Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. január 2018

Božie slovo je živé a účinné

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,21-28) hovorí o Ježišovi, ktorého slovo má moc meniť ľudské životy. Od nás sa očakáva, že Božiemu Synovi uveríme a príjmeme jeho slovo.
Božie slovo je živé a účinné

Ježišovo mesto

Kafarnaum bolo mesto na  severnom brehu Galilejského jazera. Bolo centrom Ježišovej činnosti. Zvyšky biblického mesta boli objavené až koncom 19. storočia. Františkáni začali jeho systematický archeologický výskum, ktorý priniesol odkrytie aj dvoch dôležitých biblických objektov. Prvým je tzv. Petrov dom,  o ktorom sa predpokladá, že sa v ňom zdržiaval aj Pán Ježiš. Druhým objektom je synagóga z 5. storočia po Kr.  Bola postavená na zvyškoch staršej stavby, ktorou bola synagóga z 1. storočia po Kr., v ktorej učil aj samotný Kristus. Výraz „synagóga“ pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „zhromaždenie“. 

Synagóga bola miestom, kde sa vyučuje Pánov zákon – Tóra a židia sa schádzali aj na modlitby. Sobota bol posvätný deň, ktorý mal človek zasvätiť Bohu. Sobotná liturgia sa skladala najmä z čítania z niektorej z piatich Mojžišových kníh a z prorockých kníh, po ktorom nasledovalo vysvetlenie úryvku. Slovenský preklad hovorí: V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil.“ (Mk 1,21) V gréckom texte je použité množné číslo „po sobotách“, čiže nešlo o jednorázovú udalosť, ale Ježiš chodieval do synagógy často. V prípade slovesa „učil“ je v gréčtine použitý minulý čas vo forme imperfekta, ktorým sa vyjadruje činnosť, ktorá bola v minulosti pravidelná alebo sa opakovala ("učieval, zvykol učiť"). Synagóga bola teda miestom, kde Ježiš po sobotách pravidelne učieval, ako to potvrdzujú aj iné evanjeliové texty.

Slovo, ktoré mení životy

Hoci sa v našom evanjeliovom úryvku neuvádza žiadna konkrétna Ježišova náuka, evanjelista zdôrazňuje, že Ježišovo slovo malo moc a vzbudzovalo údiv. Konkrétne prejavy a účinky Ježišovho slova potvrdzuje uzdravenie človeka, ktorý je posadnutý nečistým duchom. Môžeme si všímnúť, že celý úryvok je na začiatku a na konci orámcovaný troma výrazmi: učenie, moc, údiv. Marek nám chce odkázať, že Ježišova náuka má moc meniť ľudské životy. Je tu však ešte jeden rozmer, ktorým je odkaz na starozákonné proroctvá. Synagóga bola miestom , kde sa najmä v sobotu uskutočňovali modlitby, čítanie Tóry a prorokov a interpretácia týchto textov. Hoci to Marek výslovne neuvádza, na základe Lukášovho evanjelia (4. kapitola) vieme, že túto interpretáciu robil aj Ježiš a vzbudzovala údiv. Ježiš v synagóge vystupuje ako nový Mojžiš, ktorému Boh prisľúbil, že vzbudí proroka ako bol on (porov. Dt 18. kapitola). Prisľúbenie sa teraz napĺňa v osobe Ježiša Krista. On je viac ako prorok, je Boží Syn, koná znamenia a zázraky, ktoré sú väčšie ako Mojžišove. Od nás sa očakáva, že uveríme tomuto slovu Boha, ktoré je odlišné, mocnejšie a účinnejšie ako všetky ľudské náuky a mienky.

Posolstvo, ktoré oslobodzuje

Vyhnanie nečistého ducha evanjelista Marek uvádza ako prvý z Ježišových zázrakov. Výraz „nečistý duch“ neznamená v zmysle „nemravný“,ale označuje zlého ducha, ktorý je v protiklade s Tým, ktorý je svätý, čo dokazuje  aj zvolanie: „Viem, kto si: Boží Svätý“. Izraelský národ považoval modloslužbu, tzn. uctievanie cudzích bohov, za nečistotu a za znesvätenie, pred ktorým sa mal úzkostlivo chrániť.  Zlý duch chce vždy postaviť človeka proti Bohu, zosmiešňuje našu vieru, predstavuje ju ako smiešnu, nepotrebnú, banálnu. Preto je potrebné ako prvé zbaviť človeka Zlého. Hoci aj chceme, vlastnými silami to nikdy nedokážeme. Ježiš prišiel, aby nás oslobodil z každého zla, otroctva a závislosti. Prišiel, aby nás priviedol ako slobodných synov a dcéry k svojmu Otcovi. Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prináša človeku radostné posolstvo = evanjelium, ako to evanjelista vyjadril hneď v prvom verši svojho spisu (porov Mk 1,1).Koľkokrát sa aj my bránime: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?“ Máme svoje hriechy, ktorých sa nechceme zrieknuť. Božie slovo je živé a účinné, ako o ňom hovorí autor Listu Hebrejom:  „Preniká  až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4,12) Stačí Ježišovo zvolanie „poďte za mnou!“, ako sme to počuli minulú nedeľu a ľudia opúšťajú kvôli Ježišovi svoje istoty – prácu a bývanie a nasledujú ho. Stačí zvolanie „mlč a vyjdi z neho!“ a pred Ježišom kapitulujú nečistí duchovia. Ježišovo slovo uzdravuje a oslobodzuje. Príjmime ho. 

Inzercia

Odporúčame