Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. január 2019

Pápež František o politike aj k voľbe slovenského prezidenta

Pápež František v posolstve k 52. svetovému dňu pokoja 1. januára 2019 hovoril o politike, ktorá má byť v službe pokoja. Menoval princípy dobrej politiky usilujúcej o spravodlivosť a rešpektujúcej ľudské práva, aj neresti zlej politiky zameranej na ochranu záujmov niekoľkých privilegovaných jednotlivcov a škodiacej demokracii. Ukazuje iné princípy a priority ako v prezidentskej kampani uprednostňujú kandidáti aj viacerí naši kresťania.

Pokoj v biblickom a kresťanskom zmysle je podstatne viac než len mier, keď sa nebojuje. Cirkev aj v liturgii pripomína, že pokoj vychádza zo spravodlivosti. Svetový deň pokoja vyhlásil v Katolíckej cirkvi pápež Pavol VI., 8. decembra 1967, a prvý krát sa slávil 1. januára 1968. Pápež František tohtoročné posolstvo podpísal 8. decembra a vo Vatikáne ho zverejnili 19. 12. 2018. Posolstvo má 7 častí, pričom 4 sa priamo venujú politike. V nich prakticky aplikuje to, čo ako základnú úlohu štátu a zmysel politiky označil Benedikt XVI.

Politika podľa Benedikta XVI.

„Základnou úlohou štátu je zachovávanie spravodlivosti ... Vždy to zdôrazňovala aj kresťanská náuka o štáte a sociálna náuka Cirkvi. ... Hlavnou úlohou politiky je správne usporiadanie spoločnosti a štátu. Štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivosti, by sa zmenil na „veľkú bandu zlodejov“, ako raz povedal Augustín. ... Spravodlivosť je cieľom, a teda aj vnútornou mierou každej politiky. ...jej pôvod i jej cieľ sú ukotvené v spravodlivosti a tá má etickú povahu. ... To je otázka praktického rozumu. ... Sociálna náuka Cirkvi používa argumenty vychádzajúce z rozumu a z prirodzeného práva, teda z toho, čo je potvrdením prirodzenosti každého človeka." ( Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est)

Za štát zbojníkov označil Benedikt XVI. nacionálno-socialistický a komunistický režim. Ešte ako kardinál ich charakterizoval a odsúdil práve na tom, ako prevrátili právny systém, ktorý namiesto presadzovania spravodlivosti šíril a upevňoval nespravodlivosť a zatemnil rozum.

„Dobrá politika je v službe pokoja"

V úvode posolstva pápež pripomína slová, ktorými Ježiš poslal svojich učeníkov na misiu: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám“ (Lk 10, 5 – 6).

„Ponuka pokoja je jadrom poslania Kristových učeníkov. A táto ponuka je adresovaná všetkým ľuďom, ktorí uprostred tragédií a násilia ľudských dejín dúfajú v pokoj. „Dom“, o ktorom Ježiš hovorí, to je každá rodina, každé spoločenstvo, každá krajina, každý kontinent vo svojej jedinečnosti a vo svojich dejinách; a predovšetkým je to každá osoba, bez rozdielu a diskriminácie. A je to aj náš „spoločný dom“: planéta, ktorú nás Boh poslal obývať a o ktorú sa máme starostlivo starať."

„Politika je základným prostriedkom na budovanie občianskeho života a ľudských diel, no ak ju jej aktéri neprežívajú ako službu ľudskému spoločenstvu, môže sa stať nástrojom utláčania, marginalizácie a dokonca deštrukcie."

Aj citujúc Ježiša (Mk 9, 35) hovorí, že politik má byť „služobník všetkých.“ Cituje Pavla VI: „Keď sa berie politika na všetkých jej rôznych úrovniach – miestnej, regionálnej, národnej i svetovej – skutočne vážne, potvrdzuje to povinnosť človeka, každého človeka, uznať konkrétnu realitu a hodnotu slobodnej voľby, ktorá mu je daná, aby sa spoločne s druhými usiloval uskutočniť dobro mesta, národa, ľudstva.“

Politika ako láska k blížnemu

„Politická funkcia a zodpovednosť predstavuje v skutočnosti trvalú výzvu pre všetkých tých, ktorí prijali mandát slúžiť vlastnej krajine, ochraňovať tých, čo v nej bývajú, a pracovať na vytvorení podmienok pre dôstojnú a spravodlivú budúcnosť. Ak sa politika uskutočňuje na báze rešpektovania života, slobody a dôstojnosti osôb, môže sa stať skutočne znamenitou formou lásky k blížnemu." (František)

Cituje Benedikta XVI.: „každý kresťan je povolaný na takúto lásku v zhode so svojím povolaním a podľa možností pôsobenia v pólis (meste). [...] Keď ho oživuje láska, angažovanosť za spoločné dobro má väčšiu hodnotu ako čisto sekulárne a politické úsilie. [...] Keď je činnosť človeka na zemi inšpirovaná a podporovaná láskou, prispieva k budovaniu toho univerzálneho Božieho mesta, ku ktorému smerujú dejiny ľudskej rodiny“. Pokračuje „Je to program, v ktorom sa môžu nájsť všetci politici, nezávisle na ich kultúrnej alebo náboženskej príslušnosti, ktorí chcú spoločne pracovať pre dobro ľudskej rodiny a pritom praktizovať ľudské cnosti – spravodlivosť, rovnosť, vzájomný rešpekt, úprimnosť, čestnosť, vernosť – ktoré sú predpokladom dobrého politického konania."

Voľby a blahoslavenstvá politiky

V tejto súvislosti pápež pripomenul „blahoslavenstvá politika“ od vietnamského kardinála Françoisa-Xaviera Nguyễna Vãn Thuậna, ktorý zomrel v roku 2002 a „bol verným svedkom evanjelia":

Blahoslavený politik, ktorý svoju úlohu náležite pozná a plne si ju uvedomuje.

Blahoslavený politik, v osobe ktorého sa zračí dôveryhodnosť.

Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre spoločné dobro a nie pre svoj vlastný záujem.

Blahoslavený politik, ktorý zostáva verne dôsledný.

Blahoslavený politik, ktorý buduje jednotu.

Blahoslavený politik, ktorý sa usiluje o uskutočnenie radikálnej zmeny.

Inzercia

Blahoslavený politik, ktorý vie počúvať.

Blahoslavený politik, ktorý nemá strach.

„Každé nové voľby, každé volebné obdobie, každý krok verejného života predstavuje príležitosť na návrat k zdrojom a odkazom, ktoré inšpirujú spravodlivosť a právo. Sme presvedčení o tom, že dobrá politika je v službe pokoja; rešpektuje a podporuje základné ľudské práva, ktoré sú zároveň vzájomnými povinnosťami, aby sa medzi súčasnými a budúcimi generáciami vytvorilo puto dôvery a vďačnosti."

Neresti politiky
„Popri cnostiach, žiaľ, v politike nechýbajú ani neresti, spôsobené jednak osobnou neschopnosťou, jednak pokrivenosťou prostredia a inštitúcií. Všetkým je jasné, že neresti politického života oberajú o dôveryhodnosť systémy, v ktorých sa politika uskutočňuje, rovnako ako podrývajú autoritu, rozhodnutia a skutky osôb, ktoré sa jej venujú. Tieto neresti, ktoré oslabujú ideál pravej demokracie, sú hanbou verejného života a ohrozujú sociálny mier. Ide o korupciu – v rôznych formách sprenevery verejného majetku alebo manipulatívneho zaobchádzania s ľuďmi – o popieranie práva, pohŕdanie spoločenskými pravidlami, nelegálne obohacovanie, odôvodňovanie moci silou alebo pod svojvoľnou zámienkou „štátneho záujmu“, o tendenciu upevňovania moci, xenofóbiu a rasizmus, nezáujem o životné prostredie, drancovanie prírodných zdrojov kvôli okamžitému zisku a pohŕdanie tými, čo boli prinútení k vysťahovalectvu."

Dobrá politika podporuje mladých a dôveru v druhých

„Keď je vykonávanie politickej moci zamerané výlučne na ochranu záujmov niekoľkých privilegovaných jednotlivcov, budúcnosť je kompromitovaná a mladí ľudia môžu byť v pokušení prepadnúť nedôvere, lebo sú odsúdení zostať na okraji spoločnosti, bez možnosti spoluutvárať budúcnosť. Ak však politika nájde konkrétne vyjadrenie v podpore mladých talentov a povolaní ...vo svedomí i na tvárach sa rozhostí pokoj."

„Autentický politický život … sa zakladá na práve a čestnom dialógu.“ Upozorňuje na problém zložitých ľudských vzťahov „v atmosfére nedôvery, zakorenenej v strachu z iných alebo cudzincov, v úzkosti zo straty vlastných výhod. To sa, žiaľ, prejavuje aj na úrovni politiky v postojoch uzavretosti alebo nacionalizmu, spochybňujúcich bratstvo, ktoré náš globalizovaný svet tak veľmi potrebuje."

Výročie vojny a ľudských práv

Pri spomienke na sto rokov po skončení prvej svetovej vojny odsudzuje politiku zastrašovania a nekontrolované šírenie zbraní. „Také politické reči, ktoré obviňujú migrantov zo všetkých ziel a zbavujú chudobných nádeje, sú neprijateľné.“ „Pokoj sa zakladá na rešpektovaní každej osoby, na rešpektovaní zákonov a spoločného dobra, a tiež na rešpektovaní nám zvereného stvorenia a morálneho bohatstva zdedeného po minulých generáciách.“

„V týchto dňoch slávime sedemdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej po druhej svetovej vojne. V tejto súvislosti si pripomíname konštatovanie pápeža sv. Jána XXIII.: „Keď sa však v ľudských bytostiach prebudí vedomie o ich právach, musí sa u nich prebudiť aj uvedomenie si tomu zodpovedajúcich povinností. Vlastnenie práv zahŕňa rovnako povinnosť vymáhať svoje práva ako prejav svojej dôstojnosti; a tiež uznávať tieto práva a rešpektovať ich u všetkých ľudských bytostí“.

„Pokoj je totiž ovocím veľkého politického projektu, ktorý sa zakladá na vzájomnej zodpovednosti a závislosti ľudských bytostí.“ Ide o pokoj so sebou samým, „pokoj s druhým: s rodinným príslušníkom, priateľom, cudzincom, chudobným, trpiacim...; odvaha stretnúť sa s ním a vypočuť posolstvo, ktoré prináša;“ a pokoj so stvorením.

Pápežove princípy a slovenská realita

Pápež František tu jasne formuloval učenie Katolíckej cirkvi o základnej úlohe štátu, o zmysle a princípoch dobrej, a nerestiach zlej politiky. Samozrejme nemohol vymenovať všetky lokálne a praktické úlohy, ktoré politika rieši.

Všetky ním menované princípy sú v súlade so zdravým rozumom aj hodnotami občianskej demokracie. Platia pre politikov a všetkých, ktorí nejako spravujú štát či obec, a majú podľa toho konať. Platia pre duchovných pastierov a novinárov, ktorí podľa toho majú učiť a hodnotiť politiku a politikov. Platia aj pre „obyčajných" ľudí, ktorí podľa toho majú voliť a podieľať sa na verejnom živote. Väčšinu z toho však na formálne kresťanskom a demokratickom Slovensku pri rečiach o politike a politikoch takmer nikto neberie do úvahy.

Toto posolstvo pápeža Františka publikoval český Katolický týdeník 1/2019. Slovenské Katolícke noviny, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú spoločensko-politickým témam ho odignorovali rovnako ako opakované výzvy pápeža na aktívny boj proti korupcii. Uverejnila ho TK KBS. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-pokoja-2019

Z jej stránky však bez ďalšieho šírenia a analýzy v súvislosti s našou politikou neovplyvní ani jedno percento tých, čo pravidelne navštevujú bohoslužby. Mnohonásobne väčší vplyv a účinnosť majú tí kňazi, kresťania a politici, ktorí v mene kresťanstva a slovensko-národných záujmov podsúvajú značne rozdielny pohľad na politiku, ktorý pápežmi menované základné hodnoty a pravidlá politiky ignoruje, alebo prevracia ich hierarchiu.

V mene hodnôt a ohrození ktoré sú síce dôležité, ale pápež ich tu neriešil, lebo nie sú hlavným účelom a zmyslom politiky, podporujú politikov, ktorý hrubo porušujú základné princípy dobrej politiky a riadenia štátu. Stačí im niekoľko „pro-life" či prorodinných vyhlásení, aby naivne a nerozumne podporili politikov, ktorí predtým roky až desaťročia konali nespravodlivo, nemorálne a hrubo porušovali všetko čo o dobrej politike už vyše 100 rokov hovoria pápeži. Zabúdajú aj na Ježišove slová o tom, že skutky sú dôležitejšie než slová, a o farizejoch ktorí manifestačne sedia na popredných miestach v chráme aby ich ľudia chválili.

Prejavilo sa to pri verejnej diskusii počas protikorupčných manifestácií po vražde novinára Kuciaka a vtedy rozprúdenej debate o potratoch. Aktuálne to vidno pri kampani k blížiacim voľbám prezidenta SR. Keby slovenskí biskupi vydali pastiersky list k voľbám, mal by zohľadniť toto posolstva pápeža Františka.  

Odporúčame

Blog
Neužitočné

Neužitočné

Rád by som reagoval na krátku správu Jaroslava Danišku na denníku Postoj s témou Vladimír Palko odchádza zo Slovenského dohovoru za rodinu. Konkrétne voči spomínaniu môjho mena pánom Jaroslavom Daniškom.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.