Úvaha v Roku milosrdenstva

Stretol som sa s mladým človekom, ktorý mi položil otázku, aký význam má Svätá brána v tomto Roku milosrdenstva. Povedal mi, že jeden jeho príbuzný, ktorý bol cirkevne zosobášený sa rozviedol a neskôr sa znovu zosobášil civilne. Aký má pre neho význam, keď prejde v tomto Roku milosrdenstva cez Svätú bránu? Bude môcť potom ísť aj na sv. prijímanie?

Bola to podnetná otázka, ktorá si vyžaduje hlbšie zamyslenie. Keď prejde s vierou a dôverou v Boha človek cez Svätú bránu, určite to nezostane bez duchovného úžitku. Treba však jednoznačne povedať, že samotný prechod cez Svätú bránu nikoho neoprávňuje ísť na sv. prijímanie. Ku prijatiu Eucharistie sa vyžaduje život zhodujúci sa s vôľou Božou a stav života v milosti posväcujúcej. Ak človek žije v neregulárnom stave, čiže nežije podľa Božích prikázaní, napr. v neplatnom manželstve, potom nemôže prijímať Eucharistiu. Už starozákonný Mojžiš pripomenul národu, čo Boh od neho žiada; „Buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý“.

Na poslednej synode bola však nastolená otázka, či by v nejakom prípade, predsa len takýto človek nemohol byť pripustený ku prijatiu Eucharistie a to z dôvodu milosrdenstva Božieho. Nastupuje tu teda otázka Božieho milosrdenstva vo vzťahu ku Božej spravodlivosti. Niektorým sa zdá, že je nespravodlivé odmietať sv. prijímanie tým, ktorí nežijú v platnom manželstve. Keď je Boh milosrdný, tak aj im odpustí a na prijímanie môžu chodiť. Áno, je pravdou, že Boh je milosrdný. Sv. Ján Pavol II. dokonca vo svojej encyklike Dives in misericordia podrobne rozoberá otázku Božieho milosrdenstva a poukazuje na Ježišovo podobenstvo o márnotratnom synovi, kde ako doslovne hovorí, „je podstata Božieho milosrdenstva veľmi priezračne vysvetlená.“ A pripomína, že celým Božím zjavením sa tiahne táto myšlienka, že Boh je milosrdný. Táto skutočnosť však nepopiera pravdu, že Boh je spravodlivý. Možno povedať, že Boh je nekonečne milosrdný a zároveň aj nekonečne spravodlivý. Napokon táto otázka patrí aj medzi základné kresťanské pravdy, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Áno, niektorí moderní teológovia by to radi spochybnili, ale pokiaľ sa držíme Božieho zjavenia, táto pravda je nespochybniteľná.

Je tu teda otázka v akom vzťahu je Božia spravodlivosť voči Božiemu milosrdenstvu. Sú tieto dve skutočnosti v opozícii? Určite nie! Pozrime sa na spravodlivosť uplatňovanú v našom spoločenskom živote. Bez spravodlivosti by nastal chaos a napokon nikto by si nebol istý životom, keby nespravodlivý čin nebol potrestaný. Ale z druhej strany aj spravodlivosť bez milosrdenstva by bola krutá a neznesiteľná. Stalo sa pred niekoľkými rokmi, média priniesli o tom správu, že istý údržbár v jednom sociálnom zariadení v areáli zrezal tri stromy, ktoré boli búrkou poškodené a ohrozovali dokonca aj bezpečnosť tamojších ľudí. Zo správy sa dalo usúdiť, že to robí s vedomím vedenia ústavu a s presvedčením, že je to jeho pracovná náplň. Ktosi to však zažaloval, že stromy boli zrúbané bez patričného povolenia a vec sa dostala pred súd. Súd zamestnanca odsúdil na podmienečný trest väzenia a k tomu ešte mu uložil zaplatiť pokutu 7.000 Eur. Išlo o 62 ročného muža, ktorý celý život poctivo pracoval a nič zle neurobil a aj teraz bol presvedčený, že si poctivo plnil povinnosti, keď sa staral o bezpečnosť areálu, ktorý mu bol zverený. Možno predpokladať, že celý súdny proces sa uskutočnil v súlade s právnym poriadkom, no tomu človeku sa zdal rozsudok natoľko krutý, že ho neuniesol a vzal si život. To je ukážka, že ľudská spravodlivosť je niekedy tak tvrdá, že ju človek neunesie.

V biblickom kontexte si to uvedomoval aj kráľ Dávid, ktorý radšej chcel padnúť do rúk Božích, ako ľudských. Keď sa dopustil toho, čo sa Bohu nepáčilo, cez proroka mu Boh oznámil, že ho čaká trest. Prorok sa pýtal Dávida: „Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojim nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri dni mor?“ (2 Sm 24, 13). Dávid si teda mal vybrať, ktorý z tých troch trestov je ochotný prijať, niektorý prijať musí. Vtedy Dávid vyriekol: „Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem.“ (2 Sm 24, 14). Áno, naša ľudská spravodlivosť vie byť niekedy veľmi tvrdá a veľmi krutá, ktorú nevládzeme uniesť. Božia spravodlivosť je sprevádzaná aj Božím milosrdenstvom, preto je znesiteľná.

Pri tomto konštatovaní však nesmieme zabúdať ani na božiu spravodlivosť . V tomto zmysle tu nemôže byť jednostrannosť, ale otázku musíme chápať a prijímať v jej plnosti. Milosrdenstvo nemôže byť bez spravodlivosti. O tom svedčí celé Písmo sväté. Vezmime si iný príklad; zomrie napríklad režisér, ktorý vo svojom živote natočil pornofilmy a jeho kolegovia takmer s istotou o ňom hovoria, že je v „nebíčku“. Pritom tie filmy pôsobia na morálku hlavne mladých ľudí skazonosnejšie ako hadí jed. Postavme si otázku, môže požívať nebeské šťastie u Boha človek, ktorého dielo tu na zemi propaguje morálnu neviazanosť, deštruuje rodinný život, následkom čoho sú nešťastné rozvrátené manželstvá a opustené deti? Mohlo by to tak byť, keby Boh prestal byť spravodlivým. Ale ak platí Božia spravodlivosť, taký človek potom musí aspoň v očistci nejako odčiniť za skazu, ktorú po sebe zanechal tu na zemi. Možnosť odčinenia však dostane len vtedy, ak aspoň v poslednej hodine to oľutoval.

Všimnime si súvislosť medzi Božou spravodlivosťou a Božím milosrdenstvom napríklad v prípade prvého človeka Adama. Keby bol Boh len spravodlivý, Adam by hneď po hriechu zomrel a upadol do večného zatratenia. Keďže Boh je nekonečne milosrdný, Adam hneď po hriechu nezomrel, Boh mu dal možnosť robiť pokánie a naprávať svoje previnenie. Pán Boh je však aj spravodlivý, preto po Adamovom hriechu hneď začal platiť zákon smrti. Keby bol Boh len spravodlivý, každý z nás by po prvom ťažkom hriechu umieral a bol by synom večného zatratenia. Keďže Pán Boh je aj milosrdný, po ťažkom hriechu hneď obyčajne neumierame, aby sme mali čas na pokánie.

Aby sa v osude človeka, ktorý upadol do hriechu, mohlo uplatniť Božie milosrdenstvo, ktoré prevýši Božiu spravodlivosť, bolo potrebné, aby sa Syn Boží stal človekom a na kríži za nás zaplatil to, čo by človek nebol schopný zaplatiť vlastnými silami. Na Kristovom kríži je prítomná Božia spravodlivosť, ktorá žiadala náhradu za naše hriechy, ale na tom istom kríži je prítomné aj nekonečné Božie milosrdenstvo, ktoré nám v Kristovi dáva možnosť pokáním naprávať naše previnenia. Poznáme mnohoraké skutky milosrdenstva. Jeden z najdôležitejších skutkov milosrdenstva je ochota odpúšťať. To najhoršie je, ak žijeme v nepriateľstve, v nenávisti, vo vojne a to dokonca s tými najbližšími v rodine v susedstve, či na pracovisku. Potrebujeme nastoliť pokoj. Pravý pokoj je jedným z najcennejších pokladov. Ten sa dosahuje zmierením. Nepriateľstvo vzniká, že niekto krivdil a niekto je ukrivdený. Zmierenie nastane vtedy, ak ten kto krivdil robí pokánie a ukrivdený odpovedá odpustením. Pokánie je výzva k zmiereniu a odpustenie je odpoveď na túto výzvu. Ak tieto dve akcie do seba zapadnú, nastane zmierenie – ten pravý pokoj, ktorý tak veľmi potrebujeme.

To isté platí aj vo vzťahu k Bohu. Ak človek nerešpektuje Božie prikázania a porušuje ich, potom sa previňuje a dopúšťa sa hriechu. Božia spravodlivosť vyžaduje trest, ale Božie milosrdenstvo ponúka odpustenie, avšak vyžaduje nápravu života. Náprava spočíva v tom, že sa človek zrieka hriešneho spôsobu života a začne žiť v súlade s Božím poriadkom. A keď sa vrátime ku Svätej bráne Roku milosrdenstva, potom prechod touto bránou by mal znamenať rozhodnutie žiť v súlade s Božím poriadkom. Ak však niekto pre vážne príčiny nemôže usporiadať svoj životný stav ihneď a uviesť ho do súladu s Božími prikázaniami, potom prechod Svätou bránou je nielen rozhodnutím, ale aj úprimnou prosbou, aby dotyčný dosiahol milosť a silu tieto neregulárne vzťahy usporiadať tak, aby boli v súlade s Božím poriadkom. Len tak, keď sa odstránia prekážky, ktoré bránia človeku žiť v posväcujúcej milosti, môže sa človek znovu tešiť z plného spoločenstva s Bohom cez prijímanie Eucharistie.

Štefan Mordel

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo