Jozef Jančovič

Jozef Jančovič

Som diecézny kňaz a učím biblické predmety na RKCMBF UK

  Strana 1

  Blog
  Svetlo evanjelia do ponurých dní pandémie
  Svetlo evanjelia do ponurých dní pandémie

  Je znamenité, ako evanjelium štvrtej pôstnej nedele o uzdravení slepca v Jn 9,1-41 osvecuje nielen nás kresťanov, ktorí prežívame nezvyčajný "pôst pôstov", ale jeho svetlo je tu pre všetkých, čo sme svedkami toho, ako pandémia prevracia život a spoločnosť naruby. Uzdravenie a polemika o ňom v evanjeliu nám osvetľuje pár základných vecí, ktoré majú na úrovni viery preventívnu i uzdravujúcu funkciu: jednak rozširuje pohľad na nešťastia v živote a tiež umožňuje v neistote alebo v tme srdca objaviť pôsobenie Boha cez Ježiša a zaujať k nemu správny postoj. Odporúčam, priatelia, úryvok si najskôr prečítať. Uvádzam ho v najnovšom preklade Jánovho evanjelia, ktorý sme pripravili minulý rok v projektovom tíme na Slavistickom ústave SAV.

  Blog
  Potrebujú kresťania ku krížu aj meč? Volebný odkaz nedeľného evanjelia
  Potrebujú kresťania ku krížu aj meč? Volebný odkaz nedeľného evanjelia (výber z blogov)

  V túto nedeľu zaznelo na rímskokatolíckych omšiach provokujúce evanjelium Mt 5,38-48. Obsahuje Ježišovu výzvu nepomstiť sa podľa normy: „oko za oko a zub za zub“ a kategorický príkaz „milovať nepriateľov“. Poburujúco a bez limitov to robí totiž už sám Boh, ktorý posiela dážď a slnko nielen na dobrých ale aj na zlých, hoci ani Bohu ani Ježišovi ich zlo nie je vôbec ľahostajné.

  Blog
  Neopusť nás v pokušení: prijateľná interpretácia šiestej prosby Otčenášu
  Neopusť nás v pokušení: prijateľná interpretácia šiestej prosby Otčenášu (výber z blogov)

  Modlitba Otčenáš je klenotom. Je to oratio Dominica – Pánova modlitba. O jej význame svedčí aj jej umiestnenie v Mt 6,9-13, priamo do stredu prvej programovej reči Ježiša, tzv. Reči na vrchu v Matúšovom evanjeliu (Mt 5–7). Prvé evanjelium predstaví excelentne Ježiša ako nového Mojžiša, ako učiteľa nových vecí a prikázaní v piatich kompaktných rečiach, či kázňach (druhá je misionárska reč Mt 10; tretia o podobenstvách Mt 13; štvrtá cirkevná Mt 18 a posledná je eschatologická reč Mt 24-25). Ježiš nás učí v prvej reči nielen náročnej eschatologickej morálke, ale zároveň sa stal aj naším učiteľom modlitby. Otčenáš je toho dôkazom. Ježiš ho učeníkov učil s vysokou pravdepodobnosťou v galilejskom dialekte aramejčiny (ktorým hovoria dnes už iba opätovne usídlení kresťania v sýrskej Malule). Omnoho menej učencov predpokladá hebrejčinu ako originálny jazyk modlitby. Spoľahlivý text Otčenášu máme iba z jeho gréckej verzie, čo je už v podstate jeho pretlmočenie v inej reči. Máme ho jednak v kratšej podobe v Lk 11,2-4 a tiež v dlhšej verzii v Mt 6,9-13. Už len dôsledkom tohto literárneho záznamu v koiné gréčtine a možného významového posunu určitých prosieb modlitby sa schválená talianska parafráza "non abbandonarci alla tentazione" (neopusť nás v pokušení) javí ako legitímny a zrozumiteľný výklad šiestej prosby Otčenáša.

  Blog
  Inšpiratívna dynamika tretieho dňa
  Inšpiratívna dynamika tretieho dňa

  V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši už tradične stať z Jánovho evanjelia Jn 20,1-9, o tom ako Mária Magdaléna ešte za tmy nájde Ježišov hrob prázdny, a preto beží k učeníkom a dvaja z nich zase rýchlo bežia k hrobu. Plachty a osobitne zvinutá šatka spolu s predpoveďami Písem vnesú svetlo do prípadu Ježiša. Evanjelista tu pozoruhodne znásobil troch svedkov a tri svedectvá o zmŕtvychvstaní Ježiša, čím čiastočne vykrýva absenciu priameho svedectva o tom, ako sa odohralo zmŕtvychvstanie Ježiša. Tento dynamický a na hrob zameraný text nás pohýna stať sa dynamickými ľuďmi s nádejou pre tento svet.

  Blog
  Berlínsky múr síce padol, no Marxov étos (nielen) v Berlíne žije ďalej
  Berlínsky múr síce padol, no Marx (nielen) v Berlíne žije (výber z blogov)

  V úvahe s filozoficko-ideologickým podtónom sa chcem s Vami podeliť o tom, ako sa plody Marxových úvah stávajú v dnešných aktivistických časoch čím ďalej, tým viac zrejmými. Podnet k tomu mi dala skúsenosť posledných dní ale aj symptomatická zhoda stého výročia Fatimských zjavení (a jeho sčasti apokalyptického posolstva o dôsledkoch komunizmu) ako aj stého výročia VOSR a začiatku komunistického experimentu v Rusku.

  Blog
  Prevratná novota a benefity Ježišovho kňazstva
  Prevratná novota a benefity Ježišovho kňazstva

  O sviatostnom kňazstve sa od sedemdesiatych rokov veľmi ostro diskutovalo. Niektorí teológovia a kňazi ho na pozadí všeobecného kňazstva spochybnili, ďalší zanechali. Diskusia však pomohla prehĺbiť spočiatku rozpačité protiargumenty. Benedikt XVI. zažil nápor týchto diskusií, no pravdepodobne nielen preto ustanovil pred piatimi rokmi nový sviatok Krista najvyššieho a večného kňaza. Túto dimenziu Kristovho bytia liturgicky prežívame každý rok vo štvrtok po Turícach v exponovanom období kňazských vysviacok. Nimi kandidáti kňazstva získajú účasť na jedinom kňazstve Ježiša, aby slúžili Bohu a ľuďom tak nezištne ako on. Nové Ježišovo kňazstvo chápeme na pozadí jeho obety reflektovanú cez jeho osobitný vzťah k Bohu a k nám. Túto intenzívnu mediáciu, či sprostredkovateľskú úlohu Ježiša medzi Bohom a ľuďmi originálne rozvinul List Hebrejom, keďže dôsledky Ježišovho kňazstva trvajú a inšpirujú. Diskusia o tom všetkom nie je ľahká, je dosť členitá, podľa autora listu je to ťažké vysvetliť (Hebr 5,11), no spolu s ním vás pozývam: nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti (Hebr 6,1).

  Blog
  Originalita Jánových pašií: utrpenie Ježiša medzi záhradami
  Originalita Jánových pašií: utrpenie Ježiša medzi záhradami

  Veľký piatok dýcha atmosférou silného dvojznačného momentu. Jeho témou je brutálna a zároveň vykupiteľská smrť Ježiša na kríži. Udalosti predvečera a samotného dňa smrti Ježiša nám podávajú evanjelisti v pašiových statiach v pozoruhodnej zhode, hoci jedným dychom je potrebné dodať, že odlišnosti jednotlivých pašií utvárajú výnimočnosť a osobitosť literárno-teologického obrazu umučenia Pána. Na Kvetnú nedeľu zneli tento rok Matúšové pašie (Mt 26–27), na Veľký piatok dostávajú každoročne miesto Jánove pašie (Jn 18–19). Keďže aj literárne umenie evanjelistov spočíva v detailoch, stojí za to, sa detailmi zaoberať. Zdržovať sa pochopením detailov a odlišností prináša duchovný úžitok a preniknutie do tajomstva vykúpenia.

  Blog
  Hviezda kráľa - babylonská indícia pre jej úkaz a výklad (II)
  Hviezda kráľa - babylonská indícia pre jej úkaz a výklad (II)

  Fascinujúci biblický príbeh o mudrcoch a hviezde je aj o tom ako určité fakty potrebujú vhodný výklad. Ak svätopisec predpokladal v príbehu babylonský pôvod mudrcov, tak detailné babylonské astronomické záznamy o konjunkcii planét v roku 7 pred Kr. a príslušný výklad k nim, ponúkajú zaujímavé mimobiblické vysvetlenie betlehemskej hviezdy, ktoré zapadá medzi početné nádejeplné očakávania príchodu Mesiáša. Aktuálny príspevok ponúka túto babylonskú stopu a dokončí tému púte mudrcov otvorenú v skoršom blogu.

  Blog
  Hviezda kráľa - záležitosť najvyššej dôležitosti pre mudrcov (I)
  Hviezda kráľa - záležitosť najvyššej dôležitosti pre mudrcov (I)

  Hviezda novonarodeného kráľa sa mudrcov bezpodmienečne týka. Pozorovanie hviezd mali v popise práce. Podniknú cestu za hviezdou kráľa a práve ich púť výstižne vyjadrí dynamiku ich postupného spoznávania Ježiša. Minipríbeh o nich zostáva paradigmou o raste v pravej múdrosti a v poznaní Ježiša najmä pre duchovne hľadajúcich ľudí (tzv. spiritual seekers - podľa sociológa Roofa).

  Blog
  Boh píše dejiny rovnými i krivými čiarami
  Boh píše dejiny rovnými i krivými čiarami

  Biblické rodokmene celkom isto nepatria medzi pútavé texty. No aj zdanlivo nezaujímavé texty, niekedy odhaľujú nečakané veci. Keď po tieto dni v adventnej liturgii: 17. decembra ráno a na Štedrý deň 24. decembra vo večernej sv. omši počúvame evanjelium a v ňom zaznie Ježišov 40-stupňový lineárny rodokmeň, možno nás tento dlhý zoznam mien veľmi nenadchne. No prečo evanjelista Matúš hovorí o troch obdobiach so 14 pokoleniami, keď ich je menej? V tomto zozname môže provokovať konanie nie veľmi príkladných žien: Tamary, Rachaby a Uriášovej ženy. Aj viacerí judskí králi z Dávidovho rodu, najmä však Manasses a Amon mali ďaleko od ideálnych kráľov. Navyše v rodokmeni chýbajú jednak mená troch kráľov medzi Joramom a Oziášom a tiež mená dvoch kráľov medzi Joziášom a Jechoniášom, pričom Jechoniáš nebol synom ale vnukom Joziáša. Poodhaľme spoločne tieto záhady!

  Strana 1