Apoštol Pavol - nepriateľ žien?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Apoštol Pavol - nepriateľ žien?

Chcel Pavol vo svojich listoch diskriminovať ženy?

Je známe, že ženy v starovekom svete mali oveľa nižšie postavenie ako je tomu dnes. Dinesh D´Souza píše: „Vtedajší väčšinový názor vystihol Aristoteles, keď napísal, že rozumu sa dostáva plného vyjadrenia v mužovi. V deťoch je podľa Aristotela rozum prítomný ale nevyvinutý. V ženách je prítomný, ale nepouživaný. To sú bežné názory z patriarchálnej kultúry. Takéto názory panovali samozrejme i v židovskej spoločnosti, kde žil Ježiš.“ Ani apoštol Pavol nežil v inej kultúre. Treba však pripomenúť, že kresťanstvo vyviedlo ženu z jej postavenia. Ježiš sa bežne rozprával so ženami čím pohoršoval nielen farizejov ale aj svojich učeníkov. Samotný Pavol v liste Galaťanom zdôrazňuje: „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.“ (Gal 3,28-29) (Tieto verše však nemožno chápať v uniformnom zmysle ale v zmysle spásy človeka). Kresťanský pohľad na ženu bol revolučný. Môžeme povedať, že práve kresťanstvo položilo základy práv žien. Kresťania nezrušili nízke postavenie žien ihneď ale postupnou premenou spoločenského myslenia. Cirkev neurobila revolúciu spoločenských pomerov ale najprv revolúciu v srdciach ľudí. 

Vysoké postavenie žien v ranej Cirkvi
V 16. kapitole Listu Rimanom čítame že ženy mali už v ranej Cirkvi veľmi dôstojný status. Spomínajú sa tu ženy ako Féba, Priska alebo Júnia. Pavol nazýva Prisku a Akvilu ako „spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 16,3) Boli to misionárky alebo viedli miestne spoločenstvá. Na tú dobu to bol nevídaný jav. Mary Ann-Sullivanová v knihe Ženy v Novom Zákone píše: „Juniáš a Andronikus sa uvádzajú ako apoštoli, no je rozumný dôvod pokladať tieto mená za mená žien.“ Žena ako apoštolka? Problém prekladu je síce zrejme zložitejší ale Sullivanová dodáva: „Podľa Pavla je hodnosť apoštolstva viazaná na skúsenosť vzkrieseného Krista. Je to Božie povolanie. Je to dobrý príklad toho, že Pavol nie je proti účasti žien na všetkých úrovniach vedúcich úloh, práce a uznania.“   

Pavol radí Timotejovi
V Pavlových radách Timotejovi (porov. 1 Tim 2,11-15) sa ukazuje vplyv vtedajšej patriarchálnej kultúry. Jeho výklad príbehu z knihy Genezis že žena sa ako prvá dala zviesť k hriechu je odrazom mentality v ktorej Pavol žil. Chcem sa dotknúť aspektu, ktorý Pavol vyzdvihuje a to je že žena sa spasí rodením detí. Poukazujem na jedinečnú a prirodzenú rolu pre ženu - materstvo. Plodenie a výchova detí je vznešená úloha. Je však veľká škoda že nemálo dnešných žien sa jej vzdáva v mene „domnelej nezávislosti.“ 

Ďalší aspekt na ktorý Pavol poukazuje je falošné učenie, ktoré sa šírilo v Cirkvi. Zdá sa, že aj kvôli nedostatku vzdelania, ktorým sa ženám vtedy (ne)dostávalo, im Pavol zakazuje vyučovať. (pozri 1 Tim 2,12) Niektoré ženy boli náchylnejšie veriť falošným učeniam a preto Pavol takto poradil mladému Timotejovi.

Mlčanie a zahalené hlavy v Korinte
Výklad niektorých Pavlových nariadení Korintu nie je jednoduchý. Čo mal Pavol na mysli tým, aby sa žena modlila alebo prorokovala so zahalenou tvárou? Biblista Jaroslav Brož píše: „Židokresťanské ženy podľa židovského zvyku nechodili na verejnosť s odkrytou hlavou. Rovnako grécke ženy, zvlášť z vyšších vrstiev nosili závoj.“ Zrejme išlo o miestny zvyk, nie o niečo vo všeobecnom zmysle. Mimochodom, mesto Korint nemalo veľmi počestnú povesť. Bolo to centrum prostitúcie a voľných mravov. Nezahalená hlava by v tomto kontexte možno znamenala niečo pohoršujúce. Navyše treba pripomenúť že v dejinách Cirkvi sa záležitosti zvykov a disciplíny neraz menili. Aj tieto biblické texty sú zasadené do svojho kultúrneho kontextu. 

V 1 Kor 14,33-35 Pavol opäť nepíše o nejakom všeobecnom zákone, ale ponúka mlčanie žien ako určitú formu disciplíny pri vtedajších zhromaždeniach. Je možné, že Pavol chcel takto predísť šíreniu bludných myšlienok. (gnosticizmus) Niektorí uvažovali aj v tom zmysle, že niekto neskôr vložil do textu slová o mlčaní žien. Vychádzajú z toho že si Pavol protirečil - v 11. kapitole hovorí o tom aby ženy modlili a prorokovali s pokrytou hlavou a o pár kapitol ďalej už im káže mlčať.  

Ako vyzeral Korint v staroveku (zdroj:https://www.realmofhistory.com)

Ako vyzeral Korint v časoch Pavla  (zdroj: https://www.realmofhistory.com)

Podriadenosť v láske 
V piatej kapitole Listu Efezanom Pavol uvažuje nad podstatou kresťanského manželstva. Uvádza aby sa ženy podriadili mužom. Je to klasický verš na základe ktorého zvykne byť Pavol onálepkovaný ako „sexista“. Pozrime sa však na kontext. Citujem celú stať: „Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“  

Pavol v žiadnom prípade nenavrhuje mužovi aby si zo svojej manželky urobil menejcennú slúžku. Nehovorí o podriadenosti ako o podradenosti, ale o podriadenosti v láske. Podobne ako Kristus miluje svoju mystickú nevestu Cirkev, taktiež aj muž je povolaný k láske k svojej manželke. Rovnako aj v Liste Kolosanom (3,18) píše o podriadenosti: „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!“  Ale hneď na to dodáva: Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! (Kol 3,19)

Na záver
Cieľom nebolo podať odborný výklad týchto textov, ale obhájiť Pavla. Neriešil som ani spor či niektoré listy (napr. Efezanom alebo Kolosanom) napísal priamo Pavol alebo ich napísal niekto iný v Pavlovom duchu. Pavol nebol žiaden nepriateľ žien, práve naopak, ženy si vysoko vážil. Cirkev zvykne byť obviňovaná z toho, že ženám prisudzuje podradnú rolu. Nie je to pravda. To, že sa Cirkev stavia kriticky k feminizmu alebo k rodovej rovnosti, vôbec neznamená že schvaľuje násilie na žene.   

Použitá literatúra

Inšpirácia a pravda Svätého Písma, dokument Pápežskej biblickej komisie, 2016

Kresťanstvi a ateizmus úplne jinak - Dinesh D´Souza, 2007

Ženy v Novom Zákone - Mary Ann Getty Sullivan, 2005

http://www.katyd.cz/clanky/jak-pise-o-zenach-sv-pavel.html

Titulný obrázok - https://www.thoughtco.com/all-about-apostle-paul-701056

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo