Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. jún 2022

Synoda vo Farnosti Klokočina - vyhodnotenie dotazníka

V rámci Synody 2021-2023 sme veriacim ponúkli možnosť zúčastniť sa Synody formou dotazníka.

 

Vyhodnotenie dotazníka Synoda 2021-23 Nitra - Klokočina, Centrum pre rodinu Nitra

Dotazník vyplnilo 46 ľudí: 18 v tlačenej a 28 v elektronickej forme

 

1. Aké aktivity Ti chýbajú vo farnosti?

Formácia duchovného života dospelých, aj nepraktizujúcich. Výklad Písma kňazom, resp. odborníkom – biblická hodinka. Vyučovanie k slobode. Prednáškovo-diskusné neformálne (formačné) stretnutia na spoločensko-politické, duchovné, psychologické… témy. Pracovať rok s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Farská katechéza. 

Farnosti sú masové, neosobné. Činnosti na utuženie a oživenie farského spoločenstva, napr. agapé, farské raňajky, farský deň, farská brigáda, civilnejšie formy stretnutí, výlety, ples, návšteva kultúrnych podujatí, púte. Viac jednodňových pútí, účasť kňaza farnosti na mariánskych púťach.

Absencia mládeže vo farnosti. Stretká pre deti a mládež, miništrantov, eRko, spevokol detí, mladých, taizé, ping pong, skauti, spoločné výlety, adorácie mladých-Nightfever, poklona sv. Krížu - niečo ako v Medjugorje a pod. V kostoloch chýbajú miništranti.

Potreba modliacich sa spoločenstiev, napr. Večeradlo s P. Máriou. Viac podujatí evanjelizačného charakteru. Viac sa zviditeľniť aj navonok (napr. procesia sídliskom na Božie telo s jednotlivými zastaveniami).

Stretávania single ľudí, rovesníkov, seniorov. Pastorácia starých ľudí, laici - rozdávatelia sv. prijímania pre ležiacich a imobilných. Dlhodobejšia (ročná) príprava na prijatie sviatosti manželstva, práca s rodinami, práca s rozvedenými. Duchovné obnovy (pre mládež, dospelých), možnosť duchovného vedenia. Oznámiť aj aktivity z iných farností.

Som vďačná za adorácie a možnosť otvorenia kostola vo štvrtky. Možnosť pristupovania k sviatosti zmierenia podľa potreby veriacich, detské sv. omše, školské katechézy, modliace sa spoločenstvo pred sv. omšou. Mojím snom je, aby rím.-kat. farnosti fungovali a žili ako komunita, osobnejšie. 

 

2. Čo by si zmenil vo farnosti?

Prepojenie kňazi – ľud. Po každej sv. omši by mal kňaz vyjsť pred kostol a rozprávať sa s ľuďmi. Vyučovanie náboženstva kňazom aspoň v 3. ročníku a pri príprave na birmovku, t.j. v 8. / 9. ročníku. Pán Ježiš nemal na sebe drahé, pestro sfarbené a zdobené rúcha a ani Sv. Otec František nič také nepropaguje, kňazi by sa mali inšpirovať Svätým Otcom. Účasť kňazov v modliacich sa spoločenstvách, sprístupniť priestory pre modliace spoločenstvá aj počas covidu, viac byť aktívny a menej sa báť počas covidu. Spovede pred i počas sv. omše.

Masové vysluhovanie sviatostí: radšej mať 5 veriacich ako 100 birmovancov, ktorí viac do kostola neprídu. Otvorenosť, prístupnosť, vľúdnosť, pretože bez nej nie je možné byť niekomu prístupný. Zaangažovanie laikov, farská / pastor. rada.

Vrátil by som sa do 17. storočia a začal vyučovat tridentský katechizmus.

 

3. Čo vieš ponúknuť farnosti Ty alebo Tvoje spoločenstvo? Ako vieš napomôcť zlepšeniu, zmene vo farnosti?

Mnohí z veriacich sa vyjadrili, čo im chýba, vadí a čím sú ochotní prispieť. Komunita, synodalita a zrelosť sú o tom, že každý prevezme zodpovednosť a inictívu podľa svojich možností. Prosíme preto všetkých veriacich, ak máte chuť niečo organizovať alebo sa zúčastňovať rozbehnutých stretnutí, kontaktujte miestneho p. farára prípadne vedúceho hnutia, skupiny...

 

4. Zmenil(a) by si niečo na liturgii sv. omše? Môžeš zakrúžkovať viac odpovedí.

V dotazníku sa veriaci najviac stotožnili s možnosťami:

- Privítal(a) by som vysvetľovanie obradov, liturgických častí. (22)

- Treba zaangažovať viac účastníkov (spevokol, hra na organe, predmodlievanie, miništrovanie, výzdoba, možnosť stať sa kostolníkom, aktívna liturgická účasť laikov a rehoľných sestier napr. na detských a mládežníckych svätých omšiach...). (22)

- Liturgia sv. omše by sa nemala meniť. (15)

- Treba viac ticha, priestoru na kontempláciu. (13)

Z voľných odpovedí:

Farníci sa málo zapájajú do spevu. Mali by sa spievať ľudu známe piesne, niekedy je to sólo jazda p. organistu. Sv. omšu by mohli oživiť i iné zbory, prípadne prizvaní hostia, zbory, kazatelia. Spevy žalmov od ambóny aspoň v nedeľné sviatky. Zmeny v speve – JKS je priam archaický. Okrem klasických piesní by som pridal aj spievanie mládežníckych piesní. Texty piesní zobrazovať na obrazovke, aj staré z JKS aj nové. 

Kázne by mali byť do 10 min a obsahovať viac toho, ako porozumieť sv. Písmu než napomínaniu, čo nerobíme dobre.

Aspoň pol hodiny ticha pred sv. omšou, ruženec až po omši, ak má niekto záujem.

Začleniť do liturgie viac ľudí, dať im priestor, skúsiť ich osloviť osobnejšie, niektorí sa možno “hanbia” prísť len tak do sakristie a povedať: “Ja by som vedel/a pomôcť”. Pri sv. omšiach mi chýbajú mladí ľudia a deti, rodiny,  ich živé zapájanie.

Verejné slávenie napr. Božieho Tela za účasti žiakov cirkevnej školy. 

Nič by som nemenil, ibaže by kňazi kázali o milujúcom, ukrižovanom, zmŕtvychvstalom J. K. a neblúznili o tom, čo všetko si on pamätá. Liturgia by sa nemala meniť, zrušil by som NOM a vrátil sa k Tridentskej sv. omši. 

 

5V minulosti kandidáta na biskupa navrhoval celý cirkevný ľud. Súčasná prax menovania biskupov prebieha tak, že biskup navrhne pápežovi troch kandidátov, z ktorých pápež jedného menuje na biskupa. Súhlasímaby sa súčasná prax zmenila a aby kandidátov na biskupov mohli navrhovať

a) všetci klerici (kňazi, diakoni, biskupi)? (18)

b) všetci veriaci (laici, klerici, rehoľníci diecézy) ? (13)

c) Kandidátov na biskupov má navrhovať len biskup, ako je to dosposiaľ.  (12)

 

6. Aká spiritualita Ťa oslovuje? V odpovedi sa pokús uviesť konkrétnu spiritualitu a dôvod, čím Ťa oslovuje.

a) Spiritualita rôznych katolíckych hnutí, rehoľných spoločenstiev, Komunita Emanuel, ružencové spoločenstvá, Neokatechumenát, Rko, modlitby matiek , Obnova v Duchu Svätom – modlitby spoločenstiev, Opus Dei (32)

Inzercia

b) spiritualita iných kresťanských cirkví 

žijú ako komunita, napr. Cirkev bratská, ECAV, poznajú sa, stretávajú, pomáhajú

gréck.kat. Cirkev – spevom ďakujú, prosia a chvália P. Boha (6)

c) iná spiritualita (vrátane nekresťanských cirkví) (0)

Z voľných odpovedí: 

Ignaciánska, saleziánska, spiritualita zboru kaplnka v CB v Bratislave a spiritualita kňaza Halíka, M.O. Váchy. Oslovuje ma veľa spiritualít. Hlavne detské a mládežnícke spoločnstvá kvôli mladým ľuďom. Protestantská – príhovory členov nielen podľa formálnej hierarchie, východné – meditácia.

Každá, keď sa prežíva, je krásna, veď ju vzbudil Duch Svätý. Oslovuje ma spiritulita, ktorá ponúka priamu cestu k Bohu. Spiritualita, ktorá sa opiera o úctu a lásku k P. Mári a k Eucharistii, čerpajúc veľa aj zo života svätých.

Rôzne hnutia a spoločenstvá niekedy narúšajú jednotu Cirkvi (spolky – čertove volky.)

 

7. Aký by mal byť súčasný prínos Cirkvi pre svet? Čo má byť novodobým svetlom sveta, soľou zeme? V zátvorke je počet respondentov, ktorí zvolili danú možnosť.

(31) Má vytvárať spoločenstvá lásky.  (“Pozrite, ako sa milujú.”) Vytvárať komunity, byť príkladom pre svet. Pridržiavať sa slov o láske pápeža Františka – na každého človeka sa máme pozrieť. Najväčšie prikázanie – láska k blížnemu.

(29) Má predstavovať stabilitu a istotu uprostred extrémov a nepokoja, ostrov rozumu a slobody v rozkolísanom, iracionálnom a neslobodnom svete. Fides et ratio.

(24) Má pomáhať zbavovať sa otroctva (duchovného, závislostí, hriechu) a viesť ľudí k skutočnej slobode.

(23) Má ponúknuť duchovnú cestu spojenia s Bohom.

(22) Cirkev má byť obhajkyňou chudobných a vylúčených.

 

Čím má byť podľa Teba Cirkev v súčasnom svete svetlom sveta, v čom má spočívať jej jedinečný, nenahraditeľný prínos?

V láske, ktorú my veriaci neprejavujeme medzi sebou (podľa toho by nás mali poznať ostatní, že sa milujeme navzájom…). Ukázať život v láske a pravde, kde ja zlyhávam. Múdrou matkou, ktorá chráni svoje deti a nedovolí im blúdiť. Matkou veriacich, spájať ich, posilňovať vo viere, povzbudzovať k láske. Aby to, čo Boh skrze ňu zjavuje, bolo nájdené a dalo mnohým zmysel života. Otvorenosť a prijatie ľudí v ich životných situáciách (rozvedených, opustených a pod.). Zbaviť sa patetickosti, byť rýdzi v podstate a racionálny. Mala by byť šíriteľkou pokoja a nemala by sa báť hovoriť otvorene a potrestať vinníkov sexuálneho zneužívania kňazmi, mala by byť otvorená aj LGBTQ komunite, lebo aj ich stvoril pán Boh tak, ako nás. J. Kristus je ten istý včera i dnes, On vedie loďku Cirkvi, tak mu ju neprevráťte. Má sa starať o spásu duší. Veľa veriacich má pomýlené názory, Cirkev by mala vzdelávať, ukazovať cestu, nebáť sa pomenovať veci pravými slovami. Pandémia odkryla nedostatok intelektuálnej formácie a vzdelania, neschopnosť rozlišovať lži od pravdy.

 

8. Vyjadri svoj postoj k nasledujúcim tvrdeniam. Zakrúžkuj číslo od 1 po 5.

1 vôbec nesúhlasím, 5 veľmi súhlasím. V zátvorke je uvedený priemer. 

(4,1) a) Vo farnosti by mal existovať priestor, kde môžem vyjadriť svoj názor. Aspoň raz do roka by sa malo konať stretnutie veriacich farnosti, kde by sa prediskutovali ekonomické, pastoračné a sociálne otázky za aktívnej účasti veriacich. 

(4,21) b) Vo farnostiach by mali povinne pôsobiť pastoračná rada (kompetentná v pastoračno-misijnej oblasti farnosti) a ekonomická rada (viď Kódex kánonického práva). 

(2,8) c) Na sv. omši by mali mať možnosť kázať, resp. mať duchovný príhovor aj biskupom alebo kňazom poverení laici, rehoľníci, rehoľníčky.

(3,1) d) Katechéti a zasvätené osoby by mali mať väčšie právomoci v rámci farnosti. 

(4,14) e) Finančný stav farností a diecéz by mal byť primeraným spôsobom zverejnený. 

(4,77) f) Privítal(a) by som webovú stránku pre celú Nitru, ktorá by zastrešovala všetky duchovné aktivity všetkých farností v Nitre. Stránka by ponúkla prehľad aktivít podľa druhu, nielen podľa lokality a mala by zároveň misijný cieľ.

Vyjadrenie účastníka dotazníka: Každá farnosť v NR si robí vlastné aktivity, chýba jeden jasný cieľ. Možno by NR mohla fungovať ako jeden dekanát s dekanom, ktorý by viedol NR. 

 

9. Tvoj sen o Cirkvi. Priestor na Tvoje pripomienky týkajúce sa Farnosti Klokočina, prípadne slovenskej alebo celosvetovej Cirkvi, ktoré neboli obsiahnuté v predchádzajúcich otázkach:

Zažiť Cirkev, spoločenstvo ľudí, ktorí skutočne veria v Krista a Kristovi. Cirkev prijímajúca, neodsudzujúca, tá, ktorá láka a nie straší, pretože to, čo Boh zjavil pre človeka, je skrze ňu to najlepšie, čo ho môže stretnúť. Jednota so sv. Otcom. Cirkev, ktorá je pre veriacich kompasom v čase kríz, ktorá jasne pomenuje bludy. Byť k sebe dobrí, ohľaduplní, ochotní, láskaví. Hľadať možnosti vzájomnej pomoci členom cirkevného spoločenstva. Cirkev ako rodina veriacich, kde kraľuje Boh i v praktickom a duchovnom živote. Spoločenstvo hriešnikov (ktokoľvek si, odkiaľkoľvek), ktorí nie sú lepší ako iní, ale spája ich viera, hodnoty a vedomie, že lekára potrebujú chorí. Pelotón, ktorý môžu v rôznych etapách potiahnuť rôzni ľudia. Spoločenstvo osebe má liečiacu silu na individuálne problémy a zlyhania. Cirkev, kde sa cítim byť doma...Byť časťou Kristovho tajomného tela nielen teoreticky, ale to aj prežívať… Môj sen je, že Cirkev sa navráti k svojej viere a Bohu.

Túžim po tom, aby Cirkev bola prorokom dnešných čias, nebojáca, aby nebola ticho, keď treba hovoriť a aby sa nebála vystúpiť aj proti lídrom tohto sveta, ak sa dopúšťajú škandalóznych skutkov a výrokov, mala by byť obhajkyňou pravdy, ktorou je J. Kristus. Cirkev by nás mala pripravovať na prenasledovanie za vieru, ktoré môže prísť a už aj je. Cirkev, ktorá sa nebojí (napr. politkov), nebojí sa byť vo svete hlasom pravdy. Cirkev by mali tvoriť len ľudia, ktorí sú ozaj nastavení ísť po stopách Ježiša Krista a držať sa jeho prikázaní. 

Slovensko - racionálnejšie a aktívnejšie zaujatie postojov k prebiehajúcim dôležitým udalostiam v spoločnosti a vo svete. Zbaviť sa zahľadenosti do seba a názoru o výnimočnosti slovenskej Cirkvi. Cirkev ako miesto slobody. Je vhodné postupovať v súlade s odporúčaniami a usmerneniami sv. Otca Františka a predošlých významných pápežov, ako aj sv. don Bosca.

Biskupi by mali byť prístupnejší bežným ľudom, stretávať sa a komunikovať s ním. Chcela by som, aby mal arcibiskup Bezák pridelenú službu primeranú jeho postaveniu a aby kňazi, proti ktorým sú vznesené obvinenia zo sexuálneho zneužívania, boli postavení mimo pastoráciu, kým sa nepreukáže ich vina a aby boli úplne mimo kontaktu s ľuďmi, ak sa to preukáže. Následky ich činu sú tak obrovské, že trest musí byť tiež veľký.

 

27.5.2022

 

 

 

Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných rodín.

Odporúčame

Blog
Syntéza zo synodálnych stretnutí v Nitre - Klokočine

Syntéza zo synodálnych stretnutí v Nitre - Klokočine

Centrum pre rodinu v Nitre a Farnosť Klokočina sa zúčastnili Synody 2021-23 vyhlásenej pápežom Františkom. Nižšieuvedený súhrn - syntéza zo synodálnych stretnutí, vyjadruje náš sen o miestnej, diecéznej i univerzálnej Cirkvi, duchovné a názorové ukotvenie, nádej a inšpiráciu, z ktorých možno čerpať.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.