Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. marec 2020

Svetlo evanjelia do ponurých dní pandémie

Je znamenité, ako evanjelium štvrtej pôstnej nedele o uzdravení slepca v Jn 9,1-41 osvecuje nielen nás kresťanov, ktorí prežívame nezvyčajný "pôst pôstov", ale jeho svetlo je tu pre všetkých, čo sme svedkami toho, ako pandémia prevracia život a spoločnosť naruby. Uzdravenie a polemika o ňom v evanjeliu nám osvetľuje pár základných vecí, ktoré majú na úrovni viery preventívnu i uzdravujúcu funkciu: jednak rozširuje pohľad na nešťastia v živote a tiež umožňuje v neistote alebo v tme srdca objaviť pôsobenie Boha cez Ježiša a zaujať k nemu správny postoj. Odporúčam, priatelia, úryvok si najskôr prečítať. Uvádzam ho v najnovšom preklade Jánovho evanjelia, ktorý sme pripravili minulý rok v projektovom tíme na Slavistickom ústave SAV.
Svetlo evanjelia do ponurých dní pandémie

Text Jn 9,1-41

1 A ako (Ježiš) šiel ďalej, uvidel človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on alebo jeho rodičia – , že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 4 My musíme konať skutky toho, čo ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nebude môcť konať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta.“ 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, a potrel mu blatom oči. 7 A povedal mu: „Choď sa umyť do nádrže Siloe (čo znamená poslaný).“ On teda odišiel, umyl sa, a keď sa vrátil, videl.
8 Tu susedia a tí, čo ho predtým vídali, že bol žobrákom, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ 9 Iní hovorili: „Je to on.“ Ďalší hovorili: „Nie, ale podobá sa mu.“ On hovoril: „Som to ja.“ 10 I hovorili mu: „Ako sa ti teda otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ A šiel som. Keď som sa umyl, začal som vidieť.“ 12 Opýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ On povedal: „Neviem.“
13 Toho, čo bol predtým slepý, priviedli k farizejom. 14 No v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. 15 Tu sa ho aj farizeji opäť vypytovali, ako začal vidieť. On im povedal: „Priložil mi blato na oči, umyl som sa a vidím.“ 16 Niektorí z farizejov hovorili: „Tento človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ No iní hovorili: „Ako môže hriešny človek robiť také znamenia?“ A bola medzi nimi roztržka. 17 Tu opäť povedali slepému: „Čo ty hovoríš o ňom, keďže ti otvoril oči?“ On povedal: „Je to prorok.“ 18 Židia však o ňom neverili, že bol slepý a začal vidieť, až kým neprivolali rodičov toho, čo začal vidieť, 19 a spýtali sa ich: „Je to váš syn, o ktorom vy hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ 20 Jeho rodičia odpovedali: „Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 No nevieme ako to, že teraz vidí, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Spýtajte sa jeho. Je dospelý, sám bude hovoriť o sebe.“ 22 Toto jeho rodičia povedali, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už boli uzniesli, že ak ho niekto vyzná za Mesiáša, bude vylúčený zo synagógy. 23 Preto jeho rodičia povedali: „Je dospelý, jeho sa spýtajte.“
24 Po druhý krát teda zavolali toho človeka, čo bol slepý, a povedali mu: „Vzdaj slávu Bohu! My vieme, že tento človek je hriešnik.“ 25 On odpovedal: „Neviem, či je hriešnik. Jedno však viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ 26 Povedali mu: „Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám to povedal a nepočuli ste. Čo chcete opäť počuť? Azda sa chcete aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník; no my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh. No o tomto nevieme, odkiaľ je.“ 30 Ten človek im odpovedal: „Veď práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že hriešnikov Boh nevypočuje, ale ak si ho niekto ctí a plní jeho vôľu, toho vypočuje. 32 Od vekov nebolo počuť, žeby niekto otvoril oči tomu, čo sa narodil slepý. 33 Ak by tento nebol od Boha, nemohol by nič urobiť.“ 34 Oni mu povedali: „Celý si sa v hriechoch narodil a ty poučuješ nás?“ A vyhnali ho von. 35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 On mu odpovedal: „A kto to je, pane, aby som v neho uveril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ 38 A on vyznal: „Verím, Pane.“ I poklonil sa mu. 39 A Ježiš povedal: „Kvôli súdu som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli.“
40 Niektorí z farizejov, čo boli s ním, to počuli a povedali mu: „Azda sme i my slepí?“ 41 Ježiš im povedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. No teraz hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech zostáva.

V evanjeliu Jn 9,1-41 sa nachádzame v blízkosti chrámu v Jeruzaleme a v čase jesenného dožinkového sviatku Stánkov, kedy sa nielen ďakovalo za úrodu a spomínalo na putovanie Izraela púšťou, ale za čias Ježiša sa v chráme zažínali svetlá lámp a z rituálnej nádrže Siloe sa nosila voda a vylievala sa na oltár, aby sa privolali jesenné dažde. Ježiš, svetlo sveta, v tomto kontexte uzdraví slepca od narodenia poslaného k nádrži Siloe. Stať sa skladá z troch častí. Prvá (9,1-7) obsahuje dialóg Ježiša s učeníkmi a uzdravenie slepého. Druhá časť (9,8-34) prináša dialógy zúčastnených postáv, cez ktoré sa do popredia dostáva hádka o uzdravení; tu Ježiš aktívne nevystupuje. Tretia časť (9,35-41) hovorí o vyznaní uzdraveného a zaslepení farizejov. Toto evanjelium sa číta na 4. pôstnu nedeľu už od 4. stor. v nadväznosti na evanjelium o Samaritánke z minulej nedele (Jn 4). Oba texty účinne pripravujú katechumenov ale aj nás nasledovníkov Krista na krst, resp. jeho obnovu. Krst bol veľmi vhodne vnímaný ako osvietenie človeka Kristom. Na jeho základe, by sme mali teda vidieť všetko jasnejšie. Príbeh je i symbolickým rozprávaním, lebo uzdravenie slepého poukazuje na prechod človeka z tmy do svetla vďaka prijatiu zjavenia, ktoré prináša Ježiš.

Príčina nešťastia

Prvý obzor, ktorý nám Ježiš rozširuje, je hlbší pohľad na nešťastie okolo nás. Robí to cez odpoveď na otázku učeníkov o príčine slepoty u slepého: „Rabbi, kto zhrešil - on alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?" - "Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky (Jn 9,2-3). Aj nám možno v pohľade na pandémiu, ako prvé napadne, že to čo prežívame, je zaslúžený a spravodlivý trest Boha za naše hriechy. Toto prvoplánové videnie skutočnosti platné v mnohých prípadoch v Starom zákone a tak ortodoxne a opakovane prezentované priateľmi Jóba v Knihe Jób, nám Ježiš koriguje a núti nás uvažovať aj iným smerom. Boh má určite svoj plán, že dopustil toto nešťastie na nás. Áno, sme hriešni, boli sme a budeme a preto úprimné pokánie a zodpovedné dodržiavanie preventívnych opatrení je tá najsprávnejšia reakcia na aktuálnu situáciu. Boha však vnímať len ako trestajúceho, je veľmi zúžené videnie Pána. Rozšíriť si na neho obzor, nám pomáha práve Ježiš.

Plnosť svetla v Ježišovi

Inzercia

To lepšie videnie Boha, ktorý na nás ľudí nešťastie dopúšťa, ale nás v tom neopúšťa, získavame práve cez plnší pohľad na Ježiša, Pána a Boha, ktorý má súcit s nešťastím človeka. V dnešnom príbehu prekvapuje viac vecí. Ježiš sám iniciatívne podíde ku slepcovi a uzdraví ho. Inde v evanjeliách je pre uzdravenie potrebná viery človeka alebo aspoň jeho druhov. Ďalej je nápadný Ježišov spôsob uzdravenia slepca pomocou zmiešania slín so zeminou (prachom zeme). Ježišova slina zmiešaná s dychom v jeho ústach jej dáva mimoriadnu moc a robí z nej prostriedok uzdravenia, o to viac, že ide o slinu a dych Božieho Syna. Blato môže byť narážkou na stvorenie človeka z hliny (Gn 2,7), čo by naznačovalo, že v prípade tohto uzdravenia ide o nové stvorenie. Za týmto mimoriadnym zázrakom možno vidieť odkaz na Starý zákon, že jedine Boh dokáže vrátiť slepým zrak (napr. Ex 4,11 „Kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán?; Iz 29,18 „... z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu“). Ježiš koná ako Boh ale aj ako starozákonní proroci, ktorí potvrdzovali svoje hlásanie symbolickými činmi, aj Ježiš svoje slovo „Ja som svetlo sveta“ (Jn 9,5) dokladá viditeľným znamením a jeho svetlo víťazí nad temnotou. Temnota slepca je nielen v jeho očiach, ale aj v srdci dokiaľ nevie, kto je Ježiš, svetlo sveta. Ježiš mu otvorí okrem zraku aj oči jeho srdca a poznania. Je veľmi zrejmé, ako príbeh poukazuje na rast slepcovej viery v Ježiša: Ježiš je pre neho najskôr človek s menom Ježiš (v. 11), potom prorok poslaný od Boha (v. 17), potom Syn človeka (v. 35) a napokon Pán (v. 38).

Ako reagovať?

S určitým zjednodušením, sa dá povedať, že i v týchto pohnutých dňoch, ako aj v príbehu Jn 9, ľudia reagujú štvorako ako v príbehu: prví sú tí, čo si nekladú otázku o Kristovi a zmysle znamenia; v príbehu sú to susedia (v. 8-12); druhí sa síce pýtajú na zázrak, ale neveria, v príbehu sú to farizeji alebo židia, čo je v 4. evanjeliu opakované označenie tých, čo vedome odmietajú Krista a tým pádom zostávajú slepí (v. 39-41); tretí postoj zaujímajú tí, čo veria, ale zo strachu pred spoločenskou marginalizáciou nevyznajú vieru; sú to rodičia slepca (v. 18-23). Ideálna reakcia na zázrak je u tých, čo sa pýtajú, veria a vydávajú svedectvo ako uzdravený slepec aj napriek odporu. Slepec trikrát vyznáva svoju nevedomosť (v. 12.25.36), ktorá je v protiklade s trojitým vynášaním trúfalých výrokov farizejov o tom, ako ho poznajú (v. 16.24.29).

Prosba o svetlo

Pane, svetlo sveta, ďakujeme ti za uzdraveného slepca, ktorý je pre nás vzorom. Po stretnutí s tebou sme i my získali svetlo viery, no niekedy ju vyznávame nedbalo alebo so strachom. Ďakujeme, že cesta k tvojmu plnšiemu poznaniu nekončí. Priznávame, že sme v mnohých ohľadoch ešte slepí, a práve preto chceme vidieť úplne. Pomáhaj nám aj v týchto dňoch precitať a vidieť lepšie teba za tým, čo sa deje, vidieť ťa v druhých a nebáť sa evanjelizovať, veď sme tebou evanjelizovaní: daj nám silu účinne ťa ohlasovať, nie ustráchaným zúžením pohľadu na teba cez tresty. Daj nám prosím, pochopiť, že naše hriechy sú nešťastím a že si nimi navodzujeme tmu a zlobu do života. Vďaka tebe vieme, že tým najväčším trestom je zostať v tme hriechov a sebestačnosti a egoizmu. Preto sa pre tebou klaniame ako slepí a nevidomí ľudia, ktorí si nič nenahovárajú, lebo všetci potrebujeme zreteľne v našom živote vidieť, aby sme vnášali viac svetla do tmy sveta!

Odporúčame

Blog
Potrebujú kresťania ku krížu aj meč? Volebný odkaz nedeľného evanjelia

Potrebujú kresťania ku krížu aj meč? Volebný odkaz nedeľného evanjelia (výber z blogov)

V túto nedeľu zaznelo na rímskokatolíckych omšiach provokujúce evanjelium Mt 5,38-48. Obsahuje Ježišovu výzvu nepomstiť sa podľa normy: „oko za oko a zub za zub“ a kategorický príkaz „milovať nepriateľov“. Poburujúco a bez limitov to robí totiž už sám Boh, ktorý posiela dážď a slnko nielen na dobrých ale aj na zlých, hoci ani Bohu ani Ježišovi ich zlo nie je vôbec ľahostajné.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.