Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. november 2021

Manažment a Cirkev: Analýza stavu (príležitosti/ohrozenia) – podeľte sa o názor

V tomto blogu pokračujem s predstavením SWOT analýzy a analýzou stavu Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Manažment a Cirkev: Analýza stavu (príležitosti/ohrozenia) – podeľte sa o názor

Obrázky stiahnuté z internetu: Horný rad: logo návštevy pápeža Františka na Slovensku, logo prebiehajúcej synody, fotka evokujúca prežívanie viery doma. Spodný rad: kardinál McCarrick a poloprázdny kostol v čase korony.

Táto téma je rozsiahlejšia a tak som sa rozhodol rozdeliť text do viacerých blogov. V prvom blogu predstavím časť teórie ohľadom preberanej analýzy a budem sa venovať praktickému príkladu na dvoch vybraných segmentoch analýzy. V druhom blogu ponúknem ďalšiu časť teórie a zvyšné dva segmenty analýzy. V treťom blogu bude vyhodnotenie analýzy.
Komentáre k mojim predošlým blogom na tému manažment a Cirkev požadovali viac konkrétnosti či praktickosti. Preto som sa rozhodol neponúknuť iba teóriu, ale aj popísať, ako treba postupovať a demonštrujem tvorbu analýzy na príklade Katolíckej cirkvi na Slovensku. V skutočnosti analyzovať Katolícku cirkev na národnej úrovni nie je ideálne. Ako sme počuli aj od otca Kramaru, KBS nie je nadriadená biskupom, tí sú vo svojich diecézach autonómni. Nie je tu vedenie, ktoré by podobnú analýzu potrebovalo a vedelo z nej vyvodiť dôsledky. Ako demonštrácia je to však vhodnejšie ako analyzovať jednu diecézu alebo farnosť, lebo ku Katolíckej cirkvi ako celku budú mať vzťah všetci čitatelia blogov.
V blogoch budú aj hypertextové odkazy na online dokument, kde budú môcť čitatelia prispieť svojim pohľadom na charakteristiky Katolíckej cirkvi na Slovensku.

 Úvod

V predchádzajúcom blogu som priblížil čo je SWOT analýza, aké sú podmienky pre jej zmysluplné zostavenie a tiež som na príklade Katolíckej cirkvi na Slovensku prezentoval, ako by mohla SWOT analýza v cirkevnom prostredí vyzerať. V praktickej časti som sa obmedzil na silné a slabé stránky organizácie. Tiež som čitateľom blogu ponúkol možnosť prispieť svojim pohľadom do analýzy a niekoľko zaujímavých bodov sa tam už objavilo.

V tomto blogu pokračujem v popise toho, ako vyzerá práca s analýzou. Potom ponúknem možné príležitosti a ohrozenia, ktoré v súčasnosti stoja pred Katolíckou cirkvou. Opäť budú mať čitatelia možnosť prispieť svojimi názormi.

Práca so SWOT analýzou

Agregácia údajov a určenie dôležitosti

Dobrá SWOT analýza je stručná, zameraná na podstatu. Nejde o to vyprodukovať čo najviac charakteristík. Pri jej príprave je to v poriadku, ale potom musí prebehnúť konsolidácia podobných myšlienok a vylúčenie takých, ktoré nemajú výrazný vplyv. Inšpiratívne pôsobí tzv. Paretovo pravidlo, ktoré hovorí, že 20% príčin spôsobuje 80% dôsledkov. Ak správne uchopíme kľúčové veci, môžeme dosiahnuť výrazné výsledky.

Ak správne uchopíme kľúčové veci, môžeme dosiahnuť výrazné výsledky. Zdieľať

Na správne vyhodnotenie toho, čo je dôležité, si organizácie vytvoria pravidlá. Treba sa totiž vyhnúť tomu, aby si manažéri rozličných oddelení presadzovali to, čo sa im zdá dôležité nehľadiac na objektívny stav vecí.

Bodové vyhodnotenie SWOT analýzy

Jednotlivým charakteristikám v SWOT analýze sa priradia body, ktoré majú zohľadniť aj veľkosť charakteristiky aj jej dôležitosť pre stratégiu organizácie. Matematický rozdiel medzi silnými a slabými stránkami vyjadruje súčasnú silu či slabosť analyzovaného objektu a rozdiel medzi príležitosťami a ohrozeniami ukazuje na možnosti vývoja do budúcnosti. Takéto bodové vyhodnotenie vie byť užitočné najmä v prípade, že si trebárs veľká organizácia analyzuje výhodnosť kúpy menšej spoločnosti, vstupu na nový trh a podobne. Ak analyzujeme súčasnú situáciu našej organizácie, tak sú pre nás dôležité samotné charakteristiky, s ktorými budeme pracovať bez ohľadu na to, či je naša situácia a budúce možnosti dobré alebo zlé.

Zameranie sa na dvojice

Silné stránky-Príležitosti

Ak sa pozrieme na dvojicu Silné stránky a Príležitosti, tak by sme mali vidieť ľahko dostupné ciele, ktoré treba čím skôr realizovať, aby sme neprišli o príležitosť. Predstavme si situáciu: gastronomická firma si robí SWOT analýzu. Do príležitostí zaradí možnosť otvorenia prevádzky v susednom meste, kde sa práve uvoľnilo miesto na trhu. Ak ide o firmu, ktorá má štandardizované procesy, produkty a známu značku (silné stránky) ako napr. McDonald’s, tak otvorenie novej prevádzky predstavuje príležitosť, ktorá sa nemá premrhať. Ak je firma známou iba vo svojom blízkom okolí, nemá žiadnu zvláštnu špecializáciu, ktorá by sa dala marketingovo využiť pri vstupe na nový trh a jej silnou stránkou sú napr. nízke ceny, tak prípadná expanzia do susedného mesta je omnoho rizikovejším podnikom.

Dvojica Silné stránky a Príležitosti ukazuje ľahko dostupné ciele vyžadujúce si rýchlu realizáciu. Zdieľať
Silné stránky-Ohrozenia

Ak silné stránky korešpondujú s ohrozeniami, tak organizácii zabezpečujú isté bezpečie. Na druhej strane, silné stránky sú blokované využitím na kompenzáciu ohrození.

Slabé stránky-Ohrozenia

Dvojica Slabé stránky a Ohrozenia nám ukazuje, ktoré oblasti organizáciu “najviac pália”. Treba konať rýchlo. Napríklad: ak je nízka spokojnosť našich zákazníkov našou slabou stránkou, tak ohrozenie v podobe príchodu konkurenta na trh znamená veľkú výzvu v oblasti zákazníckeho servisu. Organizácia teda môže podniknúť kroky pre zvýšenie spokojnosti a zabezpečenie lojality zákazníkov. Alebo sa môže rozhodnúť získavať si zákazníkov nižšou cenou. Voľba bude závisieť od ďalších silných a slabých stránok a najmä od celkovej stratégie.

Dvojica Slabé stránky a Ohrozenia ukazuje oblasti, ktoré vyžadujú konať rýchlo, aby sa organizácia vyhla negatívnym dôsledkom, ktoré môžu mať až likvidačný charakter. Zdieľať
Slabé stránky-Príležitosti

Ak slabé stránky organizácie zabraňujú využitiu príležitostí, organizácia môže zvážiť spôsoby, ako rýchlo kompenzovať. Najať niekoho? Uzavrieť nejaké partnerstvo s inou organizáciou? Pokiaľ nepodnikne nejaké kroky, príležitosť jej ujde.

Môže nastať situácia, že sa objaví príležitosť odstrániť alebo zmenšiť slabú stránku organizácie. Vtedy, ak je to v súlade s celkovou stratégiou, treba konať a využiť príležitosť.

Silné-Slabé stránky, Príležitosti-Ohrozenia

Pohľad na dvojice Silné/Slabé stránky a Príležitosti/Ohrozenia pomáha hľadať spôsoby ako zmierniť vplyv negatívnych charakteristík.

Príležitosti a Ohrozenia Katolíckej cirkvi na Slovensku

Nadväzujem na predchádzajúci blog a uvádzam tu príklad príležitostí a ohrození Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Inzercia

Príležitosti

Nedávno Slovensko navštívil pápež František a Cirkev sa dostala do stredu záujmu spoločnosti alebo aspoň médií. Toto by sa dalo využiť a ďalej s médiami komunikovať v zmysle toho, že “katolíci na Slovensku chcú takto a takto rozvíjať impulzy pápeža Františka”. Aj pre samotnú Cirkev to môže byť podnetom na pokračujúce dielo vnútornej obnovy.

Začínajúca Synoda o synodalite má potenciál viac zapojiť veriacich do života Cirkvi, otvoriť širšiu vnútornú diskusiu a naštartovať niektoré pozitívne zmeny.

Koronakríza ukázala široké možnosti, ktoré pri pastoračnej práci ponúkajú moderné technológie. Rôzne katechézy a stretnutia online sa môžu stať stálou súčasťou portfólia nástrojov pastorácie.

Návšteva pápeža Františka a prebiehajúca synoda sú vonkajšími podnetmi pre Katolícku cirkev na Slovensku. Koronakríza ukázala možnosti, ako sa dajú využívať moderné technológie, aké sú možnosti domáceho slávenia liturgie a zabezpečila, aby do kostolov chodili iba tí, ktorí majú skutočne záujem. Zdieľať

Obmedzenie účasti na liturgii a s tým spojený dišpenz znížili počet veriacich na omšiach. Ak sa na vec pozeráme s tým, že chceme umožniť čo najvyššiu účasť, je to negatívum. Ale môžeme sa snažiť umožniť hlbší zážitok. V prípade zrušenej povinnosti nedeľnej účasti na eucharistii môžeme rátať s tým, že na omšu prídu iba tí, ktorí chcú, nie takí, ktorí chodia takpovediac z povinnosti. To ponúka možnosť hlbšej liturgickej a duchovnej formácie.

Určitý čas počas dišpenzu od nedeľnej účasti boli online zverejňované materiály pre domácu nedeľnú liturgiu. Tí, ktorí ich používali, mohli zažiť domáce slávenie, kde si členovia rodiny mohli navzájom kázať na evanjeliový text, kde sa mohli spoločne v úzkom kruhu modliť Otče náš a prosiť za vypočutie svojich potrieb, mohli v rámci obradu pokoja poprosiť o odpustenie svojich najbližších. Všetko toto im dalo jedinečnú skúsenosť hlbokého bratstva pociťovaného pri kresťanskom slávení. Túto skúsenosť si môže preniesť aj do bežného slávenia eucharistie. Tiež je to podnetom na zamyslenie, či by nemali byť nejaké štruktúrované formy domácej liturgie previazané na liturgický rok pripravené pre používanie veriacim ako doplnok či rozvinutie spoločnej liturgie vo farnosti.

Ohrozenia

Ohrozením je klesajúci počet členov, čo ukazujú sčítania obyvateľstva, ale aj triezvy pohľad na účasť veriacich na bohoslužbách. Štatistiky počtu krstov, sobášov a podobne by dodali cenné informácie. S tým je spojený úbytok financií. Ak by sme verili, že pokles členov je v rukách cirkevných predstaviteľov, dalo by sa uvažovať nad jeho zaradením medzi slabé stránky (resp. zaradiť tam dôvody tohoto poklesu). Ale pokles členov cirkví je celoeurópskym fenoménom a my iba dobiehame to, čím už Západ nejaký čas prechádza. V jednej prednáške z konferencie organizovanej KBS zaznelo, že náboženská letargia je do značnej miery zapríčinená faktormi nesúvisiacimi s Cirkvou (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/zborniky-z-konferencii/c/konf022016004).

Koronakríza predstavuje aktuálne ohrozenie, keďže sú s ňou spojené obmedzenia účasti na bohoslužbách. Spoločné slávenie liturgie je v srdci prežívania kresťanskej viery a nedá sa nahradiť pozeraním/počúvaním omše. Kríza obmedzuje všetky sociálne kontakty v Cirkvi, nielen slávenie omší. To všetko ohrozuje cirkevný život.

Nepriaznivá demografická situácia znamená aj vymieranie veriacich starších ročníkov, menej nových krstov a potom aj kňazských a rehoľných povolaní ako aj povolaní do rodinného života. V rozvinutých krajinách môže starnúca populácia znamenať aj istý prínos, lebo skúsení dôchodcovia vedia mať dostatok času, ktorý aktívne investujú napríklad do života farností či iných cirkevných spoločenstiev a štruktúr. Avšak kvalita života slovenského dôchodcu je nižšia, ako v západných krajinách. Jeho zdravotná a finančná situácia mu málokedy umožňujú užívať si pokojnú starobu. Okrem toho u nás ani nie je rozvinutá kultúra širokého zapojenia dôchodcov do života Cirkvi.

Cirkev sa stretáva s klesajúcim počtom členov, ktorý je umocnený koronakrízou, nepriaznivou demografickou situáciou a škandálmi Cirkvi. Zdieľať

Často sa dozvedáme o škandáloch sexuálneho zneužívania kňazmi najmä v rozvinutých krajinách západu. Toto poškodzuje obraz Cirkvi a prenáša sa to na Katolícku cirkev aj na Slovensku. Škandály majetkového charakteru podobne poškodzujú jej obraz.

 

Prispejte svojim názorom

Ak máte konštruktívnu kritiku alebo komentár, neváhajte a vložte ho do diskusie pod blogom. Ak si myslíte, že dôležitá príležitosť alebo ohrozenie chýba, môžete ju doplniť do online súboru na tejto adrese:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mdr-BdboOQu9k-PNOd70umCQHhAYwYl20_vhvNTidsY/edit?usp=sharing

Ženatý muž, otec, katolík snažiaci sa o dialóg. Ak ma chcete kontaktovať ohľadom mojich blogov o manažmente a Cirkvi, píšte na adresu cirkev.a.manazment@gmail.com

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.