Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2021

Ako baníci získali svoj kompenzačný príspevok alebo ako pestujú paradajky

Foto: Hornonitrianske bane, pestovanie paradajok baníkmi
Ako baníci získali svoj kompenzačný príspevok alebo ako pestujú paradajky

Bolo to jedno z tých rán, keď sa Vám nechce vstať z postele, pretože cítite v kostiach, že budete musieť riešiť prúser. A toto bolo to ráno. Zavolal mi predák baníkov z Hornej Nitry, Jožko Škrobák, že ma prosí o stretnutie. V tom čase som bola predsedníčkou výboru NRSR pre sociálne veci.

A tak sme sa stretli. S ním a ešte s pár baníkmi. Pretože prosbu o stretnutia som nikdy neodmietla. Reč bola o ich ďalšom osude po tom, čo sa zatvoria bane. Lebo tak nariadila EÚ.

Niekde už dobývanie uhlia končí, inde ešte pokračuje - ale len do času. EÚ a EK rozhodla rozhodnutím Rady/2010/787/EÚ, že má ťažba skončiť. Samozrejme, s tým súvisia mimoriadne náklady spojené napr. s prepúšťaním zamestnancov, s ich umiestňovaním v iných sektoroch, s údržbou a uzatvorením baní ako aj všetkých technológií s tým spojenými atď...

Má sa predložiť v NRSR zákon na kompenzáciu banníkom ale chýbajú v ňom podstatné veci. Lebo sa nevedia dohodnúť dvaja ministri – hospodárstva a práce, kto bude vyplácať tzv. kompenzačný príspevok pre baníkov a ako to spraviť...

"Alenka, pomôž"...tak som dvihla telefón, zavolala jedného štátneho tajomníka, druhého, zašla za predkladateľmi zákona a napokon v rámci sociálnej oblasti a svojich kompetencií sa dohodla s vtedajším ministrom práce a štátnym tajomníkom, že predložím pozmeňujúci návrh o kompenzačnom príspevku baníkom ja. O čo však v danom zákone ide a pre koho je určený? Tu je zopár faktov:

Ide o zákon nový zákon platný od 1.4.2020 č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a v ňom o riešenie ich neistej situácie, čo potom, keď zatvoria bane. V danom zákone ide o novú štátnu sociálnu dávku, ktorú štát poskytuje tým zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. Nárok na tento príspevok má fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR trval najmenej 3 roky a ktorý skončil z dôvodu uskutočnenia útlmového programu schváleného vládou SR.

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí. V prípade skončenia zamestnania v podzemí pred účinnosťou zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, vzniká nárok na príspevok od 01.04.2020.

O kompenzačnom príspevku rozhoduje a vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa o príspevok. Poukazuje sa mesačne pozadu na účet žiadateľa vedený v banke alebo na adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti o príspevok. Žiadosť o príspevok sa nachádza na stránke ústredia práce sociálnych vecí a rodiny  a obsahuje všetky potrebné informácie o tom, čo všetko je potrebné doložiť k uplatneniu nároku. Medzi najdôležitejšie doklady patrí:

· výpoveď alebo dohoda o skončení pracovného pomeru,

· potvrdenie zamestnávateľa ku dňu skončenia pracovného pomeru o dobe zamestnania v baníctve v podzemí na území SR.

Výška príspevku je 200 Eur mesačne a poskytuje sa počas doby :

· 12 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 3 roky,

· 24 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 6 rokov,

Výška príspevku je 350 Eur mesačne a poskytuje sa počas doby:

· 36 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 10 rokov,

· 84 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 15 rokov.

Na kompenzačný príspevok nevzniká nárok, ak je žiadateľovi priznaný:

A) · osobitný príspevok baníkom, · starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, · výsluhový dôchodok,

B) · invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, · úrazová renta, · náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku a suma týchto dávok je rovnaká alebo vyššia ako je suma kompenzačného príspevku,

Inzercia

C) · v prípade opakovaného zamestnania v podzemí v hlbinných baniach na území SR.

Na kompenzačný príspevok vzniká nárok, ak

· je suma dávok v bode B) nižšia ako je suma kompenzačného príspevku, a to vo výške rozdielu medzi sumou kompenzačného príspevku a výškou tejto dávky.

K žiadosti žiadateľ doloží:

· výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomer;

· potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR (počet odpracovaných rokov) ku dňu skončenia pracovného pomeru;

· potvrdenie o priznaní/nepriznaní osobitného príspevku baníkom (potvrdí zamestnávateľ), starobného  dôchodku, predčasného starobného  dôchodku (potvrdí sociálna poisťovňa), výsluhového dôchodku (potvrdí MV SR).

Ak vznikol nárok aspoň na jeden z uvedených dôchodkov/príspevok, nie je už potrebné dokladovať ďalšie.

· potvrdenie o priznaní/nepriznaní nároku na invalidný dôchodok (potvrdí sociálna poisťovňa), invalidný výsluhový dôchodok (potvrdí MV SR), na úrazovú rentu (potvrdí sociálna poisťovňa), náhradu za stratu na služobnom plate alebo náhradu za stratu na výsluhovom dôchodku (potvrdí MV SR).

Pozn.: v prípade, ak je priznaná niektorá z uvedených dávok, je potrebné predložiť rozhodnutie o priznaní týchto dávok. (Zdroj: www.upsvr.gov.sk; www.nrsr.sk )

A baníci tak získali svoj kompenzačný príspevok...Obyčajný človek netuší, koľko je za tým práce a koľko ľudí sa na tvorbe a realizácii takéhoto zákona podieľa. Ale môj príbeh ešte nekončí. Nedalo mi to a tak som sa Jožka Škrobáka opýtala, čo budú robiť baníci a z čoho budú živiť svoje rodiny...v Hornonitrianskych baniach. Nováky, Handlová, Cígeľ, baňa Dolina, či Záhorie/Čáry...tvoria viac ako 100 ročnú históriu. Baníci v nich vyťažili a ťažia obrovské množstvá ton uhlia v miliónoch, aby mal zvyšok Slovenska v domácnostiach teplo...

Nebude a nie je to jednoduchý proces, pretože si nevyhnutne vyžaduje pomoc ako samosprávy- okolité mestá a obce, tak aj župy, či tohto štátu. Nemôžu všetky strategické, či nosné podniky žiť na úveroch od komerčných bánk...

Osobne som predložila k zákonu o kompenzačnom príspevku baníkom pozmeňujúci návrh, ktorý by im mal pomôcť v neľahkej životnej etape a preklenúť to najťažšie obdobie. V spolupráci so zástupcami MPSVR SR, predkladateľmi zákona a zástupcami baníkov, či samosprávy sme sa zhodli na tom, že sa zaraďuje kompenzačný príspevok medzi štátnu sociálnu dávku. Taktiež sa týmto pozmeňujúcim návrhom navrhlo nepodmieňovať kompenzačný príspevok zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na to, že kompenzačný príspevok nemá mať charakter odškodnenia pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom v podzemí. Ide o dočasné riešenie odškodnenia baníkov. Kompenzačný príspevok je odstupňovaný podľa počtu odpracovaných rokov, rovnako tak bude odstupňovaná aj dĺžka poskytovania príspevku.

 

Baníci však nezaháľajú ale snažia sa postaviť na nohy aj sami a mňa neskutočne prekvapila ich vynaliezavosť a húževnatosť s akou prišli na myšlienku využívať termálny prameň na pestovanie paradajok v špeciálne upravenom skleníku ako aj chov rýb - afrických sumčekov - v špeciálne vybudovanej hale, ktorá je svojimi prísnymi hygienickými podmienkami a kvalitou chovu, krmiva aj spracovania unikátom v Európe. Nájdete ich aj na pultoch známych reťazcov.

O rozvoj regiónov a pomoc podnikateľom v nich, ktorí vytvárajú nosné pracovné miesta by mala bojovať a pomáhať každá vláda, kraj i samospráva. 

Ďakujem za pozvanie baníkom a predstaviteľom vedenia i odborov za predstavenie a ľudsky a odborne strávený v hornonitrianskom kraji a baniach ️zvlášť Jožkovi Škrobákovi, Jožkovi Talianovi, Ing.Rastislavovi Hanušťákovi a Ing. Stanislavovi Gurskému a prajem im veľa zdravia, síl a entuziazmu a tých správnych politikov a ľudí okolo seba.

 

Som Košičanka, hrdá na mesto, jeho históriu a na ľudí, ktorí vytvárali jeho minulosť i tých tvoriacich jeho budúcnosť. Som vysokoškolská učiteľka a lektorka, manažérka, sociálna poradkyňa a štatutárka nadácie Ochranné krídla. Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna a ekonomická problematika, ktorá je pre mňa prioritou. Predovšetkým som však žena. Mám rada svoju prácu, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v nej pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje viera, rodina, domov, miesto, kde som sa narodila. Som Alena Zvarová Bašistová, žena, ktorá žije nielen prácou ale aj normálnym životom. Milujem Boha, svoju rodinu, manžela a priateľov, paradajkovú polievku a buchty na pare poliate horúcim maslom a čokoládou, ktorá rozvoniava v nedeľné ráno. Mám rada Kolcunove potulky mestom Košice, Kováčsku a Hrnčiarsku ulicu s ich historickými zákutiami. A Maratón mieru. A Simu Martausovú. Keď nesedím, cvičím. Energiu čerpám z viery, rodiny, hudby, poézie, z cestovania. Nech sa vrátim z prechádzky po Košiciach alebo z prírody, hôr, či od mora, vždy sa cítim ako nová. Odhodlaná na všedné ťažké dni a pripravená poradiť sa o nich v tichej modlitbe (www.basistova.sk).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame