Byť ohlasovateľmi Krista - aj v novom roku 2019

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Byť ohlasovateľmi Krista - aj v novom roku 2019

Evanjeliový úryvok slávnosti Panny Márie Bohorodičky (Lk 2,16-21) opisuje pastierov, ktorí sa ako prví prišli pokloniť Spasiteľovi, ako im to zvestoval anjel.

Pastieri sa po anjelovom zvestovaní poponáhľali do Betlehema. Vidíme tu podobnosť s konaním Márie, ktorá sa po anjelovom zvestovaní o narodení Božieho Syna ponáhľala k svoje príbuznej Alžbete. Pastieri „oslavovali a chválili Boha“ podobne, ako to urobili Alžbeta a Mária, keď pri svojom stretnutí predniesli chválospevy na oslavu Boha.  

Radovať sa

Výraznou charakteristikou Lukášovho evanjelia je radosť. Tá je prítomná v mnohých udalostiach spojených s narodením Božieho Syna. Pri zvestovaní Jána Krstiteľa anjel hovorí Zachariášovi: „Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. “ (Lk 1,15) Alžbeta a jej dieťa sú plné radosti pri Máriinej návšteve (porov. Lk 1,44). Susedia a príbuzní sa radujú spolu s Alžbetou a Zachariášom pri Jánovom narodení (porov. Lk 1,58). Pri zvestovaní anjel hovorí Márii „cháire“, tzn. raduj sa (slovenský preklad uvádza „zdravas“). Slová Máriinho a Zachariášovho, ale aj Simeonovho chválospevu, sú plné radosti. Anjel ohlasuje pastierom narodenie Mesiáša týmito slovami: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“ (Lk 2,10) Aj v prípade pastierov ide o radostnú návštevu. 

Lukáš nám chce vianočnými rozprávaniami pripomenúť, že znakom skutočného prijatia Ježiša je radosť. Stať sa učeníkom Krista má napĺňať veriaceho radosťou z povolania z Božej strany. Boh je pôvodcom skutočnej radosti a čistá radosť je viditeľným znamením jeho prítomnosti a pôsobenia.

Ohlasovať

Pastieri prijali radostnú zvesť, ktorá má jasný pôvod. Je to narodenie Spasiteľa. Z prijímateľov sa stávajú ohlasovatelia radostnej zvesti. Keď pastieri našli svätú rodinu, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Evanjelista Lukáš vyzdvihuje tú skutočnosť, že každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom (Zachariáš, Alžbeta, pastieri, Simenon, Anna).

Nech naše stretnutia sú naplnené radosťou, ktorá má svoj základ v narodení Božieho Syna. Nech sú rodinnou katechézou a ohlasovaním viery. Zdieľať

Tu má svoj pôvod a zmysel naše koledovanie a návštevy vo vianočnom období. Nech naše stretnutia sú naplnené radosťou, ktorá má svoj základ v narodení Ježiša Krista. Nech sú rodinnou katechézou a ohlasovaním viery. 

Zachovávať

V prípade chlapca sa v židovskom náboženstve koná na 8. deň po jeho narodení obriezka a syn dostáva meno. V nášom úryvku evanjelista chcel vyjadriť naplnenie prisľúbenia, ktoré dal Boh prostredníctvom anjela Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1,33) Lukáš zároveň kladie za príklad poslušnosť Ježišových rodičov, ktorí zachovávajú predpisy Pánovho zákona, na čo evanjelista poukazuje v celom rozprávaní o Ježišovom detstve.  

Je to vyjadrenie aj poslušnosti a pokory Božieho Syna, ktorý vtelením a narodením berie na seba konkrétne miesto, čas, národ a náboženstvo. Apoštol Pavol v Liste Galaťanom zdôvodňuje túto Ježišovu podriadenosť zákonu, „aby vykúpil tých čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4,5)  Ešte výstižnejšie to priblížil autor Listu Hebrejom, keď o Kristovi hovorí: Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom…“ (Hebr 2,16-17) 

Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý je vnímavý na zázračné Božie konanie, snaží sa porozumieť jeho významu a preniesť ho do vlastného života. Zdieľať

V Lukášovom evanjeliu sú udalosti Kristovho narodenia vyrozprávané z pohľadu jeho matky. Boh prostredníctvom anjela komunikuje s Máriou a zjavuje jej zázračné počatie a narodenie Syna. Mária aktívne vystupuje pri návšteve príbuznej Alžbety, ako aj pri obetovaní a nájdení Ježiša v chráme. V dnešnom úryvku na jej adresu zaznievajú slová:„Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (porov. Lk 2,19; porovnaj aj Lk 2,51). Bohorodička je vzorom veriaceho človeka, ktorý je vnímavý na zázračné Božie konanie, snaží sa porozumieť jeho významu a preniesť ho do vlastného života.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo