František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Strana 17

Blog
Veriť v toho, ktorého Boh poslal
Veriť v toho, ktorého Boh poslal

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 6,24-35) prináša úvodnú časť Ježišovej reči o eucharistickom chlebe. Pán Ježiš v nej podáva vysvetlenie starozákonného príbehu o manne na púšti, ktorý aplikuje na vlastnú osobu a poslanie.

Blog
Sociálny hriech plytvania jedlom
Sociálny hriech plytvania jedlom

Evanjeliovým textom najbližšej nedele o zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6,1-15) začína séria piatich nedieľ, keď všetky úryvky zaznejú zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Zázračné nasýtenie zástupov plní úlohu úvodu k tzv. Ježišovej eucharistickej reči, ktorá postupne zaznie počas ďalších nedieľ.

Blog
Ohlasovanie evanjelia sa neriadi peoplemetrami
Ohlasovanie evanjelia sa neriadi peoplemetrami

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje vyslanie apoštolov. Až doteraz boli v úlohe prizerajúcich sa. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho náuku, boli svedkami aj jeho odmietnutia. Misia, ktorú teraz Dvanásti dostávajú, nie je nezávislá, ale majú ju konať v Ježišovom mene.

Blog
Viera nie je povrchový náter
Viera nie je povrchový náter

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov a spolupatrónov Európy, ponúka možnosť zamyslieť sa nad významom ich misie a spôsobom, ako ich odkaz napĺňame v dnešnej dobe.

Blog
Kristus dáva a mení život
Kristus dáva a mení život

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 5,21-43) ponúka dva príbehy, ktorých spoločným prvkom je viera v Krista. Je to príbeh ženy, ktorej viera prináša uzdravenie z jej choroby a príbeh otca, ktorého viera prináša vzkriesenie jeho dcéry.

Blog
Verní apoštoli Krista
Verní apoštoli Krista

Slávnosť svätých Petra a Pavla ponúka v liturgických čítaniach úryvky, ktoré vystihujú vzťah týchto dvoch apoštolov ku Kristovi. Evanjeliá ukazujú, že uprostred skupiny Ježišových apoštolov zohráva osobitnú dôležitosť postava Petra. V zoznamoch apoštolov je vždy na prvom mieste. V prípade Pavla takmer polovica novozákonných spisov ho má ako svojho autora a Pavlova náuka je podstatným východiskom pre teologické formulácie.

Blog
Ján sa bude volať!
Ján sa bude volať!

Najbližšia nedeľa je slávnosťou narodenia Jána Krstiteľa. Evanjeliový text (Lk 1,57-66.80) podáva úryvok o jeho narodení. Okrem Pána Ježiša a Jána Krstiteľa už o žiadnej inej postave nemáme v evanjeliách opísané okolnosti zvestovania a samotného narodenia.

Blog
Nenápadný, a predsa účinný Boh
Nenápadný, a predsa účinný Boh

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 4,26-34) ponúka dvojicu podobenstiev, ktoré spája obraz zrna a pôdy, ktorému poslucháči dobre rozumeli, keďže pochádza z ľudskej skúsenosti. Proti všetkým očakávaniam Boh koná v ľudských srdciach veľké skutky, hoci neraz pôsobí nenápadne a v skrytosti.