Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. august 2017

Vystúp s Pánom a zaži premenu

Medzi obľúbené miesta pútnikov v Svätej zemi patrí aj 575 m vysoký vrch Tábor, na vrchole ktorého stojí bazilika, ktorá pripomína evanjeliový príbeh Ježišovho premenenia. Pápež Ján Pavol II. v roku 2002 zaviedol nové tajomstvá ruženca svetla, medzi nimi aj tajomstvo Pánovho premenenia. Najbližšiu nedeľu 6. augusta slávime v liturgickom kalendári tento sviatok a to je príležitosť bližšie sa pozrieť na jeho evanjelivý opis.
Vystúp s Pánom a zaži premenu

Vyznanie Krista

Vo všetkých troch evanjeliách, ktoré hovoria o Ježišovom premenení (Mk, Mt, Lk), tejto udalosti predchádza udalosť spojená s vyznaním Krista, keď sa pýta svojich učeníkov, za koho ho pokladajú zástupy a oni sami. Odpovedá Peter:  „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16) Po tomto vyznaní Ježiš začne svojim učeníkom hovoriť otvorene o svojom utrpení (porov. Mt 16,21), ale učeníci ešte tejto jeho ceste nerozumejú. Práve do tohto ich rozpoloženia prichádza  udalosť premenenia. Môžeme teda povedať, že premenenie je odpoveďou nielen Ježiša, ale samotného Otca na otázky ohľadom jeho Syna a jeho poslania, ale aj  úlohy jeho učeníkov.

Trpiaci Mesiáš

Premenenie v prvom rade potvrdzuje Ježišov božský pôvod, ktorý  evanjelista zachytil predchádzajúcim vyznaním Petra: „Ty si Syn živého Boha.“ (Mt 16,16) Ide však stále o  slová človeka. Pri premenení sa objavujú postavy Starého zákona, Mojžiš a Eliáš, a zaznievajú slová samotného Boha. Znamená to, že aj z nebeskej strany je potvrdené Božie synovstvo Krista. Jeho slová majú záväznosť, človek ho má počúvať. Úryvok podáva odpoveď aj na to, aká je cesta tohto Mesiáša. Pánovo premenenie je odpoveďou aj pre tých, ktorí síce chcú Ježiša nasledovať, ale pýtajú sa, či predsa len nejestvuje nejaká  možnosť nasledovať ho bez utrpenia? Odpoveďou je jednoznačné nie.

Cesta Kristovho učeníka

Zdá sa to až nepochopiteľné, aby ten, za ktorým idú zástupy, ktorý koná zázraky a uzdravenia, skončil odvrhnutím a smrťou. Učeníci nemajú v sebe ešte tento obraz trpiaceho Mesiáša, ktorý prijíma na seba potupenie kríža. Boh Otec prikazuje učeníkom, aby jeho Syna počúvali. Ježiš z Nazareta je jeho Synom. Cesta utrpenia nie je nejakým trucom, alternatívnym riešením, ale Božím plánom. Ježiš Kristus plní vôľu svojho Otca. To znamená, že premenenie je potrebné čítať predovšetkým z pohľadu umučenia. Udalosť môžeme vnímať aj ako prípravu učeníkov na obdobie, keď Pán bude definitívne vzatý do neba a oni ako jeho pokračovatelia budú šíriť jeho evanjelium.

Inzercia

Mojžiš a Eliáš

Pre Starý zákon je v osobitnej pozornosti vrch Sinaj, ktorý je spojený s povolaním Mojžiša a odovzdaním Božích prikázaní. Sinaj je spojený aj s postavou proroka Eliáša. Prítomnosť Mojžiša a Eliáša pri Kristovom premenení má niekoľko vysvetlení. Ide o dve hlavné postavy dejín Izraela. Boh cez nich výrazným spôsobom tlmočil svoju vôľu izraelskému národu. Obidve postavy zažili Božie zjavenie na vrchu Sinaj. Mojžiš vo videní Božej slávy (porov. Ex 33,18-34,7) a Eliáš v jemnom vánku (porov. 1 Kr 19,1-18). Obidvaja zakúsili odvrhnutie vlastného ľudu (porov. Ex 14,11-14; 1 Kr 18,7-19), čo čaká aj Krista. Prítomnosť dvoch osôb zodpovedalo židovským predpisom, podľa ktorého iba svedectvo dvoch alebo troch svedkov bolo pravdivé (porov. Dt 17,6). Starozákonné texty označujú Mojžiša a Eliáša ako prorokov. Ježiš Kristus je prorokom „par excellence“. Je naplnením prorockých prisľúbení: A zástupy hovorili: »To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.«(Mt 21,11) Mojžiš a Eliáš predstavujú reprezentantov dvoch hlavných častí židovských svätých Písem - Zákon a Proroci, ktoré prišiel Ježiš Kristus naplniť.

Počúvať Božieho Syna

Centrálnou časťou premenenia však nie je prítomnosť dvoch slávnych starozákonných postáv, ale slová nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho!“ (Mt 17,5) Je to stred celej udalosti. Boh nemlčí, Boh má hlas. Boh nemlčí ani v tomto svete. V prvej časti prehlásenia sa hovorí o Ježišovi Kristovi a jeho postavení. Z toho vyplývajú dôsledky, o ktorých hovorí druhá časť Otcovej výpovede: „Počúvajte ho!“ Slová, skutky a najmä príklad Pána Ježiša poznáme. Máme ho v Svätom písme. Čítajme ho, uvažujme nad jeho slovami a uvádzajme do praxe.

Odporúčame