Radomír Tomeček

Radomír Tomeček

Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik. Mail: Traditio@zoznam.sk.

  Strana 1

  Blog
  Cirkev zasiahnutá revolúciou a stanovisko teológa
  Cirkev zasiahnutá revolúciou a stanovisko teológa

  P. Gregory Hesse, S.T.D., J.C.D., (1953 - 2006), predstavuje vzdelaného predstaviteľa Katolíckej cirkvi. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) zasiahol hlboko do jeho života, a priniesol mu náročnú výzvu priznať sa jednoznačne k skutočnej, tradičnej a nemennej katolíckej viere aj v súčasnosti. Toto priznanie vyžaduje aj povinnosť odporu voči protikatolíckej revolúcii v Cirkvi a vo svete, prebiehajúcej v posledných desaťročiach. Nasledujúci text prináša stanoviská tohto teológa, so zreteľom na príčiny a dôsledky spojené so súčasným rozvratom v katolíckom svete, na základe rozhovoru, ktorý poskytol v Spojených štátoch amerických, v roku 1997. Predmetné stanoviská vysvetľujú významné skutočnosti a súvislosti, a prinášajú aj nádej pre mnohých súčasných katolíkov. Táto nádej spočíva v presvedčení, že definitívne zničenie Cirkvi prostredníctvom rafinovaných cirkevných reforiem podľa ducha sveta, Pánom Ježišom Kristom bolo predvídané, ale nebude dopustené. Táto nádej je veľmi potrebná pre každého skutočného katolíka, nevyhnutne trpiaceho pre posledné desaťročia vieroučného, liturgického a morálneho rozvratu v Cirkvi.

  Blog
  Cirkev bojujúca nemôže byť putujúca
  Cirkev bojujúca nemôže byť putujúca

  Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) predstavuje víťazstvo progresívnych síl v Cirkvi, ktoré zmenili tradičný prístup predstaviteľov Cirkvi k pozemskému svetu, a to napriek zvyčajnému označeniu tohto koncilu len ako pastoračného. Spasiteľ varoval, že pozemský svet je v moci zlého. Predmetné víťazstvo služobníkov pozemskej revolúcie je víťazstvom nebezpečných myšlienok, proti ktorým Cirkev bojovala už od čias Francúzskej revolúcie v 18. storočí. Jedným z prejavov tejto revolúcie je pretvorenie Cirkvi bojujúcej na Cirkev putujúcu. Revolucionári presvedčili predstaviteľov Cirkvi, aby zakázali sami sebe bojovať proti všetkému zlu, ktoré Cirkev pomenovala, odsúdila a bojovala proti nemu v predchádzajúcich storočiach. Mnoho súčasných predstaviteľov Cirkvi podľahlo tomuto pokušeniu, a prijalo záver, že Spasiteľ môže žiadať zánik Cirkvi bojujúcej, a zánik jej aktívneho zápasu so všetkými nepriateľmi večnej spásy človeka. Výsledkom je tragický obraz predstaviteľov Cirkvi, zápasiacich za zámery diktované staviteľmi babylonských veží. Táto zrada Spasiteľa prináša obrazy rúhavých posolstiev svetu, v ktorých Spasiteľ dojednáva mier so svojimi nepriateľmi, čím aj existencia pravej Cirkvi a Satana stráca význam. Rafinovaní revolucionári vedeli správne už dávno, že najviac antikristovský svet možno vytvoriť až vtedy, ak Cirkev bojujúca prestane bojovať. Cirkev putujúca nedokáže odporovať tomuto satanskému zámeru, keďže ani nechce. Súčasnosť presviedča nás o tom stále viac.

  Blog
  Tradičná rímska liturgia prenasledovaná v súčasnosti
  Tradičná rímska liturgia prenasledovaná v súčasnosti

  Tradičná katolícka rímska liturgia a katolíci modliaci sa v tejto liturgii vystavení sú prejavom nevľúdnosti zo strany cirkevného vedenia v súčasnosti po celom svete. Katolíci zasiahnutí touto bolesťou vedia, že toto trápenie hlboko súvisí s rozdielnym chápaním toho, čo skutočne potešuje, a čo skutočne zraňuje nášho Spasiteľa. Súčasnosť je spojená s množstvom hriechov proti Spasiteľovi v dôsledku nedôstojného nakladania s Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Táto Sviatosť je podávaná často na neposvätené ruky laikov, a to je nevyhnutne spojené aj s pádom drobných fragmentov Svätej hostie na zem, a pod nohy chodiacich ľudí. Je vhodné poukázať na príčiny tendencií, ktoré Spasiteľa pripravujú o dôstojné pocty zo strany Jeho detí. Liturgia je služba Bohu, ktorý príde ku každému človeku v stanovený čas ako Vykupiteľ alebo Sudca. Na spôsobe a vhodnosti tejto liturgickej služby veľmi záleží, keďže je to spôsob, ktorý Spasiteľ stanovil pre eucharistické prijímanie Jeho Tela pre našu nevyhnutnú pozemskú posilu, a ako prípravu na našu večnú spásu.

  Blog
  Fatimské tajomstvo o Cirkvi v rozvrate
  Fatimské tajomstvo o Cirkvi v rozvrate

  Najvýznamnejším zjavením Panny Márie, ktoré sa stalo pred vznikom kľúčových udalostí našej nedávnej histórie, ktoré zásadne ovplyvnili našu súčasnosť, je zjavenie v Portugalsku, v roku 1917. Vzhľadom na stav Cirkvi a sveta v súčasnosti, veľmi potrebné je poznať a pochopiť niektoré významné skutočnosti a súvislosti, týkajúce sa problematiky posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala pri tomto zjavení. Skutočný obsah predmetného posolstva mal a stále má nesmierny význam pre správne pochopenie všetkého, čo Panna Mária požadovala, a pred čím varovala Cirkev a svet.

  Blog
  Sväté prijímanie na rukách revolúcie
  Sväté prijímanie na rukách revolúcie

  Revolučná vzbura človeka proti právam Spasiteľa a proti právam Jeho Cirkvi prejavuje sa najmä v posledných desaťročiach. Jedným z prejavov tejto satanskej revolúcie je presadzovanie takých spôsobov svätého prijímania zo strany veriacich laikov, ktoré likvidujú postupne katolícku vieru človeka. Príkladom tohto nebezpečného prístupu je sväté prijímanie spôsobom na ruku prijímajúcim veriacim laikom. Tento dôsledok postupného prenikania heréz do katolíckeho myslenia počas posledných desaťročí zasiahol vo veľkom rozsahu aj súčasné Slovensko.

  Blog
  Spoločenská vláda Ježiša Krista a vzbura ľudu
  Spoločenská vláda Ježiša Krista a vzbura ľudu

  Skutočná, tradičná a nemenná katolícka náuka prijatá do vlastného života chráni človeka pred bludnými náukami falošných prorokov. Títo ľudia ohrozujú svojimi mylnými postojmi k pravému Bohu svoj vlastný budúci vstup do pravého večného Božieho kráľovstva. Rovnaké tragické dôsledky to môže mať pre všetky obete falošných duchovných ciest, keďže cesty rôznymi smermi nevedú nikdy k rovnakému cieľu. Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus vymedzil jediný spoľahlivý smer vedúci do Jeho Kráľovstva, ktorý Jeho Cirkev musí strážiť. Významné miesto v tomto katolíckom učení má nemenná náuka o kráľovskej vláde Pána Ježiša Krista. Súčasný stav modernej kresťanskej civilizácie a Cirkvi je príkladom tragických dôsledkov šialeného povstania človeka proti Božskému Kráľovi, ktorý stále vládne celému vesmíru, a človek Ho nemôže zvrhnúť nikdy z Jeho trónu. Ľudská snaha o zbavovanie Spasiteľa Jeho kráľovských práv vo vzťahu k pozemskému svetu je proces trvajúci posledné desaťročia, a zasahujúci negatívne nie len spoločnosť, ale aj Cirkev. Súčasné časté prejavy návratu človeka do bahna hriešneho pohanstva vedú tohto človeka nevyhnutne aj k strácaniu posledných zvyškov zdravého rozumu, ktorému pravá viera v pravého Boha nikdy neodporuje. Tieto smutné obrazy sú prirodzeným dôsledkom všeobecného povstania ľudstva proti Ježišovi Kristovi Kráľovi, a proti Jeho stvoreným zákonom pre život ľudí.

  Blog
  Peklo je večné
  Peklo je večné

  V posledných desaťročiach došlo k rozsiahlej vzbure proti nemenným pravdám katolíckej viery, ktorá zasiahla Cirkev a celý svet. Jedným z prejavov tejto revolúcie je rozšírenie deformácií v chápaní večného zatratenia človeka v pekle. V období pred touto vzburou rozjímanie o realite večného pekla bolo prirodzeným sprievodcom kresťana na tŕnistej ceste k večnej blaženosti. V súčasnosti sa jedovaté plody povstania proti katolíckej náuke prejavujú nie len v zľahčovaní a prispôsobovaní témy pekla podľa vlastných subjektívnych požiadaviek, ale dokonca aj spochybňovaním existencie pekla a jeho večnosti. Je zjavné, že tieto nebezpečné tendencie slúžia zámeru rozšíriť ríšu večného zatratenia o ďalších obyvateľov.

  Blog
  Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a naplnená obava
  Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a naplnená obava

  Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku vo Fatime v roku 1917 boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom pred takmer 70 000 ľuďmi. Táto výzva Panny Márie na pokánie, spojená so zobrazením veľkého počtu zatratených ľudí vo večnom pekelnom ohni, nemôže byť vnímaná bez zreteľa na Cirkev, a na jej spasiteľnú náuku. Poslanie Cirkvi pri sprostredkovaní pokánia sa zvýraznilo vzhľadom na milióny obetí svetových vojen, ktoré mali veľmi sťažené možnosti pripraviť sa na stretnutie s Bohom. Božie dopustenie svetových vojen, teda zjavne Boží trest ľudstva, sa stal varovaním pre Cirkev a svet v tom zmysle, že Božia trpezlivosť s hriešnym prevracaním Božích zákonov zo strany človeka má svoje hranice. Fatimské posolstvo varovalo Cirkev a svet pred rozšírením „bludov z Ruska“, t. j. boľševizmu a marxizmu, do celého sveta. Táto nebezpečná bludná nákaza sa nemohla vyhnúť ani Cirkvi, ktorá trpela a trpí stále viac na rozšírenie a tolerovanie bludných a odsúdených názorov, a to aj medzi predstaviteľmi cirkevnej hierarchie. Zodpovední katolíci očakávali od Cirkvi po skončení svetových vojenských hrôz, že Cirkev zvýrazní svoju náuku proti všetkým ľudským bludným zámerom. Tieto zvrátené názory sú vzburou proti Bohu, pozemský svet privádzajú do materiálnej skazy, a človeka do ohnivého mora večného zatratenia, čo Panna Mária zjavila veľmi zreteľne počas svojej misie vo Fatime. Súčasný stav Cirkvi a pozemského sveta vyvoláva vážne obavy, že cirkevný vývoj po skončení svetových vojen priniesol výrazné oslabenie nemennej katolíckej náuky a jej šírenia, čo prispelo k možnosti vytláčať nezdeformovaný katolícky svetonázor na perifériu života spoločnosti a štátu. Rozhodujúci význam pre postoje Cirkvi vo vzťahu k svetu po skončení svetových vojen mal Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965).

  Blog
  Pápež a zoznam bludov našej doby
  Pápež a zoznam bludov našej doby

  Skutočná katolícka viera nepodlieha nikdy kompromisom dohodnutým podľa aktuálnych želaní nositeľov akejkoľvek moci z pozemského sveta. Všetky kompromisy tohto druhu by predstavovali nebezpečné blúdenie, a zradu zvereného pokladu katolíckej viery. Spoločnosť a Cirkev sa vnútorne rozvracajú a mravne rozkladajú najmä vtedy, ak je dovolené zbúrať hranice medzi pravdou a bludom. Pastieri Cirkvi musia strážiť tieto dôležité hranice, a chrániť svoje zverené stádo pred vlkmi, ktorí šíria bludné názory ohrozujúce smerovanie človeka k jeho Spasiteľovi. Zodpovední pastieri Cirkvi predvídali nebezpečenstvá hroziace spoločnosti a Cirkvi našej doby v dôsledku prijatia bludných názorov. Korene tejto nákazy vznikali v prostredí neprimeraného zvýrazňovania postavenia človeka a znižovania postavenia Boha a jeho Cirkvi. V dôsledku rafinovanej vzbury človeka proti Bohu a proti jeho Cirkvi došlo k revolučnému prevratu v nazeraní na význam Boha a jeho Cirkvi vo vzťahu k spoločnosti a k štátu. Zhrnutie týchto škodlivých názorov možno považovať za užitočné najmä v súčasnej dobe, zasiahnutej nákazou bludov, resp. omylov, rozvracajúcich spoločnosť, štát a katolícku vieru.

  Blog
  Pápež proti slobodomurárstvu
  Pápež proti slobodomurárstvu

  Skutočný rozsah skazonosného vplyvu slobodomurárstva na človeka, národy a štáty, bol odhalený svetu najmä prostredníctvom statočného postoja pápežov Cirkvi, ktorí sa nezľakli zákernej moci slobodomurárov. Táto moc sa prejavovala a prejavuje nie len podporou bezbožnosti a nemravnosti v spoločnosti, ale aj rafinovaným prenasledovaním, a niekedy aj fyzickou likvidáciou svojich oponentov. Hlboká kríza a rozvrat duchovného sveta súčasného kresťana nie je výsledkom náhody, a ani obyčajnou historickou epizódou. Je dôkazom tragických dôsledkov postupného naplnenia cieľov, ktoré si stanovili najväčší nepriatelia Spasiteľa a jeho Cirkvi. Tieto ciele vždy spočívali a stále spočívajú v zosadení Spasiteľa z jeho trónu, a v následnom postavení človeka na jeho miesto. Pôsobenie týchto nepriateľov zasiahlo aj prostredie Cirkvi, ktorá je zasiahnutá touto hlbokou ranou v rôznych aspektoch svojej existencie až do súčasnosti. Pápež Lev XIII. bol jedným z pápežov, ktorí významne prispeli k odhaľovaniu slobodomurárskeho nebezpečenstva.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.