Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. jún 2017

Apoštol Pavol na javisku sveta

Prvotná cirkev sa rozhodla doplniť po Judášovi počet apoštolov na číslo 12. Učeníci modlitbou a lósom vybrali Mateja a „pripočítali ho k jedenástim apoštolom.“ (Sk 1,26) Na ceste do Damasku však Kristus do spoločenstva apoštolov povolal ešte jedného muža – Šavla z Tarzu. Z toho dôvodu do dejín vstúpil aj pod názvom „Trinásty apoštol“.
Apoštol Pavol na javisku sveta

Človek troch kultúr

Apoštol Pavol je človekom troch prostredí. Je to v prvom rade židovské prostredie, v ktorom sa narodil. Narodil sa židovským rodičov, ktorí mu do vienka vložili vieru v jedného Boha uprostred mnohobožstiev grécko-rímskej kultúry. Pri obriezke dostal hebrejské meno Šaul, v preklade vyžiadaný (od Pána). Bolo to na počesť prvého izraelského kráľa, ktorý taktiež pochádzal z rodu Benjamín. Židovstvo mu prinieslo výbornú znalosť Svätého písma, a to konkrétnej časti, ktorú my, kresťania, nazývame Starý zákon. Pavol získal znalosť hebrejského jazyka, takže mohol čítať a poznávať Božie slovo v jazyku, v ktorom bolo pôvodne napísané. Vyrastal na základe interpretácie židovskej skupiny farizejov, ktorej bol prívržencom. Židovstvo mu dalo aj remeslo, keďže podľa židovskej tradície otec mal naučiť svojho syna remeslu, aby si tak zabezpečil živobytie. Pavol sa stal kožiarom, čo mu neskôr dalo nezávislosť pri ohlasovaní Kristovho evanjelia. Aj v dnešnej dobe potrebujeme, aby v rôznych situáciách, v ktorých sa Cirkev a kresťanstvo ocitá, pravda Evanjelia nebola podmienená alebo spútaná nejakým ľudským ohľadom.

Tým, že sa Pavol narodil v diaspore v Malej Ázii, od detstva sa dostal do konfrontácie s gréckym svetom, ktorý ho obklopoval. Pavol dostal grécke vzdelanie, poznatky z gréckej filozofie, znalosti rétoriky a gréckeho jazyka. Pavlovi to neskôr umožnilo veľmi dobre porozumieť grécky spôsob myslenia a argumentácie, ale aj písanie listov. Poznal Septuagintu, grécky preklad hebrejskej Biblie, ktorý vznikol v 3.-2. storočí pred Kristom a ktorý používali Židia žijúci mimo izraelské územie. Pavol teda vedel, čo to znamená inkulturácia, tzn. vtelenie evanjelia do národných kultúr. Pavol porozumel dôležitosť gréckych veľkomiest. Antiochia, Efez, Korint, Solún, Atény sa stali centrami, kde ohlasoval evanjelium a odtiaľ sa posolstvo rýchlo šírilo. Zjednodušeným spôsobom Pavol robil to, čo v súčasnosti plní internet a sociálne siete.

Ďalším zázemím je prostredie Rímskej ríše, ktorá v čase 1. storočia suverénne ovládala územie Stredomoria. Pavol sa narodil ako rímsky občan, čo znamená, že minimálne už jeho rodičia mali rímske občianstvo. Preto popri hebrejskom meno mal aj rímske meno Pavol, pod ktorým ho poznáme z jeho listov. Občianstvo mu umožnilo slobodne sa pohybovať, využívať sieť rímskych ciest, odvolať sa v rámci súdneho procesu na cisára, a tak priviesť evanjelium do srdca ríše, do Ríma. Tri prostredia zostali aj po Pavlovom povolaní za Ježišovho učeníka pevnou súčasťou jeho osobnosti. Pre nás je to výzva, aby aj naše "prostredia" (pôvod, vzdelanie, talenty, práca atď.) zostali súčasťou našej viery.

Mysliteľ a tímový hráč

Pavol priniesol úplne jedinečný pohľad na chápanie Cirkvi. Zo židovského prostredia poznal obrazy, ktorými izraelský národ pripodobňoval svoj vzťah k Bohu: Pánova vinica, ovčinec, stavba, Boží ľud. Pavol však priniesol obraz tajomného Kristovho telo, obraz ktorý židovskej kultúre bol nepredstaviteľný ale pre grécku kultúru bežný. V Prvom liste Korinťanom Pavol využíva obraz ľudského tela, v ktorom rôzne jeho časti majú rozličnú úlohu, a predsa navzájom tvoria jednotu, aby ukázal na dôležité chápanie Cirkvi, ktorá nemá autonómne poslanie. V Kristovi má svoju hlavu a jednotlivé časti majú svoje dôležité, ba až nezastupiteľné poslanie. Apoštola Pavla si neraz vybavíme ako neúnavného ohlasovateľa Kristovho evanjelia po celom svete, čo mu aj prinieslo označenie „Apoštol národov.“ Ide o pravdivé označenie, lebo vzhľadom na vtedajšie možnosti jeho 3 veľké misijné cesty a zakladanie kresťanských spoločenstiev si zaslúžia obdiv. Už menšia pozornosť sa venuje jeho rozvinutej sieti spolupracovníkov. Dnes by sme ho nazvali „tímovým hráčom“. Stačí, keď čítame jeho listy, v ktorých menuje svojich spolupracovníkov v rôznych kresťanských komunitách. Ak teda Pavla obdivujeme pre jeho misionársky zápal, treba mať na pamäti, že to bolo možné vďaka jeho spolupráci na diele evanjelizácie. To je veľmi dôležitý impulz pre dnešnú Cirkev, pre pastoráciu v našich diecézach a farnostiach.

Inzercia

Mystik a ohlasovateľ

Takmer polovica spisov Nového zákona nesie v záhlaví ako svojho odosielateľa Pavlovo meno. Pavol zohráva podstatnú úlohu pre formulovanie kresťanskej náuky. Jeho listy sú vyjadrením jeho túžby byť prítomný uprostred kresťanov, ktorých získal pre Krista. Sú vzácnym svedectvom „aktualizácie“ Kristovho posolstva na situáciu kresťanov. Ponúkajú šírku a hĺbku pohľadu na Kristovo evanjelium. Šírku, lebo záber tém, ktorým sa Pavol venuje, je obdivuhodný. Kristov kríž a zmŕtvychvstanie, Kristov druhý príchod, vzťah medzi židovstvom a evanjeliom, úloha Mojžišovho zákona, ospravodlivenie, charizmy, rodinné pravidlá, Eucharistia, atď. Pavlove listy obsahujú hĺbku. Aj po 2000 rokoch existencie kresťanstva ostávajú jeho listy náročným čítaním. Kresťanstvo nie je čítaním na letné dni, ale náročný a odvážny štýl života. Pozývam Vás k prečítaniu troch textov. Kristologický hymnus v Liste Filipanom (2. kapitola), Tajomné Kristovo telo v Prvom liste Korinťanom (12. kapitola) a najmä Hymnus na lásku (13. kapitola). Pavol najskôr premeditoval Ježišovo posolstvo a jeho dôsledky na vlastnom živote. Až tak ich formuloval a išiel ohlasovať. Nášmu ohlasovaniu musí predchádzať prerozjímanie evanjelia v našom vlastnom živote. Vtedy budeme autentickí. Sme poslaní nielen reagovať na dianie v spoločnosti, ale aktívne do nej prinášať témy kresťanstva.

 

 

 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Apoštol Peter - spolupútnik v dozrievaní viery

Apoštol Peter - spolupútnik v dozrievaní viery

Apokryfný spis Skutky sv. Petra (vznikol okolo roku 200 po Kr.) ponúka príbeh z dejín prvých kresťanov. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Nera apoštol Peter opúšťa Rím, aby sa zachránil a na ceste stretáva Krista ktorého sa pýta „Kam ideš, Pane?“ Pán mu odpovedá: „Idem, aby som sa dal znova ukrižovať.“ Peter sa vrátil naspäť do Ríma a zomrel mučeníckou smrťou. Táto legenda vystihuje osobnosť a konanie prvého z apoštolov.

Blog
Karol Lev Irrgang: Cirkev by mala naše skúsenosti primeranejšie využívať!

Karol Lev Irrgang: Cirkev by mala naše skúsenosti primeranejšie využívať!

ThLic. Karol Lev Irrgang, PhD., sa narodil 6.5.1956. Bol 20 rokov starostom istej obce pri Poprade, potom vyštudoval externe základnú teológiu v Spišskej Kapitule, kde dosiahol titul Magister teológie (Mgr.). Pokračoval v doktorandskom štúdiu a v roku 2014 obhájil dizertačnú prácu na Teologickej fakulte KU v Košiciach a získal titul „filozofie doktor“ (PhD.) Na diakona ho vysvätil otec biskup Mons. František Tondra 26.11.2011 a zveril mu službu vo farnosti Poprad a v Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Je fyzicky veľmi zdatný, pravidelne cvičí a nejedného tridsiatnika by svojou fyzickou i mentálnou vybavenosťou zahanbil. Prinášame rozhovor s týmto zaujímavým mužom.

Blog
Bolo mi cťou vás obhajovať

Bolo mi cťou vás obhajovať

Vážený pán Ing. Čerman, vážený pán Ing. Bedač, dlho som váhal, či vám poslať tento otvorený list, keďže za 33 rokov môjho pôsobenia v advokácii som nikdy v minulosti žiadnemu z klientov podobný list nenapísal.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.