Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. december 2018

Blahoslavená, ktorá uverila

Evanjeliový úryvok Štvrtej adventnej nedele býva už tradične zameraný na osobu Panny Márie. V tomto liturgickom roku ponúka návštevu Márie u svojej príbuznej Alžbety.
Blahoslavená, ktorá uverila

Na prvý pohľad by sa zdalo, že Mária sa prišla presvedčiť o tom, čo jej oznámil anjel: „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci“ (Lk 1,36). Nie je to však tak.

Alžbetino tehotenstvo nie je v strede pozornosti. Celé stretnutie je totiž zamerané na Božiu matku. Mária, ktorá najskôr sama prijala Božie posolstvo, sa teraz stáva jeho nositeľkou, lebo povolanie sa naplno realizuje v poslaní. Toto je ten dôvod, pre ktorý dieťa Ján v lone svojej matky radosťou podskočí, lebo prichádza Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorého nosí pod srdcom Mária. 

Nositeľka Krista 

Hoci evanjelista neuviedol slová pozdravu v priamej reči, zachytil reakciu Alžbety: „Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone“ (Lk 1,44). Božou radosťou je Kristus, Mária je jeho nositeľkou a odovzdáva ju ďalej. Alžbetine slová nie sú len  zdvorilou slušnou odpoveďou na Máriin pozdrav.

Je to vyznanie viery v Krista, pričom toto vyznanie nie je ľudským výtvorom, ale dielom Ducha Svätého. Alžbeta prednesie oslavný chválospev, lebo to je jediná správna reakcia človeka na spásonosné Božie konanie. 

Jánova radosť

Chcem sa zastaviť pri slovese „zachvieť sa“, ktoré sa spomína pri reakcii dieťaťa v materskom lone Alžbety. V gréčtine sloveso „skirtáo“ sa v Novom zákone nachádza iba trikrát a iba v Lukášovom evanjeliu (Lk 1,41.44; 6,23). V našom prípade však nejde o prirodzený pohyb dieťaťa ako v prípade Gn 25,22, kde sa hovorí o dvojičkách Ezau a Jakub. Slovenský preklad uvádza, že sa v lone svojej matky Rebeky „kopali“.

V našom evajeliovom úryvku má význam podskočenia od radosti. Alžbeta v Lk 1,44 vysvetľuje, že pohyb dieťaťa je výsledkom radosti. Rovnaké sloveso je použité v gréckom texte Starého zákona v Knihe proroka Malachiáša, kde sa hovorí o radosti z príchodu budúceho mesiáša: „Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale“ (Mal 3,20).

Ján Krstiteľ poskakuje radosťou, leba sa napĺňajú predpovede prorokov a v lone Márie prichádza prisľúbený Mesiáš. 

Nová Archa zmluvy                                                                              

Slovenský preklad v Lk 1,42 uvádza o Zachariášovej manželke, že „zvolala veľkým hlasom“. Sloveso „anafonéo“ – „zvolať“ sa v celom Novom zákone používa iba jediný raz v tomto verši. Avšak nájdeme ho päťkrát v gréckom texte Starého zákona v Prvej a Druhej knihe kroník (1 Krn 15,28; 16,4.5.42; 2 Krn 5,13) vždy v liturgickom prostredí v spojení so spevom a hudobnými nástrojmi.

V 15. a 16. kapitole Prvej knihy kroník sa toto sloveso používa vo vzťahu k Arche zmluvy, ktorú kráľ Dávid dal preniesť do Jeruzalema: „Celý Izrael vynášal Pánovu archu s jasom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali (anafonúntes) na harfy a citary“ (1 Krn 15,28).

Niektorí biblisti vidia v tom predstavenie Márie ako novej Archy zmluvy. Vieme, že Archa zmluvy plnila v jeruzalemskom chráme prenosný svätostánok. Mala tvar  kvádra a boli v nej uložené tabule Desatora, Áronova palica a nádoba s mannou. Bola znamením Božej prítomnosti a do jej blízkosti mohol vstúpiť iba veľkňaz a to iba raz v roku na Deň zmierenia.

Inzercia

V Máriinom Dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť. 

Matka môjho Pána

Pozrime sa bližšie na Alžbetine slová takzvanej eulógie (požehnania), respektíve dobrorečenia. Prvou osobou, nad ktorou Alžbeta vyriekne slová požehnania, je Mária, ale toto jej velebenie nie je samoúčelné.

Mária je zvelebená práve vo vzťahu k dieťaťu, ktoré nosí pod srdcom. V prirodzenom poriadku každá žena, ktorá očakáva dieťa, si zaslúži osobitnú úctu a vďaku za nový život. Avšak v našom prípade okrem tohto prirodzeného poriadku vystupuje do popredia aj nadprirodzený dôvod, na ktorý evanjelista poukazuje od samotného začiatku, keď hovorí o prítomnosti a pôsobení Ducha Svätého.

V Máriinom Dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť.  Zdieľať

Plod Máriinho života, povedané slovami Alžbety, nie je obyčajné dieťa, je to prislúbený Mesiáš, Boží Syn, Pán, ako zdôrazňuje významné oslovenie „matka môjho Pána“ (Lk 1,43). Alžbetina otázka: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ má veľkú podobnosť s otázkou starozákonného kráľa Dávida: „Akoby mohla prísť Pánova archa ku mne!“ (2 Sam 6,9) To je reakcia Dávida, ktorý zo strachu a z bázne sa cíti nehodný, aby Pánova archa zmluvy bola umiestnená v jeho dome.

Podobnú pokoru a nehodnosť cítime v slovách Zachariášovej manželky. Opäť máme narážku na obraz Márie ako novozákonnej Archy zmluvy. 

Môžeme parafrázovať známe slová apoštola Pavla: „Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba v Duchu Svätom“ (1 Kor 12,3). Nik nemôže uctievať Máriu ako matku Pána, iba v Duchu Svätom. Prostredníctvom Alžbety nás evanjelista pozýva zvelebovať matku nášho Pána za jej výnimočné materstvo, ktoré je dielom Ducha Svätého. 

Blahoslavená

Stále to ešte nie je všetko. Z úst staručkej matky sa teraz pozornosť sústredí na samotnú Máriu a na jej osobu zaznieva dôležité blahoslavenstvo: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45). Dôležitou skutočnosťou je, že zvolanie blahoslavená v ústach Alžbety nie je akýmsi želaním, ktoré sa má splniť, ale konštatovaním faktu.

Mária je blahoslavená, lebo uverila. Skôr, ako Mária počala Božieho Syna vo svojom tele, prijala ho vo svojom srdci úkonom viery. Úcta voči osobe Panny Márie nezostáva len na rovine jej materstva, s čím súhlasia aj viaceré kresťanské spoločenstvá, ktoré inak odmietajú mariánsku úctu.

Alžbeta, ktorá zo skúsenosti vlastného manžela Zachariáša dobre vie, čo znamená neuveriť, vyzdvihuje túto Máriinu otvorenosť na Božie spásonosné konanie. Toto je ďalší výrazný rozmer mariánskej úcty. Máriina viera je v službe jej materstva a jej materstvo sa bez viery nedá vysvetliť.

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Bohočlovek

Bohočlovek

Liturgia štvrtej adventnej nedele nás už upriamuje na bezprostrednú prípravu na udalosť Ježišovho narodenia. To odráža aj jej bohoslužba slova, v ktorej každý rok počúvame evanjeliovú epizódu z udalostí pred narodením. Tohtoročne je to Lukášovo rozprávanie o návšteve Márie u Alžbety (Lk 1, 39-45).

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.