Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. máj 2017

Turíce - dar zrelosti vo viere

Cirkev v týchto dňoch prežíva čas modlitieb, v ktorých prosí o dary Ducha Svätého. Nasleduje tak príklad prvej Cirkvi, ktorá po Nanebovstúpení Pána v modlitbách vo Večeradle očakávala na Turíce zoslanie prisľúbeného Tešiteľa. Novéna k Duchu Svätému sa niekedy nazýva aj kráľovnou všetkých novien.
Turíce - dar zrelosti vo viere

Biblický pôvod sviatku

V detstve pri počúvaní biblických textov o množstve ľudí z rôznych národov, ktorí boli zhromaždení v deň Turíc v Jeruzaleme, som sa pýtal, ako vedeli o zoslaní Ducha Svätého, keď Ježiš to povedal len svojím učeníkom. Dôvodom preplneného Jeruzalema bol židovský Sviatok týždňov (v hebrejčine Šavuot), na ktorý prichádzali Židia a sympatizanti židovstva zo všetkých strán vtedajšieho sveta. Židovský národ slávil tri významné sviatky: Pesach, Šavuot a Sukot: Veľkú noc, Sviatok týždňov a Sviatok stánkov. Trikrát do roka všetci dospelí Židia mužského pohlavia mali povinnosť zúčastniť sa na púti v Jeruzalemskom chráme podľa predpisu v Ex 23,17: „Tri razy do roka sa ukáže každý muž pred Pánom, svojím Bohom! “ Každý sviatok v sebe spájal poľnohospodársky a náboženský rozmer. Šavuot – týždne, dostal svoje pomenovanie podľa dňa, keď sa slávil – 7 týždňov od Veľkej Noci, tzn. na 50. deň. Preto v gréčtine dostal pomenovanie „pentekosté“ - päťdesiatnica. Z poľnohospodárskeho hľadiska to bolo obdobie žatvy obilia. Z náboženského hľadiska si Izrael pripomínal dar Pánovho zákona, ktorý dostal prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj. V neskoršom období sa vyvinul zvyk stráviť v synagógach celú noc štúdiom a diskusiami o Pánovom zákone. Židia tak chcú odčiniť za svojich predkov spánok, keď Mojžiš dostával na vrchu Sinaj Božie prikázania.

 

Nový rozmer v osobe Krista

Počas Sviatku týždňov dostávajú Ježišovi učeníci vo Večeradle dar Ducha Svätého. Skutky apoštolov hovoria o tomto dare terminológiou podobnou daru Pánovho zákona na Sinaji. 50 dní po Veľkej noci bol Zákon daný Izraelu ako znak naplnenia vyslobodenia z egyptského otroctva. 50 dní po svojom vzkriesení Ježiš udeľuje dar Ducha Svätého ako naplnenie veľkonočného tajomstva. Už po svojom vzkriesení Ježiš vyjavuje učeníkom z Emauz zhodu Svätého písma ohľadom svojho utrpenia a vstúpenia do slávy: „Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v Písme vzťahovalo“ (Lk 24,26-27). Sviatok týždňov v chápaní prvých kresťanov predstavuje Ježiša ako naplnenie Zákona, ktorý je daný pre všetkých ľudí. On je Cestou, Pravdou a Životom. Kresťanstvo nemôžeme chápať ako predĺženie židovstva alebo jeho reformovaná forma. Je to nové spoločenstvo, ktoré sa rodí v osobe Ježiša Krista. Spoločenstvo, ktorého členmi sú aj členovia židovského národa, ale aj iných národov.

 

Inzercia

Dar zjednotenia

V 11. kapitole knihy Genezis sa spomína príbeh o babylonskej veži, kde Biblia hovorí, že Boh nazval miesto Bábel. V asýrčine Bab-ilu znamená – brána boha. To je pomenovanie pre Babylón, ktorý bol nepriateľskou mocnosťou voči Izraelu. Babylonské vojská zničili v roku 587 pred Kr. Jeruzalem a chrám. Babylón je preto „anti-Jeruzalemom“. Prorok Izaiáš na viacerých miestach hovorí, že v Jeruzaleme sa zídu všetky národy: „Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“ (Iz 56,7); „Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. (Iz 2,2) Prví učeníci videli v zoslaní Ducha Svätého a v ich ohlasovaní Kristovho evanjelia realizáciu týchto prisľúbení. Ak Babylón je zmätením reči ľudí, ktorí chceli nahradiť Boha, Duch Svätý zjednocuje rôzne jazyky v spoločnom vyznávaní Boha.

 

Dôležitosť Petrovej reči

Po zoslaní Ducha Svätého nasleduje Petrova reč. Nesmieme ju prehliadnuť. Je dôležitá, lebo dáva vysvetlenie toho, čo sa vlastne stalo. To sa stane poslaním Cirkvi, vysvetľovať Božie konanie a jeho význam pre človeka. Peter vo svojej reči cituje proroka Joela, tzn. chce ukázať že ide o konanie Boha, ktoré nie je náhodné. V zoslaní Ducha Svätého vidí naplnenie starozákonných prisľúbení. Peter sa opiera o Božie slovo, ktoré číta vo svetle osoby a poslania Krista. To je správnym postupom pre Cirkev. Peter robí zhrnutie toho, čo sa dialo s Ježišom. Je to základ toho, čo tvorí podstatu učenia kresťanstva. Keď vyznávame vieru v tzv. Kréde, robíme vlastne zhrnutie Božieho konania v prospech ľudstva, „pre nás a pre našu spásu.“ Preto sa dar Ducha Svätého spája s dospelosťou, so zrelosťou viery, ku ktorej sme pozvaní.

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Kristov nový spôsob bytia s nami

Kristov nový spôsob bytia s nami

Na Ježišovo nanebovstúpenie sa zvykne pozerať ako na okamih jeho oslávenia. Biblické texty však podávajú odlišný pohľad. Hovoria o Ježišových zjaveniach učeníkom. Vzkriesený Kristus nebýva na zemi akoby v nejakom úkryte, z ktorého sa počas 40. dní z času na čas ukáže. Okamihom vzkriesenia Ježiš dosiahol definitívne oslávenie svojej ľudskej prirodzenosti.

Blog
Len vy, slovenské mamičky...

Len vy, slovenské mamičky...

...učte deti naše pesničky – spieva pani Gréta Švercelová, momentálne však len z internetu. Tento blog bude o krásnej slovenskej piesni, o jej sile a o tom, ako som na materskej objavila Ameriku.

Blog
Prečo sme opäť dostali facku?

Prečo sme opäť dostali facku?

Lebo sme ju chceli. Natrčili sme líce, lebo sme si mysleli, že dávame facku iným. Mnohodetným rodinám. Odmietli sme poskytnutie záštity predsedníctva Slovenska pre vyhlásenie menšiny mnohodetných rodín. Tak to urobil za nás počas Budapeštianskeho rodinného summitu minister maďarskej vlády Zoltán Balogh.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.