Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. 04. 2017, 21:08

Komora Výboru pre deti a mládež

Výbor pre deti a mládež, podobne ako aj iné výbory, ktoré tvoria poradný orgán Rady vlády má vytvorenú novú komoru mimovládnych organizácií. Patria sem aj členovia akademickej obce, nie len zástupcovia mimovládnych organizácií. Zastupoval som vo výbore mnohodetné rodiny so zodpovedným rodičovstvom. Pekné obdobie, ktoré vytvorilo priateľstvá. Preto si dovoľujem vysloviť ďakujem, ale aj načrtnúť niekoľko otázok.

Do výzvy sa platne zapojilo 30 mimovládnych neziskových organizácií a akademických inštitúcií. Predseda Výboru pre deti a mládež (ďalej len „výbor“), minister práce, sociálnych vecí a  rodiny SR, po oboznámení sa so stanoviskom poradného kolégia pozostávajúceho zo zástupcov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, rezortu spravodlivosti, rezortu školstva, rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a Slovenského výboru pre UNICEF, rozhodol o vymenovaní za člena, resp. členku výboru na funkčné obdobie 5 rokov zástupcov, resp. zástupkyne nasledujúcich 12 mimovládnych neziskových organizácií a akademickej inštitúcie:

 

 • Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Centrum Slniečko
 • Divé maky
 • Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
 • Inštitút pre aktívne občianstvo
 • Linka detskej istoty
 • Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Rada mládeže Slovenska
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

 

Ako doterajší člen dodávam:

Za spoločné prežité obdobie chcem poďakovať, tak ako aj ostatným vo výbore. Veľa som sa naučil, veľa môžem posunúť ďalej. Práca nekončí zavretím dverí, lebo je to určité kontinuum, prekračujúce obdobie jednej generácie.

Zameranie Klubu mnohodetných rodín je vytvorenie optimálnych podmienok pre všetkých členov v vzájomnom kontexte. Z tohto hľadiska naše zameranie bolo trochu iné, lebo naša cieľová skupina neboli deti v kríze, ale dokonca žili v prostredí, ktoré ich miluje. Ak je tu nepriazeň, tak je to väčšinou spôsobená štátom - dôsledkom je napr. demografická zima. Alebo nevhodné školstvo. Alebo nedostatočná ochrana detí rozvádzajúcich sa rodičov. Kuriózne je, že skladba vo výbore nominovaných organizácií presne odráža vnímanie našej vnútornej krízy, namiesto vzletu, ktorý dieťa a mladý človek potrebuje. Žiaľ, dieťa je stále objektom práva a nie jeho subjektom. Dieťa nemá právo hlasovať a o jeho osude rozhoduje sebecky starec, ktorý toto právo má! A  ako bude rozhodovať? Rozhodne nie je v silách Klubu mnohodetných rodín, aby bol schopný primäť štát, aby zmenil svoje negativistické zameranie. 

Nechceli sme veľa, predovšetkým nie nalievanie nových finančných prostriedkov do systému. Ale postoje štátu v otázkach uznania musím pretraktovávať. Možno ako nečlen výboru budem mať menej zviazané ruky. Ako typický príklad bolo odmietnutie pri novele zákona o rodine požiadavky, ktorú som tlmočil - stanoviť hranicu mnohodetnosti. Socialistická ústava z r. 1963 to mala!

V poslednom období som sa stiahol z rôznych dôvodov.  Vzhľadom na okolnosti už dlhšiu dobu kladiem otázku - kde končí moja zodpovednosť? Najmä z pohľadu, keď vidím, že kompetentní svoj podiel zodpovednosti neuplatňujú v miere, ktorú by mohli a mali uplatniť. Lebo štát má predovšetkým uplatňovať spravodlivosť, chrániť slabých.

Odporúčame

Blog
Názov? A aký?

Názov? A aký?

Zákon o náboženských spoločnostiach, alebo lepšie, zmena kvóty z 20 000 na 50 000 prináša do spoločnosti diskusiu. Diskusiu o strachu a o riešení silou, silou väčšiny. Diskusia tvorí peknú kulisu spoločnosti v ktorej žijeme.

Blog
Prečo sa nemeckí veriaci prestávajú spovedať?

Prečo sa nemeckí veriaci prestávajú spovedať? (výber z blogov)

Môj syn absolvoval pred prvým svätým prijímaním v Nemecku niekoľkotýždňovú prípravu v škole aj na fare. Keď som sa ho pred prvou sviatosťou zmierenia opýtal na desať Božích prikázaní, prekvapene sa na mňa pozrel: „Toto sme sa ešte neučili.“ Neveriacky som prelistoval jeho prípravný zošit, v ktorom sa striedali rôzne biblické príbehy. O Božích prikázaniach a význame sviatosti zmierenia tam nebolo takmer nič.

Blog
A ja ťa rozhrešujem….

A ja ťa rozhrešujem….

Ako konvertitka veľmi oceňujem dar pokánia, ktorý mi ponúka Cirkev. Možnosť návratu, reštartu, nového začiatku. Keď som bola malá, z neznámych dôvodov sa vo mne objavila túžba po svätosti, hoci som netušila, čo tá svätosť znamená. Predstavovala som si, že svätí to sú takí, ktorí nikdy nič zlé neurobili. Takáto predstava však bola nedosiahnuteľná. Vedela som, že to už nedám, že už som prekročila tú povestnú hranicu. A rokmi to bolo stále horšie. Na čas mi táto predstava zahatala cestu.