Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. december 2019

Mária, pokorná Pánova služobnica

Evanjeliový úryvok slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Lk 1, 26 - 38) prináša udalosť zvestovania Pána.
Mária, pokorná Pánova služobnica

Evanjelista Lukáš vytvoril paralelu zvestovania a narodenia Ježiša Krista so zvestovaním a narodením Jána Krstiteľa, pričom má vyniknúť veľkosť a výnimočnosť Ježišovej osoby. Samotný úvod „v šiestom mesiaci“ (Lk 1, 26) je signálom pre čitateľa, že ide odkaz na to, za akých zázračných okolností došlo k počatiu Jána Krstiteľa, ktorého matka Alžbeta je už v šiestom mesiaci tehotenstva. Napriek zázračným okolnostiam Jánovho narodenia, príchod Božieho Syna prekonáva akékoľvek ľudské očakávania. Už oslovenie jeho matky Márie je odlišné. Ona je plná milosti. Ján Krstiteľ bude prorokom Najvyššieho, ale Ježiš bude Synom Najvyššieho. Už v lone matky Alžbety naplní Jána Kristiteľa Duch Svätý, ale Ježiš je počatý Duchom Svätým bez pričinenia muža. 

Milostiplná

Mária dostáva nový titul, ktorý vojde do dejín mariánskej úcty: „Milostiplná“ (Lk 1, 28). Anjel hneď podáva vysvetlenie tohto oslovenia: „Našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Slovo „milosť“ má v starozákonnom prostredí veľmi dôležitú úlohu a v hebrejskom jazyku sa mu približuje slovo „chesed“. Označuje prejav náklonnosti, nezaslúženej priazne, najčastejšie zo strany nadriadeného voči podriadenému, kráľa voči sluhom a pod. Človek si uvedomuje, že nemá nárok na tento prejav voči svojej osobe. V náboženskom biblickom jazyku označuje konanie Boha, ktorý sa vo svojej priazni skláňa k človeku.

Terajší pápež František vysvetľuje: „Čo znamená plná milosti? Že Mária je plná prítomnosti Boha. Ak ju celú zaujal Boh, nie je v nej miesto pre hriech. Je to zvláštne, pretože celý svet, žiaľ, je nakazený zlom. Ktokoľvek z nás sa pozrie do svojho vnútra, vidí tam temné stránky. Aj najväčší svätí boli hriešnici a všetky skutočnosti, aj tie najkrajšie, sú načaté hriechom – všetky, okrem Márie. Ona je jediná „vždy zelená oáza“ ľudstva, jediná nenakazená, stvorená ako nepoškvrnená, aby svojím „áno“ plne prijala Boha, ktorý prichádza na svet a začína nové dejiny.“ (Pápež František, Zdravas', Mária, s. 16)

Mária nedáva len nejaký trpný súhlas, ale aktívne žiada o toto Božie konanie a deklaruje svoju spoluprácu. Zdieľať

Anjelovo označenie Márie „Pán s tebou“ je odozvou na viaceré starozákonné postavy, ktoré Boh vybral a poveril istým poslaním v prospech záchrany izraelského národa. Tak je to v prípade patriarchu Jakuba (Gn 28, 15), Mojžiša (Ex 3, 12), Jozueho (Joz 1, 5), Gedeona (Sdc 6, 12), Jeremiáša (Jer 1, 8). Máriu z Nazareta si Boh vybral a poveril poslaním, aby bola matkou Mesiáša, Božieho Syna.

Pánova služobnica

Mária samu seba nazýva „Pánova služobnica“, čím sa dáva do služby Božieho plánu. Je to jej slobodná odpoveď na Božie konanie. V druhej časti svojej odpovede Mária nedáva len nejaký trpný súhlas, ale aktívne žiada o toto Božie konanie a deklaruje svoju spoluprácu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Je to krásny príklad, ktorý máme v osobe Márie, ženy viery. Viera totiž je vždy odpoveďou, ktorá nie je len prísľubom „nebudem sa vzpierať, nebudem brániť“, ale záväzkom nášho aktívneho a ochotného zapojenia sa do Božieho diela spásy. Jej príbuzná Alžbeta túto Máriinu odpoveď radostne ospievala slovami: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45)

Svätý Irenej

Chcem spomenuť ranokresťanského autora, ktorým je svätý Irenej z Lyonu (120 – 202 po Kr.). Narodil sa v Smyrne v Malej Ázii.  Považuje sa za žiaka svätého Polykarpa (69 - 155 po Kr.), ktorý bol učeníkom apoštola Jána. Zdá sa, že Irenej poznal aj iných žiakov apoštolov. Okolo roku 170 po Kr. sa usadil v Lyone, stal sa biskupom a zomrel mučeníckou smrťou. 

Boh koná prekvapivo tam, kde by sme to nečakali, a zjavuje svoju veľkosť na osobách, s ktorými sa podľa ľudských kritérií nepočíta. Zdieľať

Svätý lyonský biskup vo svojom diele Adversus Haereses uvádza slávny výrok:„Purus pure puram aperiens vulvam, eam quae regenerat homines in Deum: quam ipse puram fecit - Čistý čistým spôsobom otvoril čisté lono, ktoré znovuzrodilo ľudí v Bohu: lono, ktoré on sám urobil čistým.“ Reč je o čistom panenskom lone Márie, ktorá fyzicky počala a porodila Krista - Hlavu, aby v Kristovi Mária duchovne znozrodila všetkých členov tajomného Kristovho tela – Cirkvi. Ježišova matka je predstavená ako tá, ktorá je bezprostredne zapojená do Božieho plánu spásy. Dôležitým faktom je, že svojím výrokom „on sám urobil čistým“ už v Irenejovi po prvýkrát nepriamo nachádzame predzvesť náuky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie.

Mária – Boží príbytok

V osobe Márie máme pred sebou bežného veriaceho, navyše ide o ženu, bez akéhokoľvek postavenia a z neznámeho prostredia, ktorá nepatrí do Dávidovej dynastie, lebo túto mesiášsku charakteristiku má jej manžel Jozef. Boh koná prekvapivo tam, kde by sme to nečakali, a zjavuje svoju veľkosť na osobách, s ktorými sa podľa ľudských kritérií nepočíta. Ak sa zvestovanie počatia Jána Krstiteľa udialo v jeruzalemskom chráme, teraz sa Božím chrámom stáva Mária. To na nej sa napĺňa Nátanovo proroctvo:  „Postaví môjmu menu dom.“ (2 Sam 7, 13) V Márii Boh postavil príbytok pre svojho Syna, ktorému jeho matka dáva meno Ježiš. „Prostredníctvom jej poslušnosti do nej vstúpilo Slovo a stalo sa v nej plodným.“ (Benedikt XVI., Ježišovo detstvo, s. 38) 

Inzercia

Odporúčame