Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. 04. 2020, 20:27

Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)

V Katolickej cirkvi na Slovensku prežívame Rok Božieho slova. V tomto období, keď sa viac zdržiavame v domácom prostredí, mnohí znova objavujú krásu Svätého písma. Vo veľkonočnom období sa čítajú evanjeliové úryvky, v ktorých sa spomína, ako vzkriesený Pán otvoril mysle a srdcia učeníkov, aby porozumeli Svätému písmu (porov. Lk 24, 45). Ponúkam sedem usmernení pre čítanie Božieho slova.
Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)

1. Bohoslužba slova 

Najčastejším miestom, kde sa veriaci človek stretáva s Božím slovom, je svätá omša. Platí to aj v čase, keď sme prinútení sledovať bohoslužby iba prostredníctvom masmédií. Liturgia je privilegovaným miestom na hlásanie, počúvanie a slávenie Božieho slova. Chcem zdôrazniť tieto tri slová, ktoré emeritný pápež Benedikt XVI. uvádza v posynodálnej exhortácii Verbum Domini (DV, 72). Sústreďme sa na to, aby sme aj v našich príbytkoch pozorne počúvali jednotlivé čítania, žalm, evanjelium, homíliu a spoločné modlitby. Odnesme si do života verš alebo slovo, ktoré nás z Božieho slova oslovilo. Pred nami kňazmi stojí vždy úloha pracovať na zlepšení kvality našich homílií. V tomto čase možno naši laickí bratia a sestry ešte pozornejšie vnímajú každé naše slovo.

Naše slávenie liturgie je prvým miestom, kde sa učíme prijímať Božie slovo, živiť sa ním a uvádzať do života.  Zdieľať

Nech z našich homílií je cítiť, že Božie slovo je pre nás skutočným pokrmom, ktorým sa my sami často živíme. Naše slávenie liturgie je prvým miestom, kde sa učíme prijímať Božie slovo, živiť sa ním a uvádzať do života. 

2. Harmónia vedy a viery 

Chcem upozorniť na nesprávny dualizmus, ktorý nás ohrozuje v prístupe k Svätému písmu. Na jednej strane hrozí čítanie Svätého písma s vierou, ale bez potrebnej snahy poznať Sväté písmo(mať snahu poznať kontext, literárny žáner, vtedajší spôsob myslenia a vyjadrovania). Na druhej strane nás môže ohrozovať tzv. sekulárna hermeneutika, ktorá redukuje texty Svätého písma na čisto ľudský výtvor. Správne poznanie biblického textu je prístupné len tomu, kto má živý vzťah k tomu, o čom text hovorí (DV, 30). Pápež Benedikt XVI. nazýva tento prístup „hermeneutikou viery“. Tieto dve roviny nestoja proti sebe, ale sú vo vzájomnom neoddeliteľnom vzťahu. Bez solídnych biblických znalostí vedie čítanie Svätého písma k fundamentalizmu, k vytrhávaniu veršov z kontextu, k vlastným interpretáciám. Zároveň je nevyhnutné, aby sme rozvíjali náš duchovný život, každodennú modlitbu a praktizovanie viery. Keď sme v milosti poväcujúcej, ten Duch Svätý, ktorý viedol svätopiscov pri písaní Svätého písma, vedie aj nás, aby sme ho správne porozumeli. 

3. Spoločenstvo s Cirkvou

Sväté písmo nie je „moja“ kniha, preto je potrebné čítať ho v spoločenstve  s ostatnými členmi Cirkvi v ich živom dôkaze viery. Sväté písmo bolo napísané Božím ľudom a pre Boží ľud z inšpirácie Ducha Svätého. Druhý list Petrov je z chronologického hľadiska najmladším spisom celej Biblie. Vznikol niekedy na začiatku 2. storočia po Kr. V tej dobe kresťanstvo už malo za sebou skúsenosti s pomýlenými interpretáciami a aplikáciami Svätého písma, najmä pokiaľ ide o osobu Ježiša Krista. Preto autor tohto listu upozorňuje: „Nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.“ (2 Pt 1, 20 - 21)  Nech naša viera je vždy v jednote s náukou Katolíckej cirkvi.

Bez solídnych biblických znalostí vedie čítanie Svätého písma k fundamentalizmu, k vytrhávaniu veršov z kontextu, k vlastným interpretáciám. Zdieľať

Len v spoločenstve s Božím ľudom môžeme vstúpiť do jadra pravdy, ktorú nám chce povedať Boh. Dokument Verbum Domini jasne hovorí: „Autentická hermeneutika Biblie je možná len vo viere Cirkvi.“ (DV, 29) Dôležitá je preto analógia viery, tzn. vzájomná súdržnosť jednotlivých právd viery, ktoré učí Katolícka cirkev. Je potrebné poukazovať na neoddeliteľné prepojenie Kristus a Cirkev. Apoštol Pavol hovorí o tajomnom tele Krista, ktorým je Cirkev, a on je jej hlavou (porov. Kol 1, 18). Preto čítať Sväté písmo s Kristom, ale bez Cirkvi vedie k deformácii správneho pochopenia Božieho slova. 

4. Jednota Starého a Nového zákona

Najskôr chcem pre ilustráciu poukázať na dva novozákonné texty. V príbehu emauzských učeníkov evanjelista Lukáš hovorí o Kristovi, ktorý „počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ (Lk 24, 27) Vo svojej reči na vrchu Pán Ježiš upozorňuje: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5, 17) Tieto textymajú vážny dôsledok pre interpretáciu Svätého písma. Ten istý Boh je autorom obidvoch častí.Ak čítame starozákonné texty, máme to robiť vo svetle Ježišovho posolstva. Pre kresťanov je osoba a náuka Božieho Syna „okuliarmi“, s ktorými vždy nazeráme na Starý zákon s vedomím, že Kristus je ich naplnením. Výstižne to vyjadril svätý Augustín (354-430): „Nový zákon je v skrytý v Starom a Starý zákon je zjavený v Novom.“ Už v 2. storočí Cirkev jasne odmietla učenie kňaza Marciona, podľa ktorého Starý zákon je pre kresťanstvo už nepotrebný. Ak sa na Sväté písmo pozrieme z odborného pohľadu, je to zbierka literárnych textov, na čo je potrebné pamätať pri ich interpretácii.

Vnútorná jednota a nerozlučiteľnosť celého Svätého písma je rozhodujúce kritérium správnej hermeneutiky viery.  Zdieľať

Napriek tomu však Sväté písmo považujeme ako celok za jediné Božie slovo. Práve táto vnútorná jednota a nerozlučiteľnosť celého Svätého písma je rozhodujúce kritérium správnej hermeneutiky viery (DV, 39). Taliansky biblista Massimo Grilli o vzťahu Starého a Nového zákona hovorí, že sa navzájom pozerajú na seba a vzájomne sa chápu. Jediný spôsob, ako porozumieť Kristovi a celému Novému zákonu, je prostredníctvom vzťahovej dynamiky Nového zákona so Starým zákonom. Usilujme sa o to, aby sme poznali aj prvú časť Svätého písma, ktorým je Starý zákon. Veď ako inak porozumieme posolstvo Krista, ktorý prišiel naplniť Zákon i Pororokov? Pri čítaní Svätého písma využívajme tzv. kánonický prístup, tzn. všímajme si prepojenie jedného biblického úryvku s inými časťami Svätého písma v duchu zásady: „Písmo sa vykladá Písmom.“

Odporúčame

Blog
Bľabot starého Anarchu

Bľabot starého Anarchu

Muselo prejsť tristopäťdesiat rokov, aby sme mohli povedať, že slovenčina konečne obsiahla kánon západnej literatúry. V sugestívnej atmosfére, keď akýsi neviditeľný vírus poslal bohorovnú pýchu a zvrátený blahobyt západného sveta do kolien, vyšiel u nás prvýkrát monumentálny epos Johna Miltona Stratený raj.

Blog
Svet po korone bude iný. Bude aj lepší?

Svet po korone bude iný. Bude aj lepší?

Už keď Elena – to meno si mladá žena z Číny zvolila po tom, čo pred časom požiadala o azyl v susedných Čechách – nastúpila na základnú školu, bola tou, na ktorú všetci ukazovali prstom. Vraj je čudná. Narodila sa totiž kresťanským rodičom na čínskom vidieku.