Dúhová Stratégia socialistického Smeru

Vláda Róberta Fica schválila 18.2.2015 Celoštátnu stratégiu ľudských práv. Spravila to tak, ako presúva aj mnohomilónové sumy z našich daní - bez vedomia a súhlasu väčšiny občanov, a na úžitok úzkej záujmovej skupiny. Minister Lajčák to nazval výnimočným dňom a „úspechom malej konzervatívnej krajiny pod Tatrami“. Použil argumenty, ktoré si spolu s niektorými nedemokratickými postupmi pri tvorbe Stratégie zaslúžia výnimočnú pozornosť.

Vedomosť o účele, obsahu a spôsobe vzniku tejto Stratégie má omnoho menej ľudí ako sa zúčastnilo referenda. Stratégia nie len že pomôže materiálnym, ekonomickým a sociálnym problémom občanov ešte menej než znevažované referendum, ale niektoré problémy zhorší. Pán minister kritizuje negatívne javy a emócie sprevádzajúce referendum, ale mlčí o tom, že toto bolo aj reakciou na jeho ľuďmi pripravovanú kontroverznú Stratégiu. Zatiaľ čo referendum nemenilo jestvujúcu situáciu v oblasti ľudských práv, táto dúhovo-socialistická Stratégia smeruje k jej zmene, a pre viacerých aj zhoršeniu.

Dúhovo moderovaná diskusia

Podľa M. Lajčáka tábory prívržencov a odporcov Stratégie spolu 12 mesiacov s vervou a agresívne bojovali. (blog.sme 18.2.2015) Ako sme videli aj v diskusii k referendu, "verva" bolo na obidvoch stranách približne rovnaká, ale agresivita vo vyjadrovaní, urážaní a osočovaní oponentov bola podstatne vyššia u prívržencov Stratégie. To, čo väčšina nevidela, je spôsob prípravy Stratégie. Lajčák tvrdí, že Stratégia má budovať na „rešpekte a tolerancii k blížnemu" a tvorila sa diskusiou rôznych názorov. Tá prebehla tak, že zástupcovia desiatok organizácií venujúcich sa v teréne problémom, ktoré má Stratégia riešiť, a názorovo reprezentujúcich 80-90% Slovenska mali pri jej tvorbe menšie zastúpenie a vplyv než samozvaní lobisti vystupujúci v mene LGBTI občanov tvoriacich 1% obyvateľov. Zástupcovia väčšiny sa mohli ako-tak vyrozprávať, ale celé riadenie, redakciu a prípravu záverečného dokumentu, ktorý schválila vláda mali v rukách LGBTI a homo lobisti. K Stratégii bolo vznesených, vrátane ministerských, 319 pripomienok, z toho 163 zásadných. 90% zásadných bolo odmietnutých. Keďže o tomto médiá neinformovali, uvediem aspoň niektoré z pripomienok iných ministerstiev a Generálnej prokuratúry.

Pripomienky ministerstiev a GP

„Navrhovaný materiál sa nepokúsil prekonať zúžený pohľad na problematiku ochrany a podpory ľudských práv. Inštitucionálna báza ochrany a podpory ľudských práv je v predmetnom materiáli neurčitá a nedostatočne korešponduje s programovým vyhlásením vlády. ... zotrváva na predstave, že jediným reprezentantom občianskej spoločnosti je časť (!) neziskového sektoru“. (ÚV SR)

Materiál po obsahovej stránke nepredstavuje ucelenú stratégiu, ani koncepciu, analýzu, či rozbor. Obsahovo nenapĺňa osnovu danú názvami jednotlivých častí a nemá zrozumiteľný záver. Obsahuje množstvo nesúrodých, neusporiadaných, aj bezobsažných fráz. ... Časť „Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky a ich implementácia“ neobsahuje výpočet ani tých najvýznamnejších medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky, ani noriem, ktorými boli implementované“. (GP SR)

Materiál zavádza neopodstatnené a bližšie nešpecifikované termíny „kultúra rodovo korektného jazyka“ a „jazyk ľudských práv“. Na používanie takýchto pojmov neexistuje nijaké odborné zdôvodnenie. ... možno v tom vidieť jedine úsilie o nekvalifikovaný a neodôvodnený zásah proti existujúcej jazykovej prirodzenosti, s ktorou ráta každý používateľ jazyka. Ide o vytváranie umelého problému, keďže takýto návrh nemá s prirodzeným jazykom nič spoločné a nevychádza zo spoločenskej potreby. ... Pokus o ideologickú manipuláciu s jazykom je zároveň v rozpore s § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky“. (MK SR)

Školstvo, výchova a vzdelanie

Ministerstvo školstva „považuje návrhy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v oblasti výchovy a vzdelávania za porušenie jeho kompetencií. A ... zásadne nesúhlasí s tým, aby sa rodová ideológia a problematika LGBTI zaviedla do edukačného procesu na školách v Slovenskej republike.“ … „Uvedeným znením sa navrhuje nútená sexualizácia detí a mládeže štátnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami. Podľa nej má štát prostredníctvom výučby a výchovy rozrývať či rozkývať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu. Z odborného, medicínskeho, psychologického i pedagogického hľadiska je každé experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neetické a nemorálne. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, ako je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné." (MŠVVaŠ SR ) Rovnako sa v r. 2014 vyjadrilo 320 psychológov, psychiatrov, lekárov a ďalších odborníkov v dokumente, ktorý médiá verejnosti utajili. ( http://www.scribd.com/doc/227634926/Vyjadrenie-a-výzva-lekarov-psychologov-a-iných-odbornikov-ku-vplyvu-rodovej-ideologie-na-duševne-zdravie-deti ) Ešte viac pripomienok poslali mimovládne organizácie.

Osobnosti a odborníci

Návrh tejto Stratégie kritizovalo 8.12.2014 otvoreným listom premiérovi aj 18 slovenských osobností. Ako osobitne nebezpečné označili tri prvky: 1. Boj proti „homofóbii“, ktorý sa má prejavovať na všetkých stupňoch vzdelávania, aj novelizáciou Trestného zákona, pričom za prejav „homofóbie“ používatelia tohto pojmu pokladajú aj verejnú obhajobu tradičného pohľadu na rodinu. 2. Neodborné a manipulatívne zasahovanie do slovenského jazyka ... Otázku ochrany štátneho jazyka pred ideologickou deformáciou pokladáme za osobitne závažnú. 3. Popieranie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami a zámer zaviesť ideologický koncept rodovej rovnosti ako povinnú súčasť školského vzdelávania. ... V súlade s týmto ideologickým konceptom majú byť do školskej výchovy zavedené prvky „rodového scitlivovania“, ktoré podľa stanoviska mnohých odborníkov môžu viesť k vzniku psychickej poruchy rodovej identity dotknutých detí." ( http://www.postoy.sk/content/maticiari-koncos-pisu-premierovi-obavaju-sa... )

O tom bola tretia otázka referenda, a M Lajčák nepriamo potvrdil, že nebola planým strašením. Nepravdivo tvrdí že Stratégia „nikomu nevnucuje žiadne nové móresy." a potom prizná že „Je takmer isté, že diskusia a stret hodnotového presvedčenia jednotlivých táborov bude pokračovať počas kreovania a implementácie akčných plánov a politík, ktoré dokument ukladá." V štátoch, kde takéto akčné plány implementovali, už trestajú rodičov odmietajúcich TAKÚTO sexuálnu výchovu. ( https://www.youtube.com/watch?v=Wknpl13mwT0 ) V Británii už aj cirkevné školy musia povinne vyučovať rodovú ideológiu. ( http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/cirkevni-skoly-v%C2%A0britanii-budou-povinne-ucit-gender/7024 )

Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí

Prípravu Stratégie realizuje vládny Výbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. V stratégii používaný pojem "rod" a rodový však nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím sa popiera vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Podstatnou súčasťou, a jedným z hlavných cieľov Stratégie je pretláčanie ideológie rodovej rovnosti do legislatívy, výchovy a jazyka. To nie je odstraňovanie nerovnosti mužov a žien napríklad pri odmeňovaní za rovnakú prácu, ako si mnohí pod tým heslom predstavujú, ale manipulácia myslenia a správanie ľudí.

Na Slovensku existuje veľká nerovnosť príležitostí z dôvodov chudoby, korupcie a klientelizmu, biednej vymožiteľnosti práva, pri hľadaní zamestnania aj z dôvodu veku nad 50 rokov. Tomu všetkému sa Stratégia venuje omnoho menej než presadzovaniu rodovej ideológie a špeciálnych práv homosexuálov, ktorých v zmysle dokumentov OSN o ľudských právach na Slovensku nikto nediskriminuje. Pripomienka GP SR : „Materiál systematicky nepopisuje, neanalyzuje a kriticky nehodnotí súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv. Nepoukazuje na najnaliehavejšie problémy a nenavrhuje ich riešenia".

Pochybná demokracia a biznis za štátne

Skutočný účel tejto Stratégie ukazuje aj to, že venuje právam starších ľudí 15 strán, osôb so zdravotným postihnutím 9 strán, osôb žijúcich na hranici chudoby 10 strán, a právam "sexuálnych menšín" 105 strán. Ani jednu základnému právu na život, bez ktorého neexistujú iné práva, nič o práve na slobodu svedomia, či práve rodičov určovať výchovu svojich detí, ktoré patria podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a nasledovných dokumentov k základným ľudským právam. ( http://www.postoy.sk/content/duhovi-socialisti-zamlciavane-dokumenty-lud... )

Tak ako rodinná a sociálna politika Smeru sociálne zabezpečí hlavne rodiny papalášov tejto strany, a s nimi spolupracujúcich veľkopodnikateľov, aj táto stratégia už prináša materiálny prospech LGBTI a homo lobistom presadzujúcim rodovú ideológiu. Ako hovorí aj jedna z pripomienok, niektorí ľudskoprávni aktivisti založili svoju činnosť na sústavnom získavaní finančných prostriedkov od štátu. Z nich financujú aktivity, ktorých cieľom je presvedčiť štát o potrebe ich ďalšieho financovania. Štát tak platí skupiny, ktoré šíria určité videnie sveta (čiže ideológiu) a ľudských práv, ktoré je neraz kontroverzné a s ktorým sa nestotožňuje veľká časť verejnosti (napr. radikálny feminizmus, či LGBTI politická agenda). Granty sú niekedy prideľované, či vylobované prostredníctvom štátnych zamestnancov, ktorí spolupracujú s organizáciami, ktoré granty získavajú, prípadne boli ich členmi. Tak sa vytvára priestor pre MVO klientelizmus. Vďaka čerpaniu stále tými istými organizáciami sa tiež deformuje samotný pojem mimovládne organizácie, pretože tieto de facto prestávajú byť mimovládnymi, a stávajú sa kvázi rozpočtovými organizáciami.

Peniaze a politika

Približne 75% daňových poplatníkov tvoria kresťania. 20% obyvateľov Slovenska sa v referende vyjadrilo proti cieľom presadzovaným touto Stratégiou. (väčšina ostatných nemala záujem vyjadriť sa) 1% daňových poplatníkov tvoria LGBTI občania. Len časť z nich zastupujú samozvaní Homo a gender lobisti. Príspevok štátu všetkým registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam v r. 2013 bol 37,5 milióna eur. Cirkvi z toho financujú platy duchovných, administratívnych pracovníkov a chod cirkevných ústredí, pričom priemerný plat duchovného sa pohybuje vo výške 498 eur v hrubom. MPSVaR určilo v r. 2014 pre Inštitút rodovej rovnosti 4 milióny eur, MZVSR dalo pre LGBTI agendu minimálne 108508 Eur, ďalšie šli z Ministerstva kultúry a iných zdrojov.

Na záver poznámka pre voličov, zvlášť kresťanských: V tejto veci sa socialistický Ficov Smer úplne zhoduje s liberálnymi stranami. Väčšina politikov sa k tomu vyjadruje alibisticky neurčito. Jasnou opozíciou je niekoľko politikov z OĽaNO, a oficiálne stanovisko KDH: „Vláda prijala jednostrannú a nevyváženú Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR. Vo viacerých záležitostiach vychádza z tzv. gender - rodovej ideológie a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd. KDH je presvedčené, že pre Slovensko je takáto stratégia nielen nevhodná, ale škodlivá. Vláda týmto prispieva k polarizácii a rozdeleniu slovenskej spoločnosti. ... v prípade získania silného mandátu od voličov v nasledujúcich parlamentných voľbách na účasť vo vláde, KDH presadí zrušenie respektíve zásadné prepracovanie tohto dokumentu."

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo