Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. november 2021

COMECE a Svetový deň chudobných: Počúvajte volanie chudobných

Želám si, aby sa Svetový deň chudobných, ktorý slávime už piaty rok, dokázal čoraz viac zakoreniť v našich miestnych cirkvách a aby sa otvoril evanjelizačnému pohybu, ktorý stretáva chudobných predovšetkým tam, kde sa nachádzajú. Nemôžeme čakať, že zaklopú na naše dvere. Je naliehavo potrebné, aby sme za nimi išli do ich domov, nemocníc a domovov sociálnych služieb, na ulice a do tmavých kútov, kde sa často ukrývajú, do útulkov a azylových centier..( z Posolstva pápeža Františka ku Dňu chudobných 2021)

Pápež František inicioval Svetový deň chudobných prvýkrát v roku 2017. V  tomto roku  pripadá na 14. november a pápež vydal Posolstvo ku Dňu chudobných 2021. COMECE komisia sociálnych vecí na čele s predsedom Msgr. Antoine Hérouardom, usporiada pri   tejto príležitosti a taktiež v súvislosti s  vyhlásením o chudobe  Komisie  webinár na tému "Počúvajte volanie chudobných v kontexte Covidu-19 a zotavovania sa z neho" v pondelok 15. novembra 2021, 17.00-18.30 , cez zoom s takýmto programom:

17.00-17.15 Otvorenie
Pani Patrizia Toia, členka Európskeho parlamentu (S & D, IT), členka Interskupiny pre boj proti chudobe
Úvodné osobné svedectvo
ASBL Lazare Belgique

17.15-18.10 Panelová diskusia
H.E. Msgr. Antoine Hérouard, pomocný biskup v Lille, predseda Komisie sociálnych vecí
H.E. Marie-Louise Coleiro Preca, Prezident Emeritus Malty, prezident Eurochild, predseda Nadácie Malty pre blahobyt spoločnosti
Pán Andrew Holohan, Komunitný aktivista, ATD Írsko
Pani Shannon Pfohman, riaditeľka politiky a advokácie, Caritas Europa
Pán Jiří Svarc, DG EMPL, Európska komisia, vedúci oddelenia D1, Sociálne politiky, Záruka pre deti, SPC

18.10-18.30  Otázky a odpovede
Moderuje Alix de Wasseige, tajomníčka  COMECE Komisie sociálnych vecí . Webinár je v angličtine a máme možnosť sa zúčastniť online registáciou prostredníctvom tohto linku.

Webinár sa koná v rámci riadneho zasadania COMECE komisia sociálnych vecí, ktoré sa uskutoční kombinovanou formou 15. -16. novembra. Okrem spomenutého webinára má zasadanie 3 tematické okruhy:

K udržateľným a sociálnym financiám: príležitosti a výzvy sociálnej taxonómie EÚ
Aby EÚ splnila ciele v oblasti klímy a energetiky stanovené na rok 2030 a zmiernila klimatické zmeny, boli by potrebné dodatočné investície vo výške 350 biliónov Eur ročne. Na odstránenie týchto medzier v investíciách musí finančný sektor zohrávať kľúčovú úlohu pri preorientovávaní tokov na podporu prechodu k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Takáto zmena orientácie si však vyžaduje, aby všetci investori, finančné inštitúcie a spoločnosti v celej EÚ zdieľali porozumenie tomu, čo je “udržateľná investícia”. Európska komisia zriadila Platformu pre udržateľné financie. Platforma pre udržateľné financie zverejnila 12. júla 2021 2 návrhy správ vrátane jednej o „sociálnej taxonómii“. V návrhu správy sa uvádza, že sociálna taxonómia by pomohla investorom identifikovať príležitosti na financovanie riešení v oblasti zabezpečenia dôstojnej práce, ktorá by umožnila inkluzívne a udržateľné komunity a dostupnú zdravotnú starostlivosť a bývanie. (Zdroj: Európska komisia)
Táto diskusia je v programe EÚ veľmi nová. Aké sú hlavné príležitosti a výzvy potenciálnej sociálnej taxonómie EÚ? Aké sú možné aplikácie? Ako Európska komisia využije výsledky konečného návrhu správy o sociálnej taxonómii, ktorý má byť predložený v novembri 2021? Všetky tieto otázky budú predmetom diskusie v tomto paneli.

Rovnaká mzda za rovnakú prácu pre mužov a ženy
Články 2 a 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zahŕňajú právo na rovnosť medzi ženami a mužmi ako jednu z hlavných hodnôt a úloh Únie. Európsky pilier sociálnych práv, spoločne vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, zahŕňa medzi jeho zásady rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi a právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Napriek smernici 2006/54/EK, doplnenou v roku 2014 odporúčaním Komisie o platovej transparentnosti, účinná implementácia princípu rovnakej mzdy zostáva v praxi v EÚ problematická. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v EÚ zostávajú na približne 14%. Pandémia COVID-19 a jej hospodárske a sociálne dôsledky pre pracujúce ženy robia potrebu riešenia tejto otázky ešte naliehavejšou. Po vyhodnotení existujúceho rámca pre rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, stratégia pre rodovú rovnosť 2020-2025 oznámila záväzné opatrenia pre transparentnosť platov.
Dňa 4. marca 2021 prijala Európska komisia legislatívny návrh na stanovenie minimálnych požiadaviek na posilnenie uplatňovania princípu rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty medzi mužmi a ženami prostredníctvom mechanizmu transparentnosti a presadzovania mzdy. Návrh správy výboru bol zverejnený 2. septembra 2021 a malo by sa o ňom hlasovať v výboroch EMPL a FEMM (spoloční lídri v dokumentácii) 9. decembra 2021. V nádväznosti na to, hlasovanie na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu sa môže uskutočniť v decembri. (Zdroj: Európsky parlament)

Inzercia

Pápež a základný príjem z európskej perspektívy
Vo svojej knihe "Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti" (2020), pápež František poukázal na "univerzálny základný príjem (UBI)" v kontexte jeho pravidelných výziev na ekonomicky a environmentálne spravodlivejší post-covidový svet:
"Uznanie hodnoty práce nezarábajúcich ľudí pre spoločnosť je dôležitou časťou nášho prehodnocovania v post-covidovom svete. Preto sa domnievam, že je čas preskúmať koncepty ako univerzálny základný príjem (UBI), tiež známy ako "negatívna daň z príjmu": bezpodmienečná platba všetkým občanom, ktorá by sa mohla rozptýliť prostredníctvom daňového systému.
Univerzálny základný príjem by mohol pretvárať vzťahy na trhu práce, zaručiť ľuďom dôstojnosť na odmietnutie podmienok zamestnávania, ktoré ich chytajú do pasce chudoby. To by dávalo ľuďom základnú záruku, ktorú potrebujú, odstrániť stigmu blahobytu a uľahčiť pohyb medzi pracovnými miestami ako technologicky orientované pracovné modely čoraz viac vyžadujú. Politiky ako univerzálny základný príjem môžu tiež pomôcť umožniť ľuďom kombinovať zarábanie mzdy s venovaním času komunite. "
Čo je univerzálny základný príjem vs. garantovaný minimálny príjem? Čo mal pápež František v skutočnosti na mysli, keď hovoril o univerzálnom základnom príjme? Čo chcú pracovníci v EÚ? Aké sú výhody a výzvy minimálneho príjmu vs. univerzálneho základného príjmu? Čo plánuje EÚ ohľadne minimálneho príjmu? Ako je to v súlade s katolíckou sociálnou náukou?
Táto diskusia prichádza v správny čas, po návrhu v Akčnom pláne Európskej komisie o implementácií sociálnych práv (predložený 4. marca 2021) – Rada odporučila, aby sa minimálny príjem prijal v roku 2022.

COMECE, Komisia biskupských konferencií Európskej únie, sa skladá z biskupov delegovaných  Katolíckymi biskupskými konferenciami z  členských štátov. V súlade so svojím poslaním definovaným  v jej stanovách COMECE monitoruje politický proces Európskej únie vo všetkých oblastiach záujmu Cirkvi.  COMECE organizuje každý rok dve zasadnutia plenárneho zhromaždenia,  ktoré stanovujú hlavné línie jeho práce. Na týchto stretnutiach sa zúčastňuje apoštolský nuncius Európskej únie. Stály výbor COMECE sa skladá z predsedu, štyroch podpredsedov a generálneho tajomníka. V súčasnosti sú jej členmi:

  1. Mgr Jean-Claude Hollerich, luxemburský arcibiskup, Luxembursko (prezident)
  2. Mgr Mariano Crociata, biskup Latiny, Taliansko (prvý podpredseda)
  3. Mgr Noël Treanor, biskup Down & Connor, Írsko (viceprezident)
  4. Mgr Jan Vokal, biskup Hradca Králové, Česká republika (viceprezident)
  5. Mgr Franz-JosefOverbeck, biskup z Essenu, Nemecko (viceprezident)
  6. Br. Manuel Enrique Barrios Prieto( generálny tajomník).

COMECE Komisia pre sociálne veci monitoruje a pripravuje vyhlásenia, príspevky a aktivity  k aktuálnej politike EÚ a verejnej diskusii o širšej sociálnej politike EÚ: chudoba, práca a zamestnanosť, politika mládeže, vzdelávanie a odborná príprava, pracovné podmienky, sloboda pohybu osôb, kapitál, tovar a služby. Predsedom komisie je biskup Antoine Hérouard, pomocný biskup Lille (Francúzsko)  a jeho tajomníčkou je  Alix de Wasseige.

 

 

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.