Smilstvo (zmyselnosť)

Aj o ľudskej sexualite, podobne ako o každom diele svojich rúk, Boh povedal, že je „veľmi dobré“ (porov. Gn 1, 31). No ako každé Božie dielo, ktoré je zároveň darom pre človeka, aj toto môže človek zneužiť.

Kedy sa sexualita zneužíva? Keď sa nerešpektuje úmysel a zámer Stvoriteľa s ňou. Ten je dvojaký: prenášanie ľudského života (plodenie) a vytvorenie spoločenstva lásky medzi mužom a ženou. Cirkev vychádza z dvoch textov Písma. Prvý je tento: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, (ako) muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ´Ploďte a množte sa a naplňte zem!´“ (Gn 1, 27-28). To je teda prvý text, s ktorým sa v Písme stretávame ohľadom poslania ľudskej sexuality. Druhý, v ktorom je sexualita zameraná na službu manželskej láske, je tento: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. /.../ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 18.24).

Tento dvojitý cieľ ľudskej sexuality nesmie byť roztrhnutý na dve časti pri žiadnej sexuálnej akcii, ak nemá dôjsť k hriechu smilstva. Pojem „sexuálna akcia“ zahŕňa každú akciu v tejto oblasti: od myšlienok až po dokonalý skutok.

Z povahy cieľa ľudskej sexuality sa vyvodzuje hlavná morálna norma pre sexuálnu akciu, ktorá vyžaduje tri podmienky: osobu, spôsob a manželstvo. (1) Sexuálna akcia musí byť vykonaná s osobou, a to s druhou osobou opačného pohlavia, ktorá je schopná takého úkonu, ktorý zodpovedá cieľu ľudskej sexuality. Je samozrejme, že za „osobu“ nepovažujeme zviera. (2) Spôsob sexuálnej akcie vyžaduje, aby počas jej trvania nebol vylúčený spomenutý cieľ. (3) Na vyjadrenie takej hlbokej medziosobnej lásky sa vyžaduje objektívny zväzok – manželstvo. Porušenie čo i len jedinej z uvedených troch podmienok je hriechom smilstva.

Morálka, ktorej predmetom je aj predchádzajúce poučenie, vypočítava množstvo hriechov tohto druhu. O tom ale teraz nebudeme hovoriť. Predchádzajúcimi slovami sme si chceli len v hlavných rysoch načrtnúť, v čom spočíva hriech smilstva. V nasledujúcom sa budeme venovať hlavným asketickým zásadám, ktorými je potrebné riadiť sa v boji proti tomuto hriechu.

Na prvom mieste je potrebné bdieť nad zmyslami. Svätý Gregor prirovnáva zmysly k oknám, ktorými do duše vstupuje smrť (porov. tiež Jer 9, 20). Svätý Efrém ten zasa prirovnáva čistotu tela k vode tečúcej žľabom; príliš voľne rozhliadajúce sa oči sú diery, ktorými sa voda zo žľabu stráca. Mravná čistota tela je tiež pripodobňovaná zrkadlu, ktoré sa hneď nerozbije, ale stráca svoj lesk i nepatrným dýchaním naň.

Zmyselná vznetlivosť je najväčšia v mladosti. V strednom veku býva naopak nebezpečným pocit prílišnej istoty, ako by sa už nič nemohlo prihodiť. To potom vedie k uvoľnenému styku s druhým pohlavím, k nedostatku ostychu pri čítaní, pohľadoch, filmoch. Podľa sv. Jána Klimaka sa líška rada tvári, že spí, len preto, aby niečo ulovila. I v nás vášne driemu, avšak prebudia sa v okamihu, kedy sme na to najmenej pripravení. Byť bedlivým v tejto oblasti potom znamená: vedieť sa vyhýbať rôznym pokušeniam, ktoré dnes na človeka číhajú doslova na každom kroku; či už je to sledovanie istého druhu filmov, zábavných relácií, alebo čítanie niektorých kníh, ba i počúvanie pesničiek a videoklipov k ním a pod.

Netreba zabúdať ani na to, že čistota tela je nemysliteľná bez čistoty ducha. Telo sa nenaučí poslúchať vlastnú myseľ, ak sa myseľ nenaučí poslúchať Boha. Kassián preto píše: „Mnohé skúsenosti dosvedčujú, že mladý človek neudrží na uzde svoju žiadostivosť, ak sa pred tým nenaučil poslušnosti.“ Preto i otázky, ktoré sa tak ľahko pretriasajú na verejnosti, ako je napr. celibát, panenstvo, predmanželská čistota, sa nedajú kresťansky riešiť bez základného kresťanského postoja ku svetu, bez svetla viery.

Veľmi účinným prostriedkom v boji proti smilstvu je vytrvalá práca. Záhaľka je totiž pareniskom všetkých nerestí, no a práca dáva na ne nemyslieť a upokojuje dušu. Sem patrí tiež šport. Pomáha nahromadenú životnú energiu dostať zo seba počestným spôsobom. No a nemožno tu opomenúť ani vonkajšie skutky lásky k blížnemu.

To boli prirodzené prostriedky boja proti démonovi smilstva. Medzi nadprirodzené patrí: modlitba, sviatostný život, čítanie Písma, duchovné vedenie. Napr. úprimnosťou k spovedníkovi, či duchovnému vodcovi sa môžeme vyhnúť mnohým navádzaniam pokušiteľa k tomuto hriechu. Ich verbalizácia im berie silu.

Napokon ešte jedna rada: byť odvážny a vedieť plávať proti prúdu názorov.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo