Agenda rodovej rovnosti dostala na Slovensku za uplynulé 4 roky zelenú

Za uplynulé 4-ročné obdobie agenda rodovej rovnosti, ktorá otvára dvere viacerým rodovým identitám a narúša integritu človeka, dostala na Slovensku zelenú. Nejde pritom o rovnosť žien a mužov,

ale o podporu rôznych rodových identít a riešenie imaginárnych problémov, ktoré sa týkajú asi 1 – 2% ľudí na Slovensku.

V uplynulom volebnom období bolo akreditovaných niekoľko vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktoré sa týkajú rodových identít a rodovo citlivej výchovy. Prihláška na vysokú školu zmenila pomenovanie rodičov z kategórie mama – otec na rodič – rodič.

Bola vydaná príručka rodovo korektného jazyka, ktorá spochybňuje spisovnú slovenčinu a jej prirodzené používanie (generické maskulínum) a rieši tzv. sexistický jazyk – akoby toto boli problémy, ktoré trápia Slovákov. Ľudia nemajú prácu a musia za ňou cestovať do zahraničia a naša ministerstvo práce investuje do rodovo korektného jazyka, čím sa vysmieva skutočným problémom ľudí.

V r. 2014 bola schválená Celoštátna stratégia rodovej rovnosti, ktorá vníma deti len ako prekážku k zamestnanosti a manželstvo ako partnerstvo rivalov. Hovorí síce o 20%-nej rozdielnosti miezd medzi ženou a mužom, nerieši však 30%-ný rozdiel medzi mzdou matiek a otcov (mužov).

V r. 2015 bola schválená Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá sa právam detí, starých, chudobných a chorých venuje približne na 10 – 15 stranách, ale právam lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov na viac ako 100 stranách. Právu na život, ochrane manželstva a rodiny a právu na spravodlivý proces sa nevenuje ani jednou stranou. Na Slovensku je pritom viac ako 800 tis. rodín.

V decembri 2015 bola iniciatívne podpísaná Deklarácia o rodovej rovnosti medzi súčasnou a budúcimi predsedníckymi krajinami v Rade EÚ – Holandskom, Slovenskom a Maltou, čím Slovensko dalo na vedomie názory a plány pre nadchádzajúce predsedníctvo v Rade EÚ (cit. z internetovej stránky MZVaZV SR). 

Na začiatku roka 2016 nastal obrovský zápas o presun kompetencií v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam z ministerstva školstva na neurčitú pracovnú komisiu, ktorej má predsedať pani Dagmar Horná. Najväčším sklamaním bolo, že sa tých kompetencií vzdáva samotné ministerstvo. Vedel o tom minister školstva? Alebo riešil už len preferencie Smeru a udržanie štrajku v takých rozmeroch, aby mu/im neublížil?

A na záver čosi o stiahnutých dokumentoch: Bol predložený zákon o rodovo podmienenom násilí a Akčný plán pre LGBTI ľudí. Oba dokumenty boli kvôli svojej kontroverznosti podrobené ostrej kritike odbornej verejnosti a napokon boli stiahnuté. Po stiahnutí Akčného plánu LGBTI vydala ILGA (Medzinárodná asociácia pre lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov) správu, že na Slovensku je len chudobná stopa po LGBTI rovnosti. Táto správa je smutným dôkazom posunu hraníc: ušľachtilé pojmy s pozitívnym významom sa buď zámerne vymazávajú zo slovníka alebo sa napĺňajú novým obsahom (ľudské práva) a zavádzajú sa nové pojmy – ako napr. LGBTI rovnosť – teda už nie rovnosť žien a mužov, ani rodová rovnosť, ale LGBTI rovnosť.

Dovolíme posunúť hranice ešte ďalej alebo ich vrátime tam, kde majú byť?

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo