osoby Márie z Nazareta ide o osobitný prejav Božej všemohúcnosti v jej živote.

Aby Božie slovo neodchádalo naprázdno

Celý príbeh je orámcovaný zmienkou o anjelovi, ktorý prichádza k Márii (Lk 1,26) a odchádza  od nej (Lk 1,38). Anjel je nositeľom posolstva Boha, čím sa napĺňa známe starozákonné proroctvo v Knihe proroka Izaiáša: Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“ (Iz 55,10-11) Božie slovo sa nevracia naprázdno, ale vstupuje do života Panny Márie a vykoná dielo Toho, ktorý ho poslal. Umožní to Máriino slobodné prijatie Božej ponuky. Je to krásny príklad pre nás, aby sme spolupracovali s Božím slovom a umožnili, aby od nás neodchádzalo naprázdno. 

Paralela s Jánom Krstiteľom

Evanjelista Lukáš vytvoril paralelu zvestovania a narodenia Ježiša Krista so zvestovaním a narodením Jána Krstiteľa, pričom má vyniknúť veľkosť a výnimočnosť Ježišovej osoby. Už oslovenie Márie je odlišné. Ona je plná milosti. Ján Krstiteľ bude prorokom Najvyššieho, ale Ježiš bude Synom Najvyššieho. Už v lone matky Alžbety naplní Jána Kristiteľa Duch Svätý, ale Ježiš je počatý Duchom Svätým bez zásahu muža. 

Samotný úvod „v šiestom mesiaci“ (Lk 1,26) je signálom pre čitateľa, že dnešný úryvok má čítať so zreteľom na zázračné okolnosti, za ktorých došlo k počatiu Jána Krstiteľa, ktorého matka Alžbeta je už v šiestom mesiaci tehotenstva. V prípade Zachariáša a Alžbety ide taktiež o zázračné narodenie, ale predsa v línii známej schémy, ktorú poznáme zo starozákonného  príbehu o patriarchovi Abrahámovi a jeho manželky Sáry. O manželoch Zachariášovi a Alžbete evanjelista hovorí „obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.“ (Lk 1,6) Kniha Genezis o Abrahámovi hovorí, že bol spravodlivým. So Sárou boli obaja vo vysokom veku a podľa ľudských kritérií už nemohli dúfať v potomka. 

Boh, ktorý vždy prekvapí

Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa prebehne na najsvätejšom mieste, ktorým je jeruzalemský chrám. Jánovým otcom je kňaz Zachariáš a jeho matkou je Alžbeta, dcéra z Abdiášovej kňazskej rodiny.  Zvestovanie Ježišovho narodenia je vložené do úplne odlišných okolností, môžeme povedať, do svetského prostredia. Uskutočňuje sa v Nazarete, o ktorom niet žiadnej zmienky v Starom zákone. Anjel neprichádza do chrámu ku kňazovi, ale do skromného domu chudobného dievčaťa. 

Inzercia

Boh prevracia naruby ľudské očakávania a zaužívané schémy. Boh vždy prekvapí. Platí to aj pre náš život. Zdieľať

V osobe Márie sa už stretáváme s „novosťou" novozákonného posolstva. Pred sebou máme bežného veriaceho, navyše ide o ženu, bez žiadneho postavenia a z neznámeho prostredia, ktorá nepatrí do Dávidovej dynastie, lebo túto mesiášsku charakteristiku má jej manžel Jozef. Boh prevracia naruby ľudské očakávania a zaužívané schémy. Boh vždy prekvapí. Platí to aj pre náš život.

Výnimočnosť Márie z Nazareta

Anjel je poslaný do Nazareta, ale rozumieme, že nie geografická lokalita je dôležitá, ale osoba, ktorá v nej býva, pričom dvakrát zaznieva označenie „panna“ (Lk 1,27). Tento titul je potrebné vnímať v spojení s ďalšími, ktoré sa v úryvku spomínajú: milostiplná, Pán s tebou, našla si milosť, služobnica Pána. Všetky tieto označenie zdôrazňujú výnimočnosť tejto mladej ženy, ktorá Božia milosť ochránila pred poškvrnou hriechu. Lukáš kladie dôraz na panenské materstvo Márie, ktoré je výsledkom Božieho zásahu. 

Viera nie je len prísľubom „nebudem brániť“, ale záväzkom nášho aktívneho a ochotného zapojenia sa do Božieho diela spásy.  Zdieľať

Anjelovo oslovenie Márie v doslovnom preklade znie „Raduj sa“ (Lk 1,28). V jeho pozdrave sa odrážajú starozákonné výroky o dcéry Siona: „Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš sa a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema!“ (Sof 3,14) Nejde o symbolické výrazy, ktoré na seba vzťahoval židovský národ, ale o konkrétnu historickú osobu panny z Nazareta, cez ktorú Boh vstupuje konkrétnym viditeľným spôsobom do dejín ľudstva vo svojom a jej Synovi Ježišovi z Nazareta. V Márii je zosobnená dcéra Siona. Boh v Márii prichádza, aby prebýval uprostred svojho ľudu. „Mária sa javí ako živý Boží stánok, v ktorom Boh chce novým spôsobom prebývať medzi ľudom.“ (Ratzinger, Ježišovo detstvo, 32)

Mária nedáva len trpný súhlas, ale aktívne nástojí na Božom pôsobení: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) Je to krásny príklad, ktorý máme v osobe  Márie, ženy viery. Viera totiž nie je len prísľubom „nebudem brániť“, ale záväzkom nášho aktívneho a ochotného zapojenia sa do Božieho diela spásy. 

Odporúčame

Blog
Mikuláš ochranca námorníkov

Mikuláš ochranca námorníkov

Najobľúbenejší svätec spájaný s Vianocami, ochranca detí, i námorníkov. Patrón Ruska, Grécka, Sicílie i Lotrinska. Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj na Slovensku. V pozadí sviatku, počas ktorého si deti dávajú do okien topánky stojí skutočná osoba biskupa Mikuláša.

Denník Svet kresťanstva