Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. október 2021

Manažment a Cirkev: Analýza stavu (silné a slabé stránky) – podeľte sa o názor

V tomto a nasledujúcich blogoch sa pozrieme, ako sa dá analyzovať situácia Cirkvi pomocou manažérskych nástrojov. Pozývam Vás prispieť k vypracovaniu analýzy svojimi postrehmi.
Manažment a Cirkev: Analýza stavu (silné a slabé stránky) – podeľte sa o názor

Na obrázku je koláž fotografií stiahnutých z internetu zobrazujúcich zľava doprava arcibiskupa Sokola na zádušnej omši za Jozefa Tisa, logá Katolíckej univerzity a rádia Lumen, seminár v Badíne a pútnikov v Levoči. 

Táto téma je rozsiahlejšia a tak som sa rozhodol rozdeliť text do viacerých blogov. V prvom blogu predstavím časť teórie ohľadom preberanej analýzy a budem sa venovať praktickému príkladu na dvoch vybraných segmentoch analýzy. V druhom blogu ponúknem ďalšiu časť teórie a zvyšné dva segmenty analýzy. V treťom blogu bude vyhodnotenie analýzy.
Komentáre k mojim predošlým blogom na tému manažment a Cirkev požadovali viac konkrétnosti či praktickosti. Preto som sa rozhodol neponúknuť iba teóriu, ale aj popísať, ako treba postupovať a demonštrujem tvorbu analýzy na príklade Katolíckej cirkvi na Slovensku. V skutočnosti analyzovať Katolícku cirkev na národnej úrovni nie je ideálne. Ako sme počuli aj od otca Kramaru, KBS nie je nadriadená biskupom, tí sú vo svojich diecézach autonómni. Nie je tu vedenie, ktoré by podobnú analýzu potrebovalo a vedelo z nej vyvodiť dôsledky. Ako demonštrácia je to však vhodnejšie ako analyzovať jednu diecézu alebo farnosť, lebo ku Katolíckej cirkvi ako celku budú mať vzťah všetci čitatelia blogov.
V blogoch bude aj hypertextový odkaz na online dokument, kde budú môcť čitatelia prispieť svojim pohľadom na charakteristiky Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Úvod

Manažéri pri zostavovaní stratégie vykonávajú rozličné druhy analýz interného a externého prostredia ich spoločnosti. Jednu z nich, ktorá kombinuje pohľad dovnútra a navonok a označuje sa ako SWOT analýza, si v tomto a nasledujúcich blogoch priblížime.

SWOT je akronym zo slov Strentghs (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (príležitosti) a Threats (ohrozenia).

SWOT analýza má často formu prehľadnej tabuľky, ktorá všetky charakteristiky jasným spôsobom prezentuje.

SWOT analyza

Silné stránky budú zahŕňať charakteristiky organizácie, ktorými vyniká oproti svojim konkurentom. Môže to byť dobré meno značky, výnimočná kvalita tovaru alebo naopak cenová dostupnosť, či napríklad široká distribučná sieť.

Slabé stránky stavajú organizáciu do nevýhodnej situácie v porovnaní s konkurenciou a vyžadujú zlepšenie. Môžu to byť vysoké náklady na výrobu, pošramotená povesť, ťažkopádny spôsob rozhodovania či riadenia spoločnosti.

Silné stránky sú charakteristiky organizácie, ktorými vyniká oproti konkurencii. Slabé stránky sú charakteristiky, ktoré ju voči konkurencii stavajú do nevýhodnej pozície. Zdieľať

Príležitosti sú vonkajšie faktory, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť súčasnú pozíciu organizácie. Môže ísť napríklad o otvorenie nových trhov či už v geografickom zmysle alebo vznikom nového druhu produktu (napr. pred časom elektrické automobily). Správne rozpoznať príležitosť a vystihnúť vhodný čas pre jej uchopenie je náročnou manažérskou úlohou a môže organizáciu vystreliť nahor alebo ju potopiť.

Ohrozenia sú vonkajšie faktory, ktoré môžu organizácii uškodiť a úlohou manažmentu je včas ich identifikovať a prijať opatrenia, ktoré zmiernia ich dopad.

Podmienky pre zostavenie dobrej SWOT analýzy

Pravdivosť

SWOT analýza slúži ako podklad pre plánovanie. Nemá zmysel prispôsobovať si realitu podľa našich prianí. Utrpela by tým kvalita následného plánovania a uškodili by sme iba sami sebe. V silných stránkach treba uviesť to, v čom je organizácia silná. Nie to, čo by sme si želali, aby bolo jej doménou. Slabé stránky pomenujme jasne, bez nejakého milosrdenstva, pri ktorom sami sebe ospravedlňujeme, prečo máme v tejto oblasti rezervy. Tiež je zbytočné vyhovárať sa na okolie. Ak je napríklad slabou stránkou zlý mediálny obraz v spoločnosti, tak to treba pomenovať a následne prijať opatrenia na korekciu. Nie sťažovať sa na nepriateľské médiá.

Nemá zmysel prispôsobovať si realitu podľa našich prianí. V silných stránkach uvádzame, v čom je organizácia silná. Nie to, čo by sme si želali, aby bolo jej doménou. Slabé stránky pomenujme bez milosrdenstva, ktoré by ich ospravedlňovalo. Tiež je zbytočné vyhovárať sa na okolie. Zdieľať

Negatívny vplyv na pravdivosť hodnotenia mávajú aj politická korektnosť a rôzne ideológie. Ak sme nimi poznačení, tak budeme mať sklon hodnotiť rozličné prvky vnútorného a vonkajšieho prostredia organizácie ako správne/nesprávne či dobré/zlé namiesto toho, aby sme sa držali konceptu SWOT - silné/slabé, príležitosti/ohrozenia.

Jasné určenie hraníc subjektu

Toto je jeden z kritických bodov. Ak nevieme, kde naša organizácia končí, nebudeme vedieť správne priradiť niektoré z jej charakteristík. Ak sme napríklad miestnou pobočkou veľkej organizácie a hranice si určíme na lokálnej úrovni, čiže zvyšok organizácie berieme ako vonkajšie prostredie našej organizácie, tak napríklad úspech a posilnenie dobrého mena sesterskej či materskej organizácie bude pre nás príležitosťou. Ak sa však budeme vnímať ako jeden celok, tak tieto charakteristiky kategorizujeme ako našu silnú stránku. Ako vhodné vodítko pre rozdelenie prostredia na vonkajšie a vnútorné sú naše možnosti kontroly charakteristík. Ak máme nad charakteristikou kontrolu, tak je to interná záležitosť a treba to priradiť medzi silné/slabé stránky. Ak kontrolu nemáme, je to vonkajšie prostredie a zaradíme to medzi príležitosti alebo ohrozenia.

Aspoň orientačne vymedzená stratégia

SWOT analýza je nástrojom, ktorý sa používa pri tvorbe plánu, ale pri jej formulovaní už treba mať aspoň hrubú predstavu o smerovaní organizácie. Ak má organizácia v pláne rozširovať svoje pôsobenie, tak medzi príležitosti zaradí otvorenie sa nového trhu. Ak naopak ustupuje z trhu alebo ukončuje produkciu nejakého výrobku, tak ako príležitosť bude identifikovať možnosť odpredať nejakú svoju divíziu alebo majetok inej spoločnosti.

Pracovať s reálnymi údajmi

SWOT analýza sa nemá zakladať na pocitoch a domnienkach. Hoci samotná analýza neobsahuje číselné vyjadrenie pomenovávaných skutočností, je dobré mať charakteristiky organizácie podložené merateľnými hodnotami.

Viac hláv, viac rozumu

Ideálne nebude SWOT analýzu zostavovať iba jednotlivec, ale skupina vedúca organizáciu. Prípadne do brainstormingu môžu zapojiť aj radových zamestnancov. Je možné vyskúšať aj formu dotazníku. Všeobecnejší dotazník na začiatku ako podklad pre SWOT alebo naopak, zostaviť predbežnú SWOT a jej realistickosť overiť vhodne zostaveným dotazníkom. Cieľom je neobmedziť sa iba na vlastné nápady.

Inzercia

SWOT v cirkevnom prostredí

SWOT analýza je použiteľná pre farnosť, diecézu, rehoľu, či cirkevnú organizáciu. Aby sme si ilustrovali, ako sa so SWOT analýzou pracuje, rozhodol som sa, že sa pokúsim zostaviť ju pre Katolícku cirkev na Slovensku.

V podmienkach pre zostavenie dobrej SWOT analýzy som uvádzal, že treba mať aspoň zhruba predstavu o stratégii. Pre naše potreby môže byť cieľom udržanie súčasnej úrovne pôsobenia.

Hranice medzi vnútrom organizácie a jej externým prostredím si môžeme určiť na základe kontroly - to, čo spadá pod biskupov, kňazov, rehole atď, to je vnútorné prostredie. Na čo nemajú vplyv slovenskí biskupi a ich podriadení, to je externé prostredie. Z toho vyplýva, že hoci sa budem v analýze venovať skôr RKC, GKC je stále interným prostredím. Na druhej strane situácia Katolíckej cirkvi v susediacich krajinách alebo aktivity pápeža sú už externým prostredím.

Silné stránky

Katolícka cirkev na Slovensku je etablovanou cirkvou, má značné materiálne aj personálne zázemie. Je prítomná v množstve obcí, kde má svoje kostoly a iné zariadenia. Disponuje aj vlastnými médiami: Katolícke noviny, rádio Lumen, televízia Lux. Má množstvo škôl rôznych stupňov. Značná časť populácie aj keď vieru aktívne nežije, aspoň príležitostne navštevuje bohoslužby. Možno iba na vianoce alebo pri udalostiach ako je krst, sobáš, pohreb.

Toto všetko by som označil ako jednu silnú stránku pod označením Mimoriadny dosah.

Tiež ako silnú stránku indikujem známe meno. Keď niekto o sebe povie, že je katolík, tak každý vie, o čom je reč. Ľudia to môžu hodnotiť rôzne, ale neviem, či sa nájde niekto, kto by sa potreboval opýtať, čo to znamená. Katolíci sa nestretávajú s tým, že by museli vysvetľovať, že oni nie sú nejakí príslušníci sekty práve vďaka tomu, že RKC je etablovanou cirkvou.

Katolícka cirkev na Slovensku je etablovanou cirkvou, má značné materiálne aj personálne zázemie. Má mimoriadny dosah, širokú členskú základňu s mnohými kompetenciami a známe meno. Zdieľať

RKC má veľkú členskú základňu, čo znamená, že má k dispozícii veľké množstvo ľudí kompetentných v najrozličnejších oblastiach. Nie iba kňazov, ktorí sa tiež môžu špecializovať na rozličné oblasti teológie, ale aj laikov zdatných v podnikaní, psychológii, vyučovaní, mediálnej práci atď, atď.

Keby išlo o profesionálnu SWOT analýzu, tak by sme potrebovali aj konkrétne údaje. Koľko je farností, farských kostolov, pastoračných centier, cirkevných škôl, kňazov, katechétov, účastníkov na bohoslužbách, odborníkov v rozličných oblastiach, atď.

Slabé stránky

Viacero ľudí si všimlo, že RKC na Slovensku chýba vízia. Akoby sme čakali, že veci pôjdu samé naďalej nejako sami od seba. Hoci sa lokálne podnikajú rozličné dobré aktivity, chýbajúca vízia neumožňuje ich zosúladenie a vytvorenie synergie.

Katolícka cirkev na Slovensku vlastní niekoľko seminárov (niekoľko už zatvorených), hoci na počet seminaristov by stačil aj jeden. Jej kostoly sú často historickými pamiatkami, ktoré vyžadujú nákladnú údržbu a opravy. Tie sa nedajú zrealizovať iba tak, treba súhlas pamiatkárov a toto označujem ako materiálne bremeno. Vyžaduje správu a zdroje - personálne aj finančné.

V Cirkvi chýba jasná vízia, má slabý marketing a musí sa starať o množstvo majetku. Spojenie s totalitnými režimami minulosti, kauza Bezák a to, ako sa k tomu vedenie Cirkvi dokáže postaviť, je slabou stránkou. Zdieľať

Cirkev a jej predstavitelia opakovane čelia otázkam ohľadom neschopnosti vysporiadať sa s istými otázkami. Ide o vzťah Cirkvi a Slovenského štátu, kde bol na jeho čele katolícky kňaz a zároveň sme boli spojencami nacistického Nemecka. Potom o vzťah Cirkvi a komunistickékho režimu, kedy niektorí kňazi kolaborovali s ŠTB. Arcibiskup Stanislav Zvolenský je vedený v zväzkoch ako dôverník s označením Matuška, emeritný arcibiskup Ján Sokol ako dôverník s označením Špiritual a potom ako agent s označením Svätopluk. Z nedávnych dejín je tu kauza Bezák, keď bol populárny arcibiskup odstavený z nejasných príčin. Tieto otázky označujem ako bremeno minulosti. S týmto bremenom je spojený aj spôsob, ako s ním doteraz Katolícka cirkev (ne)dokázala pracovať.

Katolícka cirkev na Slovensku má množstvo prospešných aktivít a je prínosom pre spoločnosť. Je to však slabo komunikované a nielen navonok, ale aj v rámci samotnej Cirkvi. V roku 2015 na jednej konferencii KBS zástupkyňa laikov poukázala na chýbajúcu dobrú reklamu a marketing Cirkvi (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/zborniky-z-konferencii/c/badin-2015-prihovor-laici). Kňaz Anton Ziolkovský tiež vo svojom článku v roku 2021 napísal: “Je to naša vina, že PR o nás samých je horšie ako realita.” (https://svetkrestanstva.postoj.sk/89592/k-udajnej-uzavretosti-a-zaostalosti-nasej-cirkvi) Vidíme, že je to dlhodobo známa skutočnosť, ale nespomínam si na nejakú zmysluplnú snahu o nápravu situácie.

Prispejte svojim názorom

Ak máte konštruktívnu kritiku alebo komentár, neváhajte a vložte ho do diskusie pod blogom. Ak si myslíte, že dôležitá silná alebo slabá stránka chýba, môžete ju doplniť do online súboru na tejto adrese: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mdr-BdboOQu9k-PNOd70umCQHhAYwYl20_vhvNTidsY/edit?usp=sharing

Ženatý muž, otec, katolík snažiaci sa o dialóg. Ak ma chcete kontaktovať ohľadom mojich blogov o manažmente a Cirkvi, píšte na adresu cirkev.a.manazment@gmail.com

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ján 19,31Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta,

Ján 19,31Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta,

aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. 32Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, 34ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.