Radomír Tomeček

Radomír Tomeček

Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik. Mail: Traditio@zoznam.sk.

Strana 2

Blog
Temné základy Európskej únie
Temné základy Európskej únie

V súčasnosti možno sledovať intenzívnu propagáciu postojov založených na konštatovaní, že Európska únia je nespochybniteľná realita. Spochybňovanie tejto reality a nastoľovanie kritických otázok je považované za ľahkovážne nakladanie s bezpečnosťou a prosperitou súčasnej európskej spoločnosti, ktoré môže vyvierať z neschopnosti spolupráce s inými národmi, a môže predstavovať prejavy extrémizmu a šovinizmu. Je potrebné poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré by nemali byť ignorované žiadnym človekom, ktorý nechce zabudnúť na význam začlenenia ľudskej bytosti do suverénneho národa pod patronátom Stvoriteľa.

Blog
Svätý pápež a bludy modernizmu
Svätý pápež a bludy modernizmu

Človek môže ľahko zablúdiť na ceste za večným šťastím, teda na ceste za spásou. Cirkev zvyčajne nazýva tieto nebezpečné vychádzky človeka aj pojmom blud. Niektorí ľudia, hlásiaci sa k Cirkvi v minulosti, občas spochybňovali význam stráženej pravdy o správnosti stanovenej trasy, ktorá ako jediná môže priviesť človeka k večnému šťastiu. Títo ľudia následne opustili Cirkev. Tendencia bludárstva nadobudla veľké rozmery v posledných desaťročiach, pričom zjavní bludári nechcú opustiť Cirkev, ale snažia sa premieňať Cirkev v zmysle svojich bludov. Cirkev musí neustále strážiť a osvetľovať Spasiteľom zverený úzky chodník na ceste k spáse, pretože odlišné chodníky vedú do večnej tmy. Skutoční nositelia svetla a skutoční nositelia temnoty sa nemôžu zmieriť, pretože to je možné len vtedy, ak nositelia týchto síl patria už do rovnakého tábora. Modernizmus nepredstavuje jeden z mnohých bludov, ale je súhrnom nebezpečných tendencií, ktoré znepokojovali pastierov Cirkvi najmä z dôvodu, že zasahovali aj ľudí poverených viesť veriacich. Títo ľudia šírili a šíria modernistické omyly, avšak formálne zostávajú v Cirkvi. Aj v tomto prípade platí, že falošní proroci zvádzajú mnohých k zlému. Pápež svätý Pius X. si to uvedomoval veľmi intenzívne, a jeho posolstvo možno považovať za prorocké vzhľadom na situáciu v dnešnom svete katolíckej viery.

Blog
Fatimské posolstvo a varovanie pre slovenský národ
Fatimské posolstvo a varovanie pre slovenský národ

Skutočná Panna Mária prichádza na svet oznámiť dôležité veci, aby spôsobila zmenu zmýšľania ľudí, ktorí ju neodmietnu vypočuť. Satan vie, že táto správa môže znížiť počet ním oklamaných obetí, a preto sa snaží napodobniť hlas tejto Matky Spasiteľa prostredníctvom množstva falošných mariánskych zjavení, a to najmä v posledných desaťročiach. Tieto falošné výpovede plné balastu prinášajú zmätok, a zastierajú kľúčové slová Panny Márie pre Cirkev a pre ľudstvo, ktoré skutočne povedala len ona. Doteraz najväčšie a svojimi vonkajšími prejavmi najveľkolepejšie pravé zjavenie Panny Márie nastalo v roku 1917 v Portugalsku. Zodpovedný postoj k hodnoteniu vývoja sveta a pôsobenia Cirkvi v tomto svete v poslednom storočí vyvoláva otázky, či hlas Panny Márie bol vypočutý v potrebnej miere.

Blog
Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)
Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)

Autor životopisného profilu Dr. Jozefa Tisa, profesor Milan S. Ďurica, venoval svojmu dielu viac než 700 strán textu, ktorý vyplýva z veľkého množstva relevantných prameňov, ktoré autor zhromažďoval a analyzoval počas mnohých rokov. Dr. Jozef Tiso bol predovšetkým katolíckym kňazom, a taktiež politikom. Táto skutočnosť má svoj zásadný význam aj vo vzťahu k pochopeniu konania politika, ktorý v búrlivých dobách antikristovských hrozieb pre slovenský národ musel prijímať veľmi ťažké rozhodnutia v zápase za zachovanie suverenity a slobodnej kresťanskej identity tohto národa. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, riskuje stratu vlastnej identity. Slovné spojenie „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo“ bolo napokon zakomponované do textu preambuly Ústavy súčasnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla ako samostatný štát až dňa 1. januára 1993. Nezabúdajme, že nie len antikristovské sily boľševického pôvodu, ale aj nacistickí vodcovia rovnako pohŕdali prejavmi kresťanskej viery. Desaťročia našej národnej neslobody a ideologického nátlaku vypovedajú o tom, že agresívni nepriatelia kresťanského kríža sú aj nepriateľmi slobody pre všetkých ľudí, a to bez ohľadu na svetonázor. Len v slobodnej spoločnosti je možné diskutovať a argumentovať o predložených skutočnostiach, a to bez potreby šírenia atmosféry jediného prípustného pohľadu na niektoré skutočnosti, alebo na niektorých ľudí.

Blog
Dráma pred rokom spravodlivosti
Dráma pred rokom spravodlivosti

Nevieme kedy príde posledná kapitola súčasnej podoby sveta a ani to, ako dlho bude trvať. Kresťania vedia, že s týmto obdobím bude spojená veľká skúška a veľké súženie. Až po tejto kapitole dejín nastane Boží rozsudok nad svetom, t. j. posledný súd, a nastane nový svet. Potom bude nové nebo a nová zem. Sudcom sveta a aj každého z nás bude ten, ktorý po prvý krát prišiel na náš svet v betlehemskej chudobe, teda Pán Ježiš Kristus. Druhý krát príde navštíviť svet vo veľkej moci a vo veľkej sláve, aby súdil živých a mŕtvych. Je potrebné nie len pamätať na túto správu od Spasiteľa o jeho druhom príchode, ale aj uvažovať nad tým, v čom možno bude spočívať sila zvádzania zo strany posledných nepriateľov Spasiteľa a Cirkvi, ktorých vodcom bude ten najväčší a najsilnejší nepriateľ, ktorý sa zvyčajne označuje slovom antikrist. Základy domu, ktorý raz bude zasiahnutý touto poslednou silnou búrkou, môžeme aj v súčasnosti spevňovať, alebo narúšať. Po stanovenom čase, poskytnutom milosrdným Bohom ľudstvu na využívanie prostriedkov spásy, a tým aj na spevňovanie základov tohto domu, nastane skúška, v ktorej človek a Cirkev budú musieť znášať to najsilnejšie vlnobitie v dejinách.

Blog
Rusko putovalo k Panne Márii
Rusko putovalo k Panne Márii

V jeseni v roku 2011 došlo v Rusku k fascinujúcej udalosti, ktorá nebola primerane mediálne prezentovaná v našom prostredí, a ktorej možné dôsledky neboli analyzované. Je známe, že relikvie sú telesné pozostatky svätcov, alebo aj predmety spojené so životom týchto ľudí. Relikvie sa síce občas vystavujú na verejnosti aj v súčasnej Európe, avšak pokiaľ hovoríme o veciach spojených so životom takej osobnosti, akou je Panna Mária, resp. Presvätá Bohorodička, teda Matka nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, je zrejmé, že táto skutočnosť posúva všetky nazerania do celkom inej dimenzie.

Blog
Francúzsky katolícky kňaz a lekcia z cenzúry
Francúzsky katolícky kňaz a lekcia z cenzúry

Francúzsky farár, mons. Francois Schneider, je súčasným príkladom toho, keď katolícky kňaz povie pravdu, a musí za to „zaplatiť pokutu“, pretože dosiahnuť „sankciu“ voči autorom pravdivých slov je stále ľahšie aj v tzv. vyspelej Európe.

Strana 2
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.