Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. august 2020

Celibát a jeho biblické opodstatnenie

Celibát a jeho biblické opodstatnenie

CELIBÁT

Katolícky kňazi, biskupi a diakoni praktizujú celibát, čo znamená, že žijú bez manželstva. Protestanti s týmto nesúhlasia, a tvrdia, že ide o protibiblickú náuku, keďže Písmo dovoľuje manželstvo.

 

Argumenty v prospech celibátu :

1) Evanjelium podľa Lukáša 14:26-33

"26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať:30 »Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom."

Poznámka : V 26 verši sa hovorí o tom, že Ježišov učeník musí dať svoju rodinu do ústrania pred Ježišom. Avšak v 33 verši, už Ježiš pritvrdzuje a dodáva, že Ježišov učeník sa musí ZRIECŤ VŠETKÉHO, a keď všetkého, tak pochopiteľne i svojej manželky (Pozri aj Mt 19:28).

Ježiš teda hovorí, že Ježišov učeník sa musí zriecť všetkého. Ježiš tu teda hovorí výlučne o cirkevných predstavených, ktorí sa majú pre Ježiša zrieknúť všetkého. Pochopiteľne, že Ježiš nehovorí o všetkých ľudoch, veď ak by sa tento príkaz týkal všetkých kresťanov, potom by všetci kresťania museli opustiť svoje deti, manželky, i majetky, neženiť sa, a zriecť sa úplne všetkého, a takáto situácia asi ťažko môže nastať.

 

2) Evanjelium podľa Matúša 19:28-30

"28 Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou." 29 Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život."

Poznámka : Peter hovorí za všetkých apoštolov, že opustili všetko, a teda i svoje manželky. Lenže ak cirkevní predstavení, ktorými apoštoli boli, nemuseli opúštať svoje manželky a zriecť sa manželstva, prečo sa všetci apoštoli zriekli manželiek?

Je nepravdepodobné, aby všetkých 12 apoštolov dobrovoľne opustilo svoje manželky, za predpokladu, že tak nemuseli spraviť. Sexuálny pud je u človeka ten najväčší, a nikto by sa dobrovoľne nezriekol manželky, ak tak spraviť nemusí. Je preto extrémne nepravdepodobné, že všetkých 12 apoštolov sa tak dobrovoľne rozhodlo spraviť.

PROTIARGUMENTY :

1) V Mt 19: 28-30 sa hovorí, že apoštoli opustili svoje manželky, lenže v inej časti Písma sa píše, že kto prepustí svoju manželku, vystavuje ju cudzoložstvu Mt 5:32.

ODPOVEĎ : Apoštoli neprepustili svoje manželky, že by sa s nimi rozviedli, oni len s nimi prestali sexuálne žiť a vyskytovať sa v ich prítomnosti. Nejedná sa teda o prepustenie manželky, ale len o sexuálne odcudzenie.

Preto aj katolícka cirkev mužom a ženám ktoré už nechcú, alebo nemôžu žiť so svojím partnerom, nedovoľuje rozvod, ale dovoľuje im presťahovanie sa a obmedzenie kontaktu s partnerom/partnerkou.

 

3) Prvý list Korinťanom 7: 32-34

"32 Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke 34 a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi."

Poznámka : Cirkevní predstavení nemôžu byť rozdelený, pretože pasú Božie stádo a sú zodpovední za pasenia stáda Heb 13:17, Sk 20:28 a preto nemôžu byť ani ženatý a teda musia žiť v celibáte.

 

4) List Rímanom 7:18-25

"18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. 19 Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. 20 No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli.21 Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; 23 ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu."

Poznámka : Pavol je zúfalý zo svojho tela, zo svojich údov, ktoré ho vedú k hriechu. Očividne má Pavol na mysli aj sexuálne hriechy nečistoty, ktoré spomínal v predchádzajúcej kapitole Rim 6:19 v spojení s údmi tela.

Pavol teda má problém udržať svoje sexuálne žiadosti z jeho údov pod kontrolou. V 24 verši sa Pavol pýta, kto ho vyslobodí z týchto jeho sexuálnych žiadostivostí ? Ak by bolo manželstvo pre cirkevných predstavených povolené, potom Pavla kľudne mohlo zachrániť vstup do manželstva. Lenže Pavol sa v 25 verši neodvoláva na vstup do manželstva, ale na Boha.

OTÁZKY : Ak mohol Pavol vstúpiť do manželstva, prečo tak už dávno nespravil, a neušetril tým svoje telo sexuálnym žiadostivostiam ?

ODPOVEĎ : Pretože ako cirkevní predstavení tak spraviť nemohol. Aj preto sa v 25 verši odvoláva na pomoc od Boha, pričom manželstvo nespomína.

 

 

Inzercia

PROTIARGUMENTY :

1) 1. list Timotejovi 3:2

"Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť 3 nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote."

Poznámka : Pavol tu hovorí o biskupovi ako o mužovi jednej ženy. Ak ale máme tento verš brať doslovne, potom kto chce byť biskupom, musí byť ženatý, musí byť ženatý len raz a ešte k tomu musí mať deti, a to nie jedno dieťa, ale viac než jedno dieťa.

Ak by sme tento verš teda mali brať doslovne, tak nielenže by to boli čudné podmienky na biskupa, ale hlavne by si to protirečilo s mnohými Pavlovmi výrokmi, kde uprednostnuje žitie v celibáte 1Kor 7:32-34; 1Kor 7:8-9 a tiež by si to odporovalo s Lk 14:33 a Mt 19: 28-30. Je preto otázne, prečo Pavol odrazu prikazuje ženenie sa, keď inde presadzoval celibát, a sám povedal, že človek bez ženy sa stará o Pánove veci 1Kor 7: 32-34 !?

Očividne teda nejde o Pavlov príkaz, inak by si Pavol sám odporoval, ako i s ostatnými časťami Písma. Ak ale nejde o príkaz, o čo ide? Ide o odporúčanie, o Pavlovu radu a nie o príkaz!!!

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/297_00297/33-celibat.pdf 

V prvom storočí bolo len málo neženatých mužov a veľa ženatých mužov. Nebolo preto možné, vybrať na miesto biskupa tých najideálnejších kandidátov, ktorí by boli výlučne bez ženy. Preto sa mohlo po určitú dobu (dokiaľ nenastane doba, kedy bude dostatok vhodných neženatých kandidátov na pokrytie biskupov) vyberať kandidátov na biskupa aj zo ženatých mužov, no tí po vstupe do funkcie biskupa sa museli zriecť manželky, podobne ako tak spravili aj apoštoli.

 

2) Prvý list Korinťanom 7:7-10

"7 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. 9 Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť. 10"

Poznámka : Pavol písal svoj list, ktorý bol adresovaný Korinťanom, teda obyčajným veriacim a nie biskupom ( Pavlové listy adresované biskupom bol list Timotejovi a list Títovi) a preto Pavlov príkaz vstúpiť do manželstva ak sa človek nevie zdržať sa týkal výlučne obyčajných veriacich, a nie cirkevných predstavených.

Preto aj potencionálny biskupi, ak ich to ťahá k manželke, nech vstúpia do manželstva, a neuchádzajú sa o biskupskú službu.

 

3) Prvý list Timotejovi 4: 1-4

"1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, 5 lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. 6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil."

Poznámka : Pavol tu hovorí o tých, ktorí zakazujú jesť pokrmy a manželstvo. Pavol tu hovorí o gnostikoch, ktorí žili v Pavlovej dobe, a zakazovali ženiť sa a jesť pokrmy.

Hoci Pavol v 3 verši hovorí o všeobecnom zákaze jedenia pokrmov, predsa len vieme, že gnostici nezakazovali všetky pokrmy (ak by to tak bolo, sami by potom zomreli od hladu), ale len NIEKTORÉ pokrmy.

Preto aj čo sa týka zákazu ženenia sa, hoci tu Pavol hovorí o zákaze ženiť sa všeobecne ( čo by nasvedčovalo, že zákaz ženiť sa, sa týkal všetkých) podobne ako tomu bolo v prípade všeobecného zákazu jesť pokrmy, aj v tomto prípade sa nemusí jednať o všeobecný zákaz, ale len o zákaz ženenia sa v NIEKTORÝCH prípadoch - týkajúcich sa obyčajných veriacich, ktorí sa ženiť môžu.

V 6 verši, sa píše, že tieto prikazy má biskup Timotej predkladať bratom, pričom pod pojmom "bratia" sa tu myslia obyčajní veriaci, a nie cirkevní predstavení, a preto obyčajní veriaci si majú dávať pozor pred tými, čo im zakazujú ženiť sa.

 

OTÁZKY : Odkiaľ vieme, že "bratia" predstavovali obyčajných veriacich, a nie cirkevných predstavených ?

ODPOVEĎ : Pavol v liste Timotejovi označuje bratov ako tých čo sú obyčajní veriaci :

1. list Timotejovi 5:1

"Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov"

Poznámka : Tu vidíme, že "starších" (cirkevných predstavených) Pavol označuje ako otcov, kým mladých (obyčajní veriaci mimo cirkevných predstavených) označuje ako bratov.

1. list Timotejovi 6:2

"A tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im slúžia tým ochotnejšie, že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. Takto uč a povzbudzuj!"

Poznámka : Tu znovu vidíme, že Pavol tu označuje za "bratov" obyčajných veriacich (veriacich pánov, čo mali svojich otrokov)

Odporúčame