Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. október 2020

Umenie, bohoslužby a chaos fejsbúkovej vlády

Od štvrtka 15. októbra platia na Slovensku nové pravidlá. Zavedenie týchto pravidiel sprevádza chaos.
Umenie, bohoslužby a chaos fejsbúkovej vlády

Dnes to bude trošku dlhšie, tak kto by mal chuť pustiť si na pozadie trochu muziky, nech sa páči.

Od štvrtka 15. októbra platia na Slovensku nové pravidlá. Zavedenie týchto pravidiel sprevádza chaos. Samotný fakt, že sa zrejme jedná o právne pochybnú prax, kde štátny úradník prakticky mení fungovanie celej republiky ponechajme bokom. Vychádzajme z predpokladu, že nariadenia sú legitímne a záväzné.

Terminológia

V nariadeniach sa používajú pojmy, ktoré nie sú presne zadefinované, čo spôsobuje možnosť rôznych výkladov.

Načasovanie

Zverejnenie nariadenia, ktoré pomerne zásadne menia fungovanie celej spoločnosti len pár hodín, pred začatím ich platnosti. Videli sme to už pri školách, kde v nedeľu večer dostali stredné školy inštrukciu, že od pondelka sa neučí. Bavíme sa o škole, kde nemalé množstvo študentov býva na internáte (a cestuje už v nedeľu).

O nič lepšie to nebolo ani v prípade kultúry, či bohoslužieb. Od nedele prichádzalo množstvo vyjadrení, ako to bude, no finálna verzia prišla na stôl až v stredu večer. A zďaleka sa nezhodovala s vopred medializovanými opatreniami.

Bohoslužby

Bol vopred avizovaný plošný zákaz konania bohoslužieb. Keďže záväzné nariadenie neprichádzalo, biskupstvá rozposlali inštrukcie, kde so zákazom počítali. Napokon sa ukázalo, že zákaz nebude, len sa aplikuje všeobecné usmernenie o zákaze organizovať hromadné podujatia v počte nad 6 osôb.

No ani tu sa chaos nekončí. Kým biskupi vychádzajú zo záväzného nariadenia ÚVZ, na vládnej stránke korona.gov.sk "Dôležité a overené informácie" sú v sekcii aktuálnych opatrení bohoslužby zaradené spolu so sobášmi a pohrebmi medzi podujatia s menej prísnymi podmienkami (nie max 6 osôb, ale dodržanie 1 osoba na 15m2, …).

Umenie a kultúra

Ministerstvo kultúry vopred zverejnilo, že bude platiť zákaz hromadných podujatí, vrátane verejných kultúrnych podujatí a umeleckých predstavení, s výnimkou online prenosov a skúšok umeleckých predstavení.

Štátny tajkník MKSR Radoslav Kutaš v rozhovore uvádzal, že s novými opatreniami dôjde k zákazu verejných kultúrnych podujatí.

Avizovaná výnimka pre online prenosy v nariadení ÚVZ nie je. Zdieľať

Následne v stredu večer vyšlo nariadenie ÚVZ, ktorým bol zavedený avizovaný zákaz hromadných podujatí nad 6 osôb, no sľúbená výnimka, týkajúca sa online prezentácií neverejných kultúrnych podujatí v ňom chýbala. Uvedené sú iba výnimky pri negatívnom testovaní všetkých účastníkov a menovite pre niektoré zápasy profi športových líg.

Zato nechýbalo varovanie, že nedodržanie nariadení znamená pokutu 20 000€.

Problémy

V čom konkrétne je problém? Problematické sú viaceré formulácie.

1. „sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: … prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…)“

Z uvedeného nie je jasné, čo sa myslí „uzatváraním zariadení“, či len pre verejnosť, alebo zariadenia ako také. Následné interpretácie Ministerstva kultúry hovoria, že sa to týka len verejnosti. Otázka je, prečo to v nariadení nie je takto explicitne uvedené.

2. „všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.„

Nie je tu jasne zadefinované, čo všetko je presne to „hromadné podujatie športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej, či inej povahy“ a či sa to týka iba „verejných“, alebo aj „neverejných“ podujatí. (Napokon, na tieto otázky zrejme existuje odpoveď, viac o tom nižšie).

Táto nejasnosť a obava nemalej pokuty viedla ku tomu, že napríklad Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pre istotu zrušil druhý abonentný koncert, ktorý sa mal naživo vysielať (ako všetky abonentné koncerty) na rádiu Devín a tiež streamovať ako video na stránke RTVS.

Riešenie

Ako túto situáciu riešiť?

Otázku som adresoval aj ja, cez FB stránku aj priamo pani ministerke, ešte 15.10. 6:40 (a následne aj na ÚVZ), odpoveď dodnes neprišla.

Problém by sa dal jednoducho vyriešiť spresnením, resp. úpravou predmetného nariadenia ÚVZ, alebo aspoň zverejnením záväznej interpretácie.

Zdá sa, že naši predstavitelia sa vydali inou, takou „slovensky vynaliezavou“ cestou. A síce, že napriek nariadeniu, robte, veď vám tu pokutu nedáme.

Ministerstvo kultúry na svojom FB zverejnilo status, že „Divadelné, tanečné, spevácke, či iné hudobné súbory môžu skúšať a vysielať predstavenia v online forme. Najnovšie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nevzťahujú na chod samotných inštitúcií. Znamená to, že skúšanie v divadlách, orchestroch (aj v orchestri Slovenského rozhlasu) a následná online prezentácia, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, nie je hromadným podujatím.
Opatrenia ÚVZ SR sa vzťahujú na prístup verejnosti do týchto inštitúcii a nie na výkon povolania v nich.“

Tento prístup má opäť viacero sporných bodov.

1. ÚVZ vs FB

Máme tu záväzné nariadenie ÚVZ, ktoré hrozí pokutou 20 000€ a tiež upozornenie „V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušného opatrenia, ktoré nájdete na Úradnej tabuli.“

Inzercia

A potom tu máme status na FB, ktorý interpretuje veľmi voľne toto nariadenie.
Podľa čoho sa máme riadiť? Úradným dokumentom, alebo FB statusom?

MKSR: Stremovaný koncert inštitúcie nie je hromadným podujatím. ÚVZ: Koncert je hromadným podujatím. Zdieľať

2. Rozpor interpretácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MKSR) s predchádzajúcimi nariadeniami ÚVZ.

Niektoré body:

a) MKSR: Stremovaný koncert inštitúcie nie je hromadným podujatím.
ÚVZ: Koncert je explicitne uvedený ako príklad hromadného podujatia v „Informácii k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.“ z 11.3. 2020 „Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.“

b) Opatrenia ÚVZ sa vzťahujú na prístup verejnosti do inštitúcií a nie samotného fungovania inštitúcie. Inými slovami, cieľom opatrení je zamedzenie verejných podujatí.
Táto interpretácia ale neobstojí vo svetle predchádzajúceho nariadenia, kde ÚVZ jasne rozlišuje verejné, i neverejné hromadné podujatia a explicitne bolo uvedené, že „V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.“ Čiže Ostatné nariadenie (z 15.10.) sa týka všetkých hromadných podujatí, tých verejných, aj tých neverejných (lebo v ňom nie je špecifikované inak).

3. Interpretácia MK viaceré body nielen že nerieši, ale naopak mnohé nejasnosti ešte prehlbuje.

Ak by sme hneď prehliadli rozpor ÚVZ a interpretácie MK (uvedený v predchádzajúcom bode), vyvstávajú ďalšie otázky.

Pravdepodobne zamýšľaná interpretácia MK je zrejme nasledovná: Inštitúcie môžu streamovať pracovný proces svojich zamestnancov vo svojich priestoroch. Vtedy sa to nepovažuje za „hromadné podujatie“. MK: „tieto opatrenia platia pre verejnosť a nie zamestnancov inštitúcii.“ https://www.facebook.com/ministerstvo.kultury.SR/posts/4560722350636315

Zvýraznené body predstavujú sporné miesta

Zamestnanci

Znamená to, že o hromadné podujatie sa nejedná, iba ak vystupujú len zamestnanci? A teda, že na koncertoch nemôžu účinkovať hosťujúci dirigenti, sólisti, výpomoce?

- orchestre fungujú v režime zamestnanci na úväzok, ale tiež umelci vystupujúci na umelecké Zmluvy o vykonaní umeleckého výkonu (výpomoce, sólisti, dirigenti)

- na produkciách je bežne zapojených viacero inštitúcií (napr. Symfonický orchester slovenského rozhlasu + Spevácky zbor Lúčnica)

- niektoré telesá pôsobia na „projektovej“ báze, členovia nie sú zamestnancami, ale vystupujú vždy na umelecké zmluvy, týka sa to najmä telies tzv. nezávislých (Solamente Naturali, Musica Aeterna, Quasars Ensemble, …)

Priestory

Znamená to, že o hromadné podujatie sa nejedná, iba ak teleso vystupuje na svojej „domovej scéne“, na pôde vlastnej inštitúcie? A teda je zakázané vystupovať na iných pódiách?
- umelecké telesá vystupujú bežne aj na inom, ako „domovskom“ pódiu

- niektoré (opäť najmä „nezávislé“ telesá) nemajú „domovskú, kamennú scénu“

Inštitúcie

Čo je „inštitúcia“? Prečo sa „výnimka“ týka len „inštitúcií“ a nie všetkých (aj nezávislých) telies?

Nastáva tak paradoxná situácia. Zamestnanci inštitúcií, ktorým nehrozí reálne strata príjmov, bez ohľadu na to, či hrajú (výplata chodí, aj keď sa nemôže hrať) môžu pracovať, no „nezávislí“, resp. „neinštitucionalizovaní“ umelci, ktorí nehraním o príjem reálne prídu pracovať nemôžu.

Záverom

Správca FB stránky MK sa pomerne rozšupol a v komentároch "podovoloval" kadečo, problém môže nastať, ak sa podľa toho zariadite a následne vám ÚVZ vyrúbi avizovaných 20 000€.

Ku tomu pripočítajme ďalšie, praktické problémy.

Napr. množstvo festivalov, ktoré sú financované z Fondu na podporu umenia by mohli prezentovať kultúru online, no ÚVZ im to neumožňuje. Teda aj veľké množstvo financií, ktoré už boli distribuované na kultúru sa nebude môcť využiť, ak sa nič nezmení, financie z grantu sa jednoducho budú musieť vrátiť.

Čo s umeleckými súbormi, ktorých členovia "nevykonávajú svoje povolanie"? Okrem vyššie spomínaneho speváckeho zboru Lúčnica, ktorý pravidelne vystupuje so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu, keďže rozhlas nedisponuje vlastným „dospelým“ speváckym zborom, tu máme napr. aj Bratislavský chlapčenský spevácky zbor, ktorý predstavuje špičku nie len na Slovensku na pôde ktorého vyrástlo veľké množstvo našich súčasných speváckych hviezd, no podľa nových opatrení jednoducho pôsobiť momentálne nemôže.

A čo s tým? ÚVZ mi na položené otázky zatiaľ neodpovedal, niekto zrejme nejaké odpovede dostal, no sú zahalené rúškom tajomstva „písal som na ÚVZ, viac môžem napísať do súkromnej správy“.

Nuž, počkáme a uvidíme. Alebo aj neuvidíme.

Ale určite si opäť prečítame nejaké pekné statusy, ako „zachraňujeme kultúru“.

No ďakujem pekne!

--
obrázok: H. BEST: Ob's an der Geige liegt?
Verlag Otto Gustav Zehrfeld, Liepzig

Odporúčame

Blog
Budujme mosty v rozdelených rodinách a pomôžme deťom

Budujme mosty v rozdelených rodinách a pomôžme deťom

Môžeme sa zhodnúť na tom, že rozvody v rodinách s deťmi vždy bolia. Keď už však príde k rozhodnutiu o ukončení vzťahu, treba na deti myslieť. Ony za rozvod nemôžu. Rozvodové konanie nesmie byť súťažou o lepšieho rodiča. Lebo potom prehráva vždy dieťa, ktoré potrebuje mamu aj otca a nie vyrastať a žiť v konflikte a obave, že stratí jedného či druhého.