Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. august 2018

Od tradície k podstate

Po päťtýždňovom jánovskom exkurze sa vraciame späť k evanjeliu podľa Marka. Spis sme opustili v druhej polovici júla v 6. kapitole pri tom ako sa k Ježišovi a jeho učeníkom, ktorí hľadali oddych, zhŕklo množstvo ľudí. (Mk 6,30-34) Ježiš sa pri pohľade na zástup nad nimi zľutoval. Nasleduje opis prvého rozmnoženia chlebov (Mk 6,35-44), ktoré nám liturgia nahradila 6. kapitolou z Jánovho evanjelia. Preskakujeme následný Ježišov zázrak kráčania po mori (Mk 6,45-52) a aj uzdravenia v genezaretskom kraji (Mk 6,53-56). Dostávame sa tak ku siedmej kapitole, konkrétne k jej prvej polovici.
Od tradície k podstate

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23) Zdieľať

 

Debata, ktorá v našom úryvku prebieha sa dotýka viacerých predmetov. Liturgia text navyše tematicky porozstrihovala a niektoré pasáže vynecháva. Aby sme však ostali v kontexte rozoberme si najprv jeho štruktúru. Základne delenie pozostáva z dvoch diskusii s Ježišom. Prvú začínajú farizeji a zákonníci a týka sa tradície otcov (Mk 7,1-15). Druhú oživujú Ježišovi učeníci, keď sa vracajú k jednej časti predchádzajúcej debaty, konkrétne k rituálnej čistote (7, 17- 23).

Rozoberme si to teraz ešte podrobnejšie. Na scénu najprv prichádza „náboženská inšpekcia“ z Jeruzalema, ktorá zisťuje u Ježišových učeníkov nedostatky v oblasti rituálnej čistoty pri stravovaní (v. 1-2). Keďže Marek píše pre kresťanov nežijúcich v židovskom prostredí, podáva vysvetlenie miestnych reálií (v. 3-4). Nasleduje otázka inšpektorov na Majstra skupiny (v. 5) a Ježišova odpoveď, v ktorej pomocou citácie Izaiáša poukazuje na nezrovnalosť medzi praktizovaním tradície a Božou vôľou (v. 6-8). Ako príklad Ježiš používa prax obetovania

Ježiš ponúka katalóg nerestí, ktoré z človeka vychádzajú a ktoré ho naozaj poškvrňujú. Zdieľať

Bohu prostriedky na zaopatrenie rodičov (v. 9-13). Ten v liturgii vynechávame. Ježiš potom zvoláva ľudí a podáva autoritatívne vyhlásenie o rituálnej čistote všetkých pokrmov (v. 14-15). Preskakujeme aj v. 16 pretože ho neobsahujú závažné rukopisy. Takisto nepočujeme ani prvú polovicu druhej scény, kde sa dej presúva do domu a kde si učeníci žiadajú dovysvetlenie (v. 17-20). Čítanie pripája len jej záver (v. 21-23), v ktorej Ježiš ponúka katalóg nerestí, ktoré z človeka vychádzajú a ktoré ho naozaj poškvrňujú.

Čo si z toho teda máme zobrať? Poukážem tu na dve veci. Praktiky, ktoré evanjelista kritizuje, sa ako príkazy v Tóre priamo nenachádzali. Je totiž známe, že v tom období sa farizeji snažili chrámové praktiky aplikovať aj v bežnom živote. Zmyslom bola úprimná snaha o ochranu predpisov, ktoré v Tóre boli. Tým, že sa zvýšili kritéria správania, sa malo zabrániť vôbec porušenia toho, čo bolo prikázané bežne. Tento jav vystupoval hlavne v dobách, kedy bola náboženská identita židov ohrozená vonkajším tlakom.

Čistota tak pre starovekého človeka vytvárala mantinely pre správne chovanie. Zdieľať

Druhov dôležitou vecou k pochopeniu, je koncept rituálnej čistoty. V staroveku nebol cudzí pre takmer žiadne náboženstvo. Čistota je v tomto zmysle dispozícia, ktorá sa vyžaduje, aby sa človek mohol priblížiť k posvätným veciam. Strácala sa, bez ohľadu na mravnú zodpovednosť, fyzickým dotykom. Dôvody a objekty boli pritom rôzne, z ktorých zmysel mnohých dnes už ani nemáme šancu poznať. Ich obsah nám ponúka hlavne pasáž knihy Levitikus k. 11-16. Boli to veci, ktoré sa týkali hygieny (smeti, skazenosť, choroby) a nebezpečenstva odpadnutia od viery (predmety a zvieratá používané a uctievané v cudzích kultoch). Osobitnou kategóriou boli taktiež veci spadajúce do Božej sféry akou boli kultové priestory

Tradície a rituály majú zmysel len dovtedy, pokiaľ nám pomáhajú plniť Božiu vôľu. Zdieľať

a predmety, či oblasti nad ktorými mal moc iba Boh, akou bol zrod života (výron semena, menštruácia) a jeho smrť (mŕtvola). Čistota tak pre starovekého človeka vytvárala mantinely pre správne chovanie.

Je teda Ježiš proti tradícii a náboženským praktikám? Myslím, že sa na to nedá odpovedať kladne. Je jasné, že mnohé z nich sám Ježiš dodržiaval. Zmyslom tohto evanjeliového úryvku spočíva inde. Tradície a rituály majú zmysel len dovtedy, pokiaľ nám pomáhajú plniť Božiu vôľu.

Inzercia

Lukáš Durkaj

 Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Použitá literatúra:

Dubovský, P.; (Ed.) Komentár k Novému Zákonu, Marek, Dobrá kniha Trnava, 2013

Léon-Dufour, X.; (Ed.) Slovník biblickej teológie, Dobrá kniha Trnava, 2015

Foto - wikimedia

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Predstierať vieru s maskou herca

Predstierať vieru s maskou herca

Po piatich nedeliach, počas ktorých zaznievali úryvky Ježišovej eucharistickej reči z Jánovho evanjelia, sa opäť vraciame k Evanjeliu podľa Marka. Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 7,1-8. 14-15. 21-23) prináša Ježišovu diskusiu s farizejmi a zákonníkmi ohľadom obradnej čistoty.

Blog
Politicky nekorektné mučeníctvo Anny Kolesárovej

Politicky nekorektné mučeníctvo Anny Kolesárovej

Anna Kolesárová, jednoduché dievča pochádzajúce z Vysokej nad Uhom, ktoré koncom druhej svetovej vojny pri obrane svojej čistoty ako 16-ročnú zavraždil sovietsky vojak, bude už onedlho Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú. Blahorečením nejakej osoby Cirkev vyzdvihuje jej príklad a dovoľuje, aby sa jej preukazoval verejný cirkevný kult. V Anninom príbehu je viacero politicky nekorektných skutočností, ktoré svet odmieta prijať. O to skôr je však potrebné ich zdôrazňovať a Annu dávať za príklad aj ľuďom žijúcim v dnešnej dobe.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.