Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. apríl 2018

Ohlasovanie evanjelia nekončí múrmi kostola

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10,11-18) vystihuje obsah tejto nedele, ktorým sú modlitby za nové kňazské povolania. Dobrý Pastier je darom a úlohou pre každého, kto sa rozhodne ísť cestou duchovného otcovstva.
Ohlasovanie evanjelia nekončí múrmi kostola

Keď Pán Ježiš hovorí o ovciach „poznám svoje a moje poznajú mňa“, kladie ako princíp a východisko svoj vzťah s Otcom - „ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca".

Vo vzťahu duchovných pastierov k svojim veriacim nestačí vedieť mená a mať informácie. Ide o záujem o každého člena farnosti, spoločenstva, ktorý však nie je zbieraním dát, lebo sa usiluje nasledovať vzor, ktorým je vzťah medzi „Otcom a Synom“.

Nebezpečenstvo nádenníka

Zo vzťahu kňaza k nebeskému Otcovi pochádza skutočné otcovstvo k svojim veriacim. V tom vidím súvis so známou výzvou terajšieho Svätého Otca Františka, aby sa kňazi stávali pastiermi, ktorí „voňajú za ovcami“. V opačnom prípade sa stávame nádenníkmi, ktorým nezáleží na ovciach.

Slovo nádenník znie po grécky „misthotos“ a má súvis so slovom „misthos“ - mzda, plat. V tom je vysvetlený zásadný rozdiel. Dobrému pastierovi záleží na ovciach, nádenníkovi na plate. Potrebujeme kňazov, ktorí budú mať kvality dobrého Pastiera, ktorý „aj svoj život položí za ovce“.  

Biblický obraz „oviec“ znie v dnešnom jazyku a v súčasnej spoločnosti neraz  ironicky a posmešne, lebo evokuje predstavu nekritickej a slepej poslušnosti. Obraz oviec a stáda je však potrebné čítať v kontexte myšlienkového sveta a doby, v ktorej zazneli. V Starom zákone sa aj Boh nazýva pastierom svojho ľudu Izraela (napr. Ž 80). Ovce symbolizujú dôveru. Je to záväzok a zodpovednosť. Ako kňazi nesmieme túto dôveru sklamať. 

Mám aj iné ovce

Prvotné spoločenstvo Ježišových učeníkov sa zrodilo uprostred a zo židovského národa. Ale už v Starom zákone nachádzame texty, v ktorých Boh ponúka spásu aj ostatným národom.  

Simeon prorokuje o Ježišovi, že bude „svetlom na osvietenie pohanov“ (Lk 2,32). Prví kresťania ohlasovali evanjelium aj nežidom, lebo také poslanie prijali od Krista. Preto slová „mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca“ sú výzvou aj pre súčasných pastierov, ba dokonca pre všetkých veriacich. 

Inzercia

"Žiadna farská rodina a žiadne spoločenstvo sa nemôže uzatvoriť do sebaklamu exkluzivizmu a sebestačnosti. Stále si potrebujeme pripomínať Kristove slová „mám aj iné ovce“. Je to ustarostenosť dobrého Pastiera o spásu všetkých ľudí."  Zdieľať

„Všetci sme pozvaní prijať toto povolanie: vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia,“ uvádza pápež František v apoštolskej exhortácii Radosť evanjelia (čl. 20). Svätý Otec pripomína, že nejde len o „periférie vlastného územia“, ale aj o „nové spoločensko-kultúrne prostredia“ (porov. čl. 30).

Cirkev je svojou podstatou misionárska. Ohlasovanie evanjelia nekončí múrmi kostola. Nie všetci veriaci sú každú nedeľu v kostole; nie každý je členom Katolíckej cirkvi. Žiadna farská rodina a žiadne spoločenstvo sa nemôže uzatvoriť do sebaklamu exkluzivizmu a sebestačnosti. Stále si potrebujeme pripomínať Kristove slová „mám aj iné ovce“. Je to ustarostenosť dobrého Pastiera o spásu všetkých ľudí. 

Jednota nie je výsledkom kompromisov

Jednota nie je výsledkom kompromisov, kde kresťania rôznych denominácií sa „zrieknu“ niečoho z vlastnej náuky v prospech dosiahnutia dohody. Keď hovoríme o jednote Cirkvi, ide o jednotu, ktorú vytvára Ježiš a uskutočňuje sa v Ježišovi. Cesta teda nie je k sebe navzájom, ale ku Kristovi, lebo vtedy sme aj najbližšie k sebe navzájom.

Tu chcem spomenúť príhovor emeritného pápeža Benedikta XVI. počas ekumenickej bohoslužby v Erfurte 23. septembra 2011: Keď hlava štátu navštívi priateľskú krajinu, všeobecne tomu predchádzajú kontakty medzi rôznymi orgánmi, ktoré pripravujú potvrdenie jednej alebo viacerých zmlúv medzi dvoma štátmi: pri hodnotení výhod a nevýhod sa dospeje ku kompromisu, ktorý sa nakoniec zdá výhodný pre obe strany, a tak môže byť zmluva podpísaná. Viera nie je niečo, čo my vymyslíme, alebo na čom sa dohodneme. Je to základ, na ktorom žijeme. Jednota nerastie skrze hodnotenie výhod a nevýhod, ale iba pomocou vždy hlbšieho ponorenia sa do viery skrze zmýšľanie a konanie.“  

Nech tomuto svetu nechýbajú duchovní pastieri, ktorí budú mať kvality dobrého Pastiera a budú nás ponárať do posolstva Kristovho evanjelia. 

Odporúčame

Blog
Čierna káva

Čierna káva

Tento týždeň v USA vyvolal vášne prípad dvoch zákazníkov kaviarne Starbucks, ktorí boli v putách vyvedení políciou. Išlo o diskrimináciu alebo dodržiavanie predpisov?