Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. marec 2021

Pád a záchrana

Tak ako pred týždňom aj teraz funguje druhé nedeľné čítanie ako premostenie medzi prvým čítaním zo Starého Zákona a Evanjeliom.
Pád a záchrana

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

(4) Bratia, Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, (5) hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – (6) a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, (7) aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. (8) Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: (9) nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. (10)Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. (Ef 2, 4-10) Zdieľať

Liturgia „ružovej“ 4. pôstnej nedeľa (Laetare) v cykle B si do bohoslužby slova zo starozákonných dejín spásy vybrala udalosť zániku Judského kráľovstva a zničenie Jeruzalema a jeho chrámu Babylončanmi. Podanie opisu pochádza zo záverečných veršov Druhej knihy kroník, kde autor uvádza aj teologické zdôvodnenie tejto katastrofy. Podľa svätopisca za pád mohla nevera Židov voči svojmu Bohu a odmietanie slov prorokov. Úryvok však nekončí tragicky, ale nádejou na znovuvybudovanie chrámu, mesta a národa po zmene politickej situácie, ktorá nastala po prevzatí moci Peržanmi. Evanjelium začína poslednou vetou priamej reči z rozhovoru medzi Nikodémom a Ježišom, po ktorom nasleduje zamyslenie evanjelistu nad témou spásy a odsúdenia (Jn 3,14-21). Medzi to je ako čítanie epištoly vložená perikopa z listu Efezanom.

Aj slová tohto pavlovského spisu sa zaoberajú témou pádu a spásy (záchrany) človeka. Ale už v kontexte rannej Cirkvi a s väčším zameraním na tých, čo pochádzali z pohanstva. Náš krátky úryvok pochádza z prvej časti listu (k. 1-3), v ktorom autor náukovo rozoberá tému Kristovho tajomstva. Dôraz je tu daný na to, že sa prejavuje cez Cirkev. Osobitne sa na začiatku 2. kapitoly venuje priestor otázke spásy.

Prvé tri verše kapitoly, ktoré liturgia nemá, najprv opisujú, ako to bolo s ľuďmi pred prijatím viery v Krista. Podľa pisateľa žili v neslobode túžob vlastných tiel a tak boli v skutočnosti duchovne mŕtvi. Nič iné ako aj následnú telesnú smrť si takéto správanie a životný štýl nezasluhovalo. No došlo k záchrane. Avšak nie preto, žeby sa dotyční obrátili. Dôvodom bola Božia láska a milosrdenstvo (v. 4). Takto sa v texte dostávame k svojskému opisu Pavlovej náuky o ospravedlnení. K vysvetleniu treba dodať, že väčšinou odborníkov je dnes list Efezanom považovaný za pseudoepigraf. Znamená to, že hoci tento spis právoplatne patrí do Biblie a narába s náukou apoštola Pavla, najpravdepodobnejšie je, že Pavol nebol jeho autorom, resp. záverečným redaktorom.

Spása je absolútne nezaslúžená Zdieľať

 Vráťme sa však k textu. Spôsob predstavenia spásy (čo je synonymum pre záchranu) tu prináša niekoľko zaujímavých špecifík. Po prvé: spása je absolútne nezaslúžená (v. 4. 5. 8. 9). Pretože Boh miluje človeka tak ako miluje aj svojho syna Ježiša, nenechal svoje deti v moci smrti. „Oživil nás s Kristom“ (v. 5). Toto prepojenie však zároveň zosilňuje aj odlišnosť dvoch situácii. Ježiš zomrel telesne a nespravodlivo. Kresťania boli predtým duchovne mŕtvi pre svoje hriechy (porov. v. 1). No s Ježišom bol všetkým opäť darovaný život. Hoci autor neuvádza, ako konkrétne sa to u veriacich stalo, pravdepodobne sa tu myslí na prijatie krstu. Ním a vierou (v. 8) ľudia dostali milosť nového „stavu“.

Kresťania majú už tu a teraz odrážať realitu neba. Zdieľať

S tým súvisí aj druhá osobitosť. Pisateľ listu na rozdiel od autentického Pavla zdôrazňuje, že stav vzkriesenia a dosiahnutia neba sa prežíva už v prítomnom čase  (v. 6. 7). Aj toto naznačuje, že list už pochádza z doby, kedy kresťania vytriezveli z nádejí blízkeho konca dejín. Kresťan po krste nemá už len čakať na svoju telesnú smrť a vzkriesenie. To dôležité zmŕtvychvstanie sa už udialo. Ba dokonca: človek sa vierou a krstom už dostal do neba. Trochu obtiažny verš 7. hovorí, že hoci ešte svet nekončí, kresťania majú už tu a teraz odrážať realitu neba. Ako? No tým, že oni už v nebi sú. Nebeská sláva by mala z každého kresťana prežarovať na tento svet, aby aj ostatní mohli spoznať a prijať už spomenuté Božie dary a milosť. Tieto slová povzbudenia sú priam opakom tradičného moralizovania, ktoré poznáme z našej dnešnej reality. A s tým súvisí aj moja posledná poznámka. 

Inzercia

Nie dobrými skutkami sa máme stať svätými, ale preto, že už sme svätí máme robiť dobré skutky. Zdieľať

Opisuje ju v. 10: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Výrok súvisí z obidvoma spomenutými bodmi vyššie: nezaslúženosťou spásy a už prítomným stavom vzkriesenia v nebi. Autor tu obracia morálnu paradigmu naopak. Nie dobrými skutkami sa máme stať svätými, ale preto, že už sme svätí máme robiť dobré skutky. Z aplikácie na súčasnosť nám tak vychádza, že neochota a neschopnosť kresťanov konať tak ako by mali, vychádza z ich nepochopenia toho, čím sú, a z neuvedomenia si, že spásu prijali nezaslúžene a zadarmo. Mnohí sa preto radšej krčia vo svojich životných situáciách so strachom pred Bohom a nádejou, že už len nejako bude. A to všetko navyše hamuje evanjelizáciu, v ktorej by „stačilo“ aby kresťan žiaril nebo do sveta.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.