Kresťanské Slovensko - aké je skutočne?

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne učenie cirkvi o výchove svojich detí na manželstvo a rodičovstvo a sú ľahostajní k metódam prirodzeného plánovania rodičovstva a pre deti a mládež k výchove k ľudskej láske TeenSTAR programu.

Počas stretnutia na kežmarskej fare sme si posledné roky vypočuli veľa dobrých a pozitívnych informácií. Pozitívne je, že laici v cirkvi vo väčšine uznávajú, že potrat je vážne zlyhanie a zabitie ľudského jedinca, že manželské spolužitie je ideálne na splodenie a výchovu detí. Tiež, že deti by mali vychovávať obidvaja rodičia. Porodené deti sú vo väčšine kresťanských manželstiev pokrstené a privedené k sviatostiam.

Negatívne informácie sú, že sa rodí na Slovensku málo detí, index plodnosti sa blíži k 1 dieťaťu - možno nás zachraňujú romovia, aby sme sa nedostali pod 1. Duchovní otcovia verejne hovoria a výraznom poklese nových cirkevných sobášov, krstov a stúpajúci počet krátko trvajúcich manželstiev , skončenie manželstiev aj cirkevných sobášov je extrémne vysoké. Počet 2 a viac detí a tým zachovanie a obnovenia  slovenskej populácie počtom aj ekonomicky sa stáva postupne kritické.

Mlčaním a rozpakmi sa prechádzajú takéto dôležité témy- sexuálny život  čoraz mladšej mládeže pred manželstvom, výchova k zodpovednému rodičovstvu včítane podpory svetových kresťanských programov sa u rodičov, mládeže  a vychovávateľov včítane katechétov a duchovných blíži k minimu. Orientácia v otázkach prípravy na manželstvo je komplikovaná, nekompetentná, a ignoruje vo svojej príprave minimálne 20 rokov fungujúce laické organizácie, ktoré učia prirodzené metódy plánovania rodičovstva.  Prirodzené metódy ignnorujú a sú lahostajní  opäť najviac rodičia, vychovávatelia, katechéti a duchovní, menej  samotná mládež. Ignorovanie nevhodného vplyvu médií, organizácií a existencie  propagácie antikoncepčného spôsobu života, existencie a snahe o rovnoprávnosť s manželstvom partnerského spôsobu života včítanie rodovej rovnosti gayov a lesbických partnerstiev.

Aj napriek mojej snahe o pozitívne myslenie ma to privádza k hodnoteniu, že treba byť na poplach, lebo kresťanské manželstvá, výchova k manželstvu a rodičovstvu a vlastné označenie Slovenska za kresťanské postupne skončí a zaniknú tieto príjemné označenia Slovenska, ak sa nestanú zásadné kroky zainteresovaných a zásadným spôsobom sa nezmení dnešná situácia.

Otázka je kde začať. V principe sa všetci kresťania na Slovensku od najmenších detí až po zomierajúcich dôchodcov delia na dve veľké skupiny. 

Prvá skupina sa vyznačuje zodpovednosťou, rozmýšľaním, správnymi morálnymi zásadami a pri spôsobe života prijímaním učenia a princípov kresťanstva a ich aplikáciou na rôznych úrovniach.

Druhá skupina sa výrazne odličuje od prvej slabou až  nulovou zodpovednosťou, skôr lahostajnosťou k správnym a morálnym zásadám, ktoré má kreťanské učenie cirkvi. Vyznačujú sa  pasivitou a neochotou prijímať akékoľvej rady, zásady a morálne princípy. Jednoduché označenie by mohli mať, že žijú zo dňa na deň, všetko tolerujú, nemajú názor a je im jedno ako žijeme.

Ja by som sa chcel v niekoľkých úvahách zamyslieť a osloviť obidve tieto skupiny aj keď si uvedomujem, že moje rozdelenie je subjektívnwe a nezakladá sa na žiadnom sociologickom ani inom prieskume alebo výskume. 

Myslím, že treba začať od začiatku života. Učenie cirkvi má niekoľko posolstiev a zásad, ktoré kresťan buď prijme alebo ich neberie ako zásadné, resp. sú mu lahostajné.

Boh stvoril človeka ako muža a ženu a napriek ich  vzniku ako ľudskej osobnosti  sa muž a žena výrazne líšia fyzicky vzhľadom tela, fungovaním rozdielnych orgánov- muž nemá vaječník a nemá ženské pohlavné bunky, má iné hormóny a ďalšie funkčné odlišnosti tela na celý život až do smrti. Duševný a psychický život je tiež veľmi rozdielny i keď sa voláme všetci menom ľudia, ľudské bytosti, ktoré na rozdiel od živočíšnej a rastlinnej prírody majú rozum a slobodnú vôlu a nežijeme len inštinktívne ako zvieratá. Nechápem, ako môže niekto nebrať vážne tieto skutočnosti od detstva až po koniec života. Mám na mysli postoje alebo lahostajnosť k tomu, keď u detí nerešpektujeme, že dievčatá sa hrajú s bábikami a  chlapci s autami, keď deti v puberte neberú vážne svoje prvé menštruácie u dievčat a plodnosť pri výrone semena u chlapcov a to, že každá spermia a vajíčko môžu v plodnom období pri sexuálnom živote dať vznik novému životu so všetkými dôsledkami. Samozrejme, že v prvom rade do obdobia puberty a dospelosti sú za nepochopenie týchto daností a zákonitostí zodpovední v prvom rade rodičia, vychovávatelia, učiteľa , duchovní a primeranou mierou a podľa veku aj deti a mládež. Hovoríme a učíme, že tieto vedomosti by mali deti a mládež získať od svojich rodičov a v ďalšom poradí od vychovávateľov. Kladiem si otázku. Aké percento rodičov a vychovávateľov si kladie tieto zásadné otázky pri splodení a výchove detí. Aké percento týmto zásadným otázkam aj správne rozumie a správa sa ku deťom a mládeži zodpovedne, morálne a podľa učenia cirkvi. Ak sú rodičia od malička k svojim deťom lahostajní, nemorálne sa chovajú, nadávajú, nedodžiavajú správne zásady, začne vychovávať ich deti kolektív v škôlke, škole, deti na detskom ihrisku, diskotéky, média a nemorálne a zlé príklady rovesníkov, nemorálnych ľudí a propagátorov zla.

Neviem posúdiť koľko takýchto detí na Slovensku dnes vyrastá. Ale podľa ukazovateľov a skutočností zo škôlok, škôl, detských ihrísk a čo stretávam na chodbách pred detskými ambulanciami ich nie je málo. A je to pre mňa a mala by byť pre nás všetkých, čo sa chceme nazývať kresťanmi výzva, aby sa tento nenormálny stav čo najskôr zmenil.  

Ak chceme, situáciu zmeniť musíme všetci kompetentní vychovávať rodičov a naše deti správnym morálnym zásadám, učiť ich správne fakty, a to už dnes a nenechať bez reakcie žiadne morálne zlo u nás a u naších detí doma aj v spoločnosti.

Peter Lauko

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo