Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. máj 2020

Štátna GENDER expertka Pietruchová sa nevyzná. Minister ju vyškolil

Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce opustila v stredu svoj úrad so slovami… O.PIETRUCHOVÁ: „Minister Krajniak nás nútil akceptovať pripomienky KBS, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka.“ ... Milan KRAJNIAK: „Ja vychádzam z platných zákonov a Ústavy SR a nie z ideologických predstáv kohokoľvek. Ja som akceptoval moje pripomienky, žiadne iné. Keď som sa dozvedel, aký materiál bol vypracovaný v medzirezortnom pripomienkovom konaní poza môj chrbát, dal som pokyn na zmenu.“
Štátna GENDER expertka Pietruchová sa nevyzná. Minister ju vyškolil

21.mája deň po odchode z úradu sa bola p.Pietruchová vyžalovať u Zuzany Kovačič Hanzelovej vo videorozhovore

Oľga Pietruchová: „Na ministerstvo som nastupovala za Radičovej vlády (v septembri 2011) za ministra Mihála… potom to už bol stále ten istý minister Richter.“

ZKH: Popísali by ste sa ako nadstranícka?

Oľga Pietruchová: „ÁNO...“

Oľga Pietruchová: „Čerešničkou na torte je, že KBS už roky konzekventne vrámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienkuje kdekoľvek sa objaví slovo RODOVÁ ROVNOSŤ… chce to zmeniť na preklad že ROVNOSŤ POHLAVÍ, alebo v lepšom prípade na ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN. Toto sme my vždy doteraz odmietali s tým, že ten preklad GENDER EQUALITY je RODOVÁ ROVNOSŤ na Slovensku, že to je terminológia, ktorá sa tu používa 20 rokov, máme ju v legislatíve, stratégiách…“

 • Poznámky na okraj:
 • Ak p.Pietruchová hovorí o používaní pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ v slovenskej legislatíve v priebehu dvoch desaťročí, tak sa pozrime, kde a kedy sa vyskytol. Mohla mať na mysli medzinárodný dokument, ktorý bol prijatý 6.okt.1999, tzv. Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Ten totiž nadobudol v SR účinnosť 17.feb.2001 a vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 343/2001. V súlade s čl.7 ods.5 Ústavy SR má opčný protokol prednosť pred slovenskými zákonmi. V protokole sa však ani jeden jediný krát nespomína pojem RODOVÁ ROVNOSŤ, zato však opakovane odkazuje na diskrimináciu na základe pohlavia:
  „…každý má nárok na všetky práva a slobody tu stanovené, bez rozlišovania akéhokoľvek druhu, vrátane rozlišovania na základe pohlavia,
  …medzinárodné dohovory o ľudských právach a ďalšie medzinárodné inštrumenty týkajúce sa ľudských práv zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia,
  …štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách a zaväzujú sa realizovať všetkými primeranými prostriedkami a bezodkladne politiku odstraňovania diskriminácie žien,
  …potvrdzujúc svoje rozhodnutie zabezpečiť ženám úplné a rovnocenné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd…“
 • V r.2002 odchádza p.Pietruchová do Bruselu
 • V r.2004 vláda schválila Národnú stratégiu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
  V nej sa pojem RODOVÁ ROVNOSŤ ešte stále nikde nevyskytuje, nájdeme v nej akurát tak odstavec s názvom:
  Zásada rodovo citlivého prístupu
  …ktorý hovorí o prevencii násilia zas len „na ženách a dievčatách“, inde zas o „mužoch a ženách“, odvoláva sa opäť len na 40-ročný medzinárodný Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (dokument OSN z r.1979, v ČSSR publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 62/1987 Zb.)
 • V r.2008 sa p.Pietruchová vracia do Bratislavy z Bruselu, kde pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej lobby.
 • V r.2009 sa v tzv. Národnej stratégii rodovej rovnosti objavuje už aj definícia pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ:
  „Je zadefinovaná ako spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi… Vzájomne zameniteľným pojmom je ROVNOSŤ ŽIEN A MUŽOV (Equality between Women and Men) zadefinovaná ako spoločensko-politický kontext, ktorý má priniesť reálne dosahy konkrétnej politike ekonomického, rodinného a osobného života, verejného a politického života a vo výskume, vzdelávaní, školstve a v oblasti zdravotníctva…“
 • Ak sa p.Pietruchovej prisnilo o 20-ročnom používaní terminológie RODOVÁ ROVNOSŤ v slovenskej legislatíve, treba jej uznať, že sa pomýlila iba o 10 rokov. A "poďakovať" sa jej možno i za to, že sa o pretlačenie tohto pojmu do legislatívy ona sama aktívne zasadila. A teda za to, že z daní nás všetkých sme od r.2010 mohli financovať všakovaké dúhové a iné LGBTI aktivity mimovládnych organizácií. Terminológiu RODOVÁ ROVNOSŤ totiž prepašovali do zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR:
  Zákon č.544/2010 Z.z. §9a
  (1) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie RODOVEJ ROVNOSTI a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu, a to na vzdelávacie aktivity, poradenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú činnosť, analytickú činnosť.
  (2) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť na
  a) mzdu alebo plat odborného zamestnanca…
  f) služby spojené s realizáciou aktivít…
  g) nájomné za prenájom priestorov…
  h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít…
  (3) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie… ak má v predmete činnosti podporu RODOVEJ ROVNOSTI.
  (6) Ministerstvo poskytne dotácie na podporu RODOVEJ ROVNOSTI v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200.000 eur.
 • A práve v r.2010 sa uskutočnil historicky prvý Dúhový PRIDE pochod v Bratislave...

ZKH: Niektorí vám vyčítajú, že ministerstvo malo v posledných rokoch kauzu Čistého dňa, to bolo o zneužívaní mladistvých dievčat v resocializačnom zariadení. Prečo ste sa vtedy neozvali? Na ministerstve sa vtedy pár ľudí ozvalo a viem, že pani Katarínu Hatrákovú vtedy vyhodili, lebo sa ozvala (aktuálne poslankyňa NRSR). Nebola to kauza, pri ktorej sa oplatilo tiež ozvať?

Oľga Pietruchová: „To nie je tak, že by som sa neozvala, ja som napr. aj reagovala. Hlavne aj na to, že a nielen na túto kauzu aj na tie kauzy s deťmi, ktoré boli predtým, že týmto spôsobom sa nesmú riešiť kauzy týkajúce sa detí, že nato sú iné spôsoby, nie vyťahovať to do médií, nie traumatizovať, ale to nebola kauza, ktorá sa týkala priamo náplne mojej práce, ja ani nerobím v tej akreditačnej komisii, ani čo sa týka soc.služieb, takže netýkalo sa to práce toho môjho odboru.“

ZKH: Niektorí hovoria, či ste neboli ticho preto… Či to teda nebolo výmenou za to, že sa Vás pri tom Ján Richter zastal a zostali ste na ministerstve, tak či ste nemlčali na výmenu vy potom?

Inzercia

Oľga Pietruchová: „Tá kauza bola v čase predsedníctva, keď sme mali ešte iné priority. A robili sme konferenciu na Bôriku a robili sme tieto veci a neviem si to už celkom presne prepojiť, či to bolo práve vtedy, ale jednoducho nebola to vec, ktorá by sa týkala náplne práce  môjho odboru a opakujem, nesúhlasila som s tým, akým spôsobom sa to vlastne riešilo v médiách, pretože toto naozaj je neprijateľné vyťahovať súkromie 15-ročného dievčaťa a prepierať to v médiách.“

 • Faktická pozn. na okraj: K medializácii kauzy Čistý deň sa poškodení rozhodli práve pre nečinnosť ministra Richtera(SMER) a pre neochotu s nimi komunikovať. Nebyť medializácie, prešetrené by to dodnes nebolo.

ZKH: Keby sme sa vrátili naspäť ku KBS, prečo ich tak dráždi pojem RODOVÁ ROVNOSŤ? Prečo to chcú volať ROVNOSŤ POHLAVÍ?

Oľga Pietruchová: „Tak to asi nie je otázka presne na mňa. Ak to ja správne chápem, tak to jednoducho ten koncept transrodovosti je niečo čo dráždi, pretože to odporuje tomu biologickému muž a žena. Lenže treba povedať, že aj tí intersexuálne transrodoví ľudia sú nejako biologicky podmienení, že to nie je nejaký slniečkársky koncept.“

 • Pozn. na okraj: Aha… takže p.Pietruchová sa práve priznala, že nemá v úmysle používať terminológiu RODOVÁ ROVNOSŤ v zmysle „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi“ ako bola zadefinovaná v NÁRODNEJ STRATÉGII z r.2009, ale utiekla niekam k „intersexuálne transrodovým“ ľuďom, presne v zmysle, že keď sa pomýlila aj pravdu povie. Tým dala za pravdu KBS, že ich obavy pri zavádzaní pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ do legislatívy sú viac ako opodstatnené.

ZKH: A prečo to ale nemôžeme volať ROVNOSŤ POHLAVÍ?

Oľga Pietruchová: „Lebo jednoducho v civilizovanom svete sa rozlišuje medzi tým biologickým pohlavím, čo je v angličtine SEX a nám nejde o to, aby si muži a ženy boli biologicky rovní. Lebo to sa ani nedá a to ani nie je zmyslom a konceptom. Zmyslom je, aby si boli rovní v sociálnom postavení a to je ten ROD, vlastne odráža to sociálne postavenie mužov a žien v spoločnosti a preto keď hovoríme o rodovej rovnosti hovoríme o rovnakom postavení mužov a žien v spoločnosti.“

 • Pozn. na okraj: Keby si obe dámy poriadne prečítali NÁRODNÚ STRATÉGIU z r.2009, citovanú vyššie, zistili by, že nemusia vyplakávať ani nad pojmom ROVNOSŤ POHLAVÍ (ktorý sa akože nepáči O.Pietruchovej) ani nad pojmom RODOVÁ ROVNOSŤ, proti ktorému už dlhodobo protestuje KBS (a dobre vedia prečo). V samotnej definícii sa totiž odporúča používanie 3.pojmu, ktorý by určite uvítali obe strany:
  Vzájomne zameniteľným pojmom je ROVNOSŤ ŽIEN A MUŽOV (Equality between Women and Men)…“
 • Minister Milan Krajniak: „S prepáčením ak my máme riešiť rovnosť v zamestnávaní alebo v platoch a odmenách mužov a žien, tak to budeme riešiť takto a nebudeme meniť terminológiu na RODOVÚ ROVNOSŤ. Čiže ja budem vychádzať z platných zákonov a Ústavy SR a nie z ideologických predstáv kohokoľvek.“
 • ÚSTAVA SR, článok (12.)
  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
  (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti…

V závere rozhovoru popretkávaného dôkazmi svojej vlastnej nekompetentnosti p.Pietruchová priznáva, že po tom, čo bola z MPSVaR vypoklonkovaná ministrom Krajniakom, dostala už neoficiálnu ponuku na inom ministerstve. Ostáva len dúfať, že tým nemyslela ani Ministerstvo školstva ani Ministerstvo spravodlivosti, kde by mohla napáchať nenapraviteľné škody.
. . .
Táto pani úradníčka a LGBTI aktivistka pracovala na MPSVaR SR už 9 rokov a z toho posledných 7 rokov nadsluhuje. V r.2013 vyrobila taký škandál, pri ktorom by ju každý súdny minister do týždňa vymenil. Zhodou okolností, však jej priamym nadriadeným bol minister Richter. Všetko podstatné som zachytila v mojom článku:

U Richtera zabarikádovaná LGBTikona. Konečne končí

J.Blanára(SMER) síce šlachtí, že bol jedným z prvých, čo si všimli a verejne kritizovali nenávistné vyjadrenia H.Hajtovej z kancelárie prezidentky. (V sept.2019 mala na soc.sieti príspevok, v ktorom 50-tisíc účastníkov Národného pochodu za život nazvala: „Inkvizítori. Pokrytci. PEDOFILI. ÚCHYLÁCI.“) Avšak ten istý J.Blanár, ani nikto iný zo SMERu sa ani za 7 rokov nedokázal ozvať pri personálnej kauze identickej s kauzou H.Hajtovej. Dlhých 7 rokov mlčania na SMERáckom ministerstve pod vedením Richtera, 7 rokov tichého prizerania sa kauze rovnakej, len obludnejších rozmerov. Faux-pas sa v r.2013 dopustil nie len taký nejaký štátny úradník, ale rovno riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 21.sep.2013 napísala úradníčka O.Pietruchová článok, kde sa rozplývala nad úžasnou atmosférou na PRIDE a upresnila, že „žiadni extrémisti neprišli.“ Autorka však vzápätí v diskusii pod článkom na otázku diskutéra, či tam pochodovali aj pedofili, ako tomu bolo predtým v Prahe, odpovedala: „NIE, TÍ BUDÚ V KOŠICIACH,“ čím mala na mysli historicky 1.Národný pochod za život…  [Pokrač.článku]

Inzercia

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej Univerzite. Pracovala som na Trnavskej univerzite a neskôr som sa v praxi venovala väzňom a narkomanom. Ale v prvom rade som manželka a matka. email: olano.c.100@gmail.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
Keď nás prenasledujú

Keď nás prenasledujú

Našu veľkonočnú liturgickú lektúru Prvého listu Petrovho završujeme úryvkom zo 4. kapitoly. Slová, ktoré tu čítame naznačujú, že text bol napísaný v čase, kedy sa zo strany spoločnosti objavili prvé formy perzekúcie. Takto môžeme tento spis datovať do neskoršieho novozákonného obdobia. Začaté prenasledovania sa, ako vieme z dejín, stali charakteristickou črtou kresťanského života odvtedy až dodnes, a budú ňou aj do budúcnosti. Preto sa nechajme týmito veršami povzbudiť a poučiť. Ako sa teda zachovať v čase verejného útoku? Zamyslenie i text rozdelím na tri časti.