Korupcia, láska k peniazom, modloslužba = koreň 100 % zla!

Korupcia, láska k peniazom, modloslužba = koreň 100 % zla!

Všetko zlo, ktoré si človek privodí je zlo, ktoré produkuje láska k peniazom, služba mamone – modloslužba. Koreň tohto zla je globálny aj lokálny, celospoločenský aj osobný. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. 1Tim 6:10

Globálne vidíme aké zlo produkuje globálna ekonomika, ktorá podriaďuje všetko do rúk menej ako 1 % obyvateľstva Zeme. Menej ako 1 % ľudí vlastní viac bohatstva ako viac ako 99 % obyvateľstva na Zemi. Tento obrovský rozdiel spôsobuje láska k peniazom, láska ktorej sa podriaďujú celospoločenské systémy v prospech jednotlivca. Táto láska produkuje obrovskú nevyváženosť v spoločnosti. Produktom lásky k peniazom je také zlo ako napr. globalizácia firiem a zdieranie robotníkov v ekonomicky zaostalejších regiónoch, drancovanie prírodných zdrojov, hrôzy a ekonomika vojny, ktorá produkuje utečencov, a najmä diskreditáciu cirkevných inštitúcií, ktoré chcú byť svetlom Božím na Zemi. Lokálne vidíme korupciu na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti, kde si poslanci a ich spriaznené firmy, cirkevné inšrtitúcie urobili zo štátnej, mestskej, cirkevnej alebo obecnej pokladnice zdroj svojho bohatstva na úkor prosperity väčšiny.

Zdrojom 100 % zla je láska k PENIAZOM. Všetky preklady Biblie uvádzajú slovo VŠETKÉHO = 100 %.

Celospoločensky negatívny vplyv lásky k peniazom je úroveň korupcie nielen v štátnej alebo v súkromnej sfére, ale úroveň korupcie aj v mnohých cirkvách, ktorých cieľom je zhromažďovanie majetku a prosperita. Majetok cirkvi umožňuje mnohým jej členom pohodlný život. Pohodlnosť a sociálne istoty v cirkvi sa stali takmer pre každého, najmä však pre tých, ktorí z cirkvi žijú (kňazi, mníšske rády, farári, pastori atď). Bohatstvo cirkvi sa stalo modlou, ktorá ich núti hovoriť ľuďom iba príjemné veci, iba to, čo chcú počuť. Blahoslavený je  každý, kto k nim nepatrí a hovorí pravdu vhod a nevhod. Pán Ježiš neváhal ani učeníkom, ktorých si sám vybral, povedať, že jeden z nich je diabol, pretože vedel, že miluje peniaze. Skúste dnes v cirkvi z kazateľnice povedať, že medzi veriacimi sú ľudia, ktorí slúžia diablovi, pretože milujú viac majetok cirkvi, ktorí pokladajú za svoje cirkevné peniaze, ktorým vďačia za svoje pohodlie, svoj biznis, svoju službu, svoje náboženstvo atď. Okamžite takíto kazateľ stráca podporu u ľudí a prichádza o peniaze, ktorými disponuje cirkev. Medializovaným príkladom toho je napr. katolícky kňaz Bezák, ale je to len jeden z tisícov mnohých, o ktorých nič nevieme. Cirkev kvôli službe mamone = modloslužbe, odmieta počuť pravdu o hriechu. Hriech modloslužby šikovne skrýva vo svojich útrobách a na verejnosť sa dostane len 0,000001 % o tomto hriechu cez médiá. Následkom hriechu modloslužby v cirkvi je homosexualita kňazov, pretože aj keď Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, Rim 1:21-28

Dôsledky náboženstva ľudí, ktorí zamenili Boha za mamon a modloslužbu, sú zjavné najmä v katolíckej cirkvi, kde sa pácha homosexualita, promiskuita a zneužívanie detí. Zjavné následky lásky k peniazom sa prejavuje aj u niektorých protestantských cirkvách, napr. v Nórsku. Synoda evanjelickej luteránskej cirkvi v Nórsku zahlasovala v pomere 83 ku 29 v prospech novej liturgie, ktorá legalizuje homosexuálne vzťahy v cirkvi, s platnosťou od 1. februára 2017. Cirkev tiež oprávňuje svätenie homosexuálov, ktoré cirkevným sobášom legalizujú homosexuálne vzťahy a dokonca neváhajú krstiť deti homosexuálnym párom. Taktiež v anglikánskej cirkvi pôsobia kňazi, ktorí sa verejne priznávajú k homosexualite. Cirkev, ktorá má byť svetlom pravdy evanjelia sa stáva, kvôli modloslužbe, služobníkom diabla, napriek tomu, že sa oficiálne v cirkvi učí a hovorí o Bohu, o spasiteľovi Ježišovi Kristovi a o morálnych zásadách sexu, ktorí patrí výhradne do manželstva muža a ženy. Nakoniec nielen ateista, ale aj ja veriaci človek, si dovoľujem pochybovať o pravosti cirkví, v ktorých existuje modloslužba a hriech homosexuality, a som naklonený považovať tieto cirkvi za falzifikáty, ktoré s pravdou evanjelia nemajú nič spoločné. 

Peniaze predstavujú nielen finančné prostriedky ale aj nehnuteľný a hnuteľný majetok, šport alebo iný koníček, iná sebecká túžba človeka, ktorej človek podriaďuje svoj život a nepodriaďuje ho Bohu, ktorým je Otec, Syn Ježiš Kristus a Duch Svätý. Poznám ľudí, ktorí sa kvôli svojím koníčkom rozviedli a opustili rodinu, ktorí dokonca tragicky zomreli v honbe za sebauspokojením.

Neexistuje však NIČ hmotné,  čo dokáže uspokojiť, nasýtiť telo a dušu človeka. Preto Pán Ježiš informuje v evanjeliu o tom, že láska k peniazom vylučuje lásku k Bohu a následne lásku k blížnemu. Preto je láska k peniazom koreňom všetkého zla, lebo produkuje zdroj nenávisti k Bohu a následne k ľuďom. Je zdrojom každého lakomstva, pýchy, závisti, hnevu. Láska k peniazom ničí životy mnohým ľuďom, ktorí po nich pachtia. Láska k peniazom ničí cirkev, rodinu a celú spoločnosť.

Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Evanjelium Lukáša 16:13

V našej spoločnosti väčšina ľudí slúži Bohu mamone. Je to poznať podľa dôrazu na uspokojovanie telesných potrieb. Väčšina rozhovorov medzi ľuďmi je o peniazoch, o majetku, o hmotných snoch. Ako málo rozhovorov je v spoločnosti o hriechu modloslužby. Veľa sa hovorí o cirkvi, o Bohu, ale málo sa hovorí o tomto základnom hriechu. Dnes sa dôsledky modloslužby dokonca legalizujú prostredníctvom zákona o registrovaných partnerstvách alebo legalizácii marihuany pre vlastnú potrebu. Pre mnohých je Bohom ochrana životného prostredia pre iných je to využívanie prírodných zdrojov pre svoju prosperitu ale všetkým, ktorí zamenili poznanie a uctievanie Stvoriteľa za poznanie a uctievanie stvorenia sa zatemňuje mozog zaslepujú oči a uši. Médiá propagujú len hmotné uspokojenie tela a duše a tak umŕtvujú ducha človeka. Duchovne mŕtvy človek nedosahuje sebauspokojenie a celý život sa trápi a pachtí za sebeckou spokojnosťou a pokojom. Duchovne mŕtvy človek si nevie sám pomôcť a preto potrebuje počuť úplné a pravdivé evanjelium, ktoré hovorí o inom uspokojení:

Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Evanjelium Matúša 16:26

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo